01.11.2016 Tarihli Meclis Kararları

1 Kasım 20160
Metni Sesli Dinle

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

 

KARAR 77-  İzmit-Kabaoğlu, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı Paftası, “Rekreasyon Alanı” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 1362 ve 1363 nolu parsellerin batısında parselasyon dışı alanda kalan tarihi su sarnıcının 1362, 1363 nolu parseller ve koordinatları belirlenen parselasyon dışı kalan alanı içerir “Koruma Alanı Sınırı”nın ve parsellere ilişkin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile 20mt genişliğindeki imar yolunun batıya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile  ilgili imar komisyonunun 11.10.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
İzmit-Kabaoğlu, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı Paftası, Kocapınar Caddesi’nin güneyinde mülkiyeti hazineye ait parselasyon dışı alanda kalan ve Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen tarihi su sarnıcının, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 12.04.2016 tarih ve 2487 nolu kararı ile koordinatları belirlenen parselasyon dışı kalan alan ile 1362 ve 1363 nolu parselleri içerir “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ile söz konusu sarnıcı korumak için 20mt genişliğindeki imar yolunun batıya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2016 tarih ve 450 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.
Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin söz konusu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan; İzmit-Kabaoğlu, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı Paftası, “Rekreasyon Alanı” ve “İmar Yolu” olarak planlanan, 1362 ve 1363 nolu parsellerin batısında mülkiyeti hazineye ait olan parselasyon dışı alanda kalan Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile tarihi su sarnıcına “115A” envanter numarası verilerek 1362, 1363 nolu parseller ve koordinatları belirlenen söz konusu parselasyon dışı kalan alanı içerir “Koruma Alanı Sınırı”nın ve parsellere ilişkin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile 20mt genişliğindeki imar yolunun batıya kaydırılması şeklinde hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi 2. bendi gereği UİP 1084,118 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                    Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

 

KARAR 78–  İzmit-Fatih Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa),  G23b.25c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4833 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 14.10.2016 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:


İzmit-Fatih Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), G23b.25c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 13.06.2016 tarih ve 506-16/Eml.Ş. sayılı yazısına istinaden E:0.80 H:3 Kat yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 4833 ada 1 nolu parselden geçen NATO Akaryakıt Boru Hattının parselin kuzeydoğusuna kaydırılacak şekilde deplase edilmesi ve  yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 449 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin hazırlandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Fatih Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), G23b.25c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4833 ada 1 nolu parselden geçen NATO Akaryakıt Boru Hattının parselin kuzeydoğusuna kaydırılarak deplase edilmesi ve parselin kuzeydoğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 10 mt olarak yeniden planlanması şeklinde alan kaybı ve yoğunluk artışına yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,117 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                    Katip

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

 

KARAR 79- İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, 1039 ada 22 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.10.2016 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Fen İşleri Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yerinde yapımı devam eden yol projelendirme işlemi kapsamında “Konut Alanı” kullanımındaki 1039 ada 22 no’lu parselin yapılanma koşulları değiştirilmeksizin kuzeyinde bir miktar alanın imar yoluna ilave edilerek planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  hazırlandığı belirlenmiştir.

Ancak; İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, 1039 ada 22 no’lu parselde Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hazırlanan  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,115 PİN (Plan İşlem Numarası) almış Plan   Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, yapılan incelemeler sonucunda ilgili Müdürlüğü’nce daha detaylı araştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden evrakın Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                    Katip

 

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                            ————————       

 

KARAR 81  Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan alana  isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 21.10.2016  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan oturma alanına “ŞEHİT CÜNEYT KURBAN” isminin verilmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                      Katip

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR  82– 2015-2019 Stratejik planından alınan 2017 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.10.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2015-2019 Stratejik planından alınan  2017 Yılı Performans Programının kabulüne oybirliği ile karar verildi.    

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                    Katip

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

 

KARAR 83–   2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 18.10.2016 tarihli raporu Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

A GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

     

Encümen

Meclis

01-Vergi Gelirleri

77.700.000,00

77.700.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

12.600.000,00

12.600.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

4.800.000,00

4.800.000,00

05-Diğer Gelirler

95.100.000,00

95.100.000,00

06-Sermaye Gelirleri

15.000.000,00

15.000.000,00

         

TOPLAM

205.200.000,00

205.200.000,00

         

09-Red ve İadeler ( – )

200.000,00

200.000,00

         

TOPLAM

205.000.000,00

205.000.000,00

B- AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN İNCELENMESİNDE;

     

Encümen

Meclis

01-İç Borçlanma

0,00

0,00

02-Dış Borçlanma

0,00

0,00

03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

15.000.000,00

15.000.000,00

04-Net Borçlanma

0,00

0,00

05-Net Finansman

0,00

0,00

         

TOPLAM

15.000.000,00

15.000.000,00

         

C- GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

                1– GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN 1.DÜZEYİNDE

     

Encümen

Meclis

01-Personel Giderleri

35.020.000,00

35.020.000,00

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

5.794.000,00

5.794.000,00

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

85.607.000,00

85.607.000,00

05-Cari Transferler

12.228.000,00

12.228.000,00

06-Sermaye Giderleri

70.351.000,00

70.351.000,00

09-Yedek Ödenekler

11.000.000,00

11.000.000,00

         

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

         

             2- GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV. DÜZEYİNDE

     

Encümen

Meclis

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.750.000,00

1.750.000,00

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

25.800.000,00

25.800.000,00

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.500.000,00

1.500.000,00

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

800.000,00

800.000,00

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

400.000,00

400.000,00

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

19.500.000,00

19.500.000,00

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

900.000,00

900.000,00

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

2.500.000,00

2.500.000,00

30

Çevre Kor.veKontr.Müdürlüğü

1.200.000,00

1.200.000,00

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

6.500.000,00

6.500.000,00

32

Etüd Proje  Müdürlüğü

42.500.000,00

42.500.000,00

33

Fen İşleri  Müdürlüğü

27.500.000,00

27.500.000,00

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.750.000,00

2.750.000,00

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

150.000,00

150.000,00

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

14.000.000,00

14.000.000,00

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

14.000.000,00

14.000.000,00

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

800.000,00

800.000,00

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3.000.000,00

3.000.000,00

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

33.500.000,00

33.500.000,00

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

9.500.000,00

9.500.000,00

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü

1.200.000,00

1.200.000,00

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.200.000,00

2.200.000,00

45

Zabıta Müdürlüğü    

6.800.000,00

6.800.000,00

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

500.000,00

500.000,00

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

750.000,00

750.000,00

         

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

         

26.09.2016 tarih ve 662 sayılı Encümen inceleme raporu ile 04/10/2016 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye meclisinin 220.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2017 Mali yılı Bütçesi üzerinde  yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde Gider Bütçesi 220.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 205.000.000,00TL ve Açık ve fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00TL ile denkleştirilmiştir.

Bütçe Kararnamesinin'nin toplam 13 maddesi ve 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve  kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu ve bütçe ve  muhasebe yönetmeliği” yükümleri çerçevesinde analitik bütçe sistemi esasına göre, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekomomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, gelir bütçesi 205.000.000,00 TL gider bütçesi 220.000.000,00 TL ve açık ve fazlanın finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk olan bütçe,  Plan ve Bütçe komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                                                                             MUHALEFET ŞERHİ
( 1- 2016 Gider bütçesi yıl sonu itibari ile 150 milyon civarında gerçekleşecektir. Dolayısıyla gerçekleşme oranı %83 düzeyinde olacaktır.
2- 2016 gelir bütçesi yıl sonu olarak 145 milyon gibi gerçekleşmesi beklenebilir, gerçekleşme oranı %80 civarı olacaktır.
3- Bu verilere göre 2016 yılı için konulan 180 milyon bütçe hedefinin gerisinde kalacağı açıktır.
 

Buna rağmen 2017 bütçesinin 220 milyon gibi düşünülmesi gerçekçi olmayan bir bütçedir.220 milyon bütçe düşünmek için 2016 yılı bütçesi %95 oranlarında gerçekleşmesi gerekirdi, bu oranları göremiyoruz.
    %80 civarında bütçe gerçekleşmesine karşı sürekli artan bir bütçe önermek bütçe disiplini ve ciddiyetinden uzaklaşmak anlamına gelmektedir. 155-160 milyon gibi gerçekleşmesi öngörülen 2016 bütçesi üzerine 60 milyon (%37)’lik artış ile 2017 bütçesini 220 milyon gibi düşünmek tahmini değil, biraz fazla hayali gibi görünmektedir.
           Yatırımlara ayrılan bütçe normal ölçülerde olduğu gözükmektedir.(%31,8)
          Bütçe taslağına bakıldığında harcama bütçesi görünümü vardır.63 milyon hizmet alımı içermektedir. Basın yayından Ulaşıma kadar bütün müdürlüklerde hizmet alımı yapılmaktadır.
          Sosyal hizmet ve kültür hizmetleri adı altında 15 milyon civarında kaynak kullanılmaktadır, bunların çok önemli kısmı cari transfer adı altında hane halkına yardım olarak geçmektedir.
               63 milyon hizmet alımı 15 milyon bu tür harcamalara karşı yatırımcı müdürlük olan fen işlerine ayrılan kaynak sadece 27 milyondur.
        Bu bakımdan bu rakamlar bütçe ile ilgili özeti zaten veriyor. 2014-2015-2016 yılları yatırım açısından kayıp yıllar olduğu gibi umarız 2017 yılı da kayıp bir yıl olmaz. Bu sebeplerden dolayı plan bütçe komisyonunda görüşülen 2017 bütçe raporuna muhalefet şerhi koyuyoruz )   Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM'ın muhalif oyuna karşı )

 
 
 

Belediye meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2017 Yılı Bütçe Kararnamesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Madde 1-Belediye birimleri için ''(A) Ödenek Cetvelinde'' gösterildiği gibi toplam 220.000.000,00 TL olarak gider tahmin edilmiş olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 2- Belediye  Bütçesinin gelirleri ''(B) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması'' cetvelinde gösterildiği gibi toplam 205.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri (Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 3-2017 yılı bütçesinde (220.000.000,00.-TL) yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ( 205.000.000,00 TL ) ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu 15.000.000,00 TL) kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup,Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

,

 Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecek olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olup,Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri (Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecek olup,Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:  Belediye Meclis üyeleri (Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

Madde 7- Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur.

   7.1 – Bütçe Kararnamesi (Örnek-21)

   7.2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-20)

   7.3 – Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek-11)

   7.4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-12)

   7.5 – Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-13)

   7.6 – Çok Yılı Gider Bütçesini Gösterir (Örnek-27)

   7.7 – Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-18)

   7.8 – Çok Yılı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-28)

   7.9 – Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-31)

   7.10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahütler (G) Cetveli (Örnek-22)

   7.11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)

   7.12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24)

   7.13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-25)

   7.14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-   26)

   7.15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

   7.16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-30)

   7.17-Finansman Programı (Örnek-31)

   7.18-Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-29)

 Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

 Madde 8-Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye   Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda İlan ve Reklam Vergisi ise Nisan ve Ekim  aylarında tahsil edilir. Harcamalara katılım   payları ilanen tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda dört eşit taksitle tahsil edilir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:Belediye meclis üyeleri,  (Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 Madde 9-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin son bendi '' Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez'' denilmekte olup, belirtilen yasalar  çerçevesinde Belediyenin taşınır, taşınmaz  malları ve bunların gelirleri Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 10-Gider Bütçesinin-46.41.15.23 Kurumsal Kodlamasında 01.6.0 Genel nitelikli  transferlere ilişkin hizmetler Fonksiyon kodundan, 05 Finansman ve 05.3.1.01 Ekonomik kodunda üyesi bulunduğumuz Birliklere Katılım Paylarına ilişkin ödenek konulmuş olup, yıl içinde kullanılmayan ödenekler emanet hesaplara alınır. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

 Madde 11-Belediye Tahsilatının gerektiğinde Devlet Bankaları kanalıyla yapılmasına Belediye Başkanı yetkilidir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 12-Bu kararname hükümleri 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2017Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Ödenek Cetveli A-Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 220.000.000,00.-TL. olarak, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

         2017 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmalarının B Cetveli birinci düzeyi toplamları 205.000.000,00.-TL. olarak, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

         2017 Mali Yılı Belediye (Açık-Fazla) Gelirleri Bütçe cetveli 15.000.000,00.-TL. olarak,Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

          2017 Mali Yılı Finansman Programı düzeyinde ,Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

           2017 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı düzeyinde, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  2017 Mali Yılı Bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi..

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                   Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz