03.02.2015 Tarihli Meclis Gündemi

3 Şubat 20150
Metni Sesli Dinle

  İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.02.2015 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

                Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                     

                                                                                                              Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                           İzmit Belediye Başkanı

        

 

            G Ü N D E  M    

 Yoklama

 

06.01.2015 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personel için uygulanmak üzere “Disiplin Amirleri Yönetmeliği” nin görüşülmesi  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  26.01.2015 tarih ve 34 sayılı yazısı.

 

İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 nolu imar adaları arasında mevcut imar planında yer alan 10mt genişliğinde otopark ile sonlanan ancak halihazırda açılamayacak çıkmaz yolun bir kısmının “TT3” lejantına sahip ticaret alanı, bir kısmının ise park alanı olarak düzenlenmesi ile kaldırılan alanın G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 3728 ada 3 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2015 tarih ve 367 sayılı yazısı.

 

İzmit Belediyesi  İmar Planı Notlarının Yapı / Yapılaşmaya İlişkin Hükümler başlığı altındaki maddelerinde yapılan değişiklikleri içeren İzmit Belediyesi Plan Notları (Plan Uygulama Hükümleri) revizyonu teklifi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2015 tarihli yazısı.

 

 

 

Belediyemize ait mevcut araçların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları nedeniyle yüksek işletme maliyeti gerektirdiğinden, işletme maliyeti düşük araçlar alınması ve böylece araç parkının modernize edilmesi planlandığından; 4 adet 6*2 + Damperli Kamyon, 2 adet 6*4 + Damperli Kamyon, 1 adet Tır çekici + Lowbet, 5 adet Kazıcı Yükleyici 4*4*4, 1 adet Grayder ( Komatsu GD675-5 ), 1 ADET Bobcat ve Ekipmanları, 2 adet Kırıcı, 2 takım Forklift çatalının Müdürlüğümüz 2015 yılı bütçesinden alımının yapılması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün  27.01.2015 tarihli yazısı.

 

Belediyemiz demirbaşı olarak kayıtlı olan demirbaş malzemelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu hükümleri doğrultusunda satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 5 sayılı yazısı.

 

İzmit-28 Haziran Mahallesi(tapuda M.Alipaşa Mahallesi), G23b.25d.1a uygulama imar planı paftaları, 3626 ada 2 nolu parselinmevcut imar planında “B-3(bitişik nizam, 3 kat)” yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımının yapılanma koşulu değiştirilmeksizin “Sosyal-Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 14.01.2015 tarihli raporu.

 

İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 3252 ada 9 nolu parselin mevcut imar planında “B-3(bitişik nizam, 3 kat)” yapılanma koşuluna sahip “T3” lejantlı ticaret alanı kullanımının “E:1.20 ve H:3 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 21.01.2015 tarihli raporu.

 

5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2015 tarihli raporu.

 

Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunan Mühendis, Mimar, tekniker ve Ekonomist kadrolarında sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2015 tarihli raporu.

 

6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen  konutların  asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 / h ve 75 / d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İl Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2015 tarihli raporu.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında ” İlköğretim Alanı” nda kalan Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2015 tarihli raporu.

 

Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31 nolu parsel üzerinde bulunan kafeteryanın, 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu.

 

 

 

Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli eserin Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu.

 

Ayazma Mahallesinde faaliyette olan Ayazma Pazar yerinin kaldırılarak, Tepeköy Mahallesinde bulunan ve Belediyemizce Kapalı Pazar yapılan yere kurulması teklifi ile ilgili Çevre   Sağlık komisyonunun 23.01.2015  tarihli raporu. 

 

Kocaelispor Kalecilerinden Merhum Ali BALKAYA isminin, yeni yapılan parklardan  veya spor tesislerinden birine verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 24.01.2015 tarihli raporu. 

 

Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 ( Altı) bilirkişi belirlenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu.

 

Şahinler köyünde bulunan Kültür Merkezine Merhum Cavit AKARSU isminin verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporu.

 

 

GELEN EVRAK

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz