01.09.2015 Tarihli Meclis Gündemi

1 Şubat 20150
Metni Sesli Dinle

    İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

       İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.09. 2015  Salı  günü saat 15.00'da  toplanacaktır.

 

              Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi  Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.                     

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  Dr. Nevzat DOĞAN
                                                                                                          İzmit Belediye Başkanı

            G Ü N D E  M    

1-        Yoklama

 

2-      04.08.2015 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Yeşilova mahallesi ve Tüysüzler Mahallelerinde yapımı devam etmekte olan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 1291 sayılı yazısı.

 

4-      Belediyemiz personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantısı, eğitim semineri, görevde yükselme eğitim Programı, sempozyum ve benzeri eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla, üyesi bulunduğumuz Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere, 5393 sayılı belediye kanununda  belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38. Maddenin (g) bendi ” Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereği, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 1200 sayılı yazısı.

 

5-      11-15 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek çalışma ziyaretine Rabia BİLEN'nin  kurumumuz adına görevlendirmesinin yapılması ve kendisine hizmet pasaportu verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 10.08.2015 tarih ve 1564 sayılı yazısı.

 

6-      Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce,  Çayırköy Mahallesi,  ” Hacıoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü'nün 24.08.2015 tarih ve 842 sayılı yazısı.

 

7-      Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Yassıbağ Mahalesi,  ” Kargaoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü'nün 24.08.2015 tarih ve 843 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

 

8-      Zabıta Müdürlüğünün, Görev, Yetki  ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifi ile ilgili  Zabıta Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 2508 sayılı yazısı.

 

9-      Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması  teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 25.08.2015 tarihli yazısı.

 

10-  6360  Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen Şahinler mahallesi, 42,00m2 alanlı 3653 nolu parselde, Emirhan Mahallesi, 406,00m2 alanlı 984 parselde, Kaynarca Mahallesi 4175,00m2 alanlı 3077 nolu parselde merkez mevkii no 7 adresinde Deretepe Mahallesi 720,00m2 alanlı 586 nolu parselde ve Karaabdülbaki Mahallesi 712 nolu parselin (1500/3880) 1500,00m2 'lik kısmı üzerinde bulunan konutların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 75/d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.08.2015 tarih ve 5316 sayılı yazısı.

 

11-  Gündoğdu Mahallesi 797 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait Cephanelik Spor Stadyumunun, batısında yer alan 2.910,00 m2'lik kısmı hariç olmak üzere işletme hakkının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne devir edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  24.08.2015 tarihli yazısı.

 

12-  Kıbrıs Yeniboğaziçi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile  kardeş belediye olması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  27.08.2015 tarihli  yazısı.

 

13-  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Kozluk Mahallesi 183 ada 8 nolu ve 200 ada 11 nolu parsellerin Belediyemiz tarafından alınması, karşılığında Kocaeli Valiliği'nce uygun görülen yerlere 2 adet okul yapılması ve mülkiyeti Belediyemize ait olan imar planlarında “Ortaöğretim Tesis Alanı”nda kalan, Cedit Mahallesi 4062 ada 6 nolu parseldeki 2183 m2 hissemizin verilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  27.08.2015 tarihli yazısı.

 

14-  İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Arızlı), G23b.23c.2a Uygulama İmar Planı paftası, 147 ada 1 nolu güneyinde yer alan 14 mt genişliğindeki imar yolunun hâlihazırdaki duruma göre 147 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin güneyine kaydırılarak planlanması ve 147 ada, 1 nolu parselin doğusunda yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolu güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2015 tarih ve 4244 sayılı yazısı.

 

15-  İzmit- Sanayi (tapuda Körfez)  Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada, 24 no'lu parselde yer alan “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” kullanımı ile ilgili olarak imar planı üzerinde kesin bir açıklık olmadığından, Danıştay Ondördüncü Dairesi'nin 2013/6 Esas, 2014/4417 sayılı kararı ile verilen “Bozma Kararı” doğrultusunda imar planı üzerine “Mahalle Konağı” ifadesinin eklenmesi ve “İzmit, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu” lejandı paftasında yer alan “Kültürel Tesisler Alanı” kullanımının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2015 tarih ve 4245 sayılı  yazısı.

 

 

 

16-  Atık toplama ve taşıma maliyetlerin azaltılması ve daha verimli hale getirilmesi, görsel kirliliğin en aza indirilmesi, atık toplama noktalarının tek bir yerde oluşturulması ve konteynır yoğunluğunun azaltılması, kaynağında ayrı toplanma işleminin daha düzenli yapılması amacı ile ilgili yönetmeliğe izafen sınırlarımız dâhilinde yeni yapılacak olan en az 2 blok ve 30 haneden oluşan site veya toplu konutlarda atık toplama noktası (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve e-atıklar için) oluşturulmasının ruhsat verilirken şart olarak aranması  teklifi ile ilgili İmar komisyonu ile Çevre ve  Sağlık komisyonlarının 17.08.2015  tarihli raporu.

 

17-  İzmit Kent konseyi başkanlığının belediye başkanlığımıza verdiği dilekçe üzerine; Kent konseyi yönetmeliğinin mali yapısı başlıklı 16/A maddesinde belirtilen Belediyeler kent konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak sureti ile ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar denildiğinden İzmit kent konseyinin yönetmeliğine ve görev tanımlarına uygun projelerinde kullanılmak üzere belediye bütçesinden nakdi yardım aktarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.08.2015 tarihli raporu.

 

18-  Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede bulunan taşınmazların satılması ve kamulaştırma, satın alma işlemlerinde trampa edilmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.08.2015 tarihli raporu.

 

19-  Müdür ve Üstü Unvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.08.2015 tarih ve 1159 sayılı bilgi sunumu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz