01.11.2016 Tarihli Meclis Gündemi

1 Kasım 20160
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

          İzmit Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 01.11.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                                              Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                             İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-       Yoklama

2-      04.10.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Mardin İline bağlı Yeşilli Belediyesi 30.09.2016 tarih ve 708 sayılı yazısı ve yazıya ek olan meclis kararında ifade ettiği üzere (Belediye Başkanımız Dr. Nevzat DOĞAN’ın ilçeye yapmış olduğu ziyaret esnasında gündeme gelen) iki kentin kültürel değerlerini güçlendirecek bir köprü oluşturmak amacıyla, Yeşilli Belediye Meclisinin 19 Eylül tarihinde almış olduğu bir kararla İzmit Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması konusunda ilk adımın atılmasını sağlamıştır. Sürecin devamı adına, Mardin ili Yeşilli Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olabilmemiz ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21.10.2016 tarih ve 2352 sayılı yazısı.

4-      6306 sayılı kanunun 17.maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 13.10.2016 tarih ve 1676 sayılı yazısı.

5-      İzmit-Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d uygulama imar planı paftası, “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanan 135 ada 169 nolu parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  yazısı.

6-      İzmit-Kabaoğlu, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı Paftası, “Rekreasyon Alanı” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 1362 ve 1363nolu parsellerin batısında parselasyon dışı alanda kalan tarihi su sarnıcına 115Aenvanter numarası verilerek 1362, 1363 nolu parseller ve koordinatları belirlenen söz konusu parselasyon dışı kalan alanı içerir “Koruma Alanı Sınırı”nın ve parsellere ilişkin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile 20mt genişliğindeki imar yolunun batıya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 11.10.2016 tarihli raporu.

7-      İzmit-Fatih Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), G23b.25c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 13.06.2016 tarih ve 506-16/Eml.Ş. sayılı yazısına istinaden “Ticaret Alanı” kullanımındaki 4833 ada 1 nolu parselden geçen NATO Akaryakıt Boru Hattının parselin kuzeydoğusuna kaydırılacak şekilde deplase edilmesi ve yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 14.10.2016 tarihli raporu.

8-      İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Fen İşleri Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yerinde yapımı devam eden yol projelendirme işlemi kapsamında “Konut Alanı” kullanımındaki 1039 ada 22 no’lu parselin yapılanma koşulları değiştirilmeksizin kuzeyinde bir miktar alanın imar yoluna ilave edilerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.10.2016 tarihli raporu.

9-      İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 401 sayılı kararı ile onaylanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notu”na ilişkin yasal askı süresinde yapılan itirazları içerir İmar Komisyonu’nun 24.10.2016 tarihli raporu.

10-  Kocatepe Mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan oturma alanına isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 21.10.2016 tarihli raporu

11-  Atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.10.2016 tarihli raporu.

12-  2015-2019 Stratejik planından alınan 2017 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.10.2016 tarihli raporu.

13-  2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgiliilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.10.2016 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz