04.10.2016 Salı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumu Tutanak Özeti

4 Aralık 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisi’nin 2016 Dönemi

1. Birleşiminin 1. Oturumu / 04.10.2016 Salı Saat: 15.00’da yaptığı

Meclis Toplantısına Ait Tutanak Özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan; Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

06.09.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.09.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 3-) 2015-2019 Stratejik planından alınan 2017 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 3209 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 4-) 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 3214 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

KARAR 70- (Madde 5-) Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel ile mülkiyetleri Kocaeli Sanayi Odası’na ait Kozluk Mahallesi 190 ada 3,4,5 nolu parsellerin tevhit edilmesi, tevhit sonrası tescil edilecek parsel üzerine 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Sanayi Odası ile ortak hizmet projesi hazırlanması ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına bu konularda Kocaeli Sanayi Odası ile sözleşme yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 5672 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

(Madde 6-) Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan oturma alanına isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 1395 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) İzmit-Kabaoğlu, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı Paftası, “Rekreasyon Alanı” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 1362 ve 1364 nolu parsellerin batısında parselasyon dışı alanda kalan tarihi su sarnıcına 115A envanter numarası verilerek 1362, 1363 nolu parseller ve koordinatları belirlenen söz konusu parselasyon dışı kalan alanı içerir “Koruma Alanı Sınırı”nın ve parsellere ilişkin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile 20 mt genişliğindeki imar yolunun batıya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2016 tarih ve 3582 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎 İzmit-Fatih Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), G23b.25c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 13.06.2016 tarih ve 506-16/Eml.Ş. sayılı yazısına istinaden “Ticaret Alanı” kullanımındaki 4833 ada 1 nolu parselden geçen NATO Akaryakıt Boru Hattının parselin kuzeydoğusuna kaydırılacak şekilde deplase edilmesi ve yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2016 tarih ve 3580 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 9-) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 401 sayılı kararı ile onaylanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notu”na ilişkin yasal askı süresinde yapılan itirazları içerir İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2016 tarih ve 3581 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

KARAR 71- (Madde 10-) Orhan Mahallesi, Bağçeşme sokak ile Şeref sokak arası 3466 ada, 21, 15, 16 parsele yapılacak olan parkımıza “Şehit Muhtar Mete SERTBAŞ Parkı” ismi verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 1418 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Orhan Mahallesi, Bağçeşme sokak ile Şeref sokak arası 3466 ada, 21, 15, 16 parsele yapılacak olan parka “Şehit Muhtar Mete SERTBAŞ Parkı” ismi verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 72- (Madde 11-) İzmit Belediyesi olarak kardeş belediyemiz Bosna Hersek Travnik Belediyesine yapmış olduğumuz çocuk parkı açılışına ekli listede yer alan belediye meclis üyelerinin ve görevlilerin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları belediyemizce karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 73- (Madde 12-) İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.1d uygulama imar planı paftası, Yahyakaptan Toplu Konut Alanı sınırları içerisinde 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan “Zabıta Karakolu Alanı” formunun düzgün bina yapımına uygun olmaması sebebiyle genişletilerek “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ve 1552 ada 1 nolu parselde yer alan “Kreş Alanı”nın formunun yeniden düzenlenmesi sonucu kaldırılan “Park Alanı” ile “Çocuk Bahçesi Alanı”nın söz konusu alanın kuzeyine kaydırılarak “Çocuk Bahçesi Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 08.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 74- (Madde 13-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1,2,3,12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 14-) İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Fen İşleri Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yerinde yapımı devam eden yol projelendirme işlemi kapsamında “Konut Alanı” kullanımındaki 1039 ada 22 no’lu parselin yapılanma koşulları değiştirilmeksizin kuzeyinde bir miktar alanın imar yoluna ilave edilerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 15-) Atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 75- (Madde 16-) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2017 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 76- (Madde 17-) Keban Belediyesinin, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması ile kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde belediyemiz ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Mehmet Zekeriya ÖZAK, Yusuf Sami ÇINAR, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR ve Emrah EFE’nin mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan M. Zekeriya ÖZAK ve Y. Sami ÇINAR’ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, M. Zekeriya ÖZAK ve Y. Sami ÇINAR’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT Uğur KOŞTUR ve Emrah EFE’nin izinli sayılmasını isteyen azalardan H. İlker ULUSOY ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Cengiz KAVŞUT ve Uğur KOŞTUR’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 04.10.2016 Salı günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 01.11.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                                   Katip 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz