Şubat 2015 Komisyon Raporları

1 Şubat 20150
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

İzmit Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Belediyemizin Demirbaşı olarak kayıtlı olan demirbaş malzemelerinin 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 5 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       

Taşınır Kodu

Taşınır Sicil No

Yıl

Marka-Model

254.02.07.02

1000002

2010

Kawasaki STX15F – Jetski

254.01.06.02

1000001

2010

Ranger RZR – ATV

254.02.07.02

1000001

2010

Suzuki DF25RL Motorlu,Oceanstar fiber tabanlı (4.20 m.) – Bot

 

 

           Yukarıda dökümü yapılan  taşınmazların  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 09.02.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                

                                        PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

İzmit Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında  ve Sağlık Hizmetleri sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretlerle  ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 162 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08/01/2015 Tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Konulu GENELGE (Sıra No:4) Doğrultusunda Sözleşmeli Personele Teklif Edilecek                             NET MAAŞ

Sıra No

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANI

SINIFI

2015 YILI TABANI

2015 YILI TAVANI

2015 MECLİS KARARI İLE VERİLEN ÜCRET

1

Ekonomist

T.H.

1.470,83.-

1.838,54.-

1.514,95.-

2

Sosyolog

T.H.

1.821,54.-

2.276,93.-

1.876,18.-

3

Programcı

T.H.

1.821,54.-

2.276,93.-

1.876,18.-

4

Psikolog

S.H.

1.828,90.-

2.286,13.-

1.883,76.-

5

Sosyal Çalışmacı

S.H.

1.828,90.-

2.286,13.-

1.883,76.-

         

        Yukarıdaki tabloda  belirtildiği şekilde, Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında  ve Sağlık Hizmetleri sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49.  Maddesinin 3. Pragrafında; ” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek  her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararı ile belirlenip.” denildiğinden;  2015 yılı taban ücretinin 08.01.2015 tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli  personel ücret tarifesinde  belirtilen rakamların üzerine % 3 olarak belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.02.2015

   

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

                                        

                                             PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

          İzmit Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve gündemin G-2. Maddesi olarak

  komisyonumuza havale edilen, II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2015  tarih ve 161 sayılı yazısı   

  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

 

 

Yukarıda tabloda belirtilen  II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli Müdürlüğünden

geldiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine

sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 11.02.2015

 

 

   

            Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                          Engin UZTÜRK

            Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

             İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

                     Üye                                                 Üye

                             

 

                       

 

                                     

 

 

                                      PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

          İzmit Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve gündemin 13. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında ” İlköğretim Alanı” nda kalan Durhasan 162 ada 2 nolu parselin 06.10.2009 tarih 94 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile İl Özel İdaresi adına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

6360 sayılı kanunla İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği sona ermiştir. Kocaeli Valiliği´nin 20.11.2014 tarih 12867 sayılı yazıları ile Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine istinaden,  Durhasan 162 ada, 2 nolu parselin  (10) on yıl süre ile  İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili  çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.02.2015

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

İzmit Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve gündemin 6. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, 13.07.2005 tarih 25874 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 85. Maddesi (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu´nun 1. Maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10. Maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü yer almıştır. Hazine Müsteşarlığında KDV muafiyeti için müracaat ettiğimiz ekli listedeki taşıt ve iş makinelerinin satın alınması teklifi ile ilgili Fen İşleri  Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 334 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

         13.07.2005 tarih 25874 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 85. Maddesi (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu´nun 1. Maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10. Maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü yer almıştır. Hazine Müsteşarlığında KDV muafiyeti  için Teşvik Belgesi temin edilerek araçların satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.02.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz