01.07.2016 Tarihli Meclis Gündemi

1 Temmuz 20160
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

             İzmit Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 01.07.2016 Cuma günü saat 15.00’da toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa binası 9. Kat Meclis Salonu'na teşrifleri rica olunur.

 

                                                    Dr. Nevzat DOĞAN

                                                 İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-       Yoklama

2-      07.06.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2015 tarih 94 sayılı kararından sonra ihdas, ifraz v.b.gibi nedenlerle Belediyemiz adına tescil olan 13 adet gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20.06.2016 tarih ve 4022 sayılı yazısı.

4-      Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak ayrılan Tapuda Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu 26.973,92 m2 yüzölçümlü ve 4869 ada 16 nolu 30.131,15 m2 yüzölçümlü parsellerin üzerlerine yapılacak konutlar karşılığında veya konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parsellerin üzerlerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının 5393 Sayılı Belediye kanununun 18 (e) ve 38 (g) maddelerine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve 4108 sayılı yazısı.

5-      İzmit Alikahya – Fatih Mahallesi, G23b.25b.3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları, mevcut imar planında E:1.50 Hmax:12.50 mt yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 890 ada,1 parsel, 891 ada1ve 2 parsel,893 ada1ve 2 parsel ile 894 ada 2 nolu parselin emsal değeri değiştirilmeksizin kat yüksekliğinin “H:6 kat olarak planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.06.2016 tarih ve 2434 sayılı yazısı.

6-      İzmit- Erenler Mahallesi, (tapuda Kadıköy),G23b.24b.3c-3d ve G23b.24c.2a-2b uygulama imar planı paftaları “Akçakoca Toplu Konut Alanı” içerisinde Belediyemiz aleyhine Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/340 sayılı esas dosyası ile açılan “kamulaştırmasız el atmadavası” nedeniyle konut alanları ada formlarında alan kaybı ve yoğunluk artışı yapılmaksızın mevcut imar planındaki yolların hali hazırdaki durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile donatı alanlarının yeniden planlanmasını içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2016 tarih ve 340 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan “Akçakoca Toplu Konut Alanı” 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.06.2016 tarih ve 2435 sayılı yazısı.

7-      Belediyemiz- Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, G23b.25a.3b-3c uygulama imar planı paftaları, bir kısmı “İmar Yolu” bir kısmıda “Park Alanı” kullanımında olan 4069 no’lu parselin tamamının “Karayolu Kamulaştırma Sınırı” içerisine alınması ve “Park Alanı” olan kısmının da “Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesi şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2016 tarih ve 339 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.06.2016 tarih ve 2436 sayılı yazısı.

8-      Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 10/11/1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil 210 ada 7 nolu parseldeki tescilli yapının bahçesi niteliğinde olan 8 nolu parselin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.05.2016 tarih ve 2518 sayılı kararı ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Gösterim Teknikleri Ek-1d Uygulama İmar Planı gösterimleri” doğrultusunda mevcut imar planında “Yol ve kısmen Otopark” olan kullanımının “Korunacak Bahçe” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyon raporu.

 

GELEN EVRAK      :

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz