02.08.2016 Tarihli Meclis Gündemi

2 Ağustos 20160
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

          İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince 02.08.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa binası 9. Kat Meclis Salonu’na teşrifleri rica olunur.

 

 

                                                         Dr. Nevzat DOĞAN

                                                       İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1-       Yoklama

2-      01.07.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tepecik Mahallesi Fevziye Camii tuvaletlerinin vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi adına esaslı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Tamir-tadilat bedelinin yapılacak kiralama ile beraber ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılabilmesi için Tepecik Mahallesi 240 ada 8 parsel batısında bulunan umumi tuvaletin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e maddesine göre 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.07.2016 tarih ve 4503 sayılı yazısı.

4-      Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi’nin zemin kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde Ekolojik Pazar kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 22.07.2016 tarih ve 2123 sayılı yazısı.

5-      İzmit – Alikahya, Atatürk Mahallesi tapuda Durhasan G24a.21d.1b uygulama imar planı paftası, “park alanı” kullanımındaki 124 ada 4 nolu parselin “Trafo Alanı” olarak planlanması ve İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a uygulama imar planı paftası 4268 ada 13 nolu parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı”nın kaldırılarak “ağaçlandırılacak alan” kullanımındaki 4268 ada 16 nolu parsel üzerinde düzenlenmesi ile 4268 ada 13 ve 15 nolu parsellerin tamamı ile 14 nolu parselin bir kısmında yer alan “AğaçlandırılıcakAlanı”ınplan onama sınırı dışında bırakılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.07.2016 tarih ve 2694 sayılı yazısı.

6-      İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 2102 sayılı kararı ile “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen, G23b.24c.1d, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.07.2016 tarih ve 2696 sayılı yazısı.

7-      İzmit, Yahyakaptan Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, ticaret alanı kullanımına sahip 1560 ada 10 no’lu parselin mevcut imar planında E: 2.50, H: 4 kat olan yapılaşma koşulunun emsal değeri değiştirilmeksizin H: 8 Kat olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.07.2016 tarih ve 2695 sayılı yazısı.

8-      İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile tadilen onaylanan İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d uygulama imar planı paftası, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsellerin bir kısmı ile 140 ada 1 parsel, 142 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejantı ve Plan Notu” değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.07.2016 tarihli yazısı.

9-      Belediyemiz şirketleri SARBAŞ A.Ş ve BEKAŞ A.Ş’nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün yazısı.

         10-  İzmit – Alikâhya, Fatih Mahallesi, G23b.25b.3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları, mevcut imar planında E: 1.50 Hmax: 12.50 mt yapılaşma koşuluna sahip “konut alanı” kullanımındaki 890 ada 1 parsel, 891 ada 1 ve 2 parsel, 893 ada 1 ve 2 parsel ile 894 ada 2 nolu parselin emsal değeri değiştirilmeksizin kat yüksekliğinin “H: 6 kat” olarak planlanması şeklinde 1/100 ölçekli uygulama imar plan teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.07.2016 tarihli raporu.

11-  İzmit – Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24b.3c-3d ve G23b.24c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, “Akçakoca Toplu Konut Alanı” içerisinde açılan “kamulaştırmasız el atma davası” nedeniyle konut alanları ada formlarında alan kaybı ve yoğunluk artışı yapılmaksızın mevcut imar planındaki yolların hâli hazırdaki durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile donatı alanlarının yeniden planlanmasını içeren  1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.07.2016 tarihli raporu.

12-  Belediyemiz Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, G23b.25a.3b-3c uygulama imar planı paftaları, bir kısmı “imar yolu” bir kısmı da “park alanı” kullanımında olan 4069 no’lu parselin tamamının “karayolu kamulaştırma sınırı” içerisine alınması ve “park alanı” olan kısmının “karayolları yol kenar koruma kuşağı” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 14.07.2016 tarihli raporu.

13-  Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak ayrılan tapuda Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu 26.973,92 m2 yüzölçümlü ve 4869 ada 16 nolu 30.131,15 m2 yüzölçümlü parsellerin üzerlerine yapılacak konutlar karşılığında veya konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parsellerin üzerlerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 (e) ve 38 (g) maddelerine göre görüşülmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.07.2016 tarihli raporu.

14-  Develi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile sosyal kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 27.07.2016 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK:

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz