03.04.2018 Tarihli Meclis Gündemi

3 Nisan 20180
Metni Sesli Dinle

                                               

           

 

                                                            

                                            İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

                 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.04.2018  Salı  günü saat 15.00 ‘de toplanacaktır.

                     

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                                     İbrahim BULUT 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı V.

 

            G Ü N D E  M    

 1.  Yoklama

 

 1. 06.03.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin a bendine göre (İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün  23.03.2018 tarih ve 80 sayılı yazısı.

 

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi a bendi gereği, “Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” dendiğinden;

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu
 2. İmar Komisyonu
 3. Çevre ve Sağlık Komisyonu
 4. Eğitim, Gençlik ve Spor  Komisyonu
 5. Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu
 6. Sosyal Hizmetler Komisyonu
 7. Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu

Yukarıda adı geçen komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2018 tarih ve 81 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Durhasan Mahallesi /628 nolu 3.190,00 m2’lik parselin , /340 nolu 7.190,00 m2 lik parselin , /2337 nolu 2.340,00 m2 lik parselin 59,21 m2 lik kısmının, 2566 nolu 12.630,00 m2 lik parselin 6.642,84 m2 lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  23.03.2018 tarih ve 2160  sayılı yazısı.

 

 1. İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi”ne ilişkin Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce yürütülen 3194 sayılı imar kanunun 18.madde uygulaması (şuyulandırma) çalışmalarında İl Kadastro Müdürlüğü tarafından 20.12.2016 tarihinde onaylanan kadastral parsel sınırları ile mevcut mülkiyetler arasında farklılıklar bulunması sebebiyle mevcut imar planı alan kullanım sınırlarının onaylı mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.03.2018 tarih ve 1529 sayılı yazısı.

 

 1. İzmit-Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan), G24a.21d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 806 ada 1 nolu parselin T3 lejantlı B-3( Bitişik nizam,3 kat) yapılanma koşuluna sahip  “Ticaret Alanı” olan kullanımının E:0.30, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.03.2018 tarihli raporu.

 

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.03.2018 tarihli raporu.

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan , Bağlıca Mahallesi 1037 nolu 32.920,00 m2’lik parselin 69,73 m2’lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi talep edilmektedir. Bağlıca Mahallesi 1037 nolu 32.920,00 m2’lik parselin 69,73 m2’lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.03.2018  tarihli raporu.

 

 1. İmar planında  “Resmi Kurum alanında (Türk Telekom)” kalan, Hatipköy mahallesi 2105 ada 11 nolu 2.865,00 m2 lik parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun  22.03.2018 tarihli raporu. 

 

 

 

 

 

 1. Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Yenimahalle, Kuruçeşme Fatih ve Doğan mahallelerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi (a) dilekçe ile Barış Caddesinin güneyi, D-100 Karayolunun kuzeyi arasında kalan kısmın Kuruçeşme Fatih Mahallesine bağlanması, ilgi (b) dilekçe ile Lozan Caddesinin güneyi, D-100 Karayolunun kuzeyi arasında kalan kısmın Doğan Mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme ile İmar Komisyonunun 23.03.2018 tarihli raporu.

 

 1. İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak halihazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun  23.03.2018 tarihli raporu.

 

 1. İlçemiz sınırlarında bulunan inşaat işlerinde çalışan beton mikserlerinin özellikle eğimli yollarda yol üst kaplamalarına beton dökerek zarar verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçilmesi için sınırlarımız içerisinde bulunan hazır beton/ çimento işi yapan firmalara ait beton mikserlerinde Ekolojik Yarım Kapak kullanma şartı aranması hususunda karar alınması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun  22.03.2018 tarihli raporu

 

 

 1. Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili  Sosyal Hizmetler Komisyonu  26.03.2018 tarihli raporu. 

 

 1. İzmit Belediyesi Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu 2017 yılına ait rapor sunumu.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak olan Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik’ in 10. Maddesi gereğince 01 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemini kapsayan, 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  14.03.2018 tarih ve 2296 sayılı yazısı.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

GELEN EVRAK

—————————-

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz