03.02.2015 Tarihli Tutanak Özeti

3 Şubat 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  03.02.2015 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın  mevcut olmadığı yerine I. Meclis Başkan Vekili İbrahim ELGİN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN,  Veli BEYAZTAŞ,   Mehmet ÇETİN,  Cengiz KAVŞUT, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

06.01.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.01.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

G1– Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında  ve Sağlık Hizmetleri sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; ” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararıyla belirlenir .” denildiğinden ekli listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2015 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 162 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2– İlgi (a) Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan köylerin mahalle olarak belediyemiz hizmet alanlarına dahil olması ve belediye hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı değişik alanlarda Belediyemizce yürütülecek faaliyetlerinin temini amacıyla ilgi (b) yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadroları ile ilgili II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2015 tarih ve 161 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-3- (MECLİS ÜYELERİNDEN ÖNERGE) İlçemiz vatandaşlarımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ilçemiz dahilinde bulunan cemevlerinin 5393 sayılı yasa kapsamında  dini ibadethane olarak geçerli  kabul edilmesi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Birol SAĞLAM, Ercan UMUTLU ve Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen   yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmadan sözlü görüşülmesine karar verildi.

 

 

 

KARAR 7- (Madde 3-) Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personel için uygulanmak üzere “Disiplin Amirleri Yönetmeliği” nin görüşülmesi  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  26.01.2015 tarih ve 34 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4- ) İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 nolu imar adaları arasında mevcut imar planında yer alan 10mt genişliğinde otopark ile sonlanan ancak halihazırda açılamayacak çıkmaz yolun bir kısmının “TT3” lejantına sahip ticaret alanı, bir kısmının ise park alanı olarak düzenlenmesi ile kaldırılan alanınG23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 3728 ada 3 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2015 tarih ve 367 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 5-) İzmit Belediyesi  İmar Planı Notlarının Yapı / Yapılaşmaya İlişkin Hükümler başlığı altındaki maddelerinde yapılan değişiklikleri içeren İzmit Belediyesi Plan Notları (Plan Uygulama Hükümleri) revizyonu teklifi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2015 tarihli yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) 13.07.2005 tarih 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe geren 5393 sayılı belediye kanununun 85. Maddesi( b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu´ nun 1. Maddesinin( a) fıkrasındaki ” Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri ” ibaresi ve 10. Maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler”  hükmü yer almıştır. Hazine Müsteşarlığında KDV muafiyeti için müracaat ettiğimiz ekli listedeki taşıt ve iş makinelerinin satın alınması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 334 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) Belediyemiz demirbaşı olarak kayıtlı olan demirbaş malzemelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu hükümleri doğrultusunda satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 5 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- ( Madde 8– ) İzmit-28 Haziran Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 3626 ada 2 nolu parselin “Konut alanı” olan kullanımının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 9- (Madde 9-) İzmit- M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3252 ada 9 nolu parselin “Ticaret Alanı” olan kullanımının “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 10- (Madde 10)  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 11- (Madde 11-) Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; ” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararıyla belirlenir .” denildiğinden ekli listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2015 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

      

KARAR 12- (Madde 12-)  6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen    konutların  asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75 d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İl Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-)  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında ” İlköğretim Alanı” nda kalan Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- (Madde 14- )  Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 nolu toplam 6.833,49 m2´lik taşınmazlar üzerindeki yapıları tadil etmek , içini ve çevresini yeniden düzenlemek amacıyla bedelsiz olarak  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin 18.02.2011 tarih 63 sayılı Meclis Kararı ve 16.03.2011 tarih 822 sayılı Encümen kararına istinaden 10 (on) yıllığına Belediyemize tahsis edilmiştir. Söz konusu parsellerden Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31 nolu parsel üzerinde bulunan kafeteryanın , 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

   

 

 

KARAR 14-(Madde 15-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli eserin 05.04.2011 tarih 53 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile İl Özel İdaresi adına 10 yıl müddetli tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 6360 sayılı kanunla İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği sona ermiştir. Kocaeli Valiliği´nin 20.11.2014 tarih 12867 sayılı yazısında Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parselin Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 15 -(Madde 16-)   Ayazma Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde faaliyette olan Ayazma  Pazar Yerinin kaldırılarak Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No. 112 adresinde bulunan ve belediyemizce kapalı Pazar yapılan yere kurulması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonunun 23.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 16- (Madde 17-)  Kocaelispor kalecilerinden Merhum Ali BALKAYA isminin yeni yapılan parklardan veya spor tesislerinden birine verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 24.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:       

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- (Madde 18-) Körfez mahallesi 480 ada, 1 nolu parselin kadastro tutanak aslının bulunmadığından, bahsi geçen taşınmaza ait tutanağın ihya edilebilmesi için kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, 3402 sayılı kadastro kanununun 3. Maddesine göre yukarıda ismi belirtilen mahalleden 6 ( altı) bilirkişinin isimlerini bildirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 18-  (Madde 19-)  Şahinler köyünde bulunan Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1– (Madde 20-) Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında  ve Sağlık Hizmetleri sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; ” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararıyla belirlenir .” denildiğinden ekli listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2015 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 162 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2– (Madde 21-) İlgi (a) Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan köylerin mahalle olarak belediyemiz hizmet alanlarına dahil olması ve belediye hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı değişik alanlarda Belediyemizce yürütülecek faaliyetlerinin temini amacıyla ilgi (b) yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadroları ile ilgili II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2015 tarih ve 161 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Hasan AYAZ, Emrah EFE, Erkan AKSOY ve  Ayhan ARSLANBOĞA ´nın   mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri   nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan AYAZ, Erkan AKSOY ve Ayhan ARSLANBOĞA´nın izinli sayılmalarına isteyen azalardan Y. Sami ÇINAR ve Cemil KANPARA tarafından verilen   takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan AYAZ Erkan AKSOY ve Ayhan ARSLANBOĞA´nın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE´nin izinli sayılmasını isteyen azalardan Erhan UYSAL ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Emrah EFE´nin  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 03.02.2015 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.03.2015 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

İbrahim ELGİN                  Güzin TAŞTEKİN         Hüseyin POLATTİMUR             

Meclis I. Başkan Vekili                   Katip 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz