02.06.2009 TARIHLI TUTANAK OZETI

2 Haziran 20090
Metni Sesli Dinle

İzmit  Belediye Meclisinin 2009 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu  02.06.2009  Salı günü saat

15.00 de yaptığı  meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

  —————————————————————————-

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak  Meclis I.Başkan Vekili Muzaffer Gürfidan   Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı,  İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş,  Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül,  Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar´ın  mevcut oldukları anlaşıldı.

 

20.05.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

20.05 2009 tarihli tutanak özetinin   kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Belediye meclis üyesi T.Metin Alan tarafından verilen, belediyemiz iştirakleri olan Bekaş ve Sarbaş Şirketleri ile ilgili, soru önergesine ilgili müdürlük  tarafından yazılı olarak  bilgi verilmesine karar verildi.

 

Belediye meclis üyeleri Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, ve Günay Atun tarafından verilen Kulfallı köyü mevkiinde otoban altına belediye yetkilileri tarafından inşaat atıklarının çevreye zarar verdiği konusu ile ilgili soru önergesine ilgili müdürlük  tarafından yazılı olarak  bilgi verilmesine karar verildi.

 

Belediye meclis üyeleri Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, ve Günay Atun tarafından verilen Atatürk heykeli ve çevresinin amacına uygun kullanılmadığı ve bu bölgedeki çevre düzenlemesinin yapılması konusu ile ilgili soru önergesine ilgili müdürlük  tarafından yazılı olarak  bilgi verilmesine karar verildi.

 

KARAR 45- Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan Hatipköy 2 nolu sağlık ocağının isminin Yenimahalle sağlık ocağı olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.05.2009 tarih ve 47 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Yenimahalle muhtarı Tuncay Aşkın´ın talebi doğrultusunda, Yenimahalle de bulunan Hatipköy 2 Nolu Sağlık Ocağı isminin, Yenimahalle Sağlık Ocağı olarak değiştirilmesi konusu Belediyemizin görev ve yetkileri dahilinde olmadığından evrakın Müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

4- Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı, aksamadan yapılabilmesi amacı ile 31.08.2009 da sona erecek olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin 31.12.2011 tarihine kadar (28 ay) ihale edilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun  67. maddesine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Temizlik işleri Müdürlüğünün 26.05.2009 tarih 112 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

5- Gündoğdu mahallesi, Orhan mahallesi, Yenidoğan mahallesi  parselleri ile Belediye çarşı işhanı olarak bilinen Tepecik mahallesindeki bağımsız bölümlerin 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satış işleminin yapılması, bu konuda Belediye Başkanı´na ve

-2-

 

Encüme´ne yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  25.05.2009 tarih ve 1050 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

6- Kocaeli İl Özel İdaresinin imar planında ilköğretim alanı olarak ayrılan tapuda  Körfez mahallesi, 1865 ada, 1 nolu parseldeki belediyemize ait hissenin  5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz devir talebi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  28.05.2009 tarih ve 1059 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

7- İmar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan Maliye Hazinesi adına kayıtlı tapuda Durhasan 669 ada, 1 nolu parselin belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  28.05.2009 tarih ve 1060 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

8- Kocaeli Cumhuriyet  Başsavcılığının tapuda Hatip 2105 ada, 12 parsel üzerinde bulunan belediyemize ait binanın Kocaeli Vergi ve İdare Mahkemelerince kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz tahsis talebi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  28.05.2009 tarih ve 1061 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

9-5747 sayılı kanun ile belediyelerin birleşmesinden sonra oluşan mükerrer cadde- sokak isimlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  28.05.2009 tarih ve 1062 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 46-   Tarihi Kentler Birliğine üye olunmasına ve Belediyemizi Tarihi Kentler  Birliğinde temsil edecek tabi üye olan Belediye Başkanımız dışında meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2009 tarih ve 1754 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizi Tarihi Kentler Birliğinde temsil edecek tabi üye olan Belediye Başkanımız dışında Belediye Meclis üyeleri  Günay Atun asil üye, Emine Zeybek yedek üye olarak seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

11- İzmit- Mehmetalipaşa mahallesi, G23b-25d-3d uygulama imar planı paftası, 38 pafta, 1092 ada, 14 nolu parselin ilköğretim tesisi olan kullanımının konut alanı olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2009 tarih ve 1774 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

-3-

 

12- İzmit- Yenidoğan mahallesi, G23b-24d-1c uygulama imar planı paftası, 45 kadastro paftası,1049 ada, 20 nolu parselin yapılanma koşulunu oluşturan hatların yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih ve 1775 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

13-Bekirpaşa bölgesi sınırları içerisinde İstanbul- Ankara TEM Oto yolunun güneyinde yer alan yaklaşık 98 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2009 tarih ve 1776 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

14- İzmit- Körfez mahallesi, G23c-04b-2c uygulama imar planı paftası, 2531 ada, 1 nolu parselin ve çevresindeki alanın bir kısmının Akaryakıt – Bakım LPG ikmal istasyonu olarak düzenlenmesi sureti ile önerilen plan değişikliği ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih ve 1777 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

15- İzmit- Hacıhızır mahallesi, 26 pafta, 409 ada, 11 nolu parselin bulunduğu imar adasındaki tevhit zorunluluğunun kaldırılması sureti ile önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih 1778 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

16- İzmit- Yenidoğan Mahallesi, 20M-IIIa pafta, 4354 ada, 11 nolu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi sureti ile önerilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih ve 1779 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

17- İzmit -Hacıhızır mahallesi, 26 pafta , 403 ada, 48 nolu parselin bulunduğu yerdeki imar yolunun yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih ve 1780 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47-  İzmit- M.Alipaşa  Mahallesi,G23b-25a-3d uygulama imar planı paftası, 1724 ada, 5 nolu parselde yer alan ilköğretim Tesis Alanının Yapılanma koşullarından 7m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin, 17m.lik imar yoluna cepheli kısmındaki 7 m.lik mesafenin aynı kalması koşulu ile diğer üç cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

-4-

 

KARAR 48-  İzmit- Kozluk Mahallesi G23b-24d-2c Uygulama imar planı paftası, 219 ada, 22 nolu parselin güneydoğu ucunda Trafo Alanı ayrılması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 49- İzmit- Kozluk Mahallesi, 61 kadastro paftası, 844 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan kullanımının, bir kısmının Trafo Alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 50- İzmit-Çayırköy G23b-25b-1d uygulama imar planı paftası, 65 kadastro paftası, 3656 ve 3407 nolu parsellerin Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih, 71 sayılı kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, söz konusu nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 51- İzmit-Çayırköy G23b-25b-1d uygulama imar planı paftası, 66 kadastro paftası, 4406 nolu parselin Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15-08-2008 tarih, 454 sayılı kararı ile onaylanan İzmit Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ile uygun görüldüğü belirtilerek, söz konusu nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 52-   İzmit- Kabaoğlu G23b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 1280 nolu parselin ” Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı “olan kullanımının Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih, 147 sayılı kararı ile uygun görüldüğü  belirtilerek, söz konusu nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

24- İzmit-Yenimahalle, G23b-23d-4b imar planı paftası 19L-Ic pafta, 3553 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu yerde park alanı , konut alanı  ve  imar yolunun yeniden düzenlenmesi sureti ile önerilen imar planı değişikliği konusunda çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

-5-

 

25- İzmit- Çukurbağ mahallesi, şeref meydanının bulunduğu alanda trafo alanı ayrılması sureti ile önerilen plan değişikliği konusunda çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 53-   İzmit-  Körfez Mahallesi, G23b-25d-4a; G23b-25d-4b uygulama imar planı paftaları 1856 ada, 1 nolu parselin ” Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu ” olan kullanımının bir kısmının Ticaret Alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı teklifi ile ilgili  İmar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 54- İzmit- Körfez Mahallesi G23b-24c-3c; G23b-24c-3d  Uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 31, 32, 33 ve 34  nolu parsellerin batısından Eski Gölcük Yoluna paralel servis yolu niteliğinde imar yolu düzenlenmesi suretiyle oluşturulan imar planı değişikliğine parsel sahiplerince yapılan itirazların reddi  ile ilgili imar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 55-  İzmit-Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 5 no´lu parselde, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2008 tarih, 691 sayılı kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği kapsamındaki park alanının kaldırılması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

29- Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak “içkili yer bölgesi ” tespit edilmesi konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler ve İmar komisyonlarının  28.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler ve imar komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.    

 

KARAR 56- 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 1. maddesinin 31.bendine göre tüzel kişiliği kaldırılan Kullar ilk kademe belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa mahallelerinin Yahyakaptan kavşağından başlayarak Başiskele kavşağına kadar , D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan kısımları İzmit ilçesine bağlanmıştır. İzmit ilçesine ve belediyemize bağlanan söz konusu alan belediyemiz sınırlarındaki herhangi bir mahalleye bağlı olmadığından 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler ve İmar  komisyonlarının  28.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

-6-

 

KARAR 57-  Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin tüzel   kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte belediyemize katılmışlardır. Katılan belediyelerle birlikte aynı isimleri taşıyan mahalleler oluşmuştur.  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. maddesine göre hazırlanan numaralama yönetmeliğinin 12. maddesinde ” her mahalleye özel bir ad verilir. Belediye sınırları içinde aynı ad birden fazla mahalleye verilemez” hükmü gereğince belediyemiz sınırlarında aynı ismi taşıyan mahalle isimlerinin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 12.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 58-  5747 sayılı kanun gereğince birleşen Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe ve Kuruçeşme Belediyelerinin meclislerinde onaylanmış olan tarife cetvellerinin İzmit Belediyesi olarak uygulama birliğinin sağlanması amacı ile tek bir tarife cetvelinin oluşturulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59- Belediyemize ait atların, vatandaşlardan gelen özel talepler doğrultusunda kiralanması, saatlerine göre ücretlerinin belirlenmesi ve yapılacak kiralanmaların sözleşme hükümlerine göre uygulanması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonun 25.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1- Gündoğdu mezarlığı ve etrafındaki eski köy yerleşim alanı 2003 yılında oluşturulan Malta mahallesi sınırlarında kaldığını bu durumu ancak 2009 yerel seçimlerinde fark ettiklerini bu nedenle sınır değişikliği teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 01.06.2009 tarih ve 1123 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G2-31.05.2009 Tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede “Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5.maddesinin 1.fıkrasının ( c) bendine göre Belediyemiz C13 gurubunda yer almaktadır.Belediyemizin yeni belirlenen gurubuna göre organizasyonel yapısı, müdürlüklerin kadro durumlarının belirlenebilmesi teklifi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.06.2009 tarih ve 506 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G3-Yenidoğan mahallesi, Çağdaş yaşamı Destekleme Derneğinin toplantı binasını İzmit Belediyesi ile beraber kullanmaktadır.Bu binayı deprem sonrası Türkan Saylan, AVO firmasına sponsor olarak kullanarak yaptırtmıştır. Şimdi vefatından sonra Prof. Dr. Türkan Saylan´a saygılarımızı ve şükranlarımızı belirtmek üzere bu binanın ismini “Prof. Dr. Türkan Saylan” olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili meclis üyeleri Günay Atun ,Gülümser Ayhan, ve Elif Bülbül tarafından verilen 02.06.2009 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

-7-

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan  Emine Zeybek ve İbrahim Kılıç´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan  azalardan Emine Zeybek´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Emine Okanalp ve İbrahim Elgin tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Emine Zeybek´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan  azalardan İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Mahmut Öztürk ve İsmail Gün tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.06.2009 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 03.07.2009 Cuma günü saat 15.00´da toplanılmasına ( Belediye Meclis üyesi Hasan Kırlı´nın mualif oyuna karşı)  oyçokluğu  ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Muzaffer GÜRFİDAN                                  Elif Bülbül                  Gülümser AYHAN                                   

Meclis I.Başkan Vekili                                     Katip                                   Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz