Haziran 2022 Komisyon Raporları

29 Temmuz 2022
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanı için kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.06.2022 tarih ve 2090 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Komisyonumuza doğru bilgi ve belgeler yeterli bir şekilde getirilmediği için meclisten ek süre istenmesi komisyon üyeleri Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN’ın muhalif oylarına karşın komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.06.2022

       Hayrettin ÜNLÜ                           Muharrem TUTUŞ                    M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                  Üye

 

             Dilek YALÇIN                              Tuncay AŞKIN

                     Üye                                               Üye

MUHALEFET ŞERHİ

Her gün artan maliyetler göz önünde bulundurulduğunda 2 yıl önce başlatmış olduğumuz tasarruf önlemleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda araçları kiralamadan ziyade satın almanın kamu menfaatine olacağı değerlendirilmiştir. Oluşacak kamu zararını önlemek adına bu karara şerh koyuyoruz.

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve gündemin 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 2022 Yılı “Geçiş Hakkı Ücreti” ile “Saha Dolabı Yeri Kiralama Ücreti” Bedellerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 2660 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı” başlıklı 14/A maddesi ile “… İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” hükmü yürürlüğe girmiştir. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin hesaplanabilmesi için, 27 Aralık 2012 Tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin “Geçiş Hakkı Ücretleri” başlıklı 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında “…Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar için belirtilen ücret üst sınırı hariç olmak üzere, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirten fiyatlar her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında arttırılarak tespit edilir…”, 3’üncü fıkrasında ise “… İlk yıldan sonraki geçiş hakkı ücretleri, bir önceki yıl geçiş hakkı ücretine en fazla Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırım yapılması suretiyle tespit edilir…” denilmiş olup ücretlerin her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan ÜFE oranında arttırılarak tespit edileceği ve sonraki yıllarda da ÜFE oranında artırım yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Ücrete Tabi İşler” başlıklı 97. Maddesinde, “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Anılan hükümler ışığında aşağıda belirtilen 2022 yılında Belediyemiz tarafından tahsil edilecek “Geçiş Hakkı Ücreti” ile “Saha Dolabı Yeri Kiralama Ücreti“ bedellerini belirtir tarifelerin komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.06.2022

2022 YILI KAPSAMINDA UYGULANACAK OLAN GEÇİŞ HAKKI VE SAHA DOLABI YERİ KİRALAMA ÜCRETİ TARİFESİ
KONU BİRİM ÜCRET (TL)
GEÇİŞ HAKKI METRE 3,40 TL.
SAHA DOLABI YERİ KİRALAMA ADET 5.000,00 TL.

       Hayrettin ÜNLÜ                         Muharrem TUTUŞ                       M.İlker KAZAN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                   Başkan Vekili                                     Üye

 

                        Dilek YALÇIN                                         Tuncay AŞKIN

                                Üye                                                          Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan’a yapılacak ziyaret için görevlendirme yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 740 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görüş yazısında Mahalli İdarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) düzenlenmesi uygulaması 16.04.2021 tarihi itibariyle durdurulmuş olduğu belirtilmiş olduğundan gri pasaport çıkartılmasının uygun olmadığı,  Kurumumuzla protokolü bulunan Balkan Derneklerinin Yunanistan’da yaşamını sürdüren Batı Trakya Türkleri toplumunun Lozan Anlaşmasından kaynaklı hakları için mücadele eden ve 24.07.1995 yılında şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Sadık Ahmet’in vefat yıldönümünde düzenlenecek anma törenlerine katılmak, ilgili bölgede azınlık kurumlarını ziyaret etmek ve akabinde Makedonya ve Bulgaristan’da yaşayan akraba topluluklarının bulunduğu kurumları ziyaret ederek ortak proje üretmek üzere, gitmesi uygun olan derneklerin temsilcileri ile birlikte İzmit Belediyesini temsilen meclis üyesi ve bürokratlardan oluşan bir heyetin de yer alacağı ekli listede belirtilen kişilerden oluşan kafilenin mülki amirden izin alınmak şartıyla 24-25-26 Temmuz 2022 tarihlerinde bahsi geçen bölgelere ziyaret etmeleri ve tüm masrafların kurumumuz tarafından karşılanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.06.2022

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                     M.İlker KAZAN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                  Üye

 

                         Dilek YALÇIN                                Tuncay AŞKIN

                                Üye                                                  Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı ile işbirliği Protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 739 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mevcut Belediye Başkanının görev süresince (bu dönem sonuna kadar) ayni ve nakdi yardım yapılmamak üzere Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı ile işbirliği Protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendi gereğince mülki amirden izin alınmak şartı ile protokol yapma yetkisi verilmesi komisyon üyeleri Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN’ın muhalif oylarına karşın komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.06.2022

MUHALEFET ŞERHİ

Kurumlarda devamlılık esas olduğundan, İzmit’in tarihine değer katacak olan ve bu amaçla kurulmuş olan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı’nın belediyemiz ile protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanının görev süresi ile sınırlandırılmasını ve ayni ve nakdi yardım yapılmamasını uygun görmüyor ve komisyon raporuna şerh koyuyoruz.

       Hayrettin ÜNLÜ                           Muharrem TUTUŞ              M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                        Üye

 

                        Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                               Üye                                                   Üye

                          (Karşı oy)                                         (Karşı oy)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mehmetalipaşa mahallesi, 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.04.2022 tarih ve 2210 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu parkın Otogar, Hastane ve Okul arasında bulunması ve parkta 300 taneden fazla ağaç olmasından dolayı başka bir alan bakılmak üzere evrakın müdürlüğüne iadesi komisyon üyeleri Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN’ın muhalif oylarına karşın komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.06.2022

MUHALEFET ŞERHİ

Komisyon toplantılarında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne alternatif yerler sorulmuş ve bu sportif faaliyetlere uygun bir yerin olmadığının bildirilmiş olmasına rağmen tekrar bu gerekçe ile komisyon raporunun düzenlenmesini kabul etmiyor ve şerh koyuyoruz.

       Hayrettin ÜNLÜ                            Muharrem TUTUŞ                   M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                              Üye

 

                          Dilek YALÇIN                               Tuncay AŞKIN

                                 Üye                                                Üye

                           (Karşı oy)                                       (Karşı oy)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanı için kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.06.2022 tarih ve 2090 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Satın alınması istenen araçların belediyenin öz kaynakları ile tümünün satın alınmasına yetki verilmesine, kredi yetkisi için ise hem geriye dönük 3 yıllık kiralamaları detayları ile hem de yeni tutarlı ve karşılaştırılabilir tahmini kiralama bilgilerinin komisyona sunulması ve sonrasında bu bilgiler ışığında değerlendirmelerin yapılmasından sonra karar verilmesine komisyon üyeleri Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN’ın muhalif oyuna karşın komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.06.2022

MUHALEFET ŞERHİ

Bugüne kadar komisyonca istenen bütün evraklar Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilmiş olmasına rağmen son gün istenen evraklar satın alma süreci ile ilgili görülmediğinden ve burada satın alma sürecinin kasten uzatılıp geciktirildiği kanaatine varılmıştır. Her gün artan maliyetler göz önünde bulundurulduğunda 2 yıl önce başlatmış olduğumuz tasarruf önlemleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda, araçları kiralamaktan ziyade satın alınması kamu menfaatine olacağını değerlendirdiğimizden dolayı komisyon raporuna şerh koyuyoruz.

 

      Hayrettin ÜNLÜ                          Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                   Üye

 

                               Dilek YALÇIN                            Tuncay AŞKIN

                                      Üye                                              Üye

                                 (Karşı oy)                                    (Karşı oy)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mehmetalipaşa mahallesi, 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.04.2022 tarih ve 2210 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyon üyesi Tuncay AŞKIN’ın muhalif oyuna karşın komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.06.2022

MUHALEFET ŞERHİ

Komisyonumuzda bu ay Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 2 adet talebi bulunmaktadır. Bunların her ikisi de Belediyemiz tasarrufundaki taşınmazların 10 yıl süre ile kiralanmasına izin verilmesine ilişkindir. Bu konulardan birisi hakkında onay verilirken diğerinin süre uzatımı almasına anlam verilememiştir. Talep komisyonumuzca detaylı bir şekilde incelenmiş, araziye çıkılarak yerinde de tespit yapılmış olup konu hakkında karar alınması gerekirken süre uzatımı kararı alınmasına karşı tarafımızca şerh koyuyoruz.

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                     Üye

 

                                   Dilek YALÇIN                                    Tuncay AŞKIN

                                          Üye                                                     Üye

                                     Katılmadı                                           (Karşı oy)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve gündemin 24. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kuruçeşme Fatih mahallesi Tapuda Hatipköy mahallesi 3358 ada 28 parselde bulunan 600 m2 kapalı 1273 m2’lik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 10.05.2022 tarih ve 2519 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kuruçeşme Fatih mahallesi Tapuda Hatipköy mahallesi 3358 ada 28 parselde bulunan 600 m2 kapalı 1273 m2’lik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.06.2022

      Hayrettin ÜNLÜ                                    Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                              Başkan Vekili                                      Üye

 

                                     Dilek YALÇIN                                    Tuncay AŞKIN

                                             Üye                                                     Üye

                                        Katılmadı

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ORTAK RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve gündemin 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek amacıyla Çiftlik Hayvanlarının yemden daha çok yararlanmalarına yönelik Probiotik verilmesi teklifi ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 587 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek amacıyla Çiftlik Hayvanlarının yemden daha çok yararlanmalarına yönelik 1000 torba Probiotik verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.06.2022

Şener İNCE                                   Hayrettin ÜNLÜ                                 Süleyman ŞEN                       

               Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.               Plan ve Bütçe Kom.Bşk.               Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.V.

 

                          Muharrem TUTUŞ                          Çağlayan DUMAN                           Tuncay AŞKIN 

                   Plan ve Bütçe Kom.Bşk.V.         Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi            Plan ve Bütçe Kom. Üyesi

                                                                                          Katılmadı

 

                               Halil İNCİEL                                       Dilek YALÇIN                                 M.İlker KAZAN                                     

                  Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi              Plan ve Bütçe Kom. Üyesi              Plan ve Bütçe Kom. Ve Kır.

                                                                                             Katılmadı                               Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarihli toplantısında tarıma elverişli arazilerin tespiti ve kiralanması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Mehmet İlker KAZAN tarafından verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemize ait tarıma elverişli arazilerin öncelikle Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 yılı ekim programı dâhilinde değerlendirilmesi, eğer ekim dışı kalan arazi olur ise kiralama yöntemi ile vatandaşın kullanımına sunulması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.06.2022

Şener İNCE                                  Süleyman ŞEN                        Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                     Üye

 

                             Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                     

                                     Üye                                                         Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarihli toplantısında tarıma elverişli arazilerin tespiti ve kiralanması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Mehmet İlker KAZAN tarafından verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.06.2022

            Şener İNCE                                     Süleyman ŞEN                        Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                     Üye

 

                                      Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                    

                                            Üye                                                        Üye