07.06.2016 Tarihli Meclis Kararları

7 Haziran 20160
Metni Sesli Dinle

KARAR

————————-

KARAR 39-  İzmit Belediyesi olarak bu yıl 8’ inci kez  düzenlenecek Pişmaniye festivalinin yurt dışı ayağının kardeş belediyemiz Azarbeycan Bakü Şehri Nasimirayonunda 14-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belediyemizden 60 kişinin katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı proğramın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  30.05.2016 tarih ve 1346 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

14-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında Azarbeycan Bakü Şehri Nasimirayonunda yapılacak olan İzmit Belediyesinin sekizinci  Geleneksel Pişmaniye festivaline; tüm masrafların belediyemiz tarafından karşılanmak kaydıyla ekli listede adı geçen ellidokuz (59 ) temsilciden oluşan kafilenin etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                       Katip                                                 Katip

 

 

                                                               KARAR

                                                        ————————-

KARAR 40-  10-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid kentinde   düzenlenecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivalinde, Belediyemizi temsilen Kocaeli Akademi Halk Dansları Topluluğu’nun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  30.05.2016 tarih ve 1349 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde : 

Makedonya’nın Ohrid kentinde  10-20 Ağustos  2016 tarihleri arasında  düzenlenecek olan  Uluslararası Halk Oyunları  Festivalinde, Belediyemizi temsilen Kocaeli Akademi Halk Dansları  topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde yer alan   (34) otuzdört kişiden oluşan kafilenin  tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması kaydıyla  görevlendirilmelerinin  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      KatipKatip

KARAR

————————-

KARAR 41-  20-25 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris/ Fransa ve 28 Temmuz – 04 Ağustos 2016 tarihlerinde Bosna Hersek Hadzici kentinde  yapılacak olan Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen MAP. HOYTAG derneğinin yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih ve 1348 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

Uluslararası Halk oyunları festivallerinde belediyemizi temsilen 20-25 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris/ Fransa 'ya Belediye meclis üyesi Cemil KANPARA' nın 28 Temmuz – 04 Ağustos 2016 tarihlerinde Bosna HERSEK  Hadzici kentine belediye meclis üyesi Hüseyin POLATTİMUR'un  (seyahat, konaklama, yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla ), ayrıca belediyemizi temsilen MAP.HOYTAG derneğinin ekli davetli listesinde bulunan (46) kırkaltı temsilciden oluşan toplam (48) kırksekiz kişilik kafilenin yol konaklama masraflarının kendileri tarafından karşılanması koşuluyla görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      KatipKatip

 

 

KARAR

  ————————-

 

KARAR 42-  05-16 Temmuz 2016 tarihlerinde  Fransa, 18 Temmuz – 4 Ağustos 2016 tarihlerinde İspanya ve 5 – 25 Ağustos 2016 tarihlerinde İtalya’da  yapılacak olan Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen Armelit Halk Dansları Topluluğu’nun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  30.05.2016  tarih ve  1347 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinde  Belediyemizi temsilen, 05-16 Temmuz 2016 tarihlerinde  Fransa'ya Belediye meclis üyesi  Ersin ALPASLAN'ın, 18  Temmuz- 04 Ağustos 2016 tarihlerinde  İspanya'ya belediye meclis üyesi  İbrahim KILIÇ'ın, 05-25 Ağustos 2016 tarihlerinde İtalya'ya  Belediye meclis üyesi Haluk AKGÜN'ün (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla) , ayrıca belediyemizi temsilen Armelit Halk Dansları Topluluğu’nun ekli davetli listesinde bulunan (129) yüzyirmidokuz  temsilciden oluşan toplam (132) yüzotuziki  kişilik kafilenin yol ve konaklama masraflarının kendileri tarafından  karşılanması koşuluyla, görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                              Katip

 

 

KARAR

————————-

KARAR 43– İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, mevcut imar planında plan onama sınırı dışında kalan 223 ada 1 nolu parselin büyük bir kısmının “E:1.00, H:5 kat” yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ve ilave gelecek nüfusun ihtiyacı olan donatı alanının bir kısmının söz konusu parselin güneyinde otopark alanı olarak düzenlenmesi, bir kısmının ise 469 ada 1 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlaması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi ile illgili İmar komisyonunun 26.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c.1a Uygulama İmar Planı paftası, İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 2B orman alanı olarak kayıtlı iken 6292 sayılı kanun gereği hazine adına orman alanı sınırları dışına çıkarılan ve özel mülkiyet olarak 12.02.2014 tarihinde tapulandırılan 223 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında plan onama sınırı dışında plansız alanda kaldığı, 469 ada 1 nolu parselin ise Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm Alan sınırı içerisinde E:1.00, H:5kat yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir.

Bu bağlamda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2015 tarih ve 713 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c.1a Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında plan onama sınırı dışında kalan 223 ada 1 nolu parselin büyük bir kısmının “E:1.00, H:5 kat” yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephelerden 5mt olacak şekilde düzenlemesi ile ilave gelecek nüfusun ihtiyacı olan donatı alanının bir kısmının söz konusu parselin güneyinde otopark alanı olarak düzenlenmesi şeklinde Uygulama İmar Planı yapılmasının üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygun olduğuna, ancak donatı ihtiyacının karşılanması amacıyla “Park Alanı” olarak planlanan 469 ada 1 nolu parselin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki  “İ-18 Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm Alan Sınırı” içerisinde kalması dolayısıyla karar alınmaksızın plan onama sınırı dışında bırakılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      KatipKatip

 

 

 

KARAR

————————-

 

KARAR 44- İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, lejandı ve plan notu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan Kocaeli Yeni Kent Merkezi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2013 tarih ve 558 sayılı kararı ile kabul edildiği, ancak söz konusu planların açılan davalar sonucu Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 02.09.2014 tarih ve 2014/816-817-818-819-820 ve 821 sayılı kararları ile iptal edildiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda alınan mahkeme kararları gereğince yeniden hazırlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih 469 sayılı kararı ve 14.04.2016 tarih 238 sayılı kararları ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan notunun teklif edildiği tespit edilmiştir.

Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ile;

·         Planlama alanının sınırları içerisinde yer alacak işlevlerin mekânsal dağılımı ve birbiriyle ilişkilerinin kurulduğu, genel prensipler ve farklı kullanım kararları içeren farklı planlama alt bölgelerine ayrıldığı ve her alt bölgenin plan kararları ile getirilen alt kimliği, mevcut yapılaşma durumu, mülkiyet yapısı, gelişme eğilimleri, içerisinde yer alacak donatı alanları, yakın çevresi ile ilişkileri, erişim mesafeleri v.b. faktörler göz önünde bulundurularak kurgulandığı ve bu doğrultuda B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri için belirlenen minimum parsel büyüklüğü ve yapılaşma koşullarının plan notları ile tanımlandığı,

·         Planlama alanı sınırları içerisinde ancak planlama alt bölgeleri dışında D-100 Karayolu kuzeyi ve 42 evler ile Sanayi Mahallesinin doğusunda üst ölçekli imar planlarında M2 ticaret alanı olarak nitelendirilen alanlarda ise daha önce imar uygulaması yapılmış parsellerde yapılaşma koşullarının eski 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olacak şekilde düzenlendiği,

·         Planlama alt bölgeleri kapsamında belirlenen kullanım kararları ile mevcut kent merkezi ile bağlantısı son derece güçlü B1 planlama alt bölgesinin kamusal ve ticari amaçlı yapıların yoğun olacağı bir odak merkezi olarak düşünüldüğü,

·         Mevcutta Küçük Sanayi Sitesi ile doğusundaki alanı kapsayan B2 planlama alt bölgesinin yapılanma koşulları ve kullanım kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın “Küçük Sanayi Alanı” olarak öngörüldüğü,

·         Planlama alanın güneyinde yer alan B3 planlama alt bölgesinin ise alana komşu durumdaki Başiskele İlçesi’nin düşük yoğunluklu ve konut kullanımı ağırlıklı yapısı da göz önünde bulundurularak, gece ve gündüz yaşamın devamına yönelik belirli bir oranda konut kullanımı ile birlikte ticari faaliyetlerin yer alacağı bir alt bölge olarak düzenlendiği,

·         Planlama alanı genelinde oluşabilecek yoğunluğun taleplerini karşılayabilecek ve alana hizmet edebilecek Teknik Altyapı Alanları ile birlikte Sosyal Donatı Alanlarının düzenlendiği ve Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde alanın kamusal kullanımını destekleyen açık ve yeşil alanlar öngörüldüğü,

·         B3 Planlama alt bölgesinde ticaret kullanımı ile birlikte öngörülen ve plan notları ile tanımlanan konut kullanımı için doğacak donatı ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni donatı alanları planlandığı ve Kentsel Donatı alanlarının, kıyı-kent ilişkisinin kurulması ve ulaşılabilirlik gibi faktörler göz önünde bulundurularak planda yer seçildiği,

·         Planlama alanı içerisinde yer alan ve perşembe günleri Perşembe Pazarı olarak kullanılmakta olan alanda, proje alanının yoğunluğunu hafifletebilecek ve tüm organizasyonlarda kullanılabilecek bir Kent Meydanı düzenlendiği,

·         Kuzeyde D-100, batıda Ömer Türkçakal Bulvarı, doğuda ve güneyde D-130 ile sınırlanmış planlama alanında yer alan fonksiyonlara servis vermek amacıyla doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde devamlılığı olan 30.00, 25.00, 20.00 ve 15.00 mt genişliğinde imar yollarından oluşan ulaşım şemasının düzenlendiği,

·         Planlama alanı ile mevcut kent merkezi arasındaki erişilebilirliğin artırılması ve ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi amacıyla Ömer Türkçakal Bulvarının genişletilerek 40.00 mt olacak şekilde düzenlendiği,

·         B3 Planlama alt bölgesi içerisinde yer alan İzmit Körfezi Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesinin USAK(Ulusal Sulak alan Komisyonu – 2009) kararları doğrultusunda imar planında belirlenen emsal değeri ile Hmaks:10.00mt olmak üzere yapılaşmaya açıldığı, Ömer Türkçakal Bulvarından 50mt, Kullar kanalından itibaren ise kuzeye ve güneye minimum 250mt olarak belirlenmiş mesafe artırılarak yol boyunca yeşil bant oluşturulduğu ve bu alanların  “Park Alanı” düzenlendiği,

·         B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yapılanma koşulları belirlenirken eşitlik ve bütünlüğün sağlanması adına Emsal değerlerinin tüm alanda eşit olacak şekilde düzenlendiği ve kat yüksekliklerinin oluşacak parsel büyüklüklerine göre tekdüzeliğin önüne geçmek adına parsel büyüklükleri ile orantılı olarak arttırıldığı,

·         B3 planlama alt bölgesinde proje alanının ortasından geçen, kuzey-güney aksında yer alan 30.00 mt genişliğindeki Bulvarda ticari faaliyetlerin yoğun olarak kullanılması yönünde teşvik edilen parsellerin Bulvara cepheli kısımlarında arkad yapılmasının zorunlu tutularak, alana kimlik ve prestij kazandırılmasının hedeflendiği tespit edilmiştir.

Planda oluşturulması düşünülen alt bölgelerin;

“B1 PLANLAMA ALT BÖLGESİ; Kocaeli ilinin mevcut kent merkezi ile yeni kent merkezinin bağlantısını sağlayacak olan B1 Planlama Alt Bölgesi, kamusal ve ticari amaçlı yapıların yoğun biçimde bulunacağı, aynı zamanda yeni kent merkezinin odak noktası olacak idari tesis ve yeni kent meydanının yer alacağı, kıyıdaki yeşil alanlar, fuar ve ticari alanlar ile bağlantının kurulacağı mevcut ulaşım olanakları ve makro-mikro ölçekte ulaşım yatırımları ile daha hızlı ve kolay ulaşımın sağlandığı bir çekim merkezidir.

Bu alanda Ticaret, alışveriş, ofis, açık ve kapalı eğlence merkezleri, halka açık kütüphaneler, konferans salonları, müzeler, sanat galerileri, oditoryumlar, sergi ve fuar salonları, sinema ve tiyatro salonları, tören salonları, vb. sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik yapılar, turistik tesisler, büyük açık (meydan vb) ve yeşil alanlar,  teknik altyapı tesis alanları ile bu kullanımların gerektirdiği diğer fonksiyonlar yer alacak olup, konut alanları yer almayacaktır.

B2 PLANLAMA ALT BÖLGESİ; Mevcutta Küçük Sanayi Sitesi ile doğusundaki alanı kapsayan plan ile küçük sanayi alanı kullanımı getirilen, daha önce yürürlükte yer alan plan ve plan hükümleri çerçevesinde yapı ruhsatı, yapı kullanım izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış ve hâlihazırda faaliyette olan tesislerin/kullanımların yer aldığı alanlardır.

Bu alanlarda yer alan tesislerin çevresel açıdan gerekli tedbirleri almak suretiyle faaliyetlerini sürdürmesine izin verilecektir.

B3 PLANLAMA ALT BÖLGESİ; Mevcutta niteliksiz konut alanları ile üretime yönelik ve depolama amaçlı yapıların yer seçtiği, büyük bir kısmı boş parsellerden oluşan yoğun olarak ticari faaliyetlerin yer alacağı alanda, ticari alanların yanı sıra belirlenen oranda konut kullanımı da yer alacaktır.

Bu alanda plan bütünlüğü kapsamında yer alan diğer alt bölgelerdeki kullanımları desteklemek amacıyla sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, eğlence birimleri, dini tesis, sosyal ve kültürel donatı alanları ile birlikte ticaret,  alışveriş, konaklama, rezidans konut ve konut kullanımları yer alacak olup, alanda yer alan parsellerde emsal alanının maksimum %15’ine konut yapılmasına müsaade edilecektir.” şeklinde tanımlandığı,

            İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarından ayrı olarak oluşturulan Kocaeli Yeni Kent Merkezi (MİA) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları ile;

KOCAELİ YENİ KENT MERKEZİ (MİA)

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1.AMAÇ VE KAPSAM

Yapı işlevleri, yapı yoğunlukları, yapılanma prensip ve biçimlerinin mekânda uygulanmasını sağlayacak, ölçek ve tekniği nedeni ile nazım planda belirtilmeyen, planlamaya ve yapılaşmaya ilişkin konularda açıklık getirecek ve tanımlayacak şekilde uygulama biçim ve koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Kocaeli Yeni Kent Merkezi (MİA) plan notları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince çalışmaları tamamlanan 1/50.000 ölçekli Çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarında sınırları belirlenmiş mevcut kent merkezi ve kıyı ilişkileri kurgusu hakkında genel prensipler ve farklı kullanımları içeren alanları kapsamaktadır.

2.PLANA ÖZEL TANIMLAR

2.1.  B (Planlama Alt Bölgeleri)

Planda sınırları çizilmek suretiyle tanımlanmış imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında imar uygulaması için düzenleme alanı olarak da ele alınabilecek ve B1, B2, B3 olarak sembolize edilmiş alt bölgelerden oluşan alanları kapsamaktadır.

2.1.1. B1 ve B3 (Planlama Alt Bölgeleri)

Planda sınırları çizilmek suretiyle tanımlanmış fonksiyonel olarak işlevlendirilerek, nitelikli ve kademeli bir yapıda gelişimi sağlanacak ve planda B1 ve B3 ile sembollendirilmiş ve yapılaşma koşulları plan notunda tanımlı alanlardır.

2.1.2 B2 (Planlama Alt Bölgesi)

Planda sınırları çizilmek suretiyle tanımlanmış imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında mevcutta Küçük Sanayi Sitesi ve doğusundaki alanı içeren çevresel açıdan gerekli tedbirleri almak suretiyle faaliyetlerini sürdürebilecek, planda B2 olarak sembollendirilmiş ve yapılanma koşulları plan üzerinde tanımlı alanlardır.

2.2. ARKAD

Yapıyı dışarıdan kullanacak kişileri güneş ve yağmurdan korumak için yanları açık, üstü kapalı, kolonlar üzerinde duran bir üst örtüden oluşan, yürüyen insanı bir yerden bir yere yönlendirme isteği ile yapılan mimari elemanı tanımlamaktadır.

2.2.1. Arkad Hattı

Planda sınırları çizilmek suretiyle tanımlanmış arkad yapılacak hattı gösteren alanlardır.

2.3. AVAN PROJE

Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden parselin büyüklüğüne bağlı olarak l/l00, l/200 ölçeklerde yürürlükte bulunan imar plan ve mevzuatına göre düzenlenen mimari projedir. Avan projeler imar durumu mahiyetinde olup, imar planında meydana gelecek değişikliklerden dolayı hiçbir hak iddia edilemez.

3.GENEL HÜKÜMLER

3.1. 1/1000 ölçekli Kocaeli Yeni Kent Merkezi (MİA)  Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan açıklama raporu ve uygulama hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda konumu ve ilgisine göre; yürürlükte bulunan kanun, tüzük, tebliğ, yönetmelik ve standartlar ile Kocaeli 2025 yılı 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve plan hükümleri, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan hükümleri İzmit İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin bu plan hükümlerine aykırı olmayan hükümleri geçerlidir.

3.2. Plan hükümleri planlama kapsamında plan üzerinde sınırları belirlenmiş tüm planlama alt bölgelerinde geçerlidir. Planlama alt bölgeleri dışında kalan alanlarda yürürlükte bulunan kanun, tüzük, tebliğ, yönetmelik ve standartlar ile Kocaeli 2025 yılı 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve plan hükümleri, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan hükümleri İzmit İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri geçerlidir.  

3.3. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde avan proje Büyükşehir Belediyesince uygun görülmeden herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecek olup, uygulama projesi aşamasında üç boyutlu tasarım projeleri hazırlatılarak İzmit Belediyesinin uygun görüşü doğrultusunda yapılaşma izni verilecektir.

3.4. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında imar uygulaması için “düzenleme alanı” olarak da ele alınacaktır. 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması, planlama alt bölgeleri bazında uygulanabileceği gibi gerektiğinde planlama alanı sınırları içerisinde kalan diğer alanlarla birleştirilerek düzenlemeye tabi tutulabilir. Düzenleme alanında aynı ada içerisinde kullanım farklılığı nedeniyle uygulanması zorunlu minimum parsel büyüklüğünün sağlanamaması durumunda yeni oluşacak parselin m⊃ şartı aranmaksızın imar parseli olarak oluşumuna izin verilecektir.

3.5. Alanda yeni plan ve plan hükümleri çerçevesinde, 3.6. ve 3.7. maddelerde yapılan düzenlemeler hariç, imar uygulaması yapılmadan yeni yapı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

3.6. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında daha önce yapılmış 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması sonrası elde edilmiş parsellerde, yeni plan ve plan hükümlerinde ifade edilen parsel büyüklükleri ile ilgili şartları terk, ifraz ya da tevhit ile sağlayacak parsellerde, yeni oluşacak parselasyon planının İzmit Belediye Başkanlığınca uygun görülmesi durumunda, bütüne yönelik imar uygulaması beklenmeden bu plan ve plan hükümleri çerçevesinde yeni yapı yapılmasına müsaade edilebilir.Ancak daha önce 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması yapılmamış parsellerde yukarıda ifade edilen şartlar sağlansa dahi uygulama yapılmaksızın hiçbir koşulda yeni yapı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

3.7. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması ile elde edilmiş parsellerde plan ile belirlenen kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının bulunması durumunda parselasyon planının İzmit Belediye Başkanlığınca uygun görülmesi koşuluyla, bu alanların bila bedel kamu eline geçmesi ile ilgili terk işlemi gerçekleştirilmek suretiyle, bütüne yönelik imar uygulaması beklenmeden bu plan ve plan hükümleri çerçevesinde yeni yapı yapılmasına müsaade edilebilir. Ancak yapılacak terk işlemi sonrası oluşan parselde yeni plan ve plan hükümlerinde ifade edilen parsel büyüklükleri ile ilgili şartların sağlanması zorunludur.

3.8.3.6 ve 3.7. maddelerinin uygulanması ile oluşan parsellerde yapılaşma koşullarından Emsal, söz konusu parselin terkten önce sahip olduğu alan üzerinden kullandırılacaktır.

3.9. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde birden fazla bina yapılabilir. Bu bölgelerde kalan tüm parsellerde blok boyları ve derinliği serbesttir. Mimari kullanıma cevap verecek yeterli ölçüyü sağlamak ve fonksiyonel çözümler üretmek amacıyla İzmit Belediyesinin uygun görüşü doğrultusunda parsellerde ikili veya çoklu blok düzenlemeleri yapılabilir.

3.10. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde kotlandırma parsel üzerine yapılacak binanın köşe noktalarının ortalaması alınmak suretiyle belirlenecektir. (Tabii zeminden kotlandırma) Su basman kotu minumum +1.00mt, maksimum +2.00 mtarasında olacaktır.

3.11. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde yapılacak yapılarda statik stabilite sağlanmak koşulu ile çatı şekli, saçak ile açık ve kapalı çıkma şekli ve boyutu serbesttir.

3.12. B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan teras kat, çekme ve çatı katı emsal alanına dâhil edilmek suretiyle yapılabilir.

3.13. B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde yapılacak binalarda üzeri kapatılmamak koşulu ile iç bahçe ve teras kat ile üzeri kapatılsa dahi iki ya da bir cephesi dışında diğer tüm cepheleri açık kat bahçeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın yapılabilir.

3.14. B3 planlama alt bölgesinde proje alanının ortasından geçen, kuzey-güney aksında yer alan 30.00 mt genişliğindeki Bulvara cephesi olan ve Ticari faaliyetlerin yoğun olarak kullanılması yönünde teşvik edilen parsellerin Bulvara cepheli kısımlarında (yapı yaklaşma mesafeleri içinde kalacak şekilde) derinliği 5.00 mt olmak koşulu ile parsel boyunca arkad yapılması zorunlu olup, arkadlar ana bina kütlesinden dilatasyonla ayrılacaktır. Ayrıca ada bazında arkadın su basman kotu sabit tutulup, yüksekliği de zemin kat tavan kotunu hiçbir koşulda geçemez. Bu alanlar emsal hesabına dâhil edilmeyecektir.

           3.15. Söz konusu bulvara cepheli parsellerin ön bahçe mesafesi içerisinde arkad dışında kalan kısmında sokak-cadde mekânlarının oluşturulması amacıyla oturma, yeme-içme alanları kapalı mekân oluşturmaksızın ve üzeri örtülmeksizin(tente, sundurma,..v.b.) yapılabilecek olup, bu alanın en az %70’i yeşil alan olarak düzenlenecektir. Bu alanda parsel sınırları hiçbir şekilde yeşil elemanlar dışında çevrilemez, bahçe duvarı yapılamaz. 

3.16. B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde su öğesinin (kanal, yapay göl,şelale, süs havuzu.. vb) tasarımda kullanılmasını özendirmek adına, tasarımda kullanılacak su öğesinin (kanal, yapay göl,şelale, süs havuzu..  vb)  kapsadığı alan Emsal hesabına katılmayacağı gibi bu amaçla parsellerden kullanılan alanın %5lik kısmı toplam inşaat alanına ilave edilecektir. Ancak bu şekilde elde edilecek su öğesi (kanal, yapay göl,şelale, süs havuzu..  vb) hiçbir koşulda başka bir amaçla kullanılmayacak olup bu husus ilgili taşınmazın tapu kaydına da şerh olarak düşülecektir.

3.17. B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm binalarda veya parsellerde yapılacak yapılarda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin kullanılması zorunludur. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı (güneş, rüzgar, vb), su korunumu, atık depolanmasına yönelik mekânlar emsale dâhil değildir.

            3.18. B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde atıkların ayrıştırılması, depolanması ve toplanması zorunludur. Binaların mimari projelerinde cam, kağıt, plastik, organik ve ev çöplerinin ayrıştırıldığı yeterli büyüklükte çöp odaları tasarlanacaktır.

            3.19. Atık yağların diğer atıklardan ayrılarak toplanması ve depolanması için B1 ve B3 planlama alt bölgelerindeki tüm fonksiyon alanlarında binaların tesisat projelerinde “atık yağ gideri” tasarlanmalı, tüm binalarda veya parsellerde “atık yağ tankı” yer almalıdır.

3.20. B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde yapılacak binalarda, gri suyun yeniden kullanılması ve yağmur suyunun toplanarak kullanılması zorunludur. Bina başına 2000 litreden az olmamak koşulu ile yağmur suyunun depolanmasını ve geri dönüşümünü sağlayan sistemler (yağmur tankları, sarnıçlar vs.) tasarlanacak olup,  söz konusu düzenlemeler yapılmadan iskân müsaadesi verilemez. 

3.21. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde üzerinde 7.500 m⊃ ve daha fazla yapı yapılabilen parsellere ilişkin Trafik Etki Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaların Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından onaylanması zorunludur. Söz konusu Trafik Etki Değerlendirmesi çalışması onaylanmadan parsellere inşaat ruhsatı, Trafik Etki Değerlendirmesi çalışmasında öngörülen çözümlere yönelik imalatlar/düzenlemeler tamamlanmadan ise iskân müsaadesi verilemez. Ayrıca B3 Planlama alt bölgesinde kuzey-güney aksında yer alan 30.00mt genişliğindeki bulvardan otopark giriş-çıkışı yapılamaz.

3.22.3.21. maddede ifade edilen Trafik Etki Değerlendirmesi çalışması sonrası ortaya konulan çözüme yönelik öneriler bu çalışmayı yaptıran parsel sahibi tarafından yapılacak olup, birden fazla parsel sahibini ilgilendiren önerilerin gerçekleşmesi adına Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafları bir araya getirme adına gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

3.23. Planlama alanı kapsamında planda gösterilen kavşaklar ile yol iç düzenlemeleri şematik olup bu alanlarda yeraltı-yerüstü, raylı, lastik tekerlekli toplu taşıma sistemleri de dâhil her türlü uygulama Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca onaylanacak uygulama projeleri doğrultusunda yapılacaktır. Gerekli olması durumunda hazırlanacak uygulama projeleri esas alınmak suretiyle imar planında değişiklik yapılmak suretiyle plan üzerin de toplu taşıma sistemleri gösterilebilir.

3.24. İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınması koşulu ile park, meydan, okul bahçeleri, ticaret alanları, dini tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak belirlenen alanların mülkiyet sınırları (yapı yaklaşma sınırları esas alınmayacaktır) içerisinde  +0.00 kotunun altında otopark düzenlenebilir. Bu alanlar olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılabilir. Uygulama, Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

3.25. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde yapılacak binaların/kullanımların otopark ihtiyacının parselinde karşılaması zorunludur. (Bedele dönüştürülemez) B3 Planlama Alt Bölgesinde Konut kullanımı dışındaki diğer kullanımların otopark ihtiyacı ilgili yönetmelik çerçevesinde belirlenecek olup, konut kullanımında her bağımsız bölüm için en az bir araçlık otopark alanı ayrılması zorunludur. 3.24. madde kapsamında oluşturulacak otopark alanları Emsale dâhil edilmeyecektir.

3.26. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde parsel alanının % 25’lik kısmından fazla açık otopark alanı oluşturulamaz.

3.27. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde hazırlanacak Peyzaj projelerinin İzmit Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce onaylanması zorunludur. Peyzaj uygulaması tamamlanmadan hiçbir şekilde iskân müsaadesi verilemez.

3.28. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde yapıların imar yoluna olan yaklaşma mesafeleri imar planı üzerinde belirlenen değerlerdir. Bodrum katlarda iskân edilen katlar da dâhil, 4 kata kadar (4 kat dâhil) binalarda yan bahçe mesafesi en az 5.00 m’ dir. 4 kattan sonra ilave edilecek her kat için yan bahçe mesafesine 0.75 m ilave edilecektir. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe de bu hesap çerçevesinde belirlenecektir.

3.29. Az katlı yaygın bir ana kitle üzerinde birden fazla yükselen blokların yapılması halinde bloklar arası mesafe en az 15.00 m olarak belirlenecektir.

3.30. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan ada ve parsellerin sınırları içerisinde yapı yaklaşma sınırları içinde kalan alanlarda 25 m⊃yi geçmeyen bekçi kulübesi, giriş nizamiyesi ve güvenlik binası yapılabilir.

3.31. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan yapılardan biri veya birkaçının özel sağlık, özel eğitim vb. amaçlı tesis olarak kullanılabilmesi, o amaç için ayrılan yapının başka bir amaçla kullanılmamasına bağlıdır.

3.32. Planlama alt bölgeleri kapsamında yeni akaryakıt, servis ve lpg istasyonu açılmasına müsaade edilmeyecektir. Ancak var olan ruhsatlı istasyonlarda bu kullanıma devam edilecek olup, genişletmeye izin verilmeyecektir.

3.33. Planlama alt bölgeleri kapsamında SEDAŞ tarafından istenecek genel trafolar planda bu amaç için ayrılan alanlarda, ayrılmamış ise kamuya terk edilen alanlarda (park, meydan vb.) İzmit Belediye Başkanlığının onayı alınmak suretiyle yer altına gömülü olarak yapılabilir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde genel trafo dışında bina için istenen trafoların bina içinde veya yapı yaklaşma mesafeleri içinde yeraltında yapılması zorunludur.

3.34. Planlama alt bölgeleri kapsamında tüm iletim hatları (elektrik, telefon vb.) yer altından geçirilecek olup, hiçbir koşulda iletim hatlarının havai hat olarak geçirilmesine müsaade edilmeyecektir.

4. MERKEZİ İŞ ALANI (MİA)

Planda sınırları belirlenmiş ve mevcut kent merkezi ile bağlantısı son derece güçlü olan kentsel ve bölgesel merkezi iş alanında; ticaret, alışveriş, açık ve kapalı eğlence amaçlı yapılar, rezidans konut amaçlı yapılar, sosyal ve idari tesisler (özel ya da resmi sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler, oditoryumlar, sanat galerileri, ibadet yerleri, ulusal ve uluslar arası konferans-kongre, seminer merkezi, fuar, toplantı ve çok amaçlı salonlar), turistik tesisler, büyük açık (meydan vb) ve yeşil alanlar,  teknik altyapı tesis alanları vb. yapılar ile bu kullanımların gerektirdiği diğer fonksiyonlar yer alacaktır.

4.1. B1 PLANLAMA ALT BÖLGESİ

 4.1.1 Kocaeli ilinin mevcut kent merkezi ile yeni kent merkezinin bağlantısını sağlayacak olan B1 Planlama Alt Bölgesi, kamusal ve ticari amaçlı yapıların yoğun biçimde bulunacağı, aynı zamanda yeni kent merkezinin odak noktası olacak idari tesis ve yeni kent meydanının yer alacağı, kıyıdaki yeşil alanlar, fuar ve ticari alanlar ile bağlantının kurulacağı mevcut ulaşım olanakları ve makro-mikro ölçekte ulaşım yatırımları ile daha hızlı ve kolay ulaşımın sağlandığı bir çekim merkezidir.

4.1.2. Bu alanda Ticaret, alışveriş, ofis, açık ve kapalı eğlence merkezleri, halka açık kütüphaneler, konferans salonları, müzeler, sanat galerileri, oditoryumlar, sergi ve fuar salonları, sinema ve tiyatro salonları, tören salonları, vb. sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik yapılar, turistik tesisler, büyük açık (meydan vb) ve yeşil alanlar,  teknik altyapı tesis alanları ile bu kullanımların gerektirdiği diğer fonksiyonlar yer alacak olup, konut alanları yer almayacaktır.

4.1.3. Alanda min.parsel büyüklüğü 1500m⊃ olup, E:1.50’dir. Ancak alanda yer alan parsellerde yapılaşma koşullarına bağlı olmaksızın yapıların taban oturum alanı hiçbir koşulda TAKS:0.50’yi geçemez.

4.1.4. Kat adedi ise Ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ifade edilen önlemleri almak ve Cengiz Topel Hava Alanı Mania Kriterlerine uymak koşulu ile parsel büyüklüğüne bağlı olarak;

·         1500m⊃ – 3000m⊃ arası parsellerde maksimum 5 kat,

·         3001m⊃ – 6000m⊃ arası parsellerde maksimum 7 kat,

·         6001m⊃ – 10000m⊃ arası parsellerde maksimum 9 kat,

·         10001m⊃ ve üzeri parsellerde maksimum 10 kat uygulanacaktır.

4.1.5. Bu alanda yer alan parsellerde plan değişikliğine gerek kalmaksızın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle ticari amaçlı katlı otopark yapılabilir. Bu şekilde yapılmak istenilen ticari amaçlı otoparklar için E:2.00 uygulanacaktır.

4.1.6. Bu plandan önceki planlara göre yapılmış, mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış tüm yapı ve tesisler, insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması, ileri teknoloji kullanılması ve ilgili kurumların olumlu görüşünün alınması koşulları ile ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar mevcudiyetlerini sürdürebilecektir.

4.2. B2 PLANLAMA ALT BÖLGESİ

            4.2.1. Mevcutta Küçük Sanayi Sitesi ile doğusundaki alanı kapsayan plan ile küçük sanayi alanı kullanımı getirilen, daha önce yürürlükte yer alan plan ve plan hükümleri çerçevesinde yapı ruhsatı, yapı kullanım izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış ve hâlihazırda faaliyette olan tesislerin/kullanımların yer aldığı alanlardır.

           4.2.2. Bu alanlarda yer alan tesislerin çevresel açıdan gerekli tedbirleri almak suretiyle faaliyetlerini sürdürmesine izin verilecektir.

4.3. B3 PLANLAMA ALT BÖLGESİ

      4.3.1. Mevcutta niteliksiz konut alanları ile üretime yönelik ve depolama amaçlı yapıların yer seçtiği, büyük bir kısmı boş parsellerden oluşan yoğun olarak ticari faaliyetlerin yer alacağı alanda, ticari alanların yanı sıra belirlenen oranda konut kullanımı da yer alacaktır.

4.3.2. Bu alanda plan bütünlüğü kapsamında yer alan diğer alt bölgelerdeki kullanımları desteklemek amacıyla sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, eğlence birimleri, dini tesis, sosyal ve kültürel donatı alanları ile birlikte ticaret,  alışveriş, konaklama,  rezidans konut ve konut kullanımları yer alacak olup, alanda yer alan parsellerde emsal alanının maksimum %15’ine konut yapılmasına müsaade edilecektir.

4.3.3 Alanda kuzey-güney aksında yer alan 30.00 mt genişliğindeki Bulvardan cephe alan parsellerde min.parsel büyüklüğü 3000m⊃,min.parsel cephesi ise 50 mt’den az olamaz. Söz konusu bulvardan cephe alacak parsellerin dışında ise alanda minimum parsel büyüklüğü 1500m⊃’dir.

4.3.4. Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesinde kalan parseller hariç diğer tüm parsellerde E:1.50’dir.

4.3.5. Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi’nde kalan parseller hariç alanda kat adedi Ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ifade edilen önlemleri almak ve Cengiz Topel Hava Alanı Mania Kriterlerine uymak koşulu ile parsel büyüklüğüne bağlı olarak;

·         1500m⊃ – 3000m⊃ arası parsellerde maksimum 5 kat,

·         3001m⊃ – 6000m⊃ arası parsellerde maksimum 7 kat,

·         6001m⊃ – 10000m⊃ arası parsellerde maksimum 9 kat,

·         10001m⊃ ve üzeri parsellerde maksimum 10 kat uygulanacaktır.

4.3.6. Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesinde kalan parsellerde ise E:1.20, en fazla yapı yüksekliği tabii zemin kotundan itibaren maksimum 10.00 mtolarak uygulanacaktır.

4.3.7. Alanda yer alan parsellerde yapılaşma koşullarına bağlı olmaksızın yapıların taban oturum alanı hiçbir koşulda TAKS:0.50’yi geçemez.

4.3.8. Bu alanda Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi ve kuzey-güney aksında yer alan 30.00 mt genişliğindeki Bulvardan cephe alan parseller hariç diğer tüm parsellerde plan değişikliğine gerek kalmaksızın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle ticari amaçlı katlı otopark yapılabilir. Bu şekilde yapılmak istenilen ticari amaçlı otoparklar için E:2.00 uygulanacaktır.

4.3.9. Bu plandan önceki planlara göre yapılmış, mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış tüm yapı ve tesisler, insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması, ileri teknoloji kullanılması ve ilgili kurumların olumlu görüşünün alınması koşulları ile ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar mevcudiyetlerini sürdürebilecektir.” hükümlerinin oluşturulduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak; 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanan temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-16080 PİN (Plan İşlem Numarası) almış1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan notu teklifinin Belediye meclis üyeleri ( Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK 'ın ) muhalif oylarına karşı (İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında;  belediye Meclis Üyeleri , Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ,  Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ' un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      KatipKatip

 

 

                                                              KARAR

                                                        ————————-

 

KARAR 45- İzmit Belediyesi Emir ve yasakları Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            

İZMİT BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak)

– Amaç                                                                                                                                  2

– Kapsam                                                                                                                              2

– Tanımlar                                                                                                                             2

– Hukuki Dayanak                                                                                                                2

İKİNCİ BÖLÜM

(Belediye Kuralları İle İlgili Hususlar)

– Halkın Sağlığı, Huzuru ve Emniyeti İle İlgili Yasaklar                                    3-7

– Çevrenin Korunması ve Çevre Temizliği İle İlgili Yasaklar                            7-9

                                  

– İşyeri Açma ve Çalıştırma İle İlgili Yasaklar                                                  3-12

                                                     

– İmar Mevzuatı İle İlgili Yasaklar                                                                    12-13

                                                                                                          

– Trafik İle İlgili Yasaklar                                                                                 13-14

                                                                                                            

– Reklam, İlan ve Tanıtım İle İlgili Yasaklar                                                     14

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Ceza ve Özel Haller İle Uygulamaya İlişkin Hususlar)

– Uygulanacak Yaptırımlar                                                                                                     15

– Kişisel Özel Haller                                                                                                               16

– Özel Mevzuat Hükümleri                                                                                                     16-17

– İhlalin Tespitine İlişkin Hususlar                                                                                         17

– Kaldırılan yönetmelik                                                                                                           17

– Yükümlülük                                                                                                                          17

– Yürürlük                                                                                                                               17

– Yürütme                                                                                                                               17

                                                                     BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak

          Amaç

          MADDE 1 – Bu yönetmelik kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede, belediye tarafından beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, belde halkının yaşam kalitesinin artırılması, imar, trafik, vb. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi, belediye hizmetlerinin mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için, ilgili mevzuatın belediyeye verdiği yetki çerçevesinde, belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.

          Kapsam

          MADDE 2 – Bu yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki tüm belde halkını, belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

          Tanımlar

          MADDE 3 –  Bu yönetmelikte belirtilen;

a.     Belediye: İzmit Belediye Başkanlığını,

b.    Belediye Başkanı: İzmit Belediye Başkanını,

c.     Encümen: İzmit Belediye Encümenini,

d.    Görevli Personel: İzmit Belediyesi yetkili organları ile İzmit Belediyesinde  görevli Memur, Amir, Müdür ve Başkan Yardımcısı statüsündeki personeli,

e.     Görev ve Yetki Alanı: İzmit Belediyesi ve mücavir alan sınırlarını,

f.     Ödeme Yeri: İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü,

g.    (vb.) ve benzerlerini ifade eder.

          Hukuki Dayanak

          MADDE 4 – Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinin 1.fıkrası ve Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

                                                                                     

 

 İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Kuralları İle İlgili Maddeler

Halkın Sağlığı, Huzuru ve Emniyeti İle İlgili Yasaklar

          MADDE 5 –(1) 22.00’dan 08.00’a kadar olan saatler istirahat zamanı olduğundan bu zaman içerisinde çevre sakinlerinin rahat ve huzurunu bozacak şekilde gürültü yapmak, yüksek tonda ses çıkartmak,

(2)     Konut alanlarının bulunduğu yerlerde, pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10.00’dan önce ve akşam 17.00’den sonra yapmak,

(3)     Bağımsız bölüm tadilatları Cumartesi, Pazar, Bayram ve Resmi Tatil günlerinde 10.00-17.00 diğer günler de ise 09.00-17.00 saatleri arasında yapmamak,

(4)     Konut bölgesi içinde ve yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve makinelerin iş günlerinde 09.00-18.30 saatleri dışında, tatil günlerinde ise Belediyeden alınacak özel izinler dışında kullanmak,

(5)     Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında, umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, zarar vermek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt araçları ve hayvanları yıkamak,

(6)     Binaların, cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile bina yüzeyinden taşacak şekilde, çamaşır vb. eşyalar asmak,

(7)     Sabit veya hareketli çöp kutularına, trafik uyarı direklerine, hayvan ve malzeme bağlamak, ürün teşhir etmek, malzeme kurutmak amacıyla yaslamak,

(8)     Kirli, yağlı veya pis kıyafetle, etrafını kirletecek eşya vb. malzemeler ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek,

(9)     Kırsal alanlarda dahi olsa hayvan atıkları günlük olarak temizlememek, etrafı kirletecek veya fena koku yayacak deri, gübre vb. şeyleri gelişigüzel olarak sermek, dökmek ve kurutmak,

(10)   Özel hukuk kişileri ile kamuya ait binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları, yağlı boya, katran, sprey boya vb. ile karalamak, şekil çizmek, tahrip etmek ve kirletmek,

(11)   Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı vb. şeyleri yıkamak, Apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek,

(12)   Üstgeçit, çevre çit ve duvarları, parmaklıklar, ağaçlar ve benzeri yerlere; çamaşır, yün, halı vb. şeyleri asmak, kurutmak ve sermek,

(13)   Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, parklar ve tesislerde her türlü uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile alkol alınabilir ruhsatı bulunmayan park ve tesislerde alkol tüketmek,

(14)   Gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapmak,

(15)   Belediyece izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapmak,

(16)   Gezici satıcılar için belediyenin belirlediği kıyafeti giymemek,

(17)   İzinli dahi olsa gezici satıcılık yaparken sağlığa uygunluk belgelerini yanlarında bulundurmamak,

(18)   İzinli dahi olsa gezici olarak satış yapanların, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten faturayı yanlarında bulundurmamak ve kontrolde göstermemek,

(19)   İzinli dahi olsa açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmak,

(20)   İzinsiz yardım toplamak amacıyla kozmetik ürünler vb. malzemelerin satışını ve tanıtımını yapmak,

(21)   Umuma açık yerlerde tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayacak hal ve hareketlerde bulunmak,

(22)   Meskûn mahal içerisinde çevre sakinlerini rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmak, şarkı söylemek, radyo pikap vb. her türlü çalgı aletlerini yüksek sesle çalmak ve herhangi bir şekilde gürültü çıkartmak,

(23)   Belediye sınırları içerisinde Muhtarlıkların izni ve Belediyenin onayı olmaksızın ramazan davulu çalmak,

(24)   Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, alt üst geçitler, kaldırımlar, direkler, duraklar, banklar ile spor amacı dışında kullanıma sunulmuş yeşil alanlar gibi yerlerde ateş yakmak, çimenlere basmak, oturmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, umuma ait ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek,

(25)   Cami avluları, köprü, iskele, istasyon, park vb. halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, uzanmak, torba, heybe,  küfe, arkalık, tabla gibi şeyleri bırakmak buraların intizamını bozmak, kirletmek, buralarda yatmak,

(26)   Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını, sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, afiş, ilan vb. materyalleri yapıştırmak, tahrip etmek, düşürmek, yerlerini değiştirmek,

(27)   Park alanlarında bulunan süs havuzlarının içerisine, su içmek veya yıkamak amacıyla hayvanları sokmak veya girmesine izin vermek,

(28)   Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan Göl, gölet, umumi süs havuzlarına girmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki oturakları kırmak, anıt ve eserlere zarar vermek,

(29)   Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan rekreasyon alanları ve Parkların yasak olan yerlerinde yemek, içmek ve mangal yapmak, çöp dökmek, izmarit atmak, araç park yerleri haricindeki bölgelere araç ile girmek, müsaade edilmeyen yollardan geçerek bitkilere ve parkın doğal görüntüsüne zarar vermek,

(30)   Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vb. görünüşleri ile görsel kirliliğe sebep olan maddeleri asmak, takmak, binaların caddeden görülecek kısımlarına kent estetiğine aykırı şekilde eşya ve malzeme koymak, halı, çamaşır sucuk, pastırma vb. maddeleri asmak ve kurutmak,

(31)   Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda insanları rahatsız edecek şekilde patenle kaymak, futbol oynamak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak,

(32)   Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, tabela, afiş gibi materyalleri sağlam bir şekilde sabitlememek, düşmelerine sebebiyet vermek,

(33)   Binaların pencere, balkon, teras vb. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak,

(34)   Arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, su kuyusu, fosseptik kuyusu, mahzen vb. çukurların üstünü açık bulundurmak, etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tedbirlerini almamak,

(35)   İşyerlerinde ve binalarda daireden daireye veya açığa akan kanalizasyon, fosseptik ve her türlü su sızıntısı, ilgilisi veya mülk sahibi tarafından yaptırılacaktır. Bina yönetimi olan yerlerde kat mülkiyeti kanunu hükümleri geçerlidir.

(36)   İzin almaksızın ve gerekli bildirimlerde bulunmaksızın, özel mülkiyet alanında olsa dahi, eğlence mekânları haricindeki açık ve kapalı alanlarda eğlence, kına gecesi, düğün, şenlik, panayır ve organizasyon düzenleyerek gürültü, işgal vb.lerine sebebiyet vermek,

(37)   Halka açık yerlerde gerekli izin ve önlemleri almadan havalı tüfek vb. silahlar ile atış yapmak,

(38)   Karlı havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerinin muhtelif yerlerinde biriken ve tehlike arz eden karları ve buz sarkıtlarını temizlememek,

(39)   Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, tretuvar, kaldırım vb. yerleri herhangi bir şekilde izinsiz olarak kapatmak, bu yerlerde çukur açmak, tümsek yapmak, çiçeklik ya da beton bariyer koymak, halat veya zincir çekmek gibi yöntemlerle yaya veya motorlu araç geçişlerini engellemek,

(40)   İzmit Belediyesi sorumluluk bölgesinde izin alınmadan; büfe, otomatik para ödeme işlemi yapan banka ya da aracı kurum kulübesi-makinesi, ankesörlü telefon kabini, kart satış kabini ve benzeri şeyleri koymak, deniz araçları için çekek yeri ve bağlama alanı oluşturmak,

(41)   Binaların dış yüzeylerine takılacak olan klima, anten ve benzeri malzemeleri, komşu bina sakinlerine ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde monte etmek veya ettirmek,

(42)   İzmit Belediyesince izin verilen alanlar ve kesim yerleri haricince hayvan kesmek,

(43)   Kurban bayramı dönemlerinde, şehre kurbanlık hayvan girişi ile ilgili belirlenen tarihler haricinde kurbanlık hayvan getirmek,

(44)   Üretim izni almış ve üzerinde nevi, cinsi, üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtildiği kültür mantarı dışındaki mantarların satışını yapmak,

(45)   Mesken ve işyerlerinin, dış cephelerine takılan klimalar ile balkon korkulukları ve pencere dışına konulan saksıların sularını açığa akıtmak,

(46)   Atık su, yağmur suyu ve içme suyu sistemleri ile ilgili yeraltı ve yerüstü yapılarına izinsiz müdahale etmek,

(47)   Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satmak, (Satışa sunulan bu gibi malların mülkiyeti kamuya geçirilerek imhası yapılır.)

(48)   İlgili kurumlardan izin almaksızın konutların bulunduğu alanlarda eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek vb. şeyleri kullanmak,

(49)   Han, pasaj gibi umuma açık binaların giriş ve koridorlarını, merdivenlerini izin almadan herhangi bir şekilde ve maksatla geçişi engelleyecek şekilde daraltmak, engelli vatandaşların giriş-çıkışlarına olanak sağlayacak tedbirleri almamak,

(50)   Köpekleri halka açık ve insanların gelip geçtiği yerlerde, çevredeki insanlara zarar verebilecek ve insanları korkutacak şekilde tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde dolaştırmak, reşit olmayanların köpek dolaştırması veya köpek dolaştırmalarına izin verilmesi,

(51)   Sahipli hayvanların Belediyeye kaydını yaptırmamak, evlerde beslenen evcil hayvanlara (kedi, köpek, vb.) Veteriner hekim tarafından onaylı belge almamak, muayene ve aşılarını zamanında yaptırmamak, evde bakılması yasak olan köpek türlerini beslemek,

(52)   Şehir içerisinde ev veya apartmanların ortak alanlarında ve bahçelerinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı şekilde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak,

(53)   Bulaşıcı hastalıklar sebebiyle veya şüpheli olarak ölen hayvanları Belediyeye bildirmeden gömmek,

(54)   Gezginci arıcılık veya sabit arıcılık yapan şahısların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde meskûn mahal içerisinde bulundurması,

(55)   Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde özellikle konut alanlarında büyük ve küçükbaş hayvan ahırı yapmak ve bu hayvanları beslemek,

(56)   Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış süs hayvanı bulundurmak,

(57)   Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal vermek,

(58)   Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan bir yerden bir yere götürmek, vahşi hayvanları şehre getirmek ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak,

(59)   Belediyece kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işleri süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar vere­cek şekilde hayvan gezdirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak,

(60)   Binek ve koşu gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek,

(61)   Büyük ve küçük her türlü hayvan leşlerini, her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yer­lere atmak veya gömmek, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta be­lediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar, ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacak, hayvan ölüleri hayvan sahipleri tara­fından kokuşmaya meydan verilmeden, şehir dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömüle­cektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)

(62)   Meskenlerde, apartman dairelerinde ve bina çatılarında kuş (güvercin vb.) beslemek ve uçurmak, bundan dolayı etraftaki mahalle sakinlerini rahatsız etmek,

(63)   Meskenlerde ticari amaçlı süs hayvanı (kedi-köpek-kuş vb.) beslemek,

(64)   Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi alınmadan ve kişinin rızası olmadan tercümanlık yapmaya çalışmak,

(65)   Belediyenin izni olmaksızın belediyeye ait isim, amblem, logo ve benzeri unsurları kullanmak,

(66)   Apartman ve İş yerlerinde bulunan asansörleri ilgili mevzuata uygun şekilde yapmamak ve bakımlarını zamanında yaptırmamak,

Çevrenin Korunması ve Çevre Temizliği İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 6 – (1) Kafe, bahçeli gazino, çay bahçesi, piknik alanları gibi yerlerde izinsiz canlı müzik (Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik ) yapmak,

(2)     Her türlü hurda ve geri dönüşümü mümkün olan malzemeyi yakarak çevreyi kirletmek,

(3)     Meskenlerde, iş yerlerinde ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullanarak çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak,

(4)     Çöpleri, hayvan leşlerini ve çöp kapsamına girmeyen kirleticileri göl ve akarsulara dökmek,

(5)     İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan boş arsaların etrafının, arsa sahipleri tarafından tedbir amaçlı olarak uygun malzemeler ile çevrilmemesi,

(6)     Atık yağların, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış toplayıcıların dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanması, alınıp satılması,

(7)     Lastik tamirhanelerinin, kaplamacıların, perakende lastik satış noktalarının, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastiklerin açık alanda biriktirilmesi, eritme amaçlı yakılması,

(8)     Hava ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla apartman, fabrika, fırın, kebapçı, lokanta, yemekhane, han, hamam, pansiyon, otel, iş hanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takmamak, bunları devamlı surette çalışır durumda bulundurmamak, bacaları çevre binalardan yeterli yükseklikte yapmamak,

(9)     Dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerini yerleşim yerleri yakınında park etmek, bu tür araçları belediyece belirlenen alanlara park etmemek,

(10)   Meskûn mahal içerisinde, halkı rahatsız edecek şekilde ateş, tandır, mangal ve fırın yakmak,

(11)   Özel muayenehaneler, veteriner hekim poliklinikleri, diş hekimlerine ait poliklinikler ve sağlık kurumları kullandıkları ilaç atıklarını uygun şekilde muhafaza etmeden, ilgili kuruma teslim edemez ve istendiğinde teslim tesellüm belgesini göstermek zorundadır.

(12)   Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak, (Cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık harici çöplerin atılması, yer altı çöp konteynerlerine yanıcı maddeler atılması gibi.)

(13)   Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik, banyo, mutfak suyu, diğer çirkef sular ve her türlü sanayinin sebebiyet verdiği, akıntı ve sızıntılara karşı tedbir almamak, fosseptik kuyularını çektirmemek, yağmur suyu ve kanalizasyon borularını, varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak, akmalarına ve çevreyi kirletmelerine sebebiyet vermek, altyapı kanalizasyonu olmayan yerlerde bina veya meskenlerin bodrumlarında biriken pis suları, kova veya düzenek kurmak suretiyle (dalgıç pompa vb.) rastgele dışarı akıtmak, etrafı ıslatmak, kirletmek,

(14)   Eski kullanılmayan eşya (koltuk, çekyat, kereste ve odun parçaları), mutfak ve yemek artıkları, soba külleri, elektrik süpürgesi artıkları ve süprüntüleri, ev dikiş artıkları, paçavra ve bezleri, kendi mülkiyeti olsa dahi dışarıya atmak, balkon, pencere ve teraslarda etrafı rahatsız edici koku yayacak, gıdaları pişirmek ve sermek,

(15)   Her türlü inşaat atık ve artıkları (taş, tuğla, molozlar, çimento, kireç, kereste, demir malzeme vb. atıkları), bilumum imalathane, konfeksiyon ve fabrika artıklarını dışarıya atarak kirliliğe sebep olmak,

(16)   Tamir edilen yol artıkları, asfalt kırıkları, cam, kâğıt, karton, plastik, tıbbi atık, oto lastiği pil ve akümülatörleri, budanan, kesilen ve kırılan ağaçların artıklarını, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıklarını, kalorifer, kül ve cüruflarını dışarıya atmak,

(17)   Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya kötü koku çıkaracak maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

(18)   Yerlere tükürmek ve sümkürmek,

(19)   Belediyeye ait geri dönüşüm kutusu ve konteynerlerin yerlerini değiştirmek, kilitlerini kırmak ve yakarak zarar vermek,

(20) Belediyece belirlenen saatler dışında konut, iş yeri önüne yollar ve kaldırımların üzerine çöp ve geri dönüşüm atıklarını çıkartmak,

(21)   Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri izinsiz olarak toplamak, depolamak, ayrıştırmak ve çevreyi kirletmek,

(22)   İşyerleri ile her türlü kurum ve kuruluşların ambalaj atıklarını Belediye tarafından belirlenen gün ve saat haricinde çıkarmaları,

(23)   Evlerde, işyerlerinde kullanım sonucu olarak açığa çıkan atık yağları rögarlara veya çöp konteynerlerine dökmek,

(24)   Ömrünü tamamlamış lastikleri, katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, açık alanda depolayarak veya yaya kaldırımlarına ve işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek,

(25)   İşyerleri ile her türlü kurum ve kuruluşlar tarafından, geri dönüşüm atıklarının, izinsiz ve Belediye tarafından belirlenmiş olan firma dışındaki üçüncü şahıslara satılması veya verilmesi, (Mevzuat kapsamındaki endüstriyel kuruluşlar hariç)

(26)   Binaların içerisinde bodrum vb. müştemilatlarda her türlü koku yapıcı maddeler ve kolay yanan çöp vb. şeyler biriktirmek, çevreye rahatsızlık vermek,

(27)   Her türlü konut ve işyerinden yola, kaldırıma, kapı önleri ile  çöp ve geri dönüşüm konteynerlerinin  çevresine çöp ve geri dönüşüm malzemelerinin atılması yasaktır.

(28)   Şehir içerisinde, kapalı ve açık alanlarda, izinsiz olarak her türlü hurda biriktirmek, depolamak ve ticaretini yapmak,

(29)   Her türlü organizasyonlar için ( Düğün, Nişan vb. ) kullanıma tahsis edilen Pazar yerlerinin, organizasyon sonrası temiz bırakılmaması,

İşyeri Açma ve Çalıştırma İle İlgili Yasaklar

MADDE 7 – (1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yazan faaliyet konusu dışında üretim ve satış yapmak,

(2)     Birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde, her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartları taşımamak,

3.     Sıhhi ve fenni olmayan usullerle toz kaldırarak ve iş saatleri dışında temizlik yapmak, çalışan elemanların kılık ve kıyafetlerini temiz tutmamak,

(4)     Dükkân temizliği esnasında kirli suları yaya kaldırımlarına taşırmak, süpürmek ve olduğu yerde bırakmak,

(5)     Belediyeden izin alınmaksızın işyerleri önüne tente, müştemilat, kafes, yağmurluk, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası ve reklam panoları dikmek, geçişi engellemek,

(6)     Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyece belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapmamak, (Bu araçlar camekânla kapalı olacak, ürünlere çıplak elle temas edilmeyecek ve açıkta satılmayacaktır, araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan belediye tarafından belirlenmiş standart levhanın asılı olması zorunludur.)

(7)     Simitlerin nakledilmesinde kullanılan diğer simit nakil araçlarının üzerinde simit satışı yapmak, simit nakli sonrası bu araçları satış yerinde bekletmek veya gelişi güzel olarak cadde üzerinde bırakmak,

(8)     Motorlu vasıtalarla mahallelerde gezici her türlü satış yapanlar, tüp gaz (LPG), su, kömür vb. satışı yapan bayilere ait araçlar dâhil sokaklarda megafon, hoparlör vb. ile bağırmak, klakson çalmak suretiyle rahatsızlık vermek,

(9)     Berber ve kuaförlerin müşterileri için kullandıkları havluları, işyeri dışında kaldırım üzerine koyarak kurutmaları ve havalandırmaları, (Havluların tek kullanımlık veya beyaz renkli havlu olması zorunludur.)

(10)   Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak, sakatat ve benzeri malzemeleri sağlık açısından uygun olmayan koşullarda ve açıkta taşımak,

(11)   İşyerinde havalandırma tertibatı bulundurmamak, işyerini çevre ve insan sağlığına uygun olmayan şekilde ısıtmak,

(12)   Dükkân önlerine teşhir amaçlı mal, masa sandalye, stant, askı (motosiklet-bisiklet, saksı, işaret dubası) vb. işgale neden olabilecek herhangi bir şey koymak,

(13)   Dükkânların, sokak veya caddeye bakan yüzlerine yayaların geçişine engel olacak şekilde çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak ürün asmak, dükkân önlerine ve kaldırımlara halı, yolluk ve benzeri malzeme sermek,

(14)   İşyeri tanıtım tabelalarını “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir şekilde, diğer işyeri ve konutların alanlarına taşacak şekilde monte etmek,

(15)   Birden fazla çalışanı bulunan işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulundurmamak,

(16)   İşyerlerinde çöp koymaya uygun çöp kabı bulundurmamak,

(17)   İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlamamak,

(18)   Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan müesseselerde elektronik (hassas) terazi bulundurmamak,

(19)   Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit vb. ürünleri noksan gramajlı olarak imal etmek ve satmak,

(20)   Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin taban, duvar ve yiyecek temas eden yüzeyleri kolay temizlenebilir, yıkanabilir, dezenfekte edilebilir, tavanları buğu, küf ve pislik birikmesini önleyecek, kapıları, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte yapmamak, yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman vb. kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurmamak, bardak ve tabakların cam veya porselen, kaşık, çatal ve bıçakların paslanmaz çelikten olmalarını sağlamamak,

(21)   Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleri ile lokanta ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulundurmamak,

(22)   Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı yapmamak, tuvalet ile mutfağı yan yana bulundurmak,

(23)   İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler almamak,

(24)   Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, itfaiye raporunda belirtilen yangına karşı gerekli tedbirleri almamak, işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulundurmamak,

(25)   Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı işyerlerinde yeterli sayıda giriş ve çıkış kapısı yapmamak, yangına karşı tahliye çıkışı bulundurmamak, yangın çıkışları ile ilgili gerekli işaret ve yönlendirmeleri yapmamak,

(26)   Belediye sınırları içerisinde bulunan Oto Galeri, Oto Kiralama, Kargo ve Tüp depolarını ikamet alanlarında yapmak,

(27)   İş merkezi, alışveriş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeteri sayıda lavabo, bay ve bayan tuvaleti bulundurmamak,

(28)   Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ses seviyesi üzerinde yayın yapmak, gerekli ikaz levhalarını işyerinde bulundurmamak,

(29)   Su satış yerleri ve depolama alanlarında; suların ısıdan etkilenmemesi için doğrudan güneş ışığı, toz, duman, ısı vb. etkilere maruz kalmayacak şekilde düzenleme yapmamak, açık alanda su satışı ve depolaması yapmak,

(30)   Gıda satışı yapılan yerler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda sağlığa uygunluk belgelerini hazır bulundurmamak,

(31)   Fiyatı kamu kurum ve meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal ve hizmetleri tarife dışında satışa sunmak ya da fazla ücret talep etmek,

(32)   Her türlü işyeri sahibinin sattıkları malın fiyatını belirtir etiket ve ilgili mercilerce verilen fiyat tarifesini işyerinde müşterilerin görebilecekleri uygun bir yere asmaması,

(33) Her türlü işyerinin camlarına, kent estetiğine aykırı veya seyir halindeki sürücülerin dikkatini dağıtacak şekilde fiyat etiketi asmak ve yapıştırmak,

(34)   Fiyatları ton, kilogram, litre, metre olarak belirlenmiş mallar üzerine, bölünmüş ölçüde, yarım kilogram, yarım litre, yarım metre gibi müşteriyi yanıltıcı ifadeli etiketler koymak,

(35)   Üzerine “Satılık Değildir” veya “Satıldı” ibaresi konulmamış her türlü mal satılıktır. Bunları satmaktan imtina etmek, mal satışından kaçınmak,

(36)   İşyeri önünde veya kaldırım üzerinde toptan mal alışı ve müşterilere dağıtımı hariç, araç üzerinde dolu ve boş tüp bulundurmak,

(37)   Umumi tuvalet çalıştıranların temizliğe itina göstermemeleri ve lavabolarda sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı bulundurmamaları,

(38)   Halkın yatıp kalktığı,  taranıp temizlendiği işletmelerin oda ve bölmeleri ile yiyip içilen yerlerinde masalara fiyat tarifesi koymamak,

(39)   Yiyip içilen ve eğlenilen işletmelerde satılan meyve, balık vb. ürünlerin porsiyonu, gramaj ve güncel fiyatlarını günlük olarak masaların üzerine koymamak,

(40)   Soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenen gıda maddelerini temiz, sağlığa uygun kaplarla ve vasıtalarla taşımamak, açıkta muhafaza etmek, el değmeksizin uygun araçlarla müşteriye vermemek,

(41)   Tuvalet ruhsatlı işyerleri haricinde tuvaletlerden ücret almak,

(42)   Tartı ve ölçü aletlerini, Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirmemek ve damgalattırmamak,

(43)   Son kullanım tarihi geçen ürünleri satışa sunmak, (Bu gibi mallar hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilerek usulüne uygun olarak belgelenip imha edilir.)

(44)   Belediye sınırları dâhilindeki tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermesi,

(45)   Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahiplerinin müşterilerine kötü ve saygısız davranışlarda bulunması,   (İlgili meslek odası ile koordine edilerek işlem yapılır.)

(46)   Meydan, cadde, bulvarlar ve sokaklarda bulunan işyerlerinin kent estetiğine uygun olmayan şekilde ışıklandırmasının yapılması, çevreyi rahatsız edici lazer ışığı kullanılması, balon vb. malzemeler asarak görsel kirliliğe sebep olunması,

(47)   Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde her türlü iş yerlerinde, adet halinde tütün vb. ürünleri satmak,

(48)   Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak, (Bayraklar, mevzuatına uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)

İmar Mevzuatı İle İlgili Yasaklar

MADDE 8 –(1) Belediyeden ruhsat ve izin almadan, yapı sahipleri tarafından inşaat, tadilat ve yıkım faaliyeti yapmak,

(2)     Yol, cadde ve meydanlar üzerinde yapılan inşaatlarda, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini, tip ve ölçüleri Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenecek malzeme ile çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vb. atıkların düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ile yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek,

(3)     İnşaatlara mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere belediye tarafından belirlenmiş standart levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,

(4)     İnşaatlarda, tip ve ölçüleri Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen malzeme ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, görsel kirliliğe ve çöp birikimine neden olmak, yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek,

(5)     Her türlü inşaat faaliyetinde yaya ve trafik akışını engellemeyecek şekilde yapı çevresi ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini (Belediyece belirlenmiş uygun malzeme ile inşaat etrafını kapamak ve geceleri aydınlatma vb. ) almamak,

(6)     İnşaat sahibi her türlü ruhsata tabi inşaat faaliyetlerinde, yapı ruhsatı ve eklerini yapı mahallinde bulundurmak zorundadır.

(7)     İnşaat sahiplerinin çalışmalarından dolayı zarar verdikleri, kamu mallarını, kirlettikleri yol ve yaya kaldırımlarını onarmamaları ve temizlememeleri,

(8)     Kent estetiğine uygun olmayan, sıvasız ve boyasız binaların bakım ve onarımlarını yapı sahibi yapmak zorundadır.

(9)     İmar mevzuatına uygun olmayacak şekilde; binaların ön, yan ve arka bahçelerini sundurma, camekân, çadır bezi, tahta perde, betonarme duvar, taş duvar ve demir parmaklık veya bu gibi malzemeler ile kapatmak,

(10)   Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur. Yapılmaması durumunda belediye tarafından yapılarak masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

(11)   Her türlü bina, apartman ve işyerinden,  komşu parsellerde ve binalarda bulunanları rahatsız edecek ve görüntü kirliliği oluşturacak şekilde saçtan soba borusu ve yemek pişirme bacası çıkarmak,

(12)   İnşaat halindeki tamamlanmamış binalar, yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe yapıların, sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması,

(13)   Hazır çimento taşıyan kamyonların, taşıma veya çalışma esnasında yeterli önlem almayarak yolları, kaldırımları, parkları ve boş arsaları harç dökerek kirletmeleri,

(14)   Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları üreticilerinin, atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması sırasında meydana gelebilecek kazalarda belediyeye ait malların zararını tazmin etmemeleri  ve kaza sonucu oluşacak kirliliği gidermemeleri,

(15)   Hafriyat esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumamak, oluşabilecek hasar ve erozyona karşı önlem almamak,

Trafik İle İlgili Yasaklar

MADDE 9 –(1) UKOME kararıyla belirli saatler arasında bariyerle trafiğe kapatılan yollara araç bırakmak, (Bariyerle kapalı kaldığı sürece söz konusu yollar yaya yolu olarak değerlendirilir.)

(2)     Bisiklet yolu olarak belirlenmiş güzergâhlarda araç bırakmak, duba, demir, zincir vb. malzemeler koyarak güzergah üzerinde bisiklet sürüşünü engellemek,

(3)     Bisiklet yolu üzerindeki işaret ve levhaları kırmak, zarar vermek,

(4)     Her çeşit eşya ve malzeme taşıma, yükleme ve boşalt­ma işleri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek,

(5)     Araçlar ile yolları ve tretuvarları tahrip etmek, araçların tamiratı esnasında yolları ve tretuvarları tahrip ede­cek veya kirletecek fiillerde bulunmak,

(6)     Belediyece ve UKOME kararı ile yasaklanan yerlerde bisiklet, motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçları kullanmak,

(7)     Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine sebep olmak, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini uygun malzeme ile örtmemek,

(8)     Yaya yollarında halkı rahatsız edecek şekilde motosiklet, bisiklet, kızak, paten, kay-kay vb. aletleri kullanmak, motosiklet ve bisikletleri yaya yollarında geçişleri engelleyecek şekilde ağaç ve direklere bağlamak,

(9)     Araç ile meskûn mahallerde dolaşırken gereksiz yere korna, klakson çalmak ve yüksek sesli müzik açarak çevreyi rahatsız etmek,

(10)   Araç kiralama, kargo, mobilya ve benzeri hizmetleri sunan firmaların, izin alınmaksızın geçici dahi olsa, yaya kaldırımları ve sokakları araçları ile işgal etmeleri,

(11)   Ticari işletmeler ile vatandaşların, yük indirme bindirme noktalarını amacının dışında kullanmaları ve gereksiz yere işgal etmeleri,

(12)   Sokaklarda, park eden araçlardan ücret almak maksadıyla yer ayırarak değnekçilik yapmak,

(13)   Araçlar, duba, flama vb. malzemeler bırakarak yaya geçitlerini işgal etmek,

(14)   Kamusal alanlarda araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik, taş vb. şeyler koymak,

(15)   Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak,

(16)   Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacı ile yapılmış yol, geçit, rampa ve vb. tesisleri engelli vatandaşların kullanmasına mani olacak şekilde işgal etmek,

(17)   Seyir halindeki araç sürücülerinin, dikkatsiz davranarak yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, sigara izmariti vb. şeyler atılması,

Reklam, İlan ve Tanıtım İle İlgili Yasaklar

MADDE 10 –(1)      Belediye sınırları içerisinde “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı olarak reklâm tanıtım unsuru koymak,

(2)     Belediyeden izin almaksızın kamusal alanlar dışında bile olsa tabela, afiş, ilan ve duyuru asmak, bina yüzlerine veya herhangi bir yere, yaya yollarına sticker ve resim yapıştırmak, meskenlerin kapılarına ve kapılardan içeri broşür, insert vb. atmak,

(3)     Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak,

(4)     Özel mülkiyet alanı olsa dahi, izinsiz seyyar ayaklı tabela, bayrak ve flama ve benzeri reklam materyallerini kullanmak,

(5)     Belediyeden izin almaksızın “TAŞINIYORUZ, KAPATIYORUZ, BİTİRİYORUZ” gibi halkı yanıltıcı ifade kullanarak afiş asmak, reklam ve duyuru yapmak,

(6)     Belediyeden izin alınmasına müteakip adet olarak ücreti yatırılan afiş, el ilanı, bilgi broşürü, insert vb. reklam ve tanıtım ürünlerinin, izin verilen adetten fazla ve usulsüz dağıtımını engellemek ve kontrol altında tutmak için her nüshasına Zabıta Müdürlüğü tarafından mühür basılacak olup, denetimler neticesinde mühürsüz olanların tespiti halinde cezai işlemler uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulanacak yaptırımlar

MADDE 11 – (1)      Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ’uncu maddelerinde belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. Maddesi ve 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 nci maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men’ine karar verilir. Ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.

(2)     Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları tahsil edilmek üzere Belediye tarafından yerine getirilir.

(3)     Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin;

a.     Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılması,

b.    Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymaması,

c.     Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçüklerin çalıştırılması,

d.    Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesine müsaade edilmesi,

e.     İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiğinin tespit edilmesi, durumunda bu işyerleri hakkında, belediye encümeni, tarafından işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6 ncı maddesine istinaden idari para cezası verilir.

(4)     Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Üçüncü fıkrada belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

(5)     Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, seyyar satışa konu olan ürünlerin halk sağlığına uygunluğu araştırılır ( Fatura, Makbuz, Etiket gibi ürünün sağlığa uygunluğunu gösteren unsurlar.) Ürün ile ilgili herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda halk sağlığı açısından ürünlere el konularak usulüne uygun şekilde belgelendirilerek imha edilir. Belgeli ürünlerden cezası ödenmeyerek iki gün içerisinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içerisinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile muhtarlıktan alınmış yoksulluk belgesi bulunan ihtiyaç sahiplerine verilir. El konulan malların depolanması ve muhafaza edilmesi için yapılan harcamalar, Belediye tarafından belirlenen günlük tutar üzerinden mal sahiplerince ödenecektir.

Kişisel Özel Haller

MADDE 12 – İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz.

Özel Mevzuat Hükümleri

MADDE 13 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili kanun ve mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

MADDE 14 – Uygulamaya ilişkin hususlar

(1)     Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara uyulur:

a.     Kişi hakkında tutulan tespit tutanakları, her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b.    Tespit tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.

c.     Tespit tutanaklarında hangi mevzuat hükmünün ihlal edildiği açıkça yazılır.

(2)     Yetkili makamların almış olduğu kararlara istinaden verilen Sanat ve Ticaretten men kararlarının uygulanmasında veya ruhsatsız bir işyerinin faaliyetten men edilmesi durumunda;

          a)       Karar/durum ilgiliye tebliğ edilerek; bozulabilecek mallar ile zaruri ve şahsi eşyalarının alınması, işyerinin mühürlemeye hazır hale getirilmesi için işin nev’ine göre en az 24 saat en fazla 7 gün arasında bir süre verilerek işyeri sahibinin veya temsilcisinin işyerinin mühürlenmesi esnasında hazır bulunması istenir.

          b)      Verilen sürenin dolması ile kapatma işleminde;

1.        Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler işyeri sahibi tarafından

alınır.

                   2.      Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir,

                   3.      İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir,

                   4.      Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır,

                   5.      Kapatma işleminde işyeri sahibinin veya yetkili birinin hazır bulunması sağlanır, ilgililerin imzadan kaçınması durumunda durum tutanakta belirtilerek imzalanır ve

bir suret ilgililere verilir.

                   6.      Mühürlü bulunan bir işyerinde oluşabilecek her türlü olumsuzluk işyeri sahibine aittir.

                   7.      Sanat ve ticaretten men kararı verilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür bozma tutanağı tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda işyeri sahibinin veya resmi temsilcisinin huzurunda Mühür Açma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya

temsilcisine bir suret teslim edilerek işyerinin mühürleri açılır.

İhlalin tespitine ilişkin hususlar

MADDE 15 – (1)      Aşağıda belirtilen şekillerdeki tespitlere göre müeyyide uygulanır:

           a)       Kurallara aykırı hareket edildiğine bizzat şahit olunduğunda,

          b)      Alınan yazılı ya da sözlü bir şikâyette olay mahalline varıldığında kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya kural ihlalini gerçekleştiren kişinin kimlik bilgilerinin devletin herhangi bir resmi kurumunun yazısı ile bildirilmesi halinde.

          c)       Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda.

          d)      Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa delilleri ile birlikte, kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde,

Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 16 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 26 Temmuz 1995 tarih ve 74 sayılı Saraybahçe Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Belediye Zabıta Talimatnamesi yürürlükten kalkar.

Yükümlülük

MADDE 17 – 5393 sayılı Belediye Kanunu 13 üncü maddesi gereğince; Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 18 – Bu Yönetmelik, İzmit Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra ilan edilerek yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümleri İzmit Belediye Başkanlığı yetkili organları ile İzmit Belediyesinde görevli personel tarafından yürütülür.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinin 1.fıkrası ve Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanan  İzmit Belediyesi Belediye Kuralları Uygulama Yönetmeliği uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

     

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      KatipKatip

 

 

 

                                                               KARAR

                                                        ————————-

 

KARAR 46- İzmit Belediyesi Pazar yerleri hakkında Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

BİRİNCİ BÖLÜM

– Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar                                                                              3-4

İKİNCİ BÖLÜM

                  

Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi,

– Taşınması ve Kapatılması                                                             5

                                                                                          

– Pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özellikleri    6

– Pazar yeri kuruluş komisyonu                                                         7

– Pazar yeri yerleşim planı                                                                 7

– Pazar yerlerinin kuruluş günü                                                          7

– Pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması                                       7

                                                                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

– Satış Yerlerinin İşletilmesi                                                                                                   8

– Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak şartlar                                                                8-9

– Pazar yerlerinde tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi                                                       9-10

– Başka bir alana taşınan pazar yerlerinde tahsis işlemi                                                      10

– Tahsis ücreti                                                                                                                       10

– Tahsisin devri                                                                                                                     10-11

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satış İşlemleri

– Satış yerlerinin Kullanımı                                                                                                  12

– Sisteme bildirim ve künye                                                                                                 12

– Malların satışı                                                                                                                   12-13

– Fiyat etiketleri                                                                                                                    13

– Elektronik tartılar                                                                                                               13

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdarelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

– İzmit Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları                                                            14

– İdari para cezası tutanağı                                                                                                   14-15

– Denetim                                                                                                                               15

ALTINCI BÖLÜM

Cezalar

– İdari para cezaları                                                                                                              16

– Faaliyetten men                                                                                                                 16

– Tahsisin iptali ve kira sözleşmesinin feshi                                                                          17

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

– Kimlik kartı                                                                                                                        18

– Kıyafet                                                                                                                               18

– Eğitim                                                                                                                                18

– Servis Hizmeti                                                                                                                   19

– Çalışma Saatleri                                                                                                                18

– Uyuşmazlıkların çözümü                                                                                                   18

– Geçiş Hükümleri                                                                                                                18-19

– Yürürlük                                                                                                                             19

– Yürütme                                                                                                                             19

Ekler

– EK-A Üretici Ve Pazarcı Tanıtım Kartı                                                                            20

– EK-B Üretici Ve Pazarcı Kimlik Kartı                                                                              21

– EK-C İdari Para Cezası Tutanağı                                                                                   22

– EK-Ç Fiyat Etiketi                                                                                                            23

– EK-D Dilekçe                                                                                                                   24

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

          MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemektir.

      

Kapsam:

          MADDE 2 – Bu Yönetmelik, semt ve üretici pazarlarının kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılarda aranılacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları kuralları, belediye ve diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile pazar yerlerine ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak:

          MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7 ve 15 inci maddeleri ve 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a.     Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b.    Belediye: İzmit Belediyesini,

c.     Bildirim: Bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelere ilişkin sisteme yapılan beyan işlemini,

     ç)    Bildirim miktarı: Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100 kilogramı,

d.    İl Müdürlüğü: Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğünü,

e.     Kanun: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

f.     Künye: Sebze ve meyvelerin üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren ve sistem üzerinden basılan belge veya barkodlu etiketi,

g.    Mal: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil ticarete konu sebze ve meyveler ile belediyece pazar yerlerinde satışına izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerini,

ğ)        Meslek kuruluşu: Pazarcıların üyesi oldukları ihtisas odalarının kurdukları ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar federasyonuna kayıtlı meslek odasını veya ihtisas odası bulunmayan yerlerde en fazla pazarcı üyeye sahip karma nitelikteki esnaf ve sanatkârlar odasını,

h.     Pazar yerleri: Belediyece tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve semt pazarlarını,

ı)         Pazarcı: Malları semt pazarlarında doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensubunu,

             i.  Perakende satış: Tek seferde bildirim miktarının altında yapılan satışı,

j.      Semt pazarı: Üreticiler ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerini,

k.     Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini,

·         Tahsis: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen işgaliye harcı karşılığında, semt ve üretici pazarlarındaki satış yerlerinin geçici olarak kullanım hakkını,

m.   Tahsis sahibi: Pazar yerlerinde adına satış yeri tahsis edilmiş olan pazarcı ve üreticileri,

§  Tahsis ücreti: 2464 sayılı Kanuna göre, işgal edilen alan ile orantılı olarak belediye meclisince belirlenen işgaliye harcını,

o    Üretici: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil sebze veya meyve üretenleri,

p.    Üretici pazarı: Üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere sattıkları açık veya kapalı pazar yerlerini,

r.      Yönetmelik: 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği, 31.12.2012 tarih ve 28514(4.Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliği ve 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı resmi gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına ilişkin yönetmeliği,

            ifade eder.

(2)     Bu yönetmelikte yer almayan ve açıklanmayan diğer hususlar için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

                                                                                 İKİNCİ BÖLÜM

Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması

Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi

MADDE 5 – (1) Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda bu Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde İzmit Belediyesi veya yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu iştirakleri tarafından kurulur. Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz.

(2)       Pazar yerinin kurulmasına, 7 nci maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde bulundurularak İzmit Belediye Meclisince karar verilir.

(3)       Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurulur.

(4)       Üretici pazarının kurulmasında, yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi, üretim sezonu ile üretici ve tüketici talepleri dikkate alınır.

(5)       Semt pazarı kurulan yerlerde, üretici pazarı semt pazarı ile aynı günde kurulamaz.

(6)       Münhasıran organik malların veya diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı amacıyla da semt pazarı kurulabilir.

(7)       İmar planlarında pazar yerlerinin belirlenmesinde, bu Yönetmelikte yer alan hükümler göz önünde bulundurulur.

(8)       Pazar yerleri, İzmit Belediyesi veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerince işletilir ve bu yetki devredilemez. Ancak, pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetler, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hüküm içermeyecek şekilde yapılacak belirli süreli protokoller ile meslek kuruluşları eliyle yürütülebilir. Meslek kuruluşları, bu fıkrada belirtilen belediye iştiraklerine ortak olabilir.

(9)       Pazar yeri kuracak ve/veya işletecek İzmit Belediyesi iştiraklerinin;

a.     Anonim şirket şeklinde kurulması,

            b)         Ödenmiş sermayesinin en az iki yüz elli bin Türk Lirası olması,

            c)         Esas sözleşmesinin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması,

            ç)         Yönetim Kurulu üyelerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve bu kişiler ile şirketin mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumunun bulunmaması,

            d)        Vergi mükellefi olması,

            e)         Pay senetlerinin nama yazılı olması,

            f)         İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması gerekir.

Pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özellikleri

MADDE 6 – (1) Pazar yerlerinde;

a.     Pazarcı ve üretici satış yerleri,

b.    Zabıta bürosu,

c.     Çöp toplama yeri,

     ç)         Elektronik tartılar,

d.    Hoparlör sistemi,

e.     Aydınlatma sistemi,

f.     Güvenlik kamerası,

g.    Tuvalet

            bulunması zorunludur.

(2)       Satış yerlerinin alan büyüklüğü ve kullanımı ile buralardaki tezgâhların ebat ve biçimine ilişkin özellikler, mal teşhirini olumsuz etkilemeyecek, alışveriş için yeterli geçiş yolları bırakacak ve pazar yerlerine standart bir görünüm kazandıracak şekilde ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak belediye encümenince belirlenir.

(3)       Zabıta bürosu, ilgili personelin ihtiyacını karşılayabilecek özellikte ve kapasitede olur. Seyyar kabinler de bu amaçla kullanılabilir.

(4)       Pazar yerlerinde oluşan çöplerin kaldırılıncaya kadar tutulacağı çöp toplama yeri, pazar yerinin uygun bir yerinde oluşturulur. Çöp toplama yerlerinin kapasitesi, pazar yerinin büyüklüğü ve iş hacmine göre belirlenir.

(5)       Pazar yerlerinde faaliyet gösterenler ile tüketicilerin can ve mal güvenliğini sağlanması amacıyla, pazar yerlerinin kapasitesi göz önünde bulundurularak yeterli sayı ve özellikteki güvenlik kameraları uygun alanlara yerleştirilir.

(6)       Tuvaletler, pazar yerlerinin kapasitesi göz önünde bulundurularak ihtiyacı karşılayacak sayıda ve özellikte olur. Bu amacı sağlayacak şekilde, seyyar tuvalet kabinleri veya pazar yerinin çevresinde bulunan tuvaletler de kullanılabilir.

(7)       Tüketicilerce satın alınan malların ağırlığının kontrol edilebileceği, ilgili mevzuata uygun elektronik tartılar, pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına konulur.

(8)       Gerekli görülen duyuruların yapılabileceği uygun ve yeterli kapasitedeki hoparlör sistemi ile pazar yerlerinin yeterli düzeyde aydınlatılmasına imkân sağlayacak aydınlatma sistemi kurulur.

(9)       Satış yerlerini kullananların pazar yerine mal getirme, boşaltma ve yükleme işlerini kolaylıkla yapabilmelerine imkân verecek tedbirler belediye tarafından alınır.

(10)     Zorunlu tesisler dışında ihtiyaca göre belirlenecek diğer tesisler belediyece oluşturulabilir.

(11)     Kapalı pazar yerlerinde, bu maddede öngörülen zorunlu tesislere ilave olarak, pazar yerinin iş hacmi ile burada faaliyet gösterenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde otopark alanı ile yeterli kapasitede havalandırma sistemi bulunur. Kapalı alanlara ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

(12)     Zorunlu tesisler dışında ihtiyaca göre belirlenecek diğer tesisler İzmit Belediyesinin ilgili Müdürlüklerince oluşturulabilir.

Pazar yeri kuruluş komisyonu

MADDE 7 – (1) İmar planında pazar yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanlar ile asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış veya ayrılacak diğer alanların, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur.

(2)       Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen pazar yeri kuruluş komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili müdürlüklerinden görevlendirilecek iki temsilci ile il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, ilgili meslek kuruluşu ve ziraat odası ile o yerde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek birer temsilci olmak üzere on üyeden oluşur.

(3)       Tüketici örgütü bulunmayan yerlerde tüketiciler, o yerde en fazla ortağa sahip tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Komisyonun, o yerde ilgili kuruluşun bulunmamasından kaynaklanan noksan üyelikleri, sırasıyla ilçe ya da il nezdinde faaliyet gösteren ilgili kuruluşça doldurulur.

Pazar yeri yerleşim planı

MADDE 8 – (1) Pazar yeri yerleşim planı, pazar yeri kurulmasına ilişkin belediye meclisi kararını takiben üç ay içinde, 6 ncı maddede belirtilen hizmet tesislerini içerecek şekilde hazırlanır ve belediye encümenince onaylanır.

(2)       Yerleşim planının hazırlanmasında; toplam satış yeri sayısının en az yüzde yirmisinin özel satış yeri olarak üreticilere ayrılması ve sebze ve meyveler ile diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin birbirlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde ayrı ayrı satışa sunulması hususuna dikkat edilir.

(3)       Yerleşim planı, ihtiyaca göre belediye encümeni kararıyla değiştirilebilir. Yerleşim planının değiştirilmesinde, mevcut kişilerin hakları göz önünde bulundurulur.

(4)       Satış yerinde İzmit Belediyesinin izni olmaksızın ilave değişiklik yapılmaz.

Pazar yerlerinin kuruluş günü

MADDE 9 – (1) Pazar yerlerinin kuruluş günü, o yerdeki diğer pazar yerlerinin kurulduğu günler dikkate alınmak suretiyle, açılış ve kapanış saatleri ise mevsim şartları ve yöresel ihtiyaçlara göre belediye encümenince belirlenir.

(2)       Pazar yerlerinin kuruluş günü ile açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesinde, ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınır.

Pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması

MADDE 10 – (1) Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir ya da kapatılabilir.

(2)       Belediye Meclisi, birinci fıkrada belirtilen hususları, 7 nci maddede öngörülen komisyona incelettirir.

(3)       Pazar yerinin başka bir alana taşınmasına ilişkin işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış Yerlerinin İşletilmesi

Satış yerlerinin işletilmesi

MADDE 11 – (1) Semt ve üretici pazarlarındaki satış yerleri tahsis yoluyla işletilir. Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ile diğer yerler, belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi yöntemi kullanılarak kiralama yoluyla da işletilebilir. Tesis edilen sınırlı ayni hak tapu kütüğüne tescil edilir ve süresi on yılı geçemez. Satış yerlerinin işletilmesine yönelik işlemler, belediye encümeni kararı ile yapılır.

(2)       Tahsis işleminde ilgili belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir.

(3)       Aynı pazar yerinde, bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla iki satış yeri verilebilir.

(4)       Semt pazarlarındaki satış yerleri pazarcılar ve üreticilerce, üretici pazarlarındaki satış yerleri ise münhasıran üreticilerce, organik malların satışa sunulduğu semt pazarlarındaki satış yerleri ise, yalnızca organik mal üreten üreticiler veya bu tür malları satan pazarcılarca kullanılır.

(5)       Semt pazarlarında, toplam satış yeri sayısının en az yüzde yirmisi üretici satış yeri olarak ayrılır. Bu yerler, üreticilerden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan satış yerlerinin doldurulamaması hâlinde diğer talep sahiplerine de verilebilir.

(6)       Lehine sınırlı ayni hak tesis edilen kişiler, satış yerlerini yapılacak sözleşmeler çerçevesinde 12’nci maddedeki şartları taşıyan üçüncü kişilere kiralayabileceği gibi, kendisi de kullanabilir. Kira sözleşmeleri,  mevzuata aykırı hükümler içeremez ve bunların süresi sınırlı ayni hak tesisine esas olan süreyi geçemez. Bu sözleşmelerde, 27’nci madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda kira sözleşmesinin belediyenin talebi üzerine feshedileceğine yönelik hükme yer verilir. Kira sözleşmeleri, ilgili belediye veya iştirakinin onayından sonra geçerli olur.

(7)       Belediyeler, satış yerleri üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine ve bu yerlerin kiralanmasına yönelik sözleşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.

Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak şartlar

MADDE 12 –(1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

            a)         Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

b.    Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olmak.

c.     Vergi mükellefi olmak.

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

d.    İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a.     Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b.    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

c.     Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

ç)         İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(3)       Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-D’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ilgili belediyeye başvurur.

(4)       Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.

Pazar yerlerinde tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi

MADDE 13 – (1) Tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi, pazar yeri yerleşim planının belediye encümenince onaylanmasını müteakip başlatılır.

(2)       Yapılacak tahsis işlemi, belediyece en az bir yerel gazetede ilan edilmek, en az yedi iş günü belediye ilan panosunda asılı kalmak ve belediyenin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca bu husus, üyelerine duyurmak üzere ilgili meslek kuruluşuna da bildirilir.

(3)       Duyuruda, pazar yerinin kurulacağı yer, üretici ve pazarcı satış yeri adedi, müracaat sahiplerinde 12 nci maddeye göre aranılan şartlar ve bu kişilerden istenilen belgeler, son başvuru tarihi ve yeri ile belediyece uygun görülen diğer hususlar yer alır.

(4)       Başvurular, duyuruda belirtilen tarihe kadar bizzat yapılır. Yapılan inceleme sonucunda 12 nci maddede öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan müracaat sahipleri, kura işlemine katılma hakkı kazanır.

(5)       Kura işlemine katılma hakkını kazananların listesi, listeye itirazın süresi ve şekli ile kura işleminin yapılacağı gün en az yedi iş günü süreyle belediyenin ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayımlanır. Kura işlemine katılma hakkını kazanamayanlar, listeye itiraz edebilir. İtirazlar, belediye encümenince karara bağlanır.

(6)       Kura işlemi, müracaat sahiplerinin huzurunda yapılır. Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir. Yapılan kura işlemi sonucunda hem pazarcılar hem de üreticiler için asil ve yedek listeler düzenlenir. Bu listeler, beşinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir.

(7)       Bir pazar yerinde aynı mal gruplarının satışını yapan tahsis sahiplerinin satış yerleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine belediye encümeninin kararı ile karşılıklı olarak değiştirilebilir.

(8)       Asil listelerde bulunan kişilerden tahsis işlemi yapılamayanlara ayrılan satış yerleri ile tahsis işlemi yapılmasından sonra boşalan satış yerleri, yedek listedeki pazarcı veya üreticilere sırasıyla tahsis edilir.

(9)       Yedek listelerde pazarcı ve üretici kalmaması ya da kura sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren bir yılın geçmiş olması durumunda, tahsis edilemeyen ya da boşalan satış yerleri için tahsis işlemi, bu maddeye göre yeniden yapılır.

(10)     Sınırlı ayni hak tesisi işlemleri, bu maddede belirtilen duyuru ve ilana ilişkin hükümlere aykırı olmamak üzere belediye encümenince belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

(11)     Belediyece, satış yeri ile bu yerleri kullananlara ilişkin bilgilerin yer aldığı EK-A’deki şekle uygun plastik veya metal gibi dayanıklı malzemeden yapılmış tanıtım levhası satış yerini kullananlara verilir.

Başka bir alana taşınan pazar yerlerinde tahsis işlemi

MADDE 14 – (1) Pazar yerinin başka bir alana taşınması halinde, yeni pazar yerindeki satış yerleri, mevcut tahsis sahipleri arasında 13 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen usule göre yapılacak kura işlemi ile tahsis edilir.

(2)       Birinci fıkraya göre yapılan kura işlemi sonucunda kendilerine satış yeri tahsis edilemeyenlere, yazılı talepleri üzerine, diğer pazar yerlerinde boş bulunan satış yerleri başka bir işleme gerek kalmaksızın tahsis edilir.

(3)       Birinci fıkraya göre yapılan kura işlemi sonucunda boş kalan satış yerlerine ilişkin yapılacak tahsis işleminde, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

Tahsis ücreti

MADDE 15 – (1) Tahsis ücreti, satış yerinin kullanımı sonrasında belediye meclisince her yıl belirlenecek tarifeye göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.

(2)       Üreticilerden alınacak tahsis ücreti, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifedeki en alt orandan hesaplanır.

(3)       Meslek kuruluşları, belediyelerle yapılan protokoller çerçevesinde verdikleri hizmetler için, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında makbuz karşılığında ücret tahsil edebilir.

Tahsisin devri

MADDE 16 – (1) Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir.

(2)       Tahsis sahibinin vefatı halinde devir, vefat tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunulması ve kanuni mirasçıların anlaşmasına bağlıdır. Üç aylık süre hesaplanırken hafta sonu Cumartesi Pazar günleri ile Resmi tatil günleri süreye dahil edilmez. Mirasçıların anlaştığını gösterir noter onaylı belge ile veraset ilamı talep dilekçesine eklenir.

(3)       Vefat dışında birinci fıkrada belirtilen diğer durumlarda devir, yazılı talepte bulunulmasına bağlıdır.

(4)       Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı yapılan devir işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmez.

(5)       Birbirini takip eden üç takvim yılı içinde 26 ncı maddeye göre üç kez faaliyetten men cezası uygulanmamış olan tahsis sahipleri, birinci fıkra hükmü dışında satış yerlerini 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere devredebilir.

(6)       Satış yerlerinin başkalarına devri için ilgililerin haklarında uygulanmamış olması gereken beşinci fıkradaki cezai işlemler, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen diğer cezaları da kapsayacak şekilde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

(7)       Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerinin devrinde, genel hükümlere göre hareket edilir.

(8)       Tahsis sahibinin vefatı halinde kanuni mirasçıların üç ay içinde yazılı talepte bulunmamaları nedeni ile tahsisi iptal edilen pazar yerlerinin işletilmesinde, kanuni mirasçıların noter onaylı anlaşma belgesi ile müracaat etmeleri durumunda, sınırlı ayni hak tesisi yönteminde kendilerine öncelik verilir.

9)         Tahsisin devrinde İzmit Belediye Başkanlığının 06.01.2015 tarihli ve 5 karar nolu meclis kararında belirtilen hususlar uygulanır. Alınan kararların güncellemesi Belediye Meclisince yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satış İşlemleri

Satış yerlerinin kullanımı

MADDE 17 – (1) Satış yerlerinin, tahsis sahiplerince bizzat kullanılması esastır. Satış yerleri kullanılırken aşağıdaki hususlara uyulur.

            a)         Tanıtım levhası, satış yerinin herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerine yerleştirilir.

            b)         Satış yerinde, faaliyet konusu ve alanlarında belediyeden izin alınmaksızın değişiklikler veya ilaveler yapılamaz.

            c)         Atık malzemeler belirlenen şekilde veya alanlarda toplanır ve satış yeri temiz tutulur.

            ç)         Satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhiri ve satımı yapılmaz, buralarda mal veya boş kap bulundurulmaz.

            d)        Belediyelerce belirlenen saatler dışında; mal getirilmez, yükleme ve boşaltma yapılmaz, araç bulundurulmaz.

(2)       İhtiyaç halinde, belediyeden önceden izin alınması ve kimlik ile ikamet bilgilerini gösterir belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla satış yerlerinde eleman bulundurulabilir. Satış yerlerinde çalıştırılacak bu kişilerin, Kanun ve bu Yönetmeliğe aykırı iş ve işlemlerinden tahsis sahipleri sorumludur.

(3)       Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.

Sisteme bildirim ve künye

MADDE 18 – (1) Pazarcılarca satışa sunulan sebze ve meyvelere ilişkin bildirim, üreticilerden doğrudan alınan ve bildirim miktarının üzerinde bulunanlar için pazarcılar, diğer kişilerden alınanlar için ise malı satan kişiler tarafından yapılır.

(2)       Sebze ve meyvelerin üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde künyenin bulundurulması zorunludur.

(3)       Kap veya ambalajlarından çıkarılarak satışa sunulan sebze ve meyvelere ilişkin künyeler, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir şekilde satış yerinin uygun bir yerinde bulundurulur.

(4)       Künyeler, tahrif veya taklit edilemez, bunlar üzerinde bilerek değişiklik yapılamaz veya üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilemez.

Malların satışı

MADDE 19 – (1) Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediye encümenince satışına izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddeleri perakende olarak satılır. Diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı, ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

(2)       Üreticiler, pazar yerlerinde yalnızca kendi ürettikleri sebze ve meyvelerin satışını yapabilir. Satılabilecek toplam mal miktarı, adet ile yapılan satışlarda 300 adet, bağ ile yapılan satışlarda 100 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 200 kilogramdan az olmamak üzere belediye encümenince belirlenir.

(3)       Malların satışında, aşağıdaki hususlara uyulur.

            a)         Mallar, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak satışa sunulur.

            b)         Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılmaz.

            c)         Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulmaz.

            ç)         Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaz, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulmaz.

(4)       Mallar, reklam veya satış yerini kullananlara ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kâğıtlardan imal edilmemiş kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılır.

(5)       Satış yeri bulunmaksızın satış yapılmaz.

(6)       Organik malların satışa sunulduğu semt pazarlarında, ilgili mevzuata göre sertifikalandırılan mallar dışında mal satılmaz.

Fiyat etiketleri

MADDE 20 – (1) Satışa sunulan her bir mal çeşidi için, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre düzenlenen ve mala ilişkin bilgilerin yer aldığı, Ek-Ç’deki şekle uygun fiyat etiketi kullanılır.

(2)       Etiketlerde, tüketicileri yanıltacak ifadelere yer verilemez. Etiketler, mürekkepli veya tükenmez kalem ile doldurulur ve etiketlerde kazıntı ve karalama yapılamaz.

(3)       Etiketlerde, satış birimi olarak kilogram, adet, bağ, paket veya kutu ibareleri kullanılır. Satış birimi kullanılırken küsurata yer verilmez.

(4)       Fiyat etiketleri, belediye veya belediyece uygun görülmesi halinde ilgili meslek kuruluşu tarafından bastırılır ve dağıtılır.

Elektronik tartılar

MADDE 21 – (1) Satış yerini kullananlarca, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre gerekli muayeneleri yapılmış olan elektronik tartılar kullanılır.

(2)       Damgalanmamış, damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş ya da damgaları iptal edilmiş ölçü ve tartı aletleri kullanılamaz.

(3)       Tartılar, tüketicinin satın aldığı malın ağırlığını görmesini sağlayacak şekilde, satış yerinin uygun bir yerine konulur.

(4)       Ölçü ve tartı aletleri hileli bir şekilde kullanılamaz.

                                                                                  BEŞİNCİ BÖLÜM

İdarelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İzmit Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Belediye;

            a)         Pazar yerlerini işletmek veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerince işletilmesini sağlamak, malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak, alt yapı ile çevre düzenlemelerini yapmak, pazar yerlerinde faaliyet gösterenler ile tüketicilerin can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak,

          b)           Tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemlerini yürütmek,

          c)           Pazar yerleri ile satış yerlerini kullananlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek,

          ç)           Satış yerlerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

          d)           Bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulamak,

          e)           Tüketicilerin bilinçlendirilmesine ve korunmasına yönelik tedbirleri almak,

          f)           Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak idari düzenleme yapmak,

          g)           Bu Yönetmelikte öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmekle, görevli ve yetkilidir.

(2)       Pazar yerlerinin, burada faaliyet gösterenlerin ve tüketicilerin güvenliğini sağlamak ve belediye zabıtasına yardımcı olmak üzere 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti sağlanabilir.

(3)       İzmit Belediyesi tarafından yürürlüğe konulacak idari düzenlemeler, Kanun, bu Yönetmelik ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı hükümler ihtiva edemez.

4)         Üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kaydının, pazarcıların ise vergi mükellefiyetinin ve ilgili meslek kuruluşuna kaydının güncelliğini her yılın Nisan ayında kontrol eder. Bu kontrol işlemi, ilgili kurum veya kuruluşlarla yazışmak suretiyle yapılır.

İdari para cezası tutanağı

MADDE 23 – (1) İdari para cezalarına ilişkin EK-C’de yer alan tutanak, denetim yapmakla görevli yetkili personelce her eylem için ayrı olmak üzere düzenlenir. Bakanlığın kararı üzerine, bu tutanaklar sisteme işlenebilir veya sistem üzerinden anlık olarak düzenlenebilir.

(2)       Tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir, bir nüshası belediye encümenine sunulur, sabit nüshası dip koçan olarak saklanır.

(3)       Tutanak, otokopilikağıtlara seri itibarıyla matbu cilt ve sıra numarası taşıyacak şekilde bastırılır. Tutanak, yetkili personele zimmet karşılığında verilir ve kullanılan ciltlerin dip koçanları teslim alınmadan yeni cilt verilmez.

(4)       Tutanaklar üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış tanzim edilen tutanaklar, üzerine gerekli açıklama yapılmak suretiyle iptal edilir ve dip koçanlarıyla birlikte muhafaza edilir.

 

 

Denetim

MADDE 24 – (1) Belediye, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, pazar yerlerinde Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamaları yapmakla görevli ve yetkilidir.

(2)       Denetim yapmakla görevli, yetkili belediye personelinin talebi üzerine, kolluk kuvvetlerinde gerekli yardım istenir.

(3)       Birinci fıkrada belirtilen denetim yetkisi münhasıran yetkili belediye personelince kullanılır ve bu yetki hiçbir şekilde devredilemez.

 (4)      Belediye ile gerçek veya tüzel kişiler, denetim sonucunda Bakanlıkça verilecek talimatlara uymak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Cezalar

İdari para cezaları

MADDE 25 – (1) Pazar yerlerinde, diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanır.

(2)       Birinci fıkrada öngörülen idarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî para cezaları her tekrar için iki katı olarak uygulanır.

(3)       İdari para cezalarını doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine İzmit Belediyesi uygulamaya yetkilidir. Bu maddede öngörülen idarî para cezalarının uygulanması, Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4)       İdari para cezası uygulanmasına bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ceza tutanağına istinaden belediye encümenince karar verilir. Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Belediye encümenince verilen karar ile tahakkuk işlemi gerçekleşir.

(5)       İdari para cezası tutanakları, tutanağın düzenlendiği günü takip eden ilk belediye encümeni toplantısında gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. Ceza kesilmemesine ilişkin belediye encümeni kararı gerekçeli olarak alınır.

(6)       İdari para cezaları her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

(7)       İdari para cezası uygulanmasına ve ilgilisine tebliğ edilmesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

Faaliyetten men

MADDE 26 – (1) Pazar yerinde, aşağıdaki eylemleri bir takvim yılı içinde iki kez gerçekleştirenler, belediye encümeni kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir.

a.     Satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi, satılması, mal veya boş kap bulundurulması,

b.    Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulması,

c.     Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya da satış yerinin temiz tutulmaması,

ç)         Malların etiketlenmesine ilişkin 20 nci maddede, mal getirilmesine ilişkin 17 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, satış yeri numarasını gösteren levhaya ilişkin 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, satış yerini kullananlar ve bunların çalıştırdıkları kişilerce kullanılacak kimlik kartlarına ilişkin 28 inci maddede ve satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişilerce giyilecek kıyafetlere ilişkin 29 uncu maddede belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi.

(2)       Faaliyetten men cezasının uygulandığı durumlarda satış yerine, bu cezaya ilişkin bilgi amaçlı bir levha belediye veya iştirakince konulur.

Tahsisin iptali ve kira sözleşmesinin feshi

MADDE 27 – (1) Pazar yerindeki satış yerlerini kullananlardan;

a)         Tahsis ücretini belediyenin yazılı uyarısına rağmen ödemeyenlerin,

b)         Sisteme bildirilmemiş malları satış yerinde bir takvim yılı içinde beş defa satanların,

c)         Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç kez veya bir takvim yılında sekiz kez kullanmayanların,

ç)         Serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapanların, uyumlu eylemde bulunanların veya hâkim durumlarını kötüye kullananların,

d)        Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların,

e)         Malları, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak satışa sunma, aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal koyma, ölçü ve tartı aletlerini hileli bir şekilde kullanma ya da hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satma eylemlerini bir takvim yılında üç kez gerçekleştirenlerin,

f)         Bir takvim yılı içinde üretici alacağını, süresi içinde üç kez ödemeyenlerin,

g)         Kendi ürettiği malların dışında veya belirlenen miktarın üzerinde bir takvim yılında üç kez satış yapan üreticilerin,

ğ)         Satış yerlerini 16 ncı madde hükümleri dışında devredenlerin veya herhangi bir şekilde kullandıranların,

h)         Doğrudan veya dolaylı olarak aynı pazar yerinde ikiden fazla satış yeri kullandığı anlaşılanların,

ı)          12 nci maddede aranılan şartları haiz olmadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların, tahsislerinin iptaline, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini bizzat kullanma haklarının sonlandırılmasına veya bu yerlerin kullanımına ilişkin kira sözleşmelerinin fesih talebine belediye encümenince karar verilir.

(2)       Satış yerlerini kullananlar, birinci fıkrada belirtilen kararın tebliğinden itibaren satış yerlerini yedi gün içinde tahliye etmeye mecburdur. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler, belediye zabıtası tarafından tahliye ettirilir.

(3)       Birinci fıkraya göre satış yeri kullanım hakkı sona erenlere, belediye encümeni kararını takip eden bir yıl içinde ilgili belediye sınırı ve mücavir alanları içindeki pazar yerlerinde doğrudan veya dolaylı olarak yeniden tahsis veya kiralama yapılamaz ya da üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini bizzat kullanım hakkı verilemez.

(4)       Satış yeri kullanım hakkı sona erenlerin tanıtım levhaları imha edilmek üzere belediyeye veya iştirakine teslim edilir.

(5)       Üreticilerin satış yerlerini üretim sezonu veya mevsimsel şartlar nedeniyle kullanamaması durumunda, bu kişiler hakkında birinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

(6)       Pazar yeri talebinde bulunulurken yalan beyan, yanlış bilgi ve eksik belge ibraz etmek yasaktır. Bu hususun tespiti halinde tahsis edilen Pazar satış yerleri İzmit Belediye Encümenince iptal edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik kartı

MADDE 28 – (1) Belediye veya iştirakince, satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişilere, EK-B’te belirtilen şekle uygun kimlik kartı verilir. Bu kişiler, verilen kimlik kartlarını yakalarına takmak zorundadır.

(2)       Satış yeri kullanım hakkı sona erenler ile bunların çalıştırdıkları kişilere ait kimlik kartları imha edilmek üzere İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Kıyafet

MADDE 29 – (1) Satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişiler, mevsim şartlarına uygun olarak özellikleri ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak belediyelerce belirlenen kıyafeti giymek zorundadır. Bu kıyafetler, ilgili meslek kuruluşu tarafından sağlanabilir.

Eğitim

MADDE 30 – (1) Pazar yerinde faaliyet gösterenlerin, mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak ve ilgili mevzuatta yer alan hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulmaları Bakanlıkça öngörülebilir.

(2)       Bu eğitimler, ilgili meslek kuruluşu ya da bunların üst kuruluşlarınca düzenlenebilir. Eğitim programına katılanlara bir sertifika verilir. Bakanlık, bu eğitimin içeriği ve süresi ile eğitimle ilgili diğer hususları belirlemeye yetkilidir.

(3)       Satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişilerde, bu maddede belirtilen eğitimi alma ve belgelendirme şartı aranabilir.

Servis hizmeti

MADDE 31 – (1) Tüketicilerin pazar yerlerine kolaylıkla ulaşabilmelerini teminen belediye veya ilgili meslek kuruluşu tarafından ücretsiz servis hizmeti verilebilir.

Çalışma Saatleri

MADDE 32– İzmit Belediyesi Pazar yerlerinde kış saati ve yaz saati uygulaması yapılır. Buna göre Kış saati uygulamasına (29 Ekim ile 27 Mart arası) kapsamında açılış:06.00, kapanış:19.30’dır. Yaz saati uygulamasında (28 Mart ile 28 Ekim arası) ise açılış:05.00 kapanış:22.30’dir. Bu saatler dışında pazarcıların pazar alanında hiçbir şekilde faaliyette bulunamazlar.

Uyuşmazlıkların çözümü

MADDE 33 – (1) İdari para cezaları dışındaki tüm uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetlerine başvurulabilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Belediye, yetki alanları içindeki mevcut pazar yerlerinin, 5 inci ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip olup olmadığını inceler. Bu inceleme, 7 nci maddede öngörülen komisyon marifetiyle de yapılabilir. İnceleme sonucunda mevcut pazar yerlerinin gerekli şartlara sahip olmadığının anlaşılması durumunda; belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki pazar yerleri 1/1/2017, tarihine kadar belediyece bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesinde belirtilen düzenlemelere uygun hale getirilir. Bu süreler içinde söz konusu düzenlemelere uygun hale getirilemeyen pazar yerleri, ilgili belediye tarafından bir yıl içinde taşınır veya kapatılır.

(2)       Semt pazarlarında boşalan satış yerleri, 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen orana ulaşılana kadar üreticilere öncelik verilmek suretiyle 13 üncü maddede öngörülen usule uygun olarak tahsis edilir.

(3)       Belediye, pazar yerlerine ilişkin ikincil düzenlemelerini mevzuata uygun olarak güncel hale getirir.

(4)       Mevcut pazar yerlerinde satılacak mallara ilişkin liste, belediye encümenince belirlenir.

(5)       Belediye, yetki alanları içinde bulunan semt ve üretici pazarları ile satış yerini kullananlara ilişkin bilgileri sisteme kaydeder ve güncel halde bulundurur.

(6)       Pazar yerlerinin işletim yetkisinin kısmen veya tamamen devrini içeren metinler ile mevcut pazar yerlerindeki satış yerlerinin işletilme usulleri, ilgili gerçek veya tüzel kişilerin de hakları gözetilerek bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

 

 

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Maddeden ibaret bu Pazar Yerleri Düzenleme Yönetmeliği Belediye Meclisinin Kabulü ile belediyemiz internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2)       Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 karar tarihli ve 22 karar nolu İzmit Belediyesi Pazar Yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7 ve 15 inci maddeleri ve 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                               Katip

 

 

                                                               KARAR

                                                        ————————-

KARAR 47-  T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne sunulacak olan “3-D Yazıcı ve Tasarım Merkezi KOBİ” başlıklı faaliyetin başarılı olması durumunda proje uygulamasına geçildiğinde İzmit Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Güray ORUÇ’un mali ve teknik kararların alınmasında temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya kurumu temsilen yetkili olabilmesi için kendisine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan mnüzakeresi neticesinde:

 

         Sosyal İşler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne sunulacak olan “3-D Yazıcı ve Tasarım Merkezi KOBİ” başlıklı faaliyetin başarılı olması durumunda proje uygulamasına geçildiğinde İzmit Belediyesi, Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN’ın mali ve teknik kararların alınmasında temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya kurumu temsilen yetkili olabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38’nci maddenin (g) bendi “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereği, Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                             Katip

 

 

 

                                                               KARAR

                                                        ————————-

KARAR 48- 10.05.2016 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Macaristan’ın  Budapeşte kentinde 07-12 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek, Uluslararası InternSummer-Art Festival’de Belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübü’nün yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları dernek tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27. 05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:         

        

Macaristan’ın  Budapeşte kentinde 07-12 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek, Uluslararası InternSummer-Art Festival’de Belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübü’nün yer alması ve ekli davetli listesinde yer alan 75 (Yetmiş beş) kişinin (tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması kaydıyla), Ayrıca Belediyemizi temsil edecek meclis üyelerinden 2 kişilik kontenjanla toplam 77  (yetmişyedi)  kişiden oluşan kafilenin (Yol ve konaklama masraflarının Kocaeli İzmit Spor Kulübü derneği  tarafından karşılanması koşuluyla)  görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                                    Katip

 

 

 

                                                               KARAR

                                                        ————————-

KARAR 49- 05-13 Ağustos 2016 tarihleri arasında Belgrad (Sırbistan), Budapeşte (Macaristan), Viyana (Avusturya), Krakov (Polonya) ve Braşov (Romanya) da  düzenlenecek Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen İzmit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Hızır Reis Ortaokulu öğretmenlerinin yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

05-13 Ağustos 2016 tarihleri arasında Belgrad (Sırbistan), Budapeşte (Macaristan), Viyana (Avusturya), Krakov (Polonya) ve Braşov (Romanya) da  düzenlenecek Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen İzmit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Hızır Reis Ortaokulu öğretmenlerinin yer alması ve ekli davetli listesinde yer alan (46) kırkaltı  kişinin tüm masraflarını kendileri tarafından karşılanması kaydıyla) Ayrıca Belediyemizi temsil edecek meclis üyelerinden 2 kişilik kontenjanla toplam  (48) Kırksekiz kişiden oluşan kafilenin (Yol ve konaklama masraflarının kafile tarafından  karşılanması koşuluyla)  görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                               Katip

 

 

 

                                                               KARAR

                                                        ————————-

KARAR 50- Makedonya’nın Ohrid şehrinde  07-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 05-14 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları dernek tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Plan ve bütçe komisyonunun 24.05.2016 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

   

 Makedonya’nın Ohrid şehrinde  07-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 05-14 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde yer alan (27) Yirmiyedi kişinin (tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması kaydıyla) Ayrıca belediyemizi temsil edecek meclis üyelerinden 2 kişilik kontenjanla toplam ( 29) Yirmidokuz kişiden oluşan kafilenin  (yol ve konaklama masraflarının Nicomedia Halk Dansları topluluğu tarafından karşılanması koşuluyla)görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                                Katip

 

 

                                                               KARAR

                                                        ————————-

KARAR 51-  Bu yıl 10-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris'te yapılacak, Fransa 2016 Uluslararası Halk Dansları Festivalinde Belediyemizi temsilen Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin ( tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide  belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin ( seyahat, konaklama, yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 07.06.2016 tari ve 1431 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

10-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris'te yapılacak, Fransa 2016 Uluslararası Halk Dansları Festivalinde Belediyemizi temsilen Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde  yer alan  (76) Yetmişaltı   kişiden oluşan kafilenin  tüm masraflarının  kendileri tarafından karşılanması kaydıyla görevlendirilmelerinin   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                               Katip

 

 

 

                                                               KARAR

                                                        ————————-

KARAR 52-  Kentimizde faaliyetini sürdüren Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği mensubu gençlerin belediyemizi temsilen 13-18 Ağustos 2016 tarih aralığında yapacakları Rumeli Kültür  Turu kapsamında  Yunanistan , Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerinin ziyareti planlanmış olup, geziye katılacak kafilenin (tüm masraflarının kendileri karşılamak kaydıyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 07.06.2016 tarih ve 1437 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği mensubu gençlerin belediyemizi temsilen 13-18 Ağustos 2016 tarih aralığında yapacakları Rumeli Kültür  Turu kapsamında Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerine  yapılacak  geziye katılacak  ekli listede adı geçen toplam (119) yüzondokuz kişiden oluşan kafilenin  tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması kaydıyla görevlendirilmelerinin   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                                   Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz