03.02.2015 Tarihli Meclis Kararları

3 Şubat 20150
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                   ===========

KARAR 7-  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personel için uygulanmak üzere “Disiplin Amirleri Yönetmeliği” nin görüşülmesi  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  26.01.2015 tarih ve 34 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İZMİT BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç :

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; İzmit  Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam :

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İzmit Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin Amirleri :

MADDE 3- (1) Disiplin Amirleri; bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların Disiplin İşleri :

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yürürlük :

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, İzmit Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 6- (1) Bu yönetmeliği; İzmit Belediye Başkanı yürütür.

EK – 1

 BELEDİYE DİSİPLİN AMİRLERİ

ÜNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

 ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Belediye Başkan Yardımcısı

Belediye Başkanı

 

Özel Kalem Müdürü

Belediye Başkanı

 

İç Denetçi

Belediye Başkanı

 

Teftiş Kurulu Müdürü

Belediye Başkanı

 

Birim Müdürleri / İşletme Müdürü, Birim Amirleri

Belediye Başkanı

 

Avukat

Belediye Başkanı

 

Uzman,

Sivil Savunma Uzmanı

Birim Müdürü

Belediye Başkanı

Müfettiş,

Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Müdürü

Belediye Başkanı

Mali Hizmetler Uzmanı,

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Mali Hizmetler Müdürü

Belediye Başkanı

Şef, Ayniyat Saymanı, Eğitmen, Muhasebeci ve Diğer Memurlar

Birim Müdürü

Belediye Başkanı

Zabıta Personeli

Zabıta Müdürü

Belediye Başkanı

Yukarıdaki tabloda belirtilen,  Disiplin Amirleri Yönetmeliği” nin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

  

İbrahim ELGİN                            Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                                 Katip                     

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

KARAR 8-  İzmit-28 Haziran Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 3626 ada 2 nolu parselin “Konut alanı” olan kullanımının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-28 Haziran Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, mülkiyetinin bir kısmı belediyemize ait 3626 ada, 2 nolu parselin mevcut imar planında “B-3(bitişik,3kat)” yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımında olduğu ancak ilçemiz sınırları içerisinde son zamanlarda artan madde bağımlılığı ile mücadele için bir merkez yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirlendiğinden, söz konusu parselin gerek ulaşılabilirliği gerekse merkez noktada yer alması nedeniyle “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 732 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan İzmit-28 Haziran Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 3626 ada, 2 nolu parselin mevcut imar planında “B-3(bitişik,3kat)” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olan kullanımının söz konusu parselde inşa edilecek yapıda madde bağımlılığı merkezi yapılabilmesi amacıyla yapılanma koşulları değiştirilmeksizin “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması şeklinde önerilen yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine donatı artışı öngören 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                        Güzin TAŞTEKİN               Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                     Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                    ===========

 

KARAR 9-  İzmit- M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3252 ada 9 nolu parselin “Ticaret Alanı” olan kullanımının “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, mülkiyetinin bir kısmı belediyemize ait 3252 ada 9 nolu parselin mevcut imar planında “B-3(bitişik,3kat)” yapılanma koşuluna sahip “T3” lejantlı ticaret alanı kullanımında olduğu ancak bahse konu mahalle sınırları içerisinde gelişen ve artan yapılaşmalar sonucu belediye hizmetlerinin rahatça yürütüleceği idari bir binaya(mahalle konağı…vb) ihtiyaç duyulduğu belirlendiğinden, söz konusu parselin gerek ana ulaşım akslarına yakınlığı gerekse kuzeyinde ileride yapılması hedeflenen cami ve kent meydanıyla bütünleşecek konumda yer alması nedeniyle E:1.20 ve H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlandığı, yapı yaklaşma mesafelerinin ise 6mt genişliğindeki imar yolundan 5mt, diğer tüm cephelerden 3mt olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 735 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası,  3252 ada, 9 nolu parselin mevcut imar planında “B-3(bitişik,3kat)” yapılanma koşuluna sahip “T3” lejantlı ticaret alanı kullanımının alanın mahalle merkezine yakın olması ve idari, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan, aksine donatı artışı öngören 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde yapılanma koşullarından emsal değerinin E:1.50 olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                    Güzin TAŞTEKİN                  Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                   Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                    ===========

 

 

 

KARAR 10-  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         5393 sayılı kanunun 25. Maddesi 3. Fıkrasındaki gösterge tutarlarına uygulanacak memur maaş katsayısı çarpımıyla bulunacak tutar kadar ücret ödenmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                     Güzin TAŞTEKİN               Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                  Katip                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                  ===========

 

KARAR 11-   Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; ” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararıyla belirlenir .” denildiğinden ekli listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2015 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08/01/2015 Tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Konulu GENELGE (Sıra No:4) Doğrultusunda Sözleşmeli Personele Teklif Edilecek                             NET MAAŞ

Sıra No

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANI

SINIFI

2015 YILI TABANI

2015 YILI TAVANI

2015 MECLİS KARARI İLE VERİLEN ÜCRET

1

Mühendis

T.H.

2285,87.-

2857,34.-

2365,88.-

2

Mimar

T.H.

2285,87.-

2857,34.-

2365,88.-

3

Şehir Plancısı

T.H.

2285,87.-

2857,34.-

2365,88.-

4

Tekniker

T.H.

1817,13.-

2271,41.-

1880,72.-

5

Eğitmen

T.H.

1387,77.-

1734,71.-

1436,34.-

6

Teknisyen

T.H.

1466,73.-

1833,41.-

1518,06.-

7

Veteriner Hekim

S.H.

2143,37.-

2679,21.-

2218,38.-

           

Yukarıdaki tabloda  belirtildiği şekilde, Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; ” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek olan 2015 yılı taban ücretinin 08.01.2015 tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli  personel ücret tarifesinde  belirtilen rakamların üzerine % 3,5 olarak belirlenmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

   

İbrahim ELGİN                    Güzin TAŞTEKİN                Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                   Katip                                 Katip                     

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                   ===========

 

KARAR 12-  6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen    konutların  asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75 d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İl Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

TAPU MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BÖLÜM

İMAR DURUMU

ARIZLI Köyü

26

 

1289

Arızlı Mahallesi Arızlı Cad. No:157

KONUT ALANI

BAĞLICA Köyü

G24A3

 

2506

Bağlıca  Mahallesi Toromanlar Mevkii No:15

KIRSAL KONUT ALANI

BAĞLICA Köyü

G24A4

 

2587

Bağlıca  Mahallesi Roçkan Mevkii No:23

KIRSAL KONUT ALANI

BÖĞÜRGEN KÖYÜ

1

 

479

Böğürgen  Mahallesi Seferler Mevkii No:15

KIRSAL KONUT ALANI

BULDUK Köyü

2

 

1995

Bulduk  Mahallesi  Çakırlar mevkii No:61

KIRSAL KONUT ALANI

ÇAĞIRGAN- SÜVERLER

1

 

2464

Süverler  Mahallesi Süverler Merkez Mevkii No:15 D:1

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

ÇUBUKLU BALA Köyü

9

104

22

Çubuklu Bala Mahallesi Çubuklu Bala Cad. No:105

KIRSAL (GELİŞME) KONUT ALANI

DAĞKÖY KÖYÜ

8

106

26

Dağköy  Mahallesi Dağköy Merkez Mevkii No:27

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

DURHASAN Köyü

61

 

4259

Durhasan  Mahallesi Solaklar Mevkii No:37

KONUT ALANI

DURHASAN Köyü

62

 

4443

Durhasan  Mahallesi Durhasan Merkez Mevkii No:32 D:2

KONUT ALANI

GEDİKLİ Köyü

G.24.A.18.DC

 

606

Gedikli Mahallesi Kabakçı Mevkii No:26

KÖY YERLEŞİK (GEDİKLİ) ALANI

GEDİKLİ Köyü

2

 

1053

Gedikli  Mahallesi Boduroğlu Mevkii No:28

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

GÖKÇEVİRAN Köyü

G23B15C3A

156

91

Gökçeören  Mahallesi Topallar Mevkii No:38

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

GÖKÇEVİRAN Köyü

G24.a.11.d.1.b

105

35

Gökçeören  Mahallesi Çobanoğlu Mevkii No:27

KÖY YERLEŞİK ALANI

HAKANİYE Köyü

1

 

400

Hakaniye  Mahallesi Hakaniye Merkez Mevkii No:55

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

KAYNARCA Köyü

2

 

2933

Kaynarca  Mahallesi Çulcular Mevkii No:8

KIRSAL KONUT ALANI

KULMAHMUT Köyü

2

 

1098

Kulmahmut  Mahallesi Yukarı Horuzum Mevkii No:56

KÖY YERLEŞİK ALANI

ORTABURUN HASANCIKLAR

3

 

1108

Hasancıklar Mahallesi Hasancıklar Merkez Mevkii No:57 D:1

KÖY YERLEŞİK ALANI

ORTABURUN Köyü

P.1

 

957

Ortaburun Mahallesi Ortaburun Merkez Mevkii No:41

KÖY YERLEŞİK ALANI

SAPAKPINAR Köyü

1

 

423

Sapakpınar  Mahallesi Sapakpınar Merkez Mevkii No:14

KONUT ALANI

SARIŞEYH Köyü

1

 

82

Sarışeyh  Mahallesi Sarıhocalar Mevkii No:35

KÖY YERLEŞİK ALANI

SARIŞEYH Köyü

2

 

228

Sarışeyh  Mahallesi Dağoğlu Mevkii No:6

KÖY YERLEŞİK ALANI

SARIŞEYH Köyü

3

 

1193

Sarışeyh Mahallesi  Çınarcık Mevkii No:13

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

SÜLEYMANİYE Köyü

1

 

518 PARSEL ÖNÜ YOL BOŞLUĞU

Süleymaniye  Mahallesi Süleymaniye Merkez Mevkii No:83 D:1

DİNİ TESİS

BİBEROĞLU Köyü

G24A17C4B

102

28

Biberoğlu  Mahallesi Cami Sok. No:1/A

KÖY YERLEŞİK ALANI

                                                                                                     

Yukarıda dokümü yapılan 6360 Sayılı Kanunla  Belediyemize devredilen  konutlardan teklifteki Nebihoca Mahallesi, 1145 parsel çıkarılmak suretiyle  asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak, bakım ve onarım masraflarının İl Müftülüğüne ait olmak üzere 10 yıllığına 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75 d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İl Müftülüğüne tahsis edilmesi, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

    

 

 

İbrahim ELGİN                     Güzin TAŞTEKİN           Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                   Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                   ===========

 

 

 

KARAR 13- Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 nolu toplam 6.833,49 m2'lik taşınmazlar üzerindeki yapıları tadil etmek , içini ve çevresini yeniden düzenlemek amacıyla bedelsiz olarak  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 18.02.2011 tarih 63 sayılı Meclis Kararı ve 16.03.2011 tarih 822 sayılı Encümen kararına istinaden 10 (on) yıllığına Belediyemize tahsis edilmiştir. Söz konusu parsellerden Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31 nolu parsel üzerinde bulunan kafeteryanın , 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    

           5393 Sayılı Belediye kanununun 18 /e maddesine istinaden  Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31 nolu parsel üzerinde bulunan kafeteryanın, 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                            Güzin TAŞTEKİN              Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                      Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                   ===========

KARAR 14– Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli eserin 05.04.2011 tarih 53 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile İl Özel İdaresi adına 10 yıl müddetli tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 6360 sayılı kanunla İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği sona ermiştir. Kocaeli Valiliği'nin 20.11.2014 tarih 12867 sayılı yazısında Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parselin Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli eserin 5393 Sayılı Kanunun 75/ d maddesine istinaden (6) Altı yıl süre ile   Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre, Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.    

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                       Güzin TAŞTEKİN                   Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                    ==========

 

 

KARAR 15-   Ayazma Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde faaliyette olan Ayazma  Pazar Yerinin kaldırılarak Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No. 112 adresinde bulunan ve belediyemizce kapalı Pazar yapılan yere kurulması teklifi ile ilgili Çevre  ve Sağlık komisyonunun 23.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      İzmit Belediyesi Başkanlık makamının 01.12.2014 tarih ve 2968 sayılı oluru ile oluşturulan İzmit Belediyesi Pazar Yerleri Kuruluş Komisyonu 09.12.2014 tarihinde toplanmış olup, yapılan incelemeler sonucunda anılan yönetmelik 5. Maddesi 3. ve 4. Bentleri gereği tüketici piyasasını büyüklüğü ulaşım imkanları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye , altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski üretici pazarının kurulmasında yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi üretim sezonu ile üretici ve tüketici talepler dikkate alınarak Ayazma Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde faaliyette olan Ayazma  Pazar Yerinin kaldırılarak Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No. 112 adresinde  bulunan ve Belediyemizce  Kapalı Pazar yapılan yere kurulmasına, Ayrıca komisyonun  yapmış olduğu çalışmalar  ve tespitler neticesinde: Pazar yerlerinden ring servislerinin hizmete sunulması tavsiye  kararı olarak   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                       Güzin TAŞTEKİN                 Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                      Katip                                        Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                    ===========

 

 

 

KARAR 16– Kocaelispor kalecilerinden Merhum Ali BALKAYA isminin yeni yapılan parklardan veya spor tesislerinden birine verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 24.01.2015  tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

       

            Gündoğdu Ayazma Mahallesi 478 ada, 1 parselde  bulunan Spor Sahasına Kocaelispor kalecilerinden Merhum Ali BALKAYA isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

    

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                         Güzin TAŞTEKİN                 Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                   Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                   ===========

 

 

KARAR 17-  Körfez mahallesi 480 ada, 1 nolu parselin kadastro tutanak aslının bulunmadığından, bahsi geçen taşınmaza ait tutanağın ihya edilebilmesi için kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, 3402 sayılı kadastro kanununun 3. Maddesine göre yukarıda ismi belirtilen mahalleden 6 ( altı) bilirkişinin isimlerini bildirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 16.01.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

   Körfez Mahallesinde, 3402 sayılı Kadostro Kanununun 3. Maddesine göre kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere ,

   KÖRFEZ MAHALLE'SİNDEN

ŞİNASİ BAŞARMAN

– GÜNER BÜTÜN

– KEMAL ÇETİN

– ÜMİT TÜMER

– SELAMİ BAŞARMAN

– ERCAN YILDIZ'ın bilirkişi olarak görevlendirilmesi, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                    Güzin TAŞTEKİN                Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                Katip                                    Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                   ===========

 

 

 

KARAR 18-  Şahinler köyünde bulunan Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

          

            Şahinler köyünde bulunan Kültür Merkezine, Merhum CAVİT AKARSU isminin verilmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

İbrahim ELGİN                   Güzin TAŞTEKİN             Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                Katip                                      Katip         

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz