02.02.2016 Tarihli Meclis Gündemi

2 Ekim 20160
Metni Sesli Dinle
        
                                                                                                     
                                          İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
                 İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.02.2016  Salı  günü saat 15.00’da  toplanacaktır.
 
 Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi  Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.  
                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                                 Dr. Nevzat DOĞAN  
                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı
            G Ü N D E  M     
1- Yoklama
 
2- 05.01.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.
 
3- İzmit-Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1978 nolu parselin Kocaeli Valiliği, İl İdare Kurulunun 08.07.1998 tarih ve 1123 sayılı kararı ile onaylı  mevzi imar planında  “E:0.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olan kullanımının “E:0.25, Hmax:7.00 kat” yapılanma koşuluna sahip “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan notları teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2016 tarihli yazısı.
 
4- İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında kalan 12mt ve 10mt genişliğindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile yapılaşma koşullarının “E:0.90, H:6 kat” olacak şekilde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2016 tarihli yazısı.
 
5- İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Yenidoğan), G23b.23c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerin mevcut imar planında “Karayolları–Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olan kullanımının “E:0.30, Hmax:7.00mt” yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2016 tarihli yazısı.
 
6- İzmit-Alikahya, Atatürk Mahallesi, G24.a.4 ve G24a.21b nazım imar planı paftaları, G24a.21b.1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında kalan alanda TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü’nün teşekkülleri yatırım programı çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanan “Teknik Altyapı Alanı (Trafo)” , “Enerji Nakil Hattı” ve bağlantı yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.01.2016 tarihli raporu.
 
7- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2016 tarihli raporu.
 
8- III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2016 tarihli raporu.
 
9- Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu.
 
10- 6360 Sayılı Kanun uyarınca Belediyeye devri gerçekleştirilen tarla vasfındaki alanların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ortak Hizmet Projeleri yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu.
 
11- Alikahya – Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 806 ada 1 nolu 2460,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda &frac1; oranında ( 1230,00m2) hissemiz bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından diğer hissedar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalesine katılım ve 806 ada 1 nolu parseldeki kalan &frac1; oranındaki hissenin satın alınması ile ilgili Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu.
 
12- İzmit Emirhan Mahallesi 1707 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 255 nolu parselin ve Emirhan Mahallesi 1711 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 1950 nolu parselin, kamulaştırma bedellerine karşılık trampa edilmeleri konusunun 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 15/h maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2016 tarihli raporu.
 
13- Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci / yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi hususunun araştırılarak İmtiyaz sözleşmesinin imzalanması hususunda yetki alınması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının raporu.
 
14- Çevre Güzelleştirme – Görsel Cephe İyileştirme konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 20.01.2016 tarihli raporu. 
 
15- İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.01.2016 tarihli raporu. 
 
16- Topçular Mahallesi, Aytaç sokak 4142/PARK  parselde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 20.01.2016 tarihli raporu. 
 
17- Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki Genç Çalışan diye tanımlanan genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerinde yapılabilecek faaliyetler konusunun incelenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 26.01.2016 tarihli raporu. 
 
 
GELEN EVRAK
—————————-
 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz