04.04.2017 Tarihli Meclis Toplantısı Tutanak Özeti

4 Nisan 20170
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 04.04.2017 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

07.03.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.03.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21- (Madde 3-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin a bendine göre  (İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki  belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 78 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi a bendi gereği, İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan  Emine ZEYBEK 34 oy, Erdoğan ÇAKIR 34 oy , Ersin ALBAYRAK 34 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmişlerdir

KARAR 22-  (Madde 4-) Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için, bir yıl görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin  (beş kişi) seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

a)      Plan ve Bütçe Komisyonu

b)      İmar Komisyonu

c)      Çevre ve Sağlık Komisyonu

d)     Eğitim, Gençlik ve Spor  Komisyonu

e)      Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu

f)       Sosyal Hizmetler Komisyonu

g)      Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonları olmak üzere, isimleri yazılan komisyonlarının kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  Hayrettin ÜNLÜ, Engin UZTÜRK , Yusuf Sami ÇINAR, Ercan UMUTLU ve Birol SAĞLAM  oybirliği ile seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  M. Zekeriya ÖZAK, Aykut BOZKURT, Güzin TAŞTEKİN, Hamit İLKER ULUSOY ve Veli BEYAZTAŞ  oybirliği ile seçilmişlerdir.

Çevre ve Sağlık  Komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan,  Emine OKANALP, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA , Aliye Hale MERİÇ,  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili , Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim, Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

 Bir yıl süre ile görev yapmak üzere azalardan, Hüseyin POLATTİMUR , Cemil KANPARA, Yaşar KESKİN, Ercan UMUTLU,  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Hasan AYAZ, İbrahim ELGİN, Haluk AKGÜN, Özcan ÖZER  ve  Birol  SAĞLAM oybirliği ile seçilmişlerdir.

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan,  İbrahim KILIÇ,  Sabri YILDIZ, Haluk AKGÜN , İsmail KAMIŞ ve Emrah EFE oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017  tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Mehmet ÇETİN, Ersin ALBAYRAK, Aliye Hale MERİÇ  oybirliği ile seçilmişlerdir.  

(MADDE 5-) İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen ‘’İmar Planı Tadilatının İptali’’ kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1373 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.20d.3c ve G23b.20c.4d uygulama imar planı paftaları, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” kullanımındaki 179 ada 1 nolu parsel ile “Park alanı” kullanımındaki 180 ada 1 nolu parselin arasından geçen 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1375 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası, “İlköğretim Tesisi Alanı” ve “Park Alanı” kullanımındaki 2491 ada 1 nolu parselin tamamının “İlköğretim Tesisi Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan park alanının 2490 ada 9 nolu parselin doğusundaki çıkmaz yol ile trafo alanının bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1376 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎 İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3661 ada 47 ve 44 nolu parseller ile 19 nolu parsel arasında 7 mt genişliğinde imar yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1371 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinnde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 9-) İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 198 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında takriben 640m⊃’lik kısmının mahalle konağı yapılması amacıyla “E:1.20, H:3 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanına eşdeğer alanın Tepeköy (tapuda Deretepe)  Mahallesi, G23b.25a.2b uygulama imar planı paftası, konut alanı kullanımındaki 125 ada 26 nolu parselin tamamı ile 27 nolu parselin bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1372 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 10-) İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 166 ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parseller ile 167 ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla söz konusu imar adaları arasında yer alan 7mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak konut alanına dâhil edilmesi ve yapılaşma koşullarının “E:1.05, Hmax:9.50mt” olarak belirlenmesi ile kaldırılan imar yoluna eşdeğer büyüklükte alanın 166 ve 167 nolu imar adalarının kuzeyinde otopark alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1377 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 11-) İzmit-Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında E:0.70, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 217 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1378 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- (Madde 12-) İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, E:1.00, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1863 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerin kat yüksekliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 17.02.2017 tarihinde onaylanan “1/1000 ölçekli Revize İmar Planına esas  Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda “H:4 kat” olarak düzenlenmesi ile Körfez Mahallesi, G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, A-5 yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 3209 ada 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26,27 nolu parsellerin eski imar planındaki “Merkezi Ticaret Alanı (MİA-1)” kullanım kararının sehven “İkincil Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi sebebiyle yeniden “Merkezi Ticaret Alanı (T1)” olarak düzenlenmesi ve “T1” sembolünün imar planı üzerine aktarılması içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri,  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 24- (Madde 13-) İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, büyük bir kısmı “Konut Alanı” ve “Otopark Alanı”, diğer kısımları ise “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 783 nolu parselin kuzeyinde sehven “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanan kısmının mülkiyet sınırı ile örtüştürülerek konut alanı ve otopark alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25- (Madde 14-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26- (Madde 15-) 5393 Sayılı Belediye kanununun 75. Maddesi (a) bendi hükümlerine göre Belediyemiz ve Dilovası Belediyesi ile ortak proje olarak yapılması planlanan semt konağı için  Dilovası Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunda belediye başkanımıza yetki verilmesi ve Belediyemiz bütçesinde ödenek aktarılması konularının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri,  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 27- (Madde 16-) 6306 Sayılı  Kanunun 17. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73 maddesine eklenen fıkraya istinaden, İl ve İlçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden, “Bakırcılar Sokak Cephe İyileştirme Projesi”nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28- (Madde 17-) Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu vergi dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 24.03.2017  tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29- (Madde 18-) Şirintepe mahallesi, Bora sokak 5013/1 parsel ve 1279/PARK parselde yapımı devam etmekte olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şirintepe Mahallesi, Bora Sokak 5013/1 parsel ve 1279/ PARK parselde yapımı devam etmekte olan parka “Şehit Abdulsamet ÖZEN” isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

BİLGİ SUNUMU

(Madde 19-) İzmit Belediyesi Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu 2016 yılına ait rapor sunumu gerçekleşmiştir.

KARAR 30- (Madde 20-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununun 41. Maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince hazırlanacak olan faaliyet raporları hakkındaki yönetmelik’in 10. Maddesi gereğince İzmit Belediyesinin 01 Ocak- 31 Aralık 2016 dönemini kapsayan 2016  Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  20.03.2017 tarih ve 1128 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri,  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

Azalardan Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İbrahim BULUT, Hasan AYAZ’ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ’nün izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK, Emrah EFE tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ’nün izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim BULUT, Hasan AYAZ’ın  izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN, Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İbrahim BULUT, Hasan AYAZ’ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 04.04.2017 Salı günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.05.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                       İbrahim ELGİN                                Güzin TAŞTEKİN                    Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                   Meclis I. Başkan Vekili                           Katip                                        Katip                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz