Nisan 2022 Komisyon Raporları

17 Mayıs 2022
Metni Sesli Dinle

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz sınırları dâhilinde yer alan, Sanayi Mahalle muhtarının talebine bağlı olarak; Batısında İzmit Körfezi, Kuzeyinde Sarı Deresi, Doğusunda D-130 Karayolu Caddesi, Güneyinde D-130 Karayolu Caddesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı ile kesiştiği alanı kapsayan Sanayi Mahallesinin adının Mevlana Mahallesi olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 947 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sanayi Mahallesi isim değişikliği teklifi komisyonumuzca yerinde detaylı bir şekilde incelenmiş ve aşağıda belirtilen tespitler yapılmıştır. Talep çoğunluğuna göre;

1-Kesinlikle istemeyenler (Sanayici ve Esnaflar, resmî evraklarında maddi kayıp ve manevi karışıklıklara sebep olacağı için),

2-Mahallenin isminin değişmesini uygun görenler,

3-Değişmesi uygun ama teklif edilen Mevlâna isminin değil, başka bir ismin verilmesini isteyenler,

4-Mahallenin isminin Sanayi Mahallesi olarak kalmasını isteyenler.

Sonuç olarak; Esnaf ve Sanayicilerin hassasiyetlerinin çoğunlukta olması, halk arasında farklı görüşlerin bulunması ve genel kanaatte görüş birliği çoğunluğunun gözlemlenememiş olması nedeniyle evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.04.2022

            Şener İNCE                                  Süleyman ŞEN                        Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                     Üye

 

                            Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                     

                                 Üye                                                        Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarihli toplantısında tarıma elverişli arazilerin tespiti ve kiralanması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Mehmet İlker KAZAN tarafından verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili tarıma elverişli arazilerin yerinde tespiti ve incelemesi yapılabilmesi için çalışmaların devamına gerek duyulmakta olup; meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.04.2022

         Şener İNCE                                     Süleyman ŞEN                        Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                     Üye

 

                            Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                     

                                  Üye                                                       Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve gündemin 26. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kapanca sokakta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Muharrem TUTUŞ ve Nevin Serra DEMİRKOL tarafından 04.01.2022 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 20.11.2014 tarihli yazısına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli yapının, Belediyemiz Meclisinin 03.02.2015 tarih 14 sayılı kararı ile 6 (altı) yıl süre ile tahsisi uygun görülmüştür. Tahsis süresi sona eren bahse konu taşınmazın ve üzerindeki tescilli yapının Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nün 13.01.2022 tarih ve 29118 sayılı ve 27.04.2022 tarih ve 38693 sayılı yazılarına istinaden önergenin reddi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.04.2022

      Hayrettin ÜNLÜ                           Muharrem TUTUŞ                    M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                Üye

 

                            Dilek YALÇIN                                           Tuncay AŞKIN

                                   Üye                                                             Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve gündemin 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarih ve 969 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin 11.03.2022 tarih ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.04.2022

      Hayrettin ÜNLÜ                               Muharrem TUTUŞ                       M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                         Başkan Vekili                                    Üye

 

                            Dilek YALÇIN                                           Tuncay AŞKIN

                                   Üye                                                             Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 12.04.2022 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kadıköy Mahallesi 5156 ada 2 nolu 2597,08 m2 yüzölçümlü parselin kentin konut ihtiyacına karşılık verecek projelere imkan tanıması amacıyla kat karşılığı anlaşma yapılarak değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e ve 38.g maddelerine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.04.2022 tarih ve 2115 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kadıköy Mahallesi 5156 ada 2 nolu 2597,08 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması 06.11.2018 tarih 86 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu parselin kentin konut ihtiyacına karşılık verecek projelere imkan tanıması amacıyla kat karşılığı anlaşma yapılarak ta değerlendirilebilmesi için, parselin üzerine yapılacak konutlar karşılığında veya konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parselin üzerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların satışının yapılması, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e ve 38.g maddelerine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.04.2022

      Hayrettin ÜNLÜ                                Muharrem TUTUŞ                      M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                  Üye

 

                            Dilek YALÇIN                                           Tuncay AŞKIN

                                    Üye                                                             Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolü yapılması amacı ile Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.03.2022 tarih ve 445 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yerinde yapılan inceleme sonucunda bahse konu İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin belediyeye ait olan yerde faaliyetini sürdürdüğü ve belediye ile her türlü işbirliği yaptığı görülmüş olup, 01.09.2020 tarih ve 49 sayılı meclis kararıyla da oy birliği ile müdürlüğüne iade edilen teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi c bendine uygun olmadığı gerekçesiyle tekrar müdürlüğüne iade edilmesi komisyon üyeleri Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN’ın muhalif oyuna karşın komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.04.2022

MUHALEFET ŞERHİ : 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.maddesinin (v) bendi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9.maddesi, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 75. Ve 77.maddelerince İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile işbirliği protokolünün yapılması tarafımızca uygun olduğu görülmekle komisyonun müdürlüğüne iade kararına katılmıyor ve şerh koyuyoruz.

       Hayrettin ÜNLÜ                            Muharrem TUTUŞ                      M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                   Üye

 

                               Dilek YALÇIN                                           Tuncay AŞKIN

                                      Üye                                                             Üye