10.05.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

17 Mayıs 2022
Metni Sesli Dinle

10.05.2022 TARİH VE 40 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 40- Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İZMİT BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç:

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca; 30/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği” nin 42.madde ve Geçici Madde-1 gereğince” İzmit Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 7 sayılı Meclis Kararınca uygulanmasına karar verilen,

11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nin 3.maddesine dayanılarak İzmit Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İzmit Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin Amirleri:

MADDE 3- (1) Disiplin Amirleri; bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların Disiplin İşleri:

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yürürlük:

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, İzmit Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 6- (1) Bu yönetmeliği; İzmit Belediye Başkanı yürütür.

EK – 1

BELEDİYE DİSİPLİN AMİRLERİ

ÜNVANI DİSİPLİN AMİRİ
Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı
Özel Kalem Müdürü Belediye Başkanı
İç Denetçi Belediye Başkanı
Teftiş Kurulu Müdürü Belediye Başkanı
Müdür Belediye Başkanı
Avukat Belediye Başkanı
Müfettiş,

Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Müdürü
Uzman,

Sivil Savunma Uzmanı

Müdür
Mali Hizmetler Uzmanı,

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Mali Hizmetler Müdürü/ Strateji Geliştirme Müdürü
Diğer Memurlar Müdür

Yukarıdaki 11.03.2022 tarih ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin  uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

           Çetin SARICA                        Engin DUYMAZ                     Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                           Katip                                       Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 41 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 41- İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolü yapılması amacı ile Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin belediyeye ait olan yerde faaliyetini sürdürdüğü ve belediye ile her türlü işbirliği yaptığı görülmüş olup, 01.09.2020 tarih ve 49 sayılı meclis kararıyla da oy birliği ile müdürlüğüne iade edilen teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi c bendine uygun olmadığı gerekçesiyle tekrar müdürlüğüne iade edilmesi komisyon üyeleri Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN’ın muhalif oyuna karşın  oy çokluğu ile uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun Belediye Başkan Vekili Çetin SARICA, meclis üyeleri  Necat ÇAKIR, Yaşar KARDAŞ, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN ve Mustafa ZENGİN’in muhalif oylarına karşın, Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Hüseyin ALYÜZ, Ersin ALPASLAN, Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.maddesinin (v) bendi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9.maddesi, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 75. Ve 77.maddelerince İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile işbirliği protokolünün yapılması tarafımızca uygun olduğu görülmekle komisyonun müdürlüğüne iade kararına katılmıyor ve şerh koyuyoruz.

          Çetin SARICA                         Engin DUYMAZ                   Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                            Katip                                     Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 42 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 42- Kapanca sokakta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 20.11.2014 tarihli yazısına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli yapının, Belediyemiz Meclisinin 03.02.2015 tarih 14 sayılı kararı ile 6 (altı) yıl süre ile tahsisi uygun görülmüştür. Tahsis süresi sona eren bahse konu taşınmazın ve üzerindeki tescilli yapının Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nün 13.01.2022 tarih ve 29118 sayılı ve 27.04.2022 tarih ve 38693 sayılı yazılarına istinaden önergenin reddi şeklindeki  komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

          Çetin SARICA                                 Engin DUYMAZ                    Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                                    Katip                                     Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 43 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 43-  Kadıköy mahallesi 5156 ada 2 nolu 2597,08 m2 yüzölçümlü parselin kentin konut ihtiyacına karşılık verecek projelere imkan tanıması amacıyla kat karşılığı anlaşma yapılarak değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e ve 38.g maddelerine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kadıköy  mahallesi 5156 ada 2 nolu 2597,08 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması 06.11.2018 tarih 86 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu parselin kentin konut ihtiyacına karşılık verecek projelere imkan tanıması amacıyla kat karşılığı anlaşma yapılarak ta değerlendirilebilmesi için, parselin üzerine yapılacak konutlar karşılığında veya konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parselin üzerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların satışının yapılması, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e ve 38.g maddelerine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

          Çetin SARICA                          Engin DUYMAZ                    Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                             Katip                                     Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 44 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 44- Sanayi mahallesinin isim değişikliği ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Belediyemiz sınırları dâhilinde yer alan, Sanayi Mahalle muhtarının talebine bağlı olarak; Batısında İzmit Körfezi, Kuzeyinde Sarı Deresi, Doğusunda D-130 Karayolu Caddesi, Güneyinde D-130 Karayolu Caddesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı ile kesiştiği alanı kapsayan Sanayi Mahallesinin adının Mevlana Mahallesi olarak değiştirilmesi teklifi yerinde detaylı bir şekilde incelenmiş ve aşağıda belirtilen tespitler yapılmıştır. Talep çoğunluğuna göre;

  1. Kesinlikle istemeyenler (Sanayici ve Esnaflar, resmî evraklarında maddi kayıp ve manevi karışıklıklara sebep olacağı için),
  2. Mahallenin isminin değişmesini uygun görenler,
  3. Değişmesi uygun ama teklif edilen Mevlâna isminin değil, başka bir ismin verilmesini isteyenler,
  4. Mahallenin isminin Sanayi Mahallesi olarak kalmasını isteyenler olarak tespit edilmiş olup; Esnaf ve Sanayicilerin hassasiyetlerinin çoğunlukta olması, halk arasında farklı görüşlerin bulunması ve genel kanaatte görüş birliği çoğunluğunun gözlemlenememiş olması nedeniyle evrakın müdürlüğüne iadesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

           Çetin SARICA                        Engin DUYMAZ                   Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                           Katip                                     Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 45 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 45- İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar paftası, 3482 ada 5 ve 6 parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 28.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar paftası, 3482 ada 5 ve 6 parsellerde sur duvarının devamı niteliğinde kültür varlığı olarak tescillenen kule kalıntısı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup; İzmit-Orhan Mahallesi 3482 ada 5 ve 6 parsel Gayrimenkul Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.11.1979 tarih ve 11144 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Sur duvarlarının koruma alanı içerisinde ve KKVKBK’nun 24.01.2017 tarih ve 2790 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olduğu, KKVKBK’nun 09.02.2021 tarih ve 5054 sayılı kararı ile 3482 ada 5 parselde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan sur duvarının devamı niteliğinde olan kule kalıntısının “1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edildiği ve 10 metrelik bantta yapılaşma yasağı uygulanmasına karar verildiği, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 28.07.2021 tarih ve 1779 sayılı kararı ile 3482 ada 5 parselde sur duvarı kalıntılarından itibaren on metrelik bantta yapılaşma yasağının parselin imar planına göre yapılaşma engel olması nedeniyle iptal edildiği, KKVKBK’nun 23.09.2021 tarih ve 5405 sayılı kararı ile 3482 ada 5 parselde kule kalıntısından itibaren beş metrelik yapı yaklaşma mesafesinin belirlendiği, 19.01.2022 tarih ve 5632 sayılı kararı ile 3482 ada 6 parselde kültür varlığı olarak tescilli kule kalıntısından itibaren beş metrelik yapı yaklaşma mesafesinin belirlendiği ve 3482 ada 5 ve 6 parsellerde sur duvarının devamı niteliğinde kültür varlığı olarak tescillenen kule kalıntısının imar planı üzerine aktarılması ve “125A” envanter numarasının verilmesi ile kule kalıntısına olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5mt olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22/02/2022 tarih ve 5682 sayılı kararı ile uygun görüldüğü tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.01.2017 tarih ve 2790 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar paftası, “-/A-4/3” ve “0.30/1.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 3482 ada 5 ve 6 parsellerde sur duvarının devamı niteliğinde kültür varlığı olarak tescillenen kule kalıntısının imar planı üzerine aktarılması ve “125A” envanter numarasının verilmesi ile kule kalıntısına olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5mt olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22/02/2022 tarih ve 5682 sayılı kararı ile uygun görülen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-41471532 PİN (Plan İşlem Numarası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

           Çetin SARICA                                  Engin DUYMAZ                    Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                                      Katip                                     Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 46 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 46-  Çağırgan, Süverler ve Kulmahmut mahallelerini kapsayan sınır değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Süverler Mahalle muhtarının talebine bağlı olarak; Fazıl Deresi ile Çağlan Deresi kesişiminden başlayıp orman sınırını kuzey batı yönünde takip ederek Derince Tahtalı sınırı ile Süverler Merkez Mevkii Küme Evler kesişimi arasında kalan alanın Çağırgan Mahalle sınırlarından Süverler Mahalle sınırına bağlanması, Çağırgan Mahalle muhtarının talebine bağlı olarak; Süverler mahalle sınırlarında yer alan tapuda Çağırgan Mahallesine kayıtlı 1157, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 nolu parsellerin Çağırgan Mahallesine ilave edilmesi, Kulmahmut Mahalle sınırlarında yer alan 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ve 275 nolu parsellerin Çağırgan Mahalle sınırına ilave edilmesi teklifi incelenmiş olup, Kulmahmut Muhtarının sınır değişikliğine muvafakatı olmadığından Kulmahmut Mahallesi içindeki değişikliğinin uygun olmadığı, Fazıl Deresi ile Çağlan Deresi kesişiminden başlayıp orman sınırını kuzey batı yönünde takip ederek Derince Tahtalı sınırı ile Süverler Merkez Mevkii Küme Evler kesişimi arasında kalan alan ile ilgili Çağırgan ve Süverler muhtarlarının muvafakatı olması sebebiyle uygun olduğu, Süverler mahalle sınırlarında yer alan tapuda Çağırgan Mahallesine kayıtlı 1157, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 nolu parseller ile ilgili değişiklik talebine Çağırgan Göletinden Kulmahmut sınırına kadar olan takriben 16 Hektarlık alanında dahil edilerek Çağırgan Mahallesine katılmasının Çağırgan ve Süverler Muhtarlarının görüşleri doğrultusunda uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

           Çetin SARICA                                  Engin DUYMAZ                    Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                                     Katip                                     Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 47 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 47- Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Belediye Başkanı’na, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesinin gerçekleştirilebilmesi için hazırlanacak işbirliği protokollerini imzalama yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 21.04.2022 tarih ve 103 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Mahalli idarelerin görev, yetki ve yükümlülükleri başlıklı 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde Büyükşehir Belediyeleri “İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sıfır atık yönetim sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla”, 2’inci fıkrasının (ç) bendinde İlçe Belediyeleri “Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapıyı geliştirip yaygınlaştırmakla” yükümlüdür hükümleri yer almaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlar İle İlişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin (a) bendinde; “Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahalli idareler ile diğer tüm kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerinin bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” hükmü doğrultusunda, Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla; her türlü atık biriktirme ekipmanları/mobil atık getirme merkezleri temin edilmesi, eğitim verilmesi, yazılı ve görsel bilinçlendirme materyalleri temini vs. konularda Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesi için, buna yönelik hazırlanacak protokollerin imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET ‘e verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

           Çetin SARICA                            Engin DUYMAZ                    Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                               Katip                                     Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 48 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 48- I Sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.04.2022 tarih ve 1208 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

17/04/2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinde C-15 grubunda yer alan Belediyeler arasında olduğundan ve Ek-2 Norm Kadro Standartları cetvelinde zorunlu müdürlükler arasına “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” eklendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle; Belediye ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince zorunlu olması gereken “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” nün kurulmasının ve

(I) SAYILI CETVEL:  KADRO İHDASI
(MEMUR)
İLİ           :        KOCAELİ MECLİS KARARAININ
İLÇESİ   :      İZMİT TARİHİ SAYISI
KURUMU :   İZMİT BELEDİYESİ
MEMUR NORM KADRO   STANDARDI TOPLAMI MEVCUT MEMUR KADROLARI
DOLU BOŞ TOPLAM
798 226 563 789
KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR)
İHDASI İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ
11124 G.İ.H. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü 4 1 Kadro ihdası

Yukarıdaki I sayılı Kadro İhdası Cetvelinde ismi bulunan kadro unvanının 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca tahsisinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

           Çetin SARICA                          Engin DUYMAZ                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                             Katip                                   Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 49 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 49-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 2 Adet Mercedes marka 0345 Solo otobüsün belediyemiz taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 21.04.2022 tarih ve 697 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 2 Adet Mercedes marka 0345 Solo otobüsün belediyemiz taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması için her türlü satınalma işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

           Çetin SARICA                        Engin DUYMAZ                   Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                          Katip                                     Katip

 

 

 

10.05.2022 TARİH VE 50 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 50- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması teklifi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 610 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Anayasanın eşitlik ilkesi gereği belediyenin tüm birimleri ile koordineli olarak çalışarak, toplumsal eşitlik alanında izleme, değerlendirme, raporlama, araştırma, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulmak amacı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 11 ay süre ile kurulmasına ve komisyon üyeliği için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Dilek YALÇIN, Devrim BAL, N.Serra DEMİRKOL, Çağlayan DUMAN ve Engin DUYMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

           Çetin SARICA                          Engin DUYMAZ                   Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkan V.                             Katip                                     Katip