02.06.2009 Tarihli Meclis Kararları

2 Haziran 20090
Metni Sesli Dinle

KARAR 45-    Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan Hatipköy 2 nolu sağlık ocağının isminin Yenimahalle sağlık ocağı olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.05.2009 tarih ve 47 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Yenimahalle muhtarı Tuncay Aşkın´ın talebi doğrultusunda, Yenimahalle de bulunan Hatipköy 2 Nolu Sağlık Ocağı isminin, Yenimahalle Sağlık Ocağı olarak değiştirilmesi konusu Belediyemizin görev yetkileri dahilinde olmadığından evrakın Müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 46-   Tarihi Kentler Birliğine üye olunmasına ve Belediyemizi Tarihi Kentler Birliğinde temsil edecek tabi üye olan Belediye Başkanımız dışında meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2009 tarih ve 1754 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemizin yönetim politikalarında, kentimizin tarihi ve doğal çevre korumasına yönelik çalışmalar yaparak koruma kavramına önem ve ağırlık vermeniz gerektiği bu doğrultuda kent kültürünü toplumsal duyarlılığı geliştirme çabalarımız önümüzdeki süreçte kaçınılmaz bir görev olarak karşımızda durmaktadır. Ayrıca geçmiş uygarlıklara başkentlik yapmış olmamız bu görevi perçinlemektedir. Türkiyede  257 üyesi bulunan tarih, çevre ve doğa koruması konusunda çeşitli kentlerle işbirliğine gidebileceğimiz, belediyemizin tarihi mirası koruma anlamında ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak, projelere kaynak sağlama konularında organizasyonlar yapabilmek, teknik destek ve eğitim desteği alabileceğimiz, koruma konusunda toplumsal bilince destek sağlamak üzere; Belediyemizin Tarihi Kentler Birliği´ne üye olmasına ve belediyemizi Tarihi Kentler Birliğinde temsil edecek tabi üye olan Belediye Başkanımız dışında Belediye Meclis üyeleri  E.Günay Atun asil üye, Emine Zeybek yedek üye olarak seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47- İzmit- M.Alipaşa  Mahallesi,G23b-25a-3d uygulama imar planı paftası, 1724 ada, 5 nolu parselde yer alan ilköğretim Tesis Alanının Yapılanma koşullarından 7m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin, 17m.lik imar yoluna cepheli kısmındaki 7 m.lik mesafenin aynı kalması koşulu ile diğer üç cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b-25a-3d uygulama imar planı paftası, 1724 ada 5 nolu parselde yer alan 4412 m2 yüzölçümlü ilköğretim Tesis Alanı üzerinde 2009 yılı Devlet Yatırım Programı dahilinde  İlköğretim Okulu yapımının planlandığı belirtilerek, uygulanacak proje için okul sahasının uyumlandırılabilmesi amacıyla imar planı yapı yaklaşma mesafelerinin 7 m.den 5 m. ye düşürülmesi suretiyle imar planı değişikliği talep edildiği belirlenmiştir. Bu kapsamda Okul Alanının kuzeydoğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 7m. kalması koşulu ile diğer yöndeki yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesinin imar planı kararları göz önünde bulundurularak bir sakınca oluşturmayacağı belirlenmiştir.

            Ancak imar planı yol genişlikleri ve mevcut yapılaşma göz önünde bulundurulduğunda 17 m. lik imar yolu ile güney batı yönündeki 6 m.lik imar yoluna cepheli kısımlardaki yapı yaklaşma mesafelerinin 7 m. olarak kalması diğer yöndeki yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı tespit edilmiştir.

           

KARAR 48-  İzmit- Kozluk Mahallesi G23b-24d-2c Uygulama imar planı paftası, 219 ada, 22 nolu parselin güneydoğu ucunda Trafo Alanı ayrılması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İzmit- Kozluk Mahallesi, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 219 ada, 22 nolu parselin, mevcut imar planında Park ve Kültür Alanı olarak ayrıldığı ve Büyükşehir Belediyesinin Kültür Tepesi olarak tanımladığı Av Köşkü, Saat Kulesi ve Redif Binasını içersinde barındıran proje kapsamındaki koruma alanının bir parçası olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte söz konusu parselin Park ve Kültür Alanı kullanım kararı gereği sosyal- teknik alt yapı alanı (donatı alanı) niteliği taşıdığı tespit edilmiştir.

            Bu doğrultuda; İzmit Kozluk Mahallesi G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 219 ada, 22 nolu parselin bir kısmının Trafo Alanı olarak ayrılması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifinin, bütünlüğü korunması gereken Kültür Tepesi projesinin bir parçası olamayacak özellikler taşıması, donatı alanı eksilmesine sebep olması dolayısıyla eşdeğer büyüklükte bir alanın Park ve Kültür Alanına dahil edilmesi koşulunun yerine getirilmemiş olması ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi hükümlerinin sağlanmadığı tespit edildiğinden  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 49-  İzmit- Kozluk Mahallesi, 61 kadastro paftası, 844 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan kullanımının, bir kısmının Trafo Alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            İzmit- Kozluk Mahallesi G23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 61 kadastro paftası, 844 ada, 1 nolu parselin imar planı üzerinde Park Alanı olarak ayrıldığı ve bu konumuyla tescillendiği belirlenmiştir. İmar planı değişikliği ile Park Alanının bir kısmının Trafo Alanı olarak ayrıldığı ve bu alanın Park Alanını imar planı üzerinde 2 ayrı parçaya bölen konumda olduğu tespit edilmiştir.

            Bu doğrultuda; İzmit- Kozluk Mahallesi G23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 61 kadastro paftası, 844 ada, 1 nolu parselin bir kısmının Trafo Alanı olarak ayrılması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifinin, tescilli Park Alanının bütünlüğünü bozucu konumda düzenlenmiş olması, donatı alanı eksilmesine sebep olması dolayısıyla eşdeğer büyüklükte bir alanın Park Alanına dahil edilmesi koşulunun yerine getirilmemiş olması ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi hükümlerinin sağlanamadığı tespit edildiğinden uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 50-     İzmit-Çayırköy G23b-25b-1d uygulama imar planı paftası, 65 kadastro paftası, 3656 ve 3407 nolu parsellerin Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih, 71 sayılı kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, söz konusu nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı   teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İzmit-Çayırköy G23b-25b-1d uygulama imar planı paftası, 65 kadastro paftası, 3656 ve 3407 nolu parsellerin bulunduğu alanın Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin; nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlandığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, İmar Planı Notları ve Karayolları kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik şartlarına uygun koşullar içerdiği belirlenmiştir.

            Ayrıca söz konusu uygulama imar planı kullanım kararı gereği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün TS 12820 “Akaryakıt İstasyonları Emniyet Kuralları” ve TS 11939″ Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu Karayolları Taşıtları için Emniyet Kuralları” standartlarına uygunluğun sağlandığı, planlama alanına giriş-çıkışlarla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının uygun görüşlerinin alındığı tespit edilmiştir. 

          

KARAR 51- İzmit-Çayırköy G23b-25b-1d uygulama imar planı paftası, 66 kadastro paftası, 4406 nolu parselin Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak  yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15-08-2008 tarih, 454 sayılı kararı ile onaylanan İzmit Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ile uygun görüldüğü belirtilerek, söz konusu nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Çayırköy G23b-25b-1d uygulama imar planı paftası, 66 kadastro paftası, 4406 nolu parselin bulunduğu alanın Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin; nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlandığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, İmar Planı Notları ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik şartlarına uygun koşullar içerdiği belirlenmiştir.

Ayrıca söz konusu uygulama imar planı kullanım kararı gereği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü´nün TS 12820 “Akaryakıt İstasyonları Emniyet Kuralları” ve TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu Karayolu Taşıtları İçin Emniyet Kuralları” standartlarına uygunluğun sağlandığı, planlama alanına giriş çıkışla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü, 1.Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı´nın uygun görüşlerinin alındığı tespit edilmiştir.

KARAR 52-  İzmit- Kabaoğlu G23b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 1280 nolu parselin ” Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı “olan kullanımının Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih, 147 sayılı kararı ile uygun görüldüğü  belirtilerek, söz konusu nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

             İzmit Kabaoğlu G23b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 1280 nolu parselin bulunduğu alanın Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin; nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlandığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve İmar Planı Notlarına uygun koşullar içerdiği belirlenmiştir.

            Ayrıca söz konusu uygulama imar planı kullanım kararı gereği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün TS 12820″ Akaryakıt İstasyonları Emniyet kuralları” ve TS 11939 ” Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu “Karayolu Taşıtları için Emniyet kuralları standartlarına uygunluğunun sağlandığı, planlama alanına giriş- çıkışla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının uygun görüşlerinin alındığı tespit edilmiştir.

         

KARAR 52-  İzmit- Kabaoğlu G23b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 1280 nolu parselin ” Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı “olan kullanımının Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih, 147 sayılı kararı ile uygun görüldüğü  belirtilerek, söz konusu nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

             İzmit Kabaoğlu G23b-24b-1d uygulama imar planı paftası, 1280 nolu parselin bulunduğu alanın Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin; nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlandığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve İmar Planı Notlarına uygun koşullar içerdiği belirlenmiştir.

            Ayrıca söz konusu uygulama imar planı kullanım kararı gereği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün TS 12820″ Akaryakıt İstasyonları Emniyet kuralları” ve TS 11939 ” Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu “Karayolu Taşıtları için Emniyet kuralları standartlarına uygunluğunun sağlandığı, planlama alanına giriş- çıkışla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının uygun görüşlerinin alındığı tespit edilmiştir.

         

KARAR 53-  İzmit-  Körfez Mahallesi, G23b-25d-4a; G23b-25d-4b uygulama imar planı paftaları 1856 ada, 1 nolu parselin ” Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu ” olan kullanımının bir kısmının Ticaret Alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı teklifi ile ilgili  İmar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

             İzmit-Körfez Mahallesi, G23b-25d-4a; G23b-25d-4b uygulama imar planı paftaları, 1856 ada 1 nolu parselin Akaryakıt – Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olan kullanımının bir kısmının Ticaret Alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih, 81 sayılı kararıyla uygun görüldüğü belirlenmiştir.

            Söz konusu alanda nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan ve Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak kalan kısımda İmar Yönetmeliği minimum cephe, derinlik ve alansal büyüklük koşulları oluşturularak parselin doğu yönünde bir Ticaret Alanı oluşturulması suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifinin, imar planı ana kararları ile ulaşım sistemi belirleyici şartlarına uygun olarak önerildiği tespit edilmiştir.

            Bu doğrultuda; İzmit-Körfez Mahallesi, G23b-25d-4a; G23b-25d-4b uygulama imar planı paftaları, 1856 ada, 1 nolu parselin bir kısmının E=2.00 ve hmax=4 kat yapılanma koşullu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ve diğer parçasının mevcut kullanım kararı olan Akaryakıt- Bakım ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPG İkmal İstasyonu Alanı kullanımını sürdürmesi için İmar Yönetmeliği minimum derinlik, cephe ve büyüklük şartlarını sağlayacak şekilde E=030 hmax=5,50 yapılanma koşullu Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 54- İzmit- Körfez Mahallesi G23b-24c-3c; G23b-24c-3d  Uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 31,32,33,ve 34  nolu parsellerin batısından Eski Gölcük Yoluna paralel servis yolu niteliğinde imar yolu düzenlenmesi suretiyle oluşturulan imar planı değişikliğine parsel sahiplerince yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-24c-3c; G23b-24c-3d uygulama imar planı paftaları, 479 ada 31, 32, 33 ve 34 nolu parsellerin Eski Gölcük Yolundan cephe aldıkları, bu yolun kent içi ve şehirler arası ulaşım bağlantılarında önemli bir aks konumunda olduğu ve daha güneydeki yapı adalarındaki giriş- çıkışlarında bu yönde olması nedeniyle yoldaki araç trafiği akışının sık aralıklarla kesilmesine zemin oluşturulduğu tespit edilerek, Eski Gölcük Yoluna ( Sefa Sirmen Bulvarı ) paralel bir servis yolu oluşturulması ile kuzeydeki kanala paralel bir bağlantı yolunun da doğu yönünde imar yolu şeması ile birleştirilmesini içeren plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih, 522 sayılı kararı ile uygun görüldüğü belirlenmiştir.

            Bu doğrultuda; söz konusu alanda düzenlenen imar planı değişikliğinin mevcut ulaşım sistemi ve imar planı ulaşım şeması ile bütünleşik bir yapı içerdiği, nazım imar planı kararlarına uygun olduğu, planlama ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı ve kamu yararı içerdiği belirlendiğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih, 522 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itirazlar  uygun görülmemekle  reddine  oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 55-  İzmit-Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 5 no´lu parselde, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2008 tarih, 691 sayılı kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği kapsamındaki park alanının kaldırılması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Çukurbağ Mahallesi, 51 pafta, 426 ada, 5 no´lu parselin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15-10-2004 tarih, 191 sayılı kararı ile uygun görülen Çukurbağ, Terzibayırı ve Orhan Mahallelerinin I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu parselde 15 envanter numarası ile tescilli Portakal Hafız Konağının yer aldığı tespit edilmiştir.

