05.02.2013 Tarihli Meclis Tutanak özeti

5 Şubat 20130
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  05.02.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan Kırlı, İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Hüseyin CANIGENİŞ,Hüseyin ÜZÜLMEZ,   Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL,İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK,  İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.DevrimYILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ,  Erkan AKSOY, Olcay SANAL,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1 -Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Kuruçeşme mevkii, Lozan Caddesive Hasan Atakan caddesine cepheli 43 adet binaya ” Cephe iyileştirme projesihazırlanmıştır.

6306sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar veŞehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube MüdürlüğüEstetik Kurulu´nun 24.01.2013 tarihli ve 177/ 2013- CİP sayılı kararına istinaden” Kuruçeşme Meydanı Cephe İyileştirme Projesi” nin Belediyemiz tarafındanyaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 01.02.2013 tarih ve 30sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına  oybirliği ile kararverildi.

 

G-2– 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 75.maddesinin a bendinde , “Mahalliİdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım vetaşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortakhizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımındabulunabilir. Bu takdirle iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğumevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü mevcuttur.

Belediyemizin,Yahya Kaptan Mahallesinde yapımını planlamış olduğu ” Kapalı Pazar Yeri veOtoparkı” projesi için yukarıda ifade edilen hüküm gereğince, BüyükşehirBelediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ve bu amaçla protokol yapılmasıiçin Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün01.02.2013 tarih ve 524 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.                                                                                                     

 

08.01. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

08.01.2013tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde3-) KocaeliKültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 321sayılı kararı gereği, Kapanca sokak, “Sokak Sağlıklaştırma  Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyetidışında kalan tescilli ve tescilsiz yapıların cephe iyileştirme ve çevredüzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17.maddesi uyarınca Belediyemiztarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 21.01.2013tarih ve 404 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve BütçeKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 

 

( Madde 4-)  Kocaeli Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı gereği,”Akçakoca Meydan Düzenleme Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışındakalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin  6306 sayılı kanunun 17.maddesine istinadenBelediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün21.01.2013 tarih ve 403 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve BütçeKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 

(Madde 5-) Arızlı  199 ada, 1 noluparseldeki  Belediyemize ait 251/ 263 (251,00m2) oranındaki hissenin 49,00m2 lik kısmı ile, şuyulandırmada kendisineverilen Arızlı 192 ada, 49 nolu parseldeki 49/ 307 ( 49,00 m2) oranındakihissenin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 10.01.2013 tarih ve 278 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve BütçeKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 

(Madde 6-) İl KadastroMüdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 550 sayılı yazısına istinaden bilirkişi seçimi ile ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 614 sayılı  yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşlerKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 7-) İzmit- Yenişehir Mahallesi (tapuda Mehmetalipaşa), G23b.25d.1c-2duygulama imar planı paftaları, 4801 ada 1,2, ve 3 (yeni 11,12 ve 13) noluparseller ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2013 tarih ve 39sayılı kararı ile söz konusu değişikliğe tadilen ilave edilen 4801 ada, 4,5(yeni 14,16) ve 6,7,8,9 (tevhiden 15) nolu parsellerin “5/A- 3/3″ ve”0.40/1.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının yapılaşmakoşulları değiştirilmeksizin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesini içeren1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 25.01.2013 tarih ve 443 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonunahavalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25d.1cuygulama imar planı paftası, 4783 ada, 6 ve 7 (yeni 23,24) nolu parsellerinmevcut imar planında “5/A-4/3, 0.40/1.60” yapılanma koşulunasahip “T1 lejantlı Ticaret Alanı” kullanımı ile 4783 ada 12 ve 13 (yeni 28,29)nolu parsellerin ise “5/A-3/3,0.40/1.20” yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımının”E=1.60, H:4 kat” yapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı”olarakdüzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2013 tarih ve444 sayılı yazısıokunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonunahavalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit- Durhasan,G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 165 ada, 7,8,9,10,11,12,14 noluparseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parseller ve 167 ada, 1,2,3,4,13,14 noluparselleri kapsayan alanda hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 02.10.2012 tarihve 74 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin13.12.2012 tarih ve 695 sayılı kararı ile tadilen onaylanarak 30 günlük ilaniçin askıya çıkarılan plan değişikliğine yasal askı süresinde ilgi yazı ileyapılan itiraz ve değişiklik talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün25.01.2013 tarih ve 445 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 9- (Madde10-) İzmit- Alikahya Bölgesi, G24a.21a-21b-21c-21d nazım imar planıpaftası, G24a.21a.3c, G24a.21b.4c, G24a.21c.1a-1b, G24a.21d.2a-2b uygulama imarplanı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “İY-1 KüçükSanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarıiçeren talepler ile ilgili İmar komisyonunun 17.01.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 10 ( Madde 11-) – İzmit-Fatih (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25c.2bUygulama İmar Planı paftası, 437 ada 8 nolu parselin mevcut imar planında”Konut Alanı” olan kullanımının özel yurt alanı olarak kullanılmasını sağlamakamacıyla “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması şeklinde KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2012 tarih 645 sayılı kararı ile kabuledilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun22.01.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN,Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Şahsuvar MARUL, ÇağlarDevrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) inmualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , Meclis üyeleri ( MuammerBİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Hüseyin CANIGENİŞ, HüseyinÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK,Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL AliYILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 11-( Madde 12-)  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 12- ( Madde 13-)  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelinden ve gerektiğindediğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecekücret, Meclis tarafından kararlaştırılır, denildiğinden  Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlaraödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 15.01.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13- ( Madde 14-) Zabıta personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan veBütçe Komisyonunun 15.01.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 14 ( Madde 15-) 2013 Yılı Tarife Cetvelinin 3. Sayfasındaki yer alan Ölçü ve TartıAletleri Muayene harcı miktarlarının hükümsüz kılınması teklifi ile ilgili Planve Bütçe Komisyonunun 18.01.2013  tarihliraporuokunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 15- Madde 16- İzmit Kadıköy mahallesi, 3692 ada, 2 nolu parseldebulunan  Zübeyde Hanım HalkKütüphanesinin bitişiğinde bulunan ve halen boş olan dükkanların BelediyemizKültürel faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5 (beş) yıl süre ile bedelsizBelediyemize tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun21.01.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 16- (Madde 17-) Belediyemizde NormKadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunanMühendis, Mimar, tekniker ve Ekonomist kadrolarında sözleşmeli personel olarakhalihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 28.01.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

RaporunKomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- ( Madde 18-) Müdürlüklerin Görev Yetki ve Sorumlulukları ÇalışmaYönetmeliği teklifi ile ilgili  Plan veBütçe Komisyonunun 28.01.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

RaporunKomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 18- (Madde 19) Belediyemizeait olan taşınmazların satışı konusunda Belediye başkanına ve Encümene yetkiverilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.01.2013 tarihliraporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

( Belediye Meclis üyeleri,Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, CengizÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Meclis üyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ,Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, EmineOKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğuile karar verildi.

G-1 – Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Kuruçeşme mevkii, Lozan Caddesive Hasan Atakan caddesine cepheli 43 adet binaya ” Cephe iyileştirme projesihazırlanmıştır.

6306sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar veŞehircilik daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube MüdürlüğüEstetik Kurulu´nun 24.01.2013 tarihli ve 177/ 2013- CİP sayılı kararınaistinaden ” Kuruçeşme Meydanı Cephe İyileştirme Projesi” nin Belediyemiztarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 01.02.2013tarih ve 30 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2– 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 75.maddesinin a bendinde , “Mahalliİdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım vetaşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortakhizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımındabulunabilir. Bu takdirle iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğumevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü mevcuttur.

Belediyemizin,Yahya Kaptan Mahallesinde yapımını planlamış olduğu ” Kapalı Pazar Yeri veOtoparkı” projesi için yukarıda ifade edilen hüküm gereğince, BüyükşehirBelediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ve bu amaçla protokol yapılmasıiçin Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün01.02.2013 tarih ve 524 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılanmüzakeresi neticesinde:.                                                                                                     

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

AzalardanAdnan UYSAL, Emine ZEYBEK, Haspi KÖSEMEN´in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle ilebugünkü toplantıya katılamayan azalardan Adnan UYSAL ve Emine ZEYBEK´in izinlisayılmasını isteyen azalardan Emine OKANALP ve İbrahim ELGİN  tarafından verilentakrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Adnan UYSAL ve EmineZEYBEK´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle ilebugünkü toplantıya katılamayan azalardan Haspi KÖSEMEN´in izinli sayılmasınıisteyen azalardan Gülümser AYHAN ve Elif BÜLBÜL tarafından verilen takrirokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Haspi KÖSEMEN´inizinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.02.2013Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonrakitoplantının 05.03.2013 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                          Emine OKANALP                          Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                            Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihli tutanaközetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül, GülümserAyhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz,Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinindevamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak ” Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi” adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak ” Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi” adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz