Mayıs 2022 Komisyon Raporları

29 Temmuz 2022
Metni Sesli Dinle

İMAR KOMİSYONU İLE ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ORTAK RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarih ve 432 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 72 sayılı kararı içeriğindeki konu ile ilgili Kocaeli 2.İdare Mahkemesinin 27.05.2021 tarih ve 2019/1339 Esas No, 2021/716 karar nolu kararının uygulanması Komisyonumuzca uygun görülmekle, iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.05.2022

Güzin TAŞTEKİN                                   Dr. E. Ayhan ARPACI

  İmar Kom. Bşk.                               Çevre ve Sağlık Kom.Bşk.

 

Dr. C.Arsal ARISAL                       Nazmi AÇIKGÖZ                               Ünal ÖZMURAL

İmar Kom. Bşk. V.                 Çevre ve Sağlık Kom. Bşk. V.                İmar Kom. Üyesi

 

          Süleyman ŞEN                                  Mustafa SOYDABAŞ                         Çetin SARICA

Çevre ve Sağlık Kom. Üyesi                          İmar Kom. Üyesi                  Çevre ve Sağlık Kom. Üyesi

 

 Vedat YOLDAŞ                                         Mehmet ÇETİN

İmar Kom. Üyesi                            Çevre ve Sağlık Kom. Üyesi

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Arızlı Mahallesi Değirmen Sokak 275 ada 4 parsel, Hatipköy Mahallesi Hafız İbrahim Sokak 4876/PARK parsel ve Sapakpınar Mahallesi Yeni Yerleşimler Mevkii Küme Evler 104/6 parselde yeni yapılan parklarımıza isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 18.04.2022 tarih ve 948 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Arızlı Mahallesi Değirmen Sokak 275 ada 4 parseldeki yeni parka “AĞAKÖY PARKI”, Hatipköy Mahallesi Hafız İbrahim Sokak 4876/PARK parseldeki yeni parka “HATİPKÖY PARKI” ve Sapakpınar Mahallesi Yeni Yerleşimler Mevkii Küme Evler 104/6 parseldeki yeni parka “BAHAR PARKI” isimlerinin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.05.2022

            Şener İNCE                                  Süleyman ŞEN                   Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                             Üye

 

Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                     

      Üye                                                        Üye

 

 

 

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülen ve ibadethaneleri de içeren sosyal destek hizmetlerinin, cemevlerini de kapsayabilmesi, hizmetlerin eşit yurttaşlık temelinde yürütülmesi ve sosyal destek ihtiyaçlarının sağlanması için cemevlerinin ibadethane olarak değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 06.05.2022 tarih ve 614 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Bahse konu gündem maddesi ile ilgili hukuki bir düzenleme gerekmekte olup; ortak işbirliği protokolleri ile meşru zeminde yapılan iş ve hizmetleri hukuksuzlaştırmış olacağımızdan dolayı evrakın müdürlüğüne iadesine komisyon üyeleri Devrim BAL ve Tuncay AŞKIN’ın muhalif oyuna karşı oy çokluğu ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.05.2022

    Erkan AKSOY                                         Tuncay AŞKIN                           Erol ÇALIŞKAN

Sos.Hiz. Kom. Bşk.                                Sos.Hiz.Kom.Bşk.V.                               Üye

                                                                         Karşı oy)

 

İbrahim KILIÇ                                        Devrim BAL

       Üye                                                         Üye

                                                                 (Karşı oy)

Muhalefet Şerhi:

Cemevleri yüzyıllardır Alevi vatandaşların ibadethane mekânlarıdır. Buna rağmen Cemevleri resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kalmaktadır. Bu da Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği anlamına gelmektedir.

Avrupa Konseyi’ne üye 47 devlet bulunmaktadır. Türkiye, 13 Nisan 1950 tarihinde Avrupa Konseyi’ne üye olmuştur. Dolayısıyla AİHM kararları üye devletler için bağlayıcıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cemevlerinin diğer ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kalmalarını “dini ayrımcılık” olarak tanımlamış, Alevi inancını inkârın “laik devleti koruma” teziyle gerekçelendirilemeyeceğini, Türkiye’de din ve inançlarla ilgili hukuksal yapının “nötr” kriterlere dayanmadığını ve bu durumun bazı inanç gruplarının ayrımcılığa maruz kalmasına neden olduğunu belirtmiştir.

Türkiye’de devletin din ve inançlara yaklaşımını “hedefle orantısız” olarak tanımlayan AİHM, Alevilere yönelik uygulamanın “akla uygun ve objektif temele dayanmadığına” ve bu nedenle Alevilere “dinsel ayrımcılık” yapıldığına hükmetmiştir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarında da atıf yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı tarafından düzenlenen Alevi Çalıştayları Nihai Raporu’nda konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bakış açısını ve kararlılığını gösteren ifadeler yer almıştır. Bu ifadelerden bazıları:

Çalıştaylarda; ‘’Cemevlerine bir statü verilmesinin gerekliliğinde hiç bir sorun yaşanmamıştır. Ancak bu statünün boyutları ve nasıl uygulanacağı konusunda ilgili birimlerin teknik çalışmalar yapmasına ihtiyaç duyulmuştur.” “Kısaca çalıştaylarda Cemevlerinin bir statüye kavuşturulması konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olmamıştır.”

Yine yakın zamanda Adalet Bakanlığının Cemevlerinin yasal statüsü konusu gündeme alınmış bu yönde Türkiye’de birçok Cemevine ziyaret yapılarak saha çalışmaları yapılmıştır.

AİHM kararı mahkemelerin hiyerarşik yapısının gereği olarak iç hukuka yansımış ve AİHM kararına dayanarak Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri de, kurum ve kişilerce açılan davalar neticesinde Cemevlerinin lehine bağlayıcı kararlar almaya başlamıştır.

Bu durum hükümetlerin hukuk devleti olmanın gereği olan bazı adımları atmaya sevk etmiştir. 23 Ekim 2019’da, bu sürecin yeniden başlatılmasına yönelik Avrupa Bakanlar Komitesi’ne bir yol haritası sunmuştur. Komite 1 Haziran 2020’de, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düzenlediği Alevi çalıştayları ile Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması üzerinde fikir birliğine varılmış konularda yapılacak yasal ve idari düzenlemeleri gösteren ve kesin bir takvime bağlayan yeni bir yol haritası sunulmasını beklemektedir.

İlgili AİHM kararlarına ve iç hukukta Cemevleri lehine alınmış kararlara atıf yapılarak birçok il ve ilçe belediyeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi a bendindeki yetki ve imtiyazlar başlığındaki ‘belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak’ hükmü gerekçesi ile ilçemiz vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan ilçe sınırları dâhilinde Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi yönünde kararlar almıştır.

Yerel yönetimlerin de bu doğrultuda adım atması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumları arasındaki tutarlılığa katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik, ibadethane olarak kabul edilmesi teklifinin “ilgili müdürlüğe iade edilmesi kararını “ doğru bulmuyor, Cemevlerinin ibadethane statüsünün kabul edilmesi yönünde oy kullanarak kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

 

 

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve gündemin 16.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2021 yılı Kesin Hesabıyla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2022 tarih ve 1549 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

2021 yılı Kesin Hesabı