İzmit-Çukurbağ Mahallesi, 51 pafta, 426 ada, 5 no´lu parselin bulunduğu alanı özgün çevre dokusuyla birlikte ele alan ve mülk sahibinin kazanılmış haklarını da koruyan, 03-07-1991 tarihli imar planı kararları ve yapılaşma koşulları dikkate alınarak hazırlanan, ayrıca Mevcut Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında olan tescilli Portakal Hafız Konağının “İdari Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği önerisinin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16-12-2008 tarih, 691 sayılı kararıyla uygun görüldüğü belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c-1d imar planı paftası, 426 ada, 5 no´lu parselin tescilli olması sebebiyle, Koruma Bölge Kurulunca belirlenen ve koruma ilkelerine dayanılarak sınırlandırılmış imar planı kararları ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince teknik ve sosyal altyapı alanı (donatı alanı) konumundaki park alanı olan kullanım kararının Belediyemiz yetkileri içerisinde yeniden düzenlenmesi mümkün olamamaktadır. Ayrıca konu nazım imar planı kararları üzerinde değişiklik içerdiğinden, 5216 sayılı kanun gereği Belediyemiz Meclisince karar alınabilecek nitelikte kararlar dahilinde değildir.

Söz konusu parselin imar planı üzerindeki kullanım kararlarını değiştirici nitelikteki itiraz talebinin; Belediyemiz yetkisi dışında bir öneri içerdiği ayrıca Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince donatı alanı eksikliğine sebep olduğu ve uygulanması mümkün olmadığı belirlendiğinden  uygun görülmemiştir.

 

 

 

Ayrıca bahse konu parselin İdari Tesis Alanı olarak tanımlı Portakal Hafız Konağının bulunduğu alanla birlikte Park Alanı olarak ifadelendirilmiş kısmını da kapsayacak bir kamulaştırma yapılmasının mağduriyeti engelleyeceği belirlendiğinden, bu konuda Büyükşehir Belediyesinin yapacağı kamulaştırma işlemine yön vermesi düşünülerek bir tavsiye kararı alınması uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.          

 

KARAR 56-   5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 1. maddesinin 31.bendine göre tüzel kişiliği kaldırılan Kullar ilk kademe belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa mahallelerinin Yahyakaptan kavşağından başlayarak Başiskele kavşağına kadar , D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan kısımları İzmit ilçesine bağlanmıştır. İzmit ilçesine ve belediyemize bağlanan söz konusu alan belediyemiz sınırlarındaki herhangi bir mahalleye bağlı olmadığından 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler ve İmar  komisyonlarının  28.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5747 sayılı  Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 1. maddesinin 31.bendine göre tüzel kişiliği kaldırılan Kullar ilk kademe belediyesinden , belediyemize bağlanan Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa mahallelerinin Yahyakaptan kavşağından başlayarak Başiskele kavşağına kadar , D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan ve ekli krokide gösterilen kısımlarının Sanayi Mahallesine bağlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 58-    5747 sayılı kanun gereğince birleşen Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe ve Kuruçeşme Belediyelerinin meclislerinde onaylanmış olan tarife cetvellerinin İzmit Belediyesi olarak uygulama birliğinin sağlanması amacı ile tek bir tarife cetvelinin oluşturulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Birleşen Belediyelerin meclislerinde alınan tarifelerin tahakkuklarının yapılması ve bölgesel  farklılıklara göre eşitliğin temini açısından 2009 takvim  yılı sonuna kadar,

5747 sayılı kanun gereğince 5 belediyenin birleşmesi ile İzmit Belediyesi oluştuğundan birleşen belediyelerin ( Saraybahçe, Bekirpaşa, Kuruçeşme,Alikahya ve Akmeşe) belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifelerin( 2464 sayılı kanun gereğince yayınlanan 2009/ 1 genelge hükümleri gereğince maktu olan harçlar hariç)  Belediyemizce de aynen uygulanmasına,

Tarife cetvelinin  14.sayfasındaki notlara ilave olarak (7- 5747 sayılı kanun gereğince Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşe ve Saraybahçe belediyelerince verilmiş ruhsatı olup ta ticari faaliyetine devam edenlerden,  işyeri açma ruhsatını yenileyenlerden sadece kırtasiye masrafı olarak  10,00.-TL  alınması ) 7.maddenin eklenmesine ve ilişik listedeki tarife cetvellerinin  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59-  Belediyemize ait atların, vatandaşlardan gelen özel talepler doğrultusunda kiralanması, saatlerine göre ücretlerinin belirlenmesi ve yapılacak kiralanmaların sözleşme hükümlerine göre uygulanması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonun 25.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

           0-1 saati 100,00.- TL,

           0-2 saati 160,00.- TL

           0-3 saati 200,00.- TL,

           Sonraki saatleri 30 TL,

           Kiralama müddeti 6 saati geçemez

           Gece( saat 20.00 de başlar) kiralamaları  tarife % 50 zamlı uygulanır.

           Kiralanan araç her halükarda en geç saat 24.00´de teslim edilir.

           Kiralamalar sadece ilçe sınırları içerisini kapsar,

tarife cetveli listesine işlenmesine  ve 20.05 2009 tarih ve gündemin 3.maddesi ile komisyonumuza gelen evrakla birleştirilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz