2013 Mart Komisyon Raporları

1 Mart 20130
Metni Sesli Dinle

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Yenimahalle Radar Caddesi 168 ada, 13 parselde yeniyapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün 20.02.2013 tarih ve 305 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yenimahalle Radar Caddesi 168 ada, 13 parselde yeni yapılan parka DEFNE PARKI isminin verilmesi,Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.03.2013

 

Emine OKANALP             Günay ATUN              Ali YILMAZ

Türlü İşler Kom.Bşk.         Başkan Vekili                   Üye

 

 

Gülümser AYHAN             Erkan AKSOY

          Üye                                    Üye

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Esnafve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına verilen 21.02.2013 tarihli dilekçe ile talep edilen; Hacıhasan Mahallesi, Yenihamam Sokak No: 11 Adresindeki Sokak isminin Rıdvan ALYÜRÜK Sokağı olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.02.2013 tarihli yazısıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Hacıhasan Mahallesi, Yenihamam Sokak No: 11 Adresindeki Sokak isminin Rıdvan ALYÜRÜK Sokağı olarak değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.03.2013

 

 

Emine OKANALP                       GünayATUN                Ali YILMAZ

Türlüİşler Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                      Üye

 

 

Gülümser AYHAN                    Erkan AKSOY

          Üye                                            Üye

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Cumartesi günleri Mustafa Kemal Bulvarının Albay Karaosmanoğlu Caddesi ve Ahmet Çeliker Sokak ile kesiştiği (Uydu Görüntüsünde Mavi Renkli Alan) bölgede Yuvam Akarca Semt Pazarı olarak faaliyet gösteren pazar yerinin 8. bölgeye ait otopark olarak kullanılan alana taşınması ile ilgili Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 8. Bölge Temsilciler Kurulunun 09.01.2013 tarihli kararıyla da uygun görüldüğünden pazarın Cumartesi günleri bahis konusu yere taşınması hususunda oy birliği ile karar alınmıştır. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 10. maddesinde tanımlı “Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamıbulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir, pazar yerinin başka bir alana taşınmasına ilişkin işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür” hükümleri gereği Yuvam Akarca Semt Pazarının 3346 Ada 1 Parsel üzerinde Otopark olarak kullanılan kısma (Uydu Görüntüsünde Sarı Renkli Alan) taşınması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 20.02.2013 tarih ve 626 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 10. maddesinde tanımlı “Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir, pazar yerinin başka bir alana taşınmasına ilişkin işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.” hükümleri gereği Yuvam Akarca semt pazarının 3346 Ada 1 Parsel üzerinde otopark olarak kullanılan kısma (Uydu Görüntüsünde Sarı Renkli Alan) taşınması Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 21.03.2013

 

 

Emine OKANALP              Günay ATUN             Ali YILMAZ

Türlü İşler Kom.Bşk.           Başkan Vekili                  Üye

 

 

 

Gülümser AYHAN                  Erkan AKSOY

            Üye                                       Üye

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı ile belirlenen Karabaş Mahallesi Bilirkişilerinden Nebiye MALKOÇ´un İl Kadastro Müdürlüğünün 11.02.2013 tarih ve 798 sayılı yazısına göre muhtar olması sebebiyle yerine yeni bir bilirkişinin belirlenmesi teklifi ile ilgili, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.02.2013 tarih ve 1121 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Karabaş Mahallesi Bilirkişilerinden Nebiye MALKOÇ´un İl Kadastro Müdürlüğünün 11.02.2013 tarih ve 798 sayılı yazısına göre muhtar olması sebebiyle yerine, Sami KÖKEN isminin bilirkişi olarak seçilmesiKomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.03.2013

 

 

 

Emine OKANALP                     Günay ATUN                Ali YILMAZ

Türlüİşler Kom.Bşk.                   Başkan Vekili                     Üye

 

 

Gülümser AYHAN             Erkan AKSOY

           Üye                                  Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve gündemin G-2. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, İkizli Çeşme Sokakta 18 adet binanın “Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun 28.02.2013 tarih ve 254 sayılı kararına istinaden “İkizli Çeşme Sokak Cephe İyileştireme Projesi´nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 28.02.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İkizli Çeşme Sokakta 18 adet binanın “Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun 28.02.2013 tarih ve 254 sayılı kararına istinaden “İkizli Çeşme Sokak Cephe İyileştireme Projesi´nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili, Uygulama projesinin uygulanmasına ve bina cephelerinin boya ve söve maliyetlerinin % 50´si bina sahiplerinden alınmasına. Tabela, Klima, Kapatma ve Sundurma uygulamalarının ise onaylı proje kapsamında maliklerinden tahsil edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 26.03.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                           İsmail GÜNDAŞ                 Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.         Başkan Vekili                              Üye

 

 

Fikret GÖKMEN              Cengiz ÖZCAN

        Üye                                    Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı gereği, “Akçakoca Meydan Düzenleme Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Akçakoca Meydan Düzenleme Projesi “kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yaptırılması şahıs binalarına isabet masrafın % 50´sinin Belediyemizce karşılanarak projenin yerinde uygulanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 22.03.2013

 

 

 

       Hasan KIRLI                       İsmail GÜNDAŞ          Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.               Başkan Vekili                    Üye

 

 

 

Fikret GÖKMEN         Cengiz ÖZCAN

            Üye                            Üye

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Ömerağa Mahallesinde bulunan Kapanönü Çarşısına “Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca “Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi”nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 01.02.2013 tarih ve 34 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kapanönü Çarşısına “Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca “Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi” nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu onayının alınması için çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.26.03.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                      İsmail GÜNDAŞ           Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.      Başkan Vekili                     Üye

 

 

 

   Fikret GÖKMEN                 Cengiz ÖZCAN

           Üye                                        Üye

 

 

                                PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarihve gündemin G-3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlı prefabrik bina, erkek öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 03.11.2009 tarih 99 sayılı Meclis Kararıile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne 4 (dört) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söz konusu binaların öğrenci yurdu olarak kullanılması veya kiralanmasının planlanmadığını belirterek tahsisin iptal edilmesini talep etmektedir.

Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlı prefabrik binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne olan tahsisinin iptal edilmesi talebinin görüşülmesi, talebin uygun görülmesi halinde parsel ve üzerindeki yapıların 9 (dokuz) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.03.2013 tarih ve 1360 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlı prefabrik binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne olan tahsisinin iptal edilmesi, parsel ve üzerindeki yapıların 9 (dokuz) yıl süre ile kiraya verilmesi ve kira bedellerinin 1 yıllık peşin alınması,komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 20.03.2013

 

 

 

      Hasan KIRLI                    İsmail GÜNDAŞ              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.            Başkan Vekili                         Üye

 

 

Fikret GÖKMEN               Cengiz ÖZCAN

         Üye                                      Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz