04.10.2016 Tarihli Meclis Kararları

4 Ekim 20160
Metni Sesli Dinle

KARAR

————————

 

KARAR 70- 02.12.2014 tarih 92 sayılı Meclis Kararı ile Kocaeli Sanayi Odasının talebi üzerine, mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi 190 ada 1 nolu parselin üzerine daha önce K.K.T.V.K.B.Kurulu tarafından tescil edilen yapının yapılması, kullanılması konularında ortak proje hazırlanması ve Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu parseldeki tescilli binanın Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapımının üstlenilmesi 10 yıl süre ile kullanımı ve süre sonunda Belediyemize teslimini içeren protokol 03.08.2015 tarihinde imza altın alınmıştır.

K.K.T.V.K.B.Kurulu 31.08.2016 tarih 2628 sayısı ile Kozluk Mahallesi Kapanca Sokak 62 pafta 190 ada 1,3,4 ve 5 parsellerin “tescilli yapılar ile birlikte bir bütün olarak değerlendirildiği otel konseptli rekonstrüksiyon projesinin prensipte uygun olduğuna, parsellerin tevhit işlemi gerçekleştirildikten sonra projenin değerlendirilmesine” Karar vermiştir.

Kurul Kararı doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel ile mülkiyetleri Kocaeli Sanayi Odası’na ait Kozluk Mahallesi 190 ada 3,4,5 nolu parsellerin tevhit edilmesi, tevhit sonrası tescil edilecek parsel üzerine 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Sanayi Odası ile ortak hizmet projesi hazırlanması ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına bu konularda Kocaeli Sanayi Odası ile sözleşme yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 5672 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel ile mülkiyetleri Kocaeli Sanayi Odası’na ait Kozluk Mahallesi 190 ada 3,4,5 nolu parsellerin tevhit edilmesi , tevhit sonrası tescil edilecek parsel üzerine 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Sanayi Odası ile ortak hizmet projesi hazırlanması ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına bu konularda Kocaeli Sanayi Odası ile sözleşme yetkisi verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                                  Katip

 

 

 

 

 

 

KARAR

————————

KARAR 71– Orhan Mahallesi, Bağçeşme sokak ile Şeref sokak arası 3466 ada, 21, 15, 16 parsele yapılacak olan parkımıza “Şehit Muhtar Mete SERTBAŞ Parkı” ismi verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Orhan Mahallesi, Bağçeşme sokak ile Şeref sokak arası 3466 ada 21, 15, 16 parsele yapılacak olan parka “Şehit Muhtar Mete SERTBAŞ Parkı” ismi verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                 Katip

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 73– İzmit- Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1d uygulama imar planı paftası, E:2.50 , H:3 kat yapılaşma koşuluna sahip 1552 ada 1 nolu parselde yer alan “Kreş Alanı”nın küçültülmesi ve kuzeydoğusundaki tescil harici alanda yer alan E:1.00, Hmax: 9.50 mt yapılaşma koşuluna sahip “Zabıta Karakolu” alanının genişletilerek “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan “Park Alanı” ile “Çocuk Bahçesi” alanının söz konusu alanın kuzeyine kaydırılarak “Çocuk Bahçesi” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 08.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1d uygulama imar planı paftası, 1552 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında E: 2.50, H: 3 kat yapılaşma koşuluna sahip “Kreş Alanı”, 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusundaki tescil harici alanın ise E:1.00, Hmax: 9.50 mt yapılaşma koşuluna sahip “Zabıta Karakolu” olarak planlandığı, ancak “Zabıta Karakolu” olarak ayrılan alanın “formunun düzgün bina yapımına uygun olmaması sebebiyle genişletilmesi ve farklı kullanımdaki kamusal hizmetlerin bölgeye getirilebilmesi amacıyla” “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ihtiyacının doğduğu belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 399 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan; İzmit- Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1d uygulama imar planı paftası, 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan “Zabıta Karakolu” alanının genişletilerek kamusal alan kullanımının arttırılması amacıyla E: 1.00 olan yapılaşma koşulunun kat yüksekliği değiştirilmeksizin E: 1.50 olacak şekilde “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin kuzeydeki imar yolundan 10mt, diğer cephelerden 5 mt olacak şekilde düzenlenmesi, 1552 ada 1 nolu parselde yer alan “Kreş Alanı”nın ise Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirlenen minimum alan büyüklüğünün altına düşülmeksizin küçültülerek formunun yeniden planlanması, ancak E: 2.50 olarak belirlenen inşaat alanı değerinin mevcut plan şartları çerçevesinde kullanımının mümkün olmaması sebebiyle kat yüksekliği değiştirilmeksizin E: 1.50 olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephelerden 5mt olacak şekilde düzenlenmesi ile kaldırılan “Park Alanı” ile “Çocuk Bahçesi” alanının söz konusu alanın kuzeyine kaydırılarak “Çocuk Bahçesi” olarak düzenlenmesini içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,110 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                        Katip

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                            ————————       

 

KARAR 74- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın konumu itibariyle TEM bağlantı yolu ve Kandıra Devlet Yolu gibi ana ulaşım bağlantıları arasında kalması ve ticaret alanları ile çevrili bir bölgede yer alması nedeniyle kamuya açık genel otopark alanı olarak etkin kullanılamayacağı belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2016 tarih ve 448 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan; İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın E:1.60, H:4 kat yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolarından 5 mt olacak şekilde düzenlenmesi ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında kentsel yeşil alanların arttırılması amacıyla “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,109 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                   Katip

 

 

 

 

                                                                  KARAR

                                                            ————————       

KARAR 75- 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2017 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.09.2016 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

NOT 1: İlan ve reklamlarla ilgili vergi ödemeleri Nisan ve Ekim ayları içerisinde iki eşit taksitle tahsil edilir.

NOT 2: Ücret olarak tespit edilen tarife bedellerine KDV dahildir.

NOT 3: Bu tarife 01/01/2017 tarihinden itibaren Meclisimizin kabulünden sonra yürürlüğe girer.

5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2017 yılı tarife cetveli değiştirilerek 34 sayfa olarak uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                Katip                                                Katip

 

 

 

 

                                                                  KARAR

                                                            ————————       

KARAR 76- Keban Belediyesinin, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması ile kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde belediyemiz ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması ile kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde belediyemiz ile Keban belediyesinin kardeş şehir olunmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                     Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz