Ekim 2016 Komisyon Raporları

1 Ekim 20160
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

            İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve gündemin 15. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesinde Belediyelerin Meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre, atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınması düzenlenmiştir. Atıksu ve katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesi usulü, hizmet sözleşmelerinin yapılması, faturalandırma ve tahsil, çevre temizlik vergisi ve kanalizasyon harcamalarına katılım payının mahsubu ile diğer hususlar 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik de yer almıştır.

         Bununla birlikte; 30.12.2015 tarih ve 19578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin”  “Uyum Süreci” başlıklı geçici 1. Maddesinde; “26.10.2011 tarihi itibarıyla bu yönetmeliğe, tarife belirleme abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2016 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

         Bu kapsamda; anılan yönetmelik çerçevesinde tarafımızca yapılan atık toplama ve taşıma ücretlerine dair maliyetler ve tarife belirleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak yazımız ekinde sunularak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin  belirlenmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 19.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin  belirlenmesi teklifiile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.10.2016

 

Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                               Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilenMali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 3214 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 18.10.2016 tarihli raporuokunareak yapılan müzakeresi neticesinde:Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 

A GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

     

Encümen

Meclis

01-Vergi Gelirleri

77.700.000,00

77.700.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

12.600.000,00

12.600.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

4.800.000,00

4.800.000,00

05-Diğer Gelirler

95.100.000,00

95.100.000,00

06-Sermaye Gelirleri

15.000.000,00

15.000.000,00

         

TOPLAM

205.200.000,00

205.200.000,00

         

09-Red ve İadeler ( – )

200.000,00

200.000,00

         

TOPLAM

205.000.000,00

205.000.000,00

B- AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN İNCELENMESİNDE;

     

Encümen

Meclis

01-İç Borçlanma

0,00

0,00

02-Dış Borçlanma

0,00

0,00

03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

15.000.000,00

15.000.000,00

04-Net Borçlanma

0,00

0,00

05-Net Finansman

0,00

0,00

         

TOPLAM

15.000.000,00

15.000.000,00

         

C- GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

                1– GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN 1.DÜZEYİNDE

     

Encümen

Meclis

01-Personel Giderleri

35.020.000,00

35.020.000,00

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

5.794.000,00

5.794.000,00

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

85.607.000,00

85.607.000,00

05-Cari Transferler

12.228.000,00

12.228.000,00

06-Sermaye Giderleri

70.351.000,00

70.351.000,00

09-Yedek Ödenekler

11.000.000,00

11.000.000,00

         

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

         

             

 

 

 

2- GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV. DÜZEYİNDE

     

Encümen

Meclis

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.750.000,00

1.750.000,00

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

25.800.000,00

25.800.000,00

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.500.000,00

1.500.000,00

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

800.000,00

800.000,00

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

400.000,00

400.000,00

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

19.500.000,00

19.500.000,00

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

900.000,00

900.000,00

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

2.500.000,00

2.500.000,00

30

Çevre Kor.veKontr.Müdürlüğü

1.200.000,00

1.200.000,00

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

6.500.000,00

6.500.000,00

32

Etüd Proje  Müdürlüğü

42.500.000,00

42.500.000,00

33

Fen İşleri  Müdürlüğü

27.500.000,00

27.500.000,00

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.750.000,00

2.750.000,00

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

150.000,00

150.000,00

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

14.000.000,00

14.000.000,00

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

14.000.000,00

14.000.000,00

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

800.000,00

800.000,00

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3.000.000,00

3.000.000,00

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

33.500.000,00

33.500.000,00

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

9.500.000,00

9.500.000,00

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü

1.200.000,00

1.200.000,00

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.200.000,00

2.200.000,00

45

Zabıta Müdürlüğü    

6.800.000,00

6.800.000,00

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

500.000,00

500.000,00

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

750.000,00

750.000,00

         

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

         

26.09.2016 tarih ve 662 sayılı Encümen inceleme raporu ile 04/10/2016 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye meclisinin 220.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2017 Mali yılı Bütçesi üzerinde  yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde Gider Bütçesi 220.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 205.000.000,00TL ve Açık ve fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00TL ile denkleştirilmiştir.

Bütçe Kararnamesinin'nin toplam 13 maddesi ve 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve  kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu ve bütçe ve  muhasebe yönetmeliği” yükümleri çerçevesinde analitik bütçe sistemi esasına göre, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekomomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, gelir bütçesi 205.000.000,00 TL gider bütçesi 220.000.000,00 TL ve açık ve fazlanın finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk olan bütçe,  Plan ve Bütçe komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

                                                                             MUHALEFET ŞERHİ
( 1- 2016 Gider bütçesi yıl sonu itibari ile 150 milyon civarında gerçekleşecektir. Dolayısıyla gerçekleşme oranı %83 düzeyinde olacaktır.
2- 2016 gelir bütçesi yıl sonu olarak 145 milyon gibi gerçekleşmesi beklenebilir, gerçekleşme oranı %80 civarı olacaktır.
3- Bu verilere göre 2016 yılı için konulan 180 milyon bütçe hedefinin gerisinde kalacağı açıktır.
 

Buna rağmen 2017 bütçesinin 220 milyon gibi düşünülmesi gerçekçi olmayan bir bütçedir.220 milyon bütçe düşünmek için 2016 yılı bütçesi %95 oranlarında gerçekleşmesi gerekirdi, bu oranları göremiyoruz.
    %80 civarında bütçe gerçekleşmesine karşı sürekli artan bir bütçe önermek bütçe disiplini ve ciddiyetinden uzaklaşmak anlamına gelmektedir. 155-160 milyon gibi gerçekleşmesi öngörülen 2016 bütçesi üzerine 60 milyon (%37)’lik artış ile 2017 bütçesini 220 milyon gibi düşünmek tahmini değil, biraz fazla hayali gibi görünmektedir.
           Yatırımlara ayrılan bütçe normal ölçülerde olduğu gözükmektedir.(%31,8)
          Bütçe taslağına bakıldığında harcama bütçesi görünümü vardır.63 milyon hizmet alımı içermektedir. Basın yayından Ulaşıma kadar bütün müdürlüklerde hizmet alımı yapılmaktadır.
          Sosyal hizmet ve kültür hizmetleri adı altında 15 milyon civarında kaynak kullanılmaktadır, bunların çok önemli kısmı cari transfer adı altında hane halkına yardım olarak geçmektedir.
               63 milyon hizmet alımı 15 milyon bu tür harcamalara karşı yatırımcı müdürlük olan fen işlerine ayrılan kaynak sadece 27 milyondur.
        Bu bakımdan bu rakamlar bütçe ile ilgili özeti zaten veriyor. 2014-2015-2016 yılları yatırım açısından kayıp yıllar olduğu gibi umarız 2017 yılı da kayıp bir yıl olmaz. Bu sebeplerden dolayı plan bütçe komisyonunda görüşülen 2017 bütçe raporuna muhalefet şerhi koyuyoruz )   Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM'ın muhalif oyuna karşı )

 

komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.10.2016

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2017 yılı Performans Programı teklifi ile ilgili  yapılan müzakere neticesinde :

İlişik listedeki 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2017 yılı Performans Programı Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.24.10.2016

 

Hayrettin ÜNLÜ                              Engin UZTÜRK                 Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                   Başkan Vekili                                 Üye

 

 

Ersin ALBAYRAK                        Birol SAĞLAM

        Üye                                            Üye

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve gündemin 6. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olup,  alana isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 1395 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan oturma alanına ŞEHİT CÜNEYT KURBAN isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.10.2016

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                         Mehmet ÇETİN                            Sabri YILDIZ

Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                Başkan Vekili                                      Üye 

 

 

Aliye HALE MERİÇ                            Cengiz KAVŞUT

          Üye                                                     Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz