03.10.2017 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

3 Ekim 20170
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 03.10.2017 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE,  İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

G1- Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:74 adresinde, tapuda 219 ada 1 nolu parselde bulunan kafeteryanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.10.2017 tarih ve 5934 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(YAZILI ÖNERGE) Mevlana Kültür Merkezi karşısındaki Alkan sokak ile Garaj sokağın kesişimin de 3626 ada 2 nolu parselde belediyemiz tarafından yapılmakta olan inşaat ile ilgili olarak yapılan binanın hangi amaçla kullanılacağı, kamuoyunda Ensar Vakfına tahsis edileceği  konuşulmaktadır. Kamu oyunun aydınlatılması konusu ile ilgili Belediye meclis üyeleri H.İlker ULUSOY ve Uğur KOŞTUR tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN verilen yazılı önergeye sözlü olarak bilgi vermiştir.)

06.09.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.09.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) 2015-2019 Stratejik planından alınan 2018 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.09.2017 tarih ve 3381 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 4-) 2018 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.09.2017 tarih ve 3380 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 67- (Madde 5-) Makedonya-Kosova'da yaşayan soydaşlarımızla kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, bölgedeki kültürel mirasın yerinde incelenmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi amacını taşıyan 45 din görevlisi ve 5 kişilik belediye temsil heyetiyle birlikte toplam 50 kişinin katılacağı 26-29 Ekim 2017 tarihlerini kapsayacak,  kültür gezisinin ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin kurumumuzca karşılanması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.09.2017 tarih ve 2020 sayılı yazısını okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:    
Makedonya-Kosova'da yaşayan soydaşlarımızla kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, bölgedeki kültürel mirasın yerinde incelenmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi amacını taşıyan 45 din görevlisi ve 5 kişilik belediye temsil heyetiyle birlikte toplam 50 kişinin katılacağı 26-29 Ekim 2017 tarihlerini kapsayacak,  kültür gezisinin ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin kurumumuzca karşılanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

(Madde 6-) İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3482 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde uygun mimari düzenlemeyi elde etmek amacıyla söz konusu parsellerin kullanım kararı değiştirilmeksizin birbirlerine olan yan bahçe mesafelerinin kaldırılarak yeniden planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 68- (Madde 7-) İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yürürlükte olan mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında kalan alanların Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz talepleri ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.09.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 69- (Madde 😎 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2018 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 70- (Madde 9-) Maliye Hazinesine ait M.Alipaşa Mahallesi 701 ada 2 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile bedele dönüşen 372.41 m2’sine karşılık İmar Planında okul alanında kalan Orhan Mahallesi 3479 ada 1 nolu parseldeki belediyemize ait 619 m2 hissemizin Maliye Hazinesi ile trampa edilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 71-(Madde 10-) Ukrayna Kherson Belediye Başkanı Vladimir MIKOLAYENKO imzalı ekteki yazıya istinaden iki ülke ve şehirlerimiz arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek işbirliği çalışmaları kapsamında Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması ve çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 26.09.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


Ukrayna Kherson Belediyesi ile  iki ülke ve şehirlerimