03.03.2015 Tarihli Meclis Gündemi

3 Mart 20150
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.03.2015 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

           

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.                     

                                                                                                                    Dr. Nevzat DOĞAN 

                                              İzmit Belediye Başkanı

            G Ü N D E  M    

3-      İzmit Belediye Meclis üyesi Erkan AKSOY´un istifa talebiyle boşalan, Sosyal Hizmetler ve Kültür Turizm ve Sanat komisyonları üyeliğine yeni üyelerin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.02.2015 tarihli yazısı.

 

4-      İzmit- Alikahya, Durhasan Mahallesi, G23b.25c.2b ve G24a.21d.1a-1b Uygulama İmar Planı paftaları, 456 nolu imar adasının “Park Alanı” olan kullanımının bir kısmının “Pazar Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan park alanının mülkiyeti belediyemize ait “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 125 ada 1 nolu parselin kuzey ve güneyinde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 873 sayılı  yazısı.

 

5-       İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2014/843 sayılı kararına istinaden 4805 ada 1 nolu parselin “Park Alanı” kullanımının yeniden “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının “Ağaçlandırılacak Alan” kullanıma sahip 1463 ve 2543 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici alanın bir kısmının “Park Alanı”, bir kısmının ise “Spor Tesisi Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 874 sayılı  yazısı.

 

6-       İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, Konut Alanı kullanımındaki 119 nolu imar adasının güney cephesinin Nato Boru Hattı Koruma Bandı sınırına kadar genişletilmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 870 sayılı yazısı.

 

7-       İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a-1c-1d, G23b.23c.2c uygulama imar planı paftaları, 4412 ada 9 parseldeki Konut Alanı ile 4412 ada 11 no´lu parselin “Park Alanı” kullanımının “E:1.60 ve H:3 Kat” yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet

Alanı” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alanın Yenidoğan Mahallesi, 1049 ada

 

73 parsel, 3905 ada 1 parsel, 2171 ada 5 parsel ve 1049 ada 33, 34, 35 ve 36 nolu parseller üzerinde planlanması ile 4412 ada 11 parsel ve 4417 ada 20 parselde yer alan “Ayrıntılı Jeoloik Etüt Gerektiren Alan” (AJE) tanımının jeolojik jeoteknik etüt raporu doğrultusunda imar planı üzerinden kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 871 sayılı yazısı.

 

8-       İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerin mevcut imar planında 20 m´lik imar yoluna cepheli “TT1” lejantlı “B-4 (bitişik nizam, 4 kat)” yapılanma koşuluna sahip ticaret alanı kullanımının “E:1.60 ve H:4 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 872 sayılı  yazısı.

 

9-      Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 180 ada 10 nolu 1927,00 m2´lik taşınmaz imar planında ” Bakım , Akaryakıt ve LPG İstasyonu ” alanında kalmaktadır.Söz konusu parselin plan amacında kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 1120 sayılı yazısı.

 

10-  Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu çerçevesinde ilçemizde Çiftçi Mallarını koruma Meclisi´nin kurularak faaliyete geçirilmesi istenmektedir. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 16 sayılı yazısı.

 

11-   İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 nolu imar adaları arasında mevcut imar planında yer alan 10mt genişliğinde otopark ile sonlanan ancak halihazırda açılamayacak çıkmaz yolun bir kısmının “TT3” lejantına sahip ticaret alanı, bir kısmının ise park alanı olarak düzenlenmesi ile kaldırılan alanın G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 3728 ada 3 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 18.02.2015 tarihli raporu.

 

12-   İzmit Belediyesi  İmar Planı Notlarının Yapı / Yapılaşmaya İlişkin Hükümler başlığı altındaki maddelerinde yapılan değişiklikleri içeren İzmit Belediyesi Plan Notları (Plan Uygulama Hükümleri) revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 23.02.2015 tarihli raporu.

 

13-  Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında  ve Sağlık Hizmetleri sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretlerle  ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.02.2015 tarihli raporu 

 

14-  II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.02.2015 tarihli raporu .

 

 

 

15-  Belediyemizin Demirbaşı olarak kayıtlı olan demirbaş malzemelerinin 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 09.02.2015 tarihli raporu

 

16-  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 85. Maddesi (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu´nun 1. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden taşıt ve iş makinelerinin satın alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.02.2015 tarihli raporu.

 

17-  Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.02.2015 tarihli raporu

 

GELEN EVRAK

  •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz