04.04.2017 Tarihli Meclis Kararları

4 Nisan 20170
Metni Sesli Dinle

                                                                     KARAR

                                                              ———————           

KARAR 21- 5393 Sayılı Belediye kanununun 33. maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 78 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi a bendi gereği, İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan  Emine ZEYBEK 34 oy, Erdoğan ÇAKIR 34 oy , Ersin ALBAYRAK 34 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmişlerdir

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip

                                

                                                                     KARAR

                                                                 ———————

          

KARAR 22-  Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için, bir yıl görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin ( beş kişi) seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


1- Plan ve Bütçe Komisyonu
2- İmar Komisyonu
3- Çevre ve Sağlık Komisyonu
4- Eğitim,  Gençlik ve Spor  Komisyonu
5- Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu
6- Sosyal Hizmetler Komisyonu
7- Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan  komisyonlarının  kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  Hayrettin ÜNLÜ, Engin UZTÜRK , Yusuf Sami ÇINAR, Ercan UMUTLU ve Birol SAĞLAM  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  M. Zekeriya ÖZAK, Aykut BOZKURT, Güzin TAŞTEKİN, Hamit İLKER ULUSOY ve Veli BEYAZTAŞ  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık  Komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan,  Emine OKANALP, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA , Aliye Hale MERİÇ,  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili , Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim, Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

 Bir yıl süre ile görev yapmak üzere azalardan, Hüseyin POLATTİMUR , Cemil KANPARA, Yaşar KESKİN, Ercan UMUTLU,  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Hasan AYAZ, İbrahim ELGİN, Haluk AKGÜN, Özcan ÖZER  ve  Birol  SAĞLAM oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan,  İbrahim KILIÇ,  Sabri YILDIZ, Haluk AKGÜN , İsmail KAMIŞ ve Emrah EFE oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 04.04.2017  tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Mehmet ÇETİN, Ersin ALBAYRAK, Aliye Hale MERİÇ  oybirliği ile seçilmişlerdir.  

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip

                                                                    KARAR

                                                               ———————           

 

 

KARAR 23–  İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b-4c ve G23b.24c.2c uygulama imar planı paftaları, 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller, 1863 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 3209 ada 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26 ve 27 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, E:1.00, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1863 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerin mevcut imar planında E:1.00, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip ticaret alanı kullanımında olduğu, ancak “söz konusu imar adalarının bir önceki imar planında “Küçük Sanayi Alanı” kullanımına yönelik belirlenen kat yüksekliğinin fonksiyon değişikliği yapılırken ticari kullanım ihtiyacına dönük revize edilmediği” gerekçesiyle mevcut imar planında “Hmax:7.00mt” olan kat yüksekliğinin İzmit Belediyesi,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hazırlatılan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 17.02.2017 tarihinde onaylanan “1/1000 ölçekli Revize İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda çevredeki diğer ticaret alanları göz önünde bulundurularak “H:4 kat” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.Ayrıca, yine Körfez Mahallesi sınırları içerisinde yapılan incelemelerde; G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, A-5 yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 3209 ada, 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26,27nolu parsellerin Saraybahçe Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih ve 92 sayılı kararıyla onaylanan eski imar planındaki “Merkezi Ticaret Alanı (MİA-1)” kullanım kararının “mevcut imar planında sehven İkincil Ticaret Alanı olarak düzenlendiği” gerekçesiyle bir önceki kullanım kararına uygun olarak yeniden “Merkezi Ticaret Alanı (T1)” olarak düzenlendiği ve “T1” sembolünün imar planı üzerine aktarıldığı belirlenmiştir.


 Bu doğrultuda; söz konusu imar planı değişikliği ile Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, E:1.00, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1863 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerin içerisinde yer aldığı imar adalarının kat yüksekliğinin emsal değeri değiştirilmeksizin çevresindeki Ticaret Alanları ile uyumlu olacak şekilde “H:4 Kat” olarak planlanması ile Körfez Mahallesi, G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, A-5 yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 3209 ada 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26,27 nolu parsellerin “Merkezi Ticaret Alanı (T1)” olarak düzenlenmesi ve “T1” sembolünün imar planı üzerine aktarılması şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar  Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,133 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne (Belediye Meclis Üyeleri, Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

                                                                     KARAR

                                                               ———————           

KARAR 24-  İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, 783 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Söz konusu parsel malikleri tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San. ve Tic.Ltd,Şti.’ne hazırlatılan plan değişikliği teklifi ile İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı”, “Otopark Alanı”, “İmar Yolu” ve bir kısmı “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” kullanımına sahip 783 nolu parselin mevcut imar planında kuzeyindeki tarımsal niteliği korunacak alan sınırı ile mülkiyet sınırının örtüşmediği ve bu durumun plan-kadastro kayıklığından kaynaklandığı gerekçesiyle sehven “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanan kısmının mülkiyet sınırı ile örtüştürülerek konut alanı ve otopark alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir. Ancak tadilata konu parsel üzerinde Komisyonumuzca yapılan ayrıntılı incelemede; söz konusu parselin batısında yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun hâlihazırda parsel sınırları içerisinden geçtiği ve bu durumun söz konusu parselde yapı izni verilmesi aşamasında sorun oluşturacağı belirlendiğinden, “parselde yapılacak yapının hâlihazırda yer alan Kemer Cami Caddesine denk gelmeyecek şekilde konumlandırılabilmesi amacıyla” parselin batısında 10 mt genişliğindeki imar yolundan cephe aldığı kısmındaki konut alanı sınırının doğuya doğru kaydırılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.


Bu doğrultuda, İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a Uygulama İmar Planı paftası, büyük bir kısmı “Konut Alanı” ve “Otopark Alanı”, diğer kısımları ise “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 783 nolu parselin kuzeyinde sehven “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanan kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarih ve 708 nolu kararı doğrultusunda mülkiyet sınırı ile örtüştürülerek konut alanı ve otopark alanı olarak düzenlenmesi ile parselin batısında 10 mt genişliğindeki imar yolundan cephe aldığı kısmındaki konut alanı sınırının doğuya doğru kaydırılması şeklinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084-134 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                     KARAR

                                                               ———————           

KARAR 25–   5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 67. Maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın karakı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır, ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmektedir.  İlgili kanunun hükmü gereğince “24 Ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 67. Maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır, ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmektedir.  İlgili kanunun hükmü gereğince “24 Ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                     KARAR

                                                               ———————           

 

KARAR 26-  5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesi (a) bendi hükümlerine göre Belediyemiz ve Dilovası belediyesi ile ortak proje olarak yapılması planlanan Semt Konağı için  Dilovası Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunda Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ve Belediyemiz bütçesinden ödenek aktarılması konularının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (a) bendi hükümlerine göre Belediyemiz ve Dilovası belediyesi ile ortak proje olarak yapılması planlanan Semt Konağı için  Dilovası Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunda Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ve Belediyemiz bütçesinde ödenek aktarılması, (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.


 
MUHALEFET ŞERHİ:

Belediyemiz ve Dilovası belediyesi ile ortak proje olarak yapılması planlanan Semt Konağının Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ve Belediyemiz bütçesinden ödenek aktarılması gibi yardımların belediye sınırlarımız dışında kaldığından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını daha uygun buluyoruz. İzmit Belediyesi bünyesindeki mahallelerde mahalle konakları ihtiyacı halihazırda ortadayken böylesi bir harcamanın İlçe sınırlarımız dışında yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu sebeplerden dolayı komisyon kararına muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                     KARAR

                                                               ———————           

 

 

KARAR 27-  6306 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, İl ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Bakırcılar Sokak Cephe İyileştirme Projesi’nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 


Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, “Bakırcılar Sokak Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu’nun 28.11.2013 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak,  alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden  “Bakırcılar Sokak  Cephe İyileştirme Projesi”  cephe iyileştirmelerinin bedelsiz olarak yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                     KARAR

                                                               ———————           

KARAR 28-   Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 24.03.2017 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


 Önerge gereği komisyonumuzca  hemen çalışmalara başlanıp öncelikle tarihi mekanlar yerinde incelenmiş  ardından Kocaeli Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ile makamında verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu toplantı neticesinde Sayın Valimiz böyle bir projeye olumlu baktığını ayrıca Valilik makamına belediyemiz tarafından bir dilekçe ile başvuru yapılması halinde belediyemiz ile bir protokol yapılıp bu tarihi mekanların devri konusunda yardımcı olabileceğini komisyon üyelerimize iletmiş olup bunun üzerine önergemizde belirtilen Halkevi binası ile Sörler Okulu Fransız Mektebi tarihi mekanlarının belediyemize devredilmesine ait dilekçelerimiz Valilik makamına resmi olarak iletilmiştir. Ayrıca komisyonumuzun Valimizle birlikte yaptığı bu toplantı basın yayın yolu ile kamuoyuyla paylaşılmış olup halkımız tarafından belediyemizce gerçekleştirilen böyle bir girişimin çok faydalı ve olumlu sonuçlar doğuracağı bizlere iletilmiştir. Valiliğe yapılan dilekçelerin bundan sonra belediyemizce yakınen takip edilip olumlu sonuçlanması için gereğinin yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                     KARAR

                                                               ———————           

 

 

KARAR 29-  Şirintepe Mahallesi, Bora Sokak 5013/1 parsel ve 1279/PARK parselde yapımı devam etmekte olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 17.03.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

                    
Şirintepe Mahallesi, Bora Sokak 5013/1 parsel ve 1279/ PARK parselde yapımı devam etmekte olan parka “Şehit Abdulsamet ÖZEN” isminin verilmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                     KARAR

                                                               ———————           

 

KARAR 30-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince 01.01.2016- 31.12.2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih  ve 1128  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

şeklinde faaliyet raporunun kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

   

 

İbrahim ELGİN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

Meclis I. Başkan Vekili                      Katip                                             Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz