03.03.2015 Tarihli Meclis Kararları

3 Mart 20150
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 KARAR 19-  İzmit Belediye Meclis üyesi Erkan AKSOY'un 10.02.2015 tarih ve 3373 sayılı  istifa talebiyle boşalan, Sosyal Hizmetler ve Kültür Turizm ve Sanat komisyonları üyeliğine yeni üyelerin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.02.2015 tarih ve 56 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                İzmit Belediye Meclis üyesi Erkan AKSOY'un 10.02.2015  tarih ve 3373 sayılı istifa talebi nedeniyle boşalan  Sosyal Hizmetler ve Kültür Turizm ve Sanat komisyonları üyeliklerine, İzmit Belediye Meclis üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve Ersin ALBAYRAK tarafından  verilen 03.03.2015 tarihli takririn oylanması  neticesinde; Haluk AKGÜN'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 20-  İzmit- M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 nolu imar adaları arasında mevcut imar planında otopark ile sonlanan 10mt genişliğindeki imar yolunun bir kısmının “TT3” lejantına sahip ticaret alanı, bir kısmının ise park alanı olarak düzenlenmesi ile kaldırılan alanın G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 3728 ada 3 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.02.2015 tarihli raporu okuınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4796 ve 4797 nolu imar adaları arasında otopark ile sonlanan 10 mt genişliğindeki imar yolunun yerinde çıkmaz yol olarak kullanıldığı,  otopark alanının ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesince D-100 kenarında yapımı tamamlanan yeşil alan düzenlemesi ile üzerindeki yürüyüş yolu nedeniyle yerinde açılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle de söz konusu çıkmaz yolun sadece bitişiğindeki parsellerin bahçesi konumunda, amacına uygun hizmet vermediği belirlendiğinden, söz konusu alanın yürüyüş yoluna denk gelen kısmının yeşil alan bütünlüğünün sağlanması amacıyla “Park Alanı”, kalan kısmının bitişiğindeki imar adaları ile bütünleştirilerek “TT3” lejantlı 5/A-4/3,0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” planlandığı, kaldırılan yol alanına eşdeğer alanın ise Kadıköy Mahallesinde mevcut imar planında aktif olarak kullanılabilecek ve bölgeye hizmet edecek park alanı bulunmadığından, G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, Belediyemiz mülkiyetindeki 3728 ada 3 nolu parselin “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının söz konusu bölgeye hizmet etmek üzere “Park Alanı” olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda;  İzmit- M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 nolu imar adaları arasında mevcut imar planında otoparkla sonlanan 10mt genişliğindeki imar yolunun fiiliyatta açılması mümkün olmayan ve otoparkla sonlanan kısmının “Park Alanı”, diğer kısmının ise “TT3” lejantlı 5/A-4/3,0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan yol alanına eşdeğer alanın ise Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, 3728 ada 3 nolu parselin “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının söz konusu bölgeye hizmet etmek üzere “Park Alanı” düzenlenmesi şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekansal Planlar yapım yönetmeliğinin 32. maddesi 2 bendi gereği UİP 1084,33 PİN  ( Plan İşlem Numarası) almış)  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 KARAR 21-   Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2014 tarih , 138 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ” İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli İmar planı Uygulama Hükümlerinin ” , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin yürürlükten kalkması sonrası , Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde yer alan Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Hükümler ve Tip İmar Yönetmeliği koşullarının uyumlandırılması amacıyla plan notları kapsamında yer alması gereken açıklamaların yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Revizyonu teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

             Yapılan inceleme sonucu ; Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Hükümler başlığı altında yer alan 10. Maddesi ve ilgili bentleri ile Tip İmar Yönetmeliği koşullarının uyumlandırılması amacıyla plan notları kapsamında yer alması gereken açıklamaların yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Revizyonu ; plan notları içerisinde imar yönetmeliği ile bütünleyici ifadelerde belirlenen eksiklikler ve bu kapsamda yer alması gereken ancak plan notları içeriğinde yer almayan tamamlayıcı açıklamaları kapsadığı ve Plan Uygulama Hükümlerinin bütünleyici bir sistematikle hazırlandığı belirlendiğinden  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

KARAR 22-  Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında  ve Sağlık Hizmetleri sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretlerle  ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08/01/2015 Tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Konulu GENELGE (Sıra No:4) Doğrultusunda Sözleşmeli Personele Teklif Edilecek                             NET MAAŞ

Sıra No

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANI

SINIFI

2015 YILI TABANI

2015 YILI TAVANI

2015 MECLİS KARARI İLE VERİLEN ÜCRET

1

Ekonomist

T.H.

1.470,83.-

1.838,54.-

1.514,95.-

2

Sosyolog

T.H.

1.821,54.-

2.276,93.-

1.876,18.-

3

Programcı

T.H.

1.821,54.-

2.276,93.-

1.876,18.-

4

Psikolog

S.H.

1.828,90.-

2.286,13.-

1.883,76.-

5

Sosyal Çalışmacı

S.H.

1.828,90.-

2.286,13.-

1.883,76.-

       

        Yukarıdaki tabloda  belirtildiği şekilde, Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında  ve Sağlık Hizmetleri sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49.  Maddesinin 3. Pragrafında; ” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek  her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararı ile belirlenir.” denildiğinden;  2015 yılı taban ücretinin 08.01.2015 tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli  personel ücret tarifesinde  belirtilen rakamların üzerine % 3 olarak belirlenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 23- II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.02.2015 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ   

a)Personelin müktesebi   

 b)Personelin öğrenim düzeyi    

 c)Personelin hizmet süresi   

 d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi                     

8500

T.H.

Mühendis    

1

2

Hizmet gereği

8500

T.H.

Mühendis

2

3

Hizmet gereği

8500

T.H.

Mühendis

3

2

Hizmet gereği

8500

T.H.

Mühendis

4

3

Hizmet gereği

8505

T.H.

Mimar

3

4

Hizmet gereği

8505

T.H.

Mimar

4

3

Hizmet gereği

8750

T.H.

Tekniker

3

3

Hizmet gereği

8750

T.H.

Tekniker

4

3

Hizmet gereği

8595

T.H.

Ekonomist

3

2

Hizmet gereği

8595

T.H.

Ekonomist

4

2

Hizmet gereği

6495

T.H.

Sosyolog

3

2

Hizmet gereği

6495

T.H.

Sosyolog

4

2

Hizmet gereği

9880

G.İ.H

Eğitmen

4

2

Hizmet gereği

9880

G.İ.H

Eğitmen

5

2

Hizmet gereği

8155

S.H.

Psikolog

3

2

Hizmet gereği

8155

S.H.

Psikolog

4

2

Hizmet gereği

6340

S.H.

Sosyal Çalışmacı

3

2

Hizmet gereği

7820

G.İ.H.

Bilgisayar işletmeni

3

4

Hizmet gereği

Yukarıda tabloda belirtilen  II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetvelinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.    

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 

 KARAR 24-  Belediyemizin Demirbaşı olarak kayıtlı olan demirbaş malzemelerinin 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 09.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  

Taşınır Kodu

Taşınır Sicil No

Yıl

Marka-Model

254.02.07.02

1000002

2010

Kawasaki STX15F – Jetski

254.01.06.02

1000001

2010

Ranger RZR – ATV

254.02.07.02

1000001

2010

                Suzuki DF25RL Motorlu,Oceanstar fiber tabanlı (4.20 m.) – Bot

           Yukarıda dökümü yapılan  taşınmazların  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 25-  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 85. Maddesi (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden taşıt ve iş makinelerinin satın alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         13.07.2005 tarih 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 85. Maddesi (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1. Maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10. Maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü yer almıştır. Hazine Müsteşarlığında KDV muafiyeti  için Teşvik Belgesi temin edilerek,

                                                                                                                                           Satın Alınanlar            

Sıra No

Makine ve Teçhizatın Adı

Miktarı

Birim Fiyatı                                                        
(TL)

(KDV Hariç)

Toplam Tutarı (TL)             
(KDV Hariç)

Fatura Fatura    istisnadan

 tarihi  sayısı     yaralanalar              

                         için satıcının

İstisnadan

                         

onayı

1

 KAMYON 6X2 + DAMPER

4

136.000,00 TL

+ 30.000,00  TL

664.000,00 TL

     

2

 KAMYON 6X4 + DAMPER

2

155.000,00 TL

+ 30.000,00  TL

370.000,00 TL

     

3

 TIR ÇEKİCİ + LOWBED

1

141.000,00 TL

+ 45.000,00  TL

186.000,00 TL

     

4

 KAZICI YÜKLEYİCİ 4X4X4

5

154.000,00 TL

770.000,00 TL

     

5

GREYDER (KOMATSU GD 675-5)

1

499.000,00 TL

499.000,00 TL

     

6

BOBCAT VE EKİPMANLARI

1

150.000,00 TL

150.000,00 TL

     

7

KIRICI

2

20.000,00 TL

40.000,00 TL

     

8

 FORKLİFT ÇATALI

2

2.000,00 TL

4.000,00 TL

     

TOPLAM

   

2.683.000,00 TL

     

yukarıda belirtilen araçların satın alınması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

KARAR 26- İzmir Menderes Belediyesi, İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 65 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                   5393 sayılı kanunun 18. maddesi f bendine istinaden,  İzmit Belediyesi ile İzmir Menderes Belediyesinin kardeş şehir olunmasının uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 27-  İzmit Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl farklı bir kentten başlatılan Pişmaniye Festivali'nin bu yıl yapılacak olan yedincisinin startının 29-30-31 Mayıs 2015 tarihlerine Avusturya'nın Başkenti Viyana'dan verilmesi planlanmaktadır. etkinlik ekteki davet mektubundan da anlaşılacağı üzere, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği ile ortaklaşa gerçekleşecektir. İki kent ve ülke arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve kentimizin sembol tatlısı pişmaniyenin dünyada daha çok tanınabilir olmasını yeni bir ticari pazar oluşturulmasını amaçlayan bu organizasyona belediyemizden 25 kişilik bir heyet ile yine 25 kişilik mehteran ekibi masrafları belediyemiz tarafımızdan karşılanmak kaydıyla katılacak, ayrıca masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla İzmit Ticaret Odasından (belediyenin 25 kişilik listesinin dışında) 6 adet daha pişmaniye üreticisi ile 6 adet odayı temsil edecek heyetin de programa dahil olması beklenmekte olup ekli listede adı geçenlerin etkinliğe katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih ve 241 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         

         29-30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Avusturya'nın Başkenti Viyana'da yapılacak olan İzmit Belediyesinin yedinci Geleneksel Pişmaniye festivaline ; tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere, Belediyemizi temsilen ekli listede adı geçen Elli ( 50  ) personel  ve  İzmit Ticaret Odasını temsilen üç (3) temsilciden     (masrafları  kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla)   oluşan,  toplam elliüç (53) kişilik  kafilenin etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz