03.10.2017 Tarihli Meclis Gündemi

3 Ekim 20170
Metni Sesli Dinle

                                                           İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.10.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                          

                                                                                          

            G Ü N D E  M    

1-      Yoklama

 

2-      06.09.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-     2015-2019 Stratejik planından alınan 2018 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.09.2017 tarih ve 3381 sayılı yazısı.

 

4-      2018 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.09.2017 tarih ve 3380 sayılı yazısı.

 

5-     Makedonya-Kosova'da yaşayan soydaşlarımızla kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, bölgedeki kültürel mirasın yerinde incelenmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi amacını taşıyan 45 din görevlisi ve 5 kişilik belediye temsil heyetiyle birlikte toplam 50 kişinin katılacağı 26-29 Ekim 2017 tarihlerini kapsayacak,  kültür gezisinin ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin kurumumuzca karşılanması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.09.2017 tarih ve 2020 sayılı yazısı.

 

6-     İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3482 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde uygun mimari düzenlemeyi elde etmek amacıyla söz konusu parsellerin kullanım kararı değiştirilmeksizin birbirlerine olan yan bahçe mesafelerinin kaldırılarak yeniden planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2017 tarihli yazısı.

 

7-     İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yürürlükte olan mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında kalan alanların Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz talepleri ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.09.2017 tarihli raporu.

8-     5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2018 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2017 tarihli raporu.

 

9-     Maliye Hazinesine ait M.Alipaşa Mahallesi 701 ada 2 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile bedele dönüşen 372.41 m2’sine karşılık İmar Planında okul alanında kalan Orhan Mahallesi 3479 ada 1 nolu parseldeki belediyemize ait 619 m2 hissemizin Maliye Hazinesi ile trampa edilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2017 tarihli raporu.

 

10- Ukrayna Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi  arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek işbirliği çalışmaları kapsamında Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması ve çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 26.09.2017 tarihli raporu.

  

11- Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları  ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 21.09.2017 tarihli raporu.

 

12-    Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 15.09.2017 tarihli raporu.

 

13- Müdür Unvanlı Personel listesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.09.2017 tarih ve 1635 sayılı yazısı.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz