05.12.2017 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

5 Aralık 20170
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 05.12.2017 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

 

07.11.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.11.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1- Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi için, komisyonumuzca çalışmaların başlatılması teklifi ile ile ilgili Haluk AKGÜN ve İsmail KAMIŞ  tarafından verilen 05.12.2017 tarihli yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

G2- İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak hali hazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması için Y.Sami ÇINAR ve İbrahim ELGİN tarafından verilen 05.12.2017 tarihli yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığının 21.11.2017 tarih ve 5159 sayılı yazısı ile avan projeleri ekte sunulan “Taziye Evi” projesinin kardeş şehir olmamız dolayısıyla bu kapsamda değerlendirilerek yapımı talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine istinaden, kardeş şehir Selçuk Belediyesi ile ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla bütçesi belediyemizce karşılanmak üzere bina ve tesis yaptırılması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 27.11.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) I sayılı Kadro İhdası Cetveli ile boş bulunan kadronun (dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih ve 2189 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 81- (Madde 5-) 2018 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.11.2017 tarih ve 2220  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 (Madde 6-) Turgut mahallesi, İsmail Kolaylı Caddesi, Barbaros sokak, 4325/40/ Park parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.11.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) İzmit-Alikâhya, Fatih Mahallesi, G23b.25b.3a-3b-3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 890 ada 1, 2 ve 3 parseller, 891 ada 1 ve 2 parseller, 893 ada 1 ve 2 parseller ile 894 ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 536 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazı içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2017 tarih ve 4780 yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 82- (Madde 😎 İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı Paftası, 460 ada 60,4,5,6,86,9,55 nolu parseller, 451 ada 7,8,9,61,12,39 parseller ve tescilli 460 ada 56,57,58,59 parselleri kapsayan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11/07/2017 tarih ve 3038 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve 460 ada 58 nolu parsele 144 envanter numarası verilerek tescil kararının imar planı üzerinde gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83- (Madde 9-) İzmit-Orhan (tapuda Turgut) Mahallesi, G23b.24a.3c Uygulama İmar Planı paftası, 3438 ada 2 nolu parsel ile İzmit-Şirintepe(tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c uygulama imar planı paftası, 27 ada 485 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 23.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:.

Belediye meclis üyeleri ( Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,   Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, ) 'nün kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

(Madde 10-) İzmit-Hatipköy, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 2056 ada, 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerin mevcut imar planında jeolojik açıdan“Uygun Olmayan Alan-2.3” ve “Uygun Alan-2” gösterimlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce onaylanan 30.09.2016 tarihli “1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda “Önlemli Alan-2.1” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 24.10.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 

(Madde 11-) 2018 yılı için alınacak katı atık bedelleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84- (Madde 12-) Karaburç’un ve İç Kale Sur Hattının restorasyon çalışmalarının mülkiyeti Belediyemize ait Orhan Mahallesi 335 ada 7,9,11,13,14,15,16,17 nolu parselleri de kapsayacak şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılması mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan Orhan Mahallesi 335 ada 9-11-13-14-15-16-17 nolu parseller ile 5000/12000 hisse oranında malik olduğumuz Orhan Mahallesi 335 ada 7 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 85- (Madde 13-) ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi  ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki eğitim, öğretim, kurs, kültür ve sosyal içerikli faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi  ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri ( Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,   Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, ) 'nün kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 86- (Madde 14-) İzmit Belediyesi ve Gerede Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Bolu Gerede Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 87-(Madde 15-) İzmit Belediyesi ve Araklı Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Trabzon Araklı Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 88-( Madde 16-) Alikahya Fatih mahallesi, 456 ada, 1 parsel Uygur Caddesi üzerinde bulunan Pazar yeri inşasından dolayı kaldırılan Mehmet Akif Ersoy parkının isminin, 432 /PARK  Parsel Cebir sokakta yapımı devam edilen parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonunun 17.11.2017 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Alikahya Fatih mahallesi, 456 ada, 1 parsel Uygur Caddesi üzerinde bulunan Pazar yeri inşasından dolayı kaldırılan MEHMET AKİF ERSOY PARKI isminin, 432 /PARK  Parsel Cebir sokakta yapımı devam eden parka isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 

KARAR 89-( Madde 17-) Ayazma Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı Gemici Sokak 452 ada, 1 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 24.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ayazma Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı Gemici Sokak 452 ada, 1 parselde yapımı devam eden parka “AYAZMA PARKI” isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 90- ( Madde 18-) Yenimahalle, Şiir Sokak, 154 adada yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 24.11.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yenimahalle, Şiir Sokak, 154 adada yapımı devam eden parka “DENİZ PARKI” isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1- ( Madde 19-) Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi için, komisyonumuzca çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili  Haluk AKGÜN ve İsmail KAMIŞ  tarafından verilen 05.12.2017 tarihli yazılı önerge okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G2- (Madde 20) İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak hali hazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Y.Sami ÇINAR ve İbrahim ELGİN tarafından verilen 05.12.2017 tarihli yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik ve Spor  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Azalardan Canan SOYLU, M.Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN. Hüseyin POLATTİMUR, Barbaros AKKUŞ, Abdullah KOÇ, Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT, Erhan UYSAL’ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Canan SOYLU, M.Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN, Hüseyin POLATTİMUR’un  izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN, ve Y. Sami ÇINAR tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Canan SOYLU, M.Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN. Hüseyin POLATTİMUR’un   izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan  Barbaros AKKUŞ, Abdullah KOÇ, Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT, Erhan UYSAL’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan, Veli BEYAZTAŞ ve H. İlker ULUSOY tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Barbaros AKKUŞ, Abdullah KOÇ, Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT ve Erhan UYSAL’ın   izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 05.12.2017 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.01.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                            Katip                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz