Şubat 2020 Komisyon Raporları

1 Şubat 20200
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Huzurevi Müdürlüğüne ait binanın yapılacağı Turgut Mahallesi 308 ada 25 nolu parselin güneydoğu , güneybatı ve kuzeybatı kısımlarındaki alanlar Turgut Mahallesi 308 ada 84, 85 ve 86 nolu parseller olarak Belediyemiz adına ihdas edilmiş olup imar planında “Huzurevi Alanı” nda kalmakta ve 25 nolu parsel ile tevhid şartları bulunmaktadır. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 16.01.2020 tarihli yazılarında , söz konusu parsellerin , mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne Kabaoğlu Mahallesi 243 ada 7 nolu parselin başabaş trampa edilmesini talep etmektedir. Buna göre , imar planında “Huzurevi Alanı “ nda kalan ve 25 nolu parsel ile tevhid şartı bulunan mülkiyeti Belediyemize ait , Turgut Mahallesi 308 ada 84, 85 ve 86 nolu ve toplamda 352,98 m2’lik 3 adet parselin, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Kabaoğlu Mahallesi 243 ada 7 nolu 473,51 m2’lik parselin Belediyemiz adına başabaş trampa edilmesi ve tapu devir işlemlerinin yapılması konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddesine göre görüşülmek üzere Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 21.01.2020 tarih ve 377 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 e. 75.d maddelerine göre bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devredilmesi Belediye Meclis Üyeleri Hayrettin ÜNLÜ, Mehmet İlker KAZAN ve N. Serra DEMİRKOL’un kabul oyları ile Belediye Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR ve Dilek YALÇIN’ın red oylarına karşın oyçokluğu ile iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 17.02.2020

 

Muhalefet Şerhi:

İzmit Belediyesine ait Turgut mahallesi  308 ada 84, 85 ve 86 nolu ve toplamda 352,98 m2’lik 3 adet parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre düzenleme ortaklık payından karşılanarak bedelsiz olarak hazine adına tescil edilmesi gereken alanlarda bulunduğu ancak bahse konu taşınmazların bulunduğu alanda 33194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre imar uygulamasının yapılmadığı anlaşıldığından; söz konusu parsellerin Huzur evi inşaatı yapım işine yönelik olmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsisisin yapılması veya ilgili kuruma tahsis edilmek üzere hazine adına bedelsiz tescil edilmesi tarafımızca uygun görülmemekle komisyon raporuna şerh koyuyoruz. 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

Necat ÇAKIR                                Dilek YALÇIN

      

    Üye                                                   Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Kanunun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir;

 

           d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

 

            e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değe rleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denilmektedir.

           

             1- Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12,6 ha’lık alan 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiş ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 29/07/2015 tarihli ve 6880 sayılı Bakanlık Oluru ve 19/01/2018 tarih ve 12900 sayılı Bakanlık Oluru ile İzmit Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile İzmit Belediye Başkanlığı arasında 12/03/2018 tarihinde projeye ilişkin protokol imzalanmıştır.

 

            Konu hakkında Belediye şirketi SARBAŞ A.Ş.’ye yetki devri yapılarak, 21/03/2016 tarihinde yapılan ihalenin ardından 10/05/2016 tarihinde yüklenici tarafından başlanan “Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Mevcut Durum Analizi, Halihazır Haritanın Güncellenmesi, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması, Dönüşüm Strateji Planının Hazırlanması, İmar Planı Ön Taslaklarının Hazırlanması, Kentsel Tasarım Projesinin (Ön Proje) Hazırlanması, Mimari Avan Projelerinin ve Statik, Mekanik, Elektrik Öneri Rapor. Haz., Matematiksel ve Finansman Modelin Oluşturulması, Kentsel Tasarım Projesinin (Kesin Proje) ve Maketlerin Hazırlanması, Hak Sahipleri ile Uzlaşma Süreci, Tüm verilerin ve Sürecin CBS Ortamına Aktarılması çalışmaları tamamlanmıştır.

           

             Proje alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 15/08/2017 tarihinde onaylanmış olup, 18/08/2017-18/09/2017 tarihleri arasında askı süreci tamamlanarak kesinleşmiştir. Alana ilişkin Kentsel Tasarım Projesi, 14/09/2018 tarih ve 97 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunarak 27/09/2018 tarih ve 167118 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile onaylanmıştır.

           

              13/03/2018 tarihinde uzlaşma görüşmelerine başlanmış olup, etaplar halinde görüşmeler yapılmıştır. 1547 hak sahibinden 1412 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiş, 135 kişi ile uzlaşma görüşmesi yapılmamış ve 336 kişi ile görüşme yapılarak uzlaşma sağlanamamıştır. Toplam 1076 kişi ile uzlaşma sağlanmış olup,  bu kişilerden 307’si ile nakit bedel karşılığı, 769’uyla ise konut karşılığı anlaşma sağlanmıştır.  Alan genelinde % 76, görüşülen parsellerde % 82 oranında uzlaşma sağlanmıştır.

 

              Toplam 15.826.248,00 TL nakit bedel karşılığı anlaşma sağlanmış olup, nakit bedel karşılığı anlaşılan 113 kişinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tapu devri yapılarak, Toplu Konut İdaresi tarafından 7.548.188,00 TL ödeme işlemi yapılmıştır. TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Belediyemiz yükümlülüğündeki 8.063.464,00 TL bedelindeki tapu devir işlemleri maddi imkânsızlıklar sebebiyle yapılamamıştır.

 

               2 – İnsan beslenmesinde çok önemli yeri olan proteinlerin en az yarısının hayvansal kökenli olması gerektiğinden sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için hayvan kökenli protein kaynağı olan et ve süt ile bunların mamulleri olan ürünlerin üretimini arttırmamız şarttır. Hayli zahmetli olan bu sektörde üretim yapan üreticilerin uygulanan politikalarla maddi olarak desteklenmesi gerekmektedir.

 

   Halk Süt Projesi ile öncelikle üreticinin yaptığı üretimden para kazanması, tüketicinin sağlıklı, hijyenik ürüne ulaşması hedeflenmektedir. Üreticimizin işletme başı üretim miktarı arttırılarak, gerek üreticimizin kendi ekonomisine, gerek il-ilçe ekonomisine ve gerekse de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

 

   Yukarıda belirtmiş olduğumuz gerekçeler doğrultusunda,  Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Halk Süt Projelerinde kullanılmak üzere İller Bankasından veya yurt içi bankalardan 15.000.000,00 – (onbeşmilyon) TL anapara tutarında nakit kredi kullanılması, gerektiğinde teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.01.2020 tarih ve 401 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

   Teklifin 1. maddesi olan Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinde kullanılmak üzere devlet bankalarından 8.065.000,00 TL (sekizmilyonaltmışbeşbintürklirası) tutarında nakit kredi kullanılması, gerektiğinde teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve teklifin 2. maddesi olan Halk Süt Projesi konusu ile ilgili detaylı bilgiler alınamadığından dolayı çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.02.2020

  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                       Dilek YALÇIN

    Üye                                                         Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye   ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik  gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla ilgi yönetmelik uyarınca isimleri bulunan kadroların tahsisi amacıyla hazırlanan “I sayılı Kadro İhdası Cetveli”  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 177 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Yukarıda tabloda belirtilen “I sayılı Kadro İhdası Cetveli”ndeki kadro ihdasları, iş akdi feshedilen sözleşmeli personellerin mahkemeleri devam ettiğinden dolayı müdürlüğüne iade edilmesi, Belediye Meclis Üyeleri Hayrettin ÜNLÜ, Mehmet İlker KAZAN ve N. Serra DEMİRKOL’un kabul oyları ile Belediye Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR ve Dilek YALÇIN’ın red oylarına karşı  konunun  oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş olup iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  28.02.2020

 

Muhalefet Şerhi:

Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla müdürlüğünün kadro ihdası teklifi tarafımızca uygun görüldüğünden rapora şerh koyuyoruz.

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye     

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Çiftçilerimizin üreticilerimizin gelirlerini arttırmak için neler yapılabilir. Devlet desteklemelerinden, yeteri kadar faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, varsa engeller üzerinde çalışmak zirai faaliyetlerinde yeni gelir arttırıcı ürünlerin tespiti  ve bölgemizde yetiştirebilirliğinin araştırılması için çalışma yapılması tıbbi aromatik bitki bahçelerinin bölgemizde yetiştirilebilmesinin araştırılması, besicilerimizin hibe desteği veya faizsiz kredi desteklerinden faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, üreticilerimizin sorunlarının tespiti ve sorunların giderilmesi için yapılabilecek çalışmaların araştırılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.02.2020

 

 

 

Çağlayan DUMAN                                      Mehmet ÇETİN                          Engin DUYMAZ

Kırsal Hiz.ve İsim. Kom Bşk.                         Bşk. Vekili                                          Üye

                                                                     

 

 

Süleyman ŞEN                                         Halil İNCİEL

        Üye                                                         Üye

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz