02.08.2016 Tarihli Meclis Kararları

2 Ağustos 20160
Metni Sesli Dinle

KARAR

 

KARAR 55-5393 Sayılı kanunun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;

“d- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerlendirme oranı ile arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisine sahip oldukları şirketler enson kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerlendirme oranı ile arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılır.” denilmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde ekli 02.06.2015 tarih ve 55 sayılı İzmit Belediyesi meclis kararının güncellenerek belediyemiz şirketleri SARBAŞ A.Ş, ve BEKAŞ A.Ş. nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan 2.500.000- TL (ikimilyonbeşyüzbinTL) tutarında teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde belediye başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26.07.2016 tarih ve 42 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Bu hükümler Çerçevesinde, Belediyemiz şirketleri Sarbaş A. Ş ile BekaşA.Ş'nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan 2.500.000.-TL (YL/ikimilyonbeşyüzbin TL) tutarında teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesine, (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                   Katip

 

 

 

KARAR

 

KARAR 56– İzmit-Alikâhya, Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25b.3a-3b-3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 890 ada 1 parsel, 891 ada 1 ve 2 parsel, 893 ada 1 ve 2 parsel ile 894 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San. ve Tic. Ltd Şti.’ne hazırlatılan İzmit-Alikâhya, Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25b.3a-3b-3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, mevcut imar planında E:1.50 Hmax:12.50mt yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 890 ada 1 noul parsel, 891 ada 1 ve 2 nolu parsel, 893 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 894 ada 2 nolu parselin emsal değeri değiştirilmeksizin kat yüksekliğinin “H:6 kat” olarak planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının teklif edildiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda; İzmit-Alikâhya, Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25b.3a-3b-3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, mevcut imar planında E:1.50 Hmax:12.50mt yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 890 ada 1 nolu parsel, 891 ada 1 ve 2 nolu parsel, 893 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 894 ada 2 nolu parsellerde nitelikli toplu yapılaşmanın sağlanabilmesi ve kat yüksekliğinin alandaki siluet etkisi bozulmadan zeminde kullanılacak yapı yoğunluğunun azaltılarak, açık alanların arttırılması amacıyla emsal değeri değiştirilmeksizin “H:6 kat” olacak şekilde planlanmasının plan bütünlüğünün sağlanabilmesi adına teklife konu alanın bitişiğinde henüz yapılaşması tamamlanmamış 890 ada 2 ve 3 parsel ile 894 ada 1nolu parselleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi ile İzmit Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin “9. Kısıtlı Uygulama Hükümleri İçeren Koşullar” bölümünün son maddesine “Fatih Mahallesi, G23b.25b.3a-3b-3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, E:1.50 yapılaşma koşuluna sahip 890 ada 1-2-3 nolu parseller, 891 ada 1-2 nolu parseller, 893 ada 1-2 nolu parseller ile 894 ada 1-2 nolu parseller üzerinde yapılacak binalarda bodrum katlar hariç kat adedi hiçbir koşulda 6 katı geçemez. Ayrıca 6 kat yapılması durumunda hiçbir koşulda çatı arası piyesi yapılamaz ve çatı eğimi %33’ü geçemez.” şeklinde plan notunun eklenmesi suretiyle 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,98 PİN (Plan İşlem Numarası) almış Plan değişikliği teklifinin tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                 Katip

 

 

 

 

KARAR

 

KARAR 57- İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24b.3c-3d ve G23b.24c.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, “Akçakoca Toplu Konut Alanı” içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 21.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24b.3c-3d ve G23b.24c.2a-2b Uygulama İmar Planı paftalarında kapatılan Bekirpaşa Belediyesince belirlenen ve Kocaeli Valiliği tarafından Toplu Konut Bölgesi ilan edilen Akçakoca Toplu Konut Alanı’nda 12.12.1997 tarih ve 061 belge no ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca verilen Toplu Konut Uygunluk Belgesi ile “Belediye Arsaları üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirmesine Dair Yönetmelik” çerçevesinde 1997 yılında toplu konut yapımına yönelik inşaat çalışmalarına başlandığı ve söz konusu inşaatların etaplar halinde tamamlanarak, parsel maliklerinin ruhsat ve iskân aldığı belirlenmiştir.

Ancak bahse konu alanda hâlihazırda yer alan yolların neredeyse tamamının alanın aşırı eğimli olması nedeniyle mevcut imar planından farklı olarak imar adaları içerisinden geçecek şekilde açıldığı ve alandaki 5084 ada 1 nolu parsel maliklerince bahse konu durum sebebiyle parsel içinden geçen yol için Belediyemiz aleyhine Kocaeli 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/340 sayılı esas dosyası ile “kamulaştırmasız el atma davası” açıldığı gerekçesiyle mevcut ulaşım sistemi ile planlama alanında yer alan konut alanları ada formlarının alan kaybı ve yoğunluk artışı yapılmaksızın yeniden düzenlenmesi şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2016 tarih ve 340 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile;

·         Planlama alanında yer alan konut ve ticaret alanları ada formlarının istinat duvarları ve hâlihazırdaki duruma göre alan büyüklükleri değiştirilmeksizin yeniden planlandığı,

·         Konut, ticaret ve donatı alanlarının üzerinde yer alan mevcut ruhsatlı binaların yeni ada formları doğrultusunda yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği,

·         Mülkiyeti belediyemize ait olan “E:2.10, H:31.50mt” yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımındaki 4455 ada 3 nolu parselin bir kısmının hâlihazırda yol olarak kullanıldığı ve parsel eğiminin %40’ın üzerinde olduğu ile “E:2.10, H:45.50mt” yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımındaki 4454 ada 1 ve 4466 ada 2 nolu parsellerin ise büyük bir kısmının yol ve otopark alanı olarak kullanıldığı gerekçesiyle bina yapımı mümkün olmadığından söz konusu parsellerin büyük bir kısmının “Yeşil Alan ve İmar Yolu” olarak planlandığı, kaldırılan konut alanlarının ise kamu kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi adına 4468 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yer alan park alanının güneyine taşınarak, emsal değeri değiştirilmeksizin kent siluetine olumsuz etki yaratmamak ve mevcut konut alanları ile toplu konut alanı arasında geçiş oluşturmak amacıyla Hmax: 31.50mt ve 45.50mt olan kat yüksekliklerinin “Hmax:15.50mt” olacak şekilde planlandığı,

·         Mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlanan 4465 ada 1 parsel üzerinde hâlihazırda “Erenler-Akçakoca Aile Sağlık Merkezi” olarak kullanılan alanın E:1.00, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Sağlık Tesis Alanı” olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin imar yollarından 5mt, komşu mülkiyetlerden 3mt olacak şekilde düzenlendiği,

·         Mevcut imar planında 4459 ada 1 nolu parselde “İdari-Sosyal Tesis Alanı” olarak planlanan alanın hâlihazırda batısından ana ulaşım yolunun geçmesi, diğer sınırlarında ise yüksek istinat duvarları varlığı dolayısıyla tamamının idari-sosyal tesis alanı olarak kullanılmasının fiiliyatta mümkün olmadığı gerekçesiyle “İdari-Sosyal Tesis Alanı”nın alan büyüklüğünün topoğrafyadan kaynaklı zorunluluk gereği hâlihazırdaki duruma göre küçültülerek yeniden planlandığı,

·         4459 ada 1 nolu parseldeki “İdari-Sosyal Tesis Alanı”nın topoğrafyadan kaynaklı küçültülmesi sebebiyle mevcut imar planındaki kamusal alanların azaltılmaması ve aynı zamanda belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi adına toplu konut bölgesinin merkezinde “E:1.00, H:3 kat” yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” planlandığı,

·         Mevcut imar planında 10mt olarak planlanan ancak hâlihazırda toplu taşıma güzergâhı olarak kullanılan Gazeteci Kazım Ertek Caddesi ile Cemre Sokak’ın alternatifinin bulunmaması ve ulaşımın rahatlatılması amacıyla 12mt genişliğinde olacak şekilde planlandığı ve alanın topoğrafyası ile hâlihazırdaki duruma göre güzergâhının yeniden düzenlendiği,

·         Mevcut imar planında ana ulaşım arterleri dışında 7mt genişliğinde planlanan yaya yollarının bir kısmının alanın aşırı eğimli olması ve hâlihazırda açılamayacak olması sebebiyle güzergâhının yeniden düzenlendiği, hâlihazırda merdiven olarak kullanılan yolların ise 3mt ve 5mt genişliğinde olacak şekilde geçiş yolu olarak planlandığı,

·         Mevcut imar Planında cep otoparkı olarak planlanmış ancak alanın topoğrafyasından dolayı(yüksek istinat duvarı, aşırı eğim ve kot farkı…) hâlihazırda otopark olarak düzenlenmesi mümkün olmayan otopark alanlarının istinat duvarları ve arazi eğimine uygun olarak yeniden planlandığı,

·         Mevcut imar planındaki yeşil alanların alanın topoğrafyasına göre yeniden düzenlendiği ve doğu-batı aksında süreklilik arz edecek şekilde kurgulanan yeşil alan sistemi ile alanın merkezinde planlanan sağlık ocağının kuzeyinde yeşil alanlarla bütünleştirilmek üzere bir meydan planlandığı,

·         Ayrıca; planlama alanı içerisinde 4472 ada 2 nolu parselin mevcut imar planında “Trafo Alanı” olan kullanımının söz konusu parselde herhangi bir altyapı tesisi bulunmadığından kaldırıldığı, hâlihazırda trafo yapısının bulunduğu konut alanı kullanımındaki 4469 ada 1 nolu parselin “Trafo Alanı” olarak planlandığı ve 4451 ada 1 nolu parselin ada formunun mevcut yollardan dolayı yeniden düzenlenmesi sonucu konut alanında kalan pilonun bulunduğu alanın ise “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24b.3c-3d ve G23b.24c.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, “Akçakoca Toplu Konut Alanı” planlama bölgesinde yer alan konut alanları ada formlarının hâlihazırdaki yolların durumuna göre alan kaybı ve yoğunluk artışı yapılmaksızın yeniden planlanması ile donatı alanlarının yeniden düzenlenmesini içeren 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 4468 ada 1 ve 2 nolu parsellerin büyük bir kısmında planlanan konut alanınınHmax:15.50mt” olan kat yüksekliğinin siluet etkisi bozulmadan zeminde kullanılacak yapı yoğunluğunun azaltılarak, açık alanların arttırılması amacıyla emsal değeri değiştirilmeksizin H:7 kat olarak düzenlenmesi  şeklinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,97 PİN (Plan İşlem Numarası) almış plan değişikliğinin tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                                  Katip

 

 

 

KARAR

 

KARAR 58- İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b-3c uygulama imar planı paftaları, 4069 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 14.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25a.3b-3c Uygulama İmar Planı paftaları, 4069 no’lu parselin daha önce bir kısmının Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırıldığı, arta kalan kısmının ise mevcut imar planında “Park Alanı” ve “İmar Yolu” kullanımında kaldığı, ancak söz konusu parselin kamulaştırmadan arta kalan kısmında herhangi bir proje üretilmesinin mümkün olmadığı ve 3942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun kısmen kamulaştırma ile ilgili 12.maddesinde “…Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise,  kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın da kamulaştırması da zorunludur…” hükmü çerçevesinde tamamının “Karayolu Kamulaştırma Sınırı” içerisine alınarak, park alanı olan kısmının da “Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı” olarak düzenlendiği belirlenmiştir.


Bu bağlamda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 339 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan İzmit- Yenişehir Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25a.3b-3c Uygulama İmar Planı paftaları, 4069 nolu parselin daha önce karayolu kamulaştırma sınırı dışında bırakılan mevcut imar planındaki “Park Alanı ve İmar Yolu” olan kısımlarının “Karayolu Kamulaştırma Sınırı” içerisine alınması ve Park Alanı olan kısmının da “Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesi şeklinde alan kaybı ve yoğunluk artışına yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,96 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                Katip                                                   Katip

 

 

 

KARAR

 

KARAR 59- Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak ayrılan Tapuda Yenidoğan Mahallesi, 4868 ada 1 nolu 26.973,92 m2 yüzölçümlü ve 4869 ada 16 nolu 30.131,15 m2 yüzölçümlü parsellerin üzerlerine yapılacak konutlar karşılığında veya  konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parsellerin üzerlerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının 5393 Sayılı Belediye kanununun 18 (e) ve 38 (g) maddelerine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak ayrılan tapuda Yenidoğan Mahallesi, 4868 ada 1 nolu 26.973,92 m2 yüzölçümlü ve 4869 ada 16 nolu 30.131,15 m2 yüzölçümlü parsellerin (14.04.2016 tarih 245 sayılı KBB meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine uygun olarak bu parsellerin ifraz ve terkinden sonra oluşacak parseller) üzerlerine yapılacak konutlar karşılığında veya konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parsellerin üzerlerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18 (e) ve 38 (g) maddelerine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                Katip                                                 Katip

 

 

 

 

KARAR

 

KARAR 60- Develi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile sosyal kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     Develi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile sosyal kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden belediyemiz ile kardeş şehir olunması, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                  Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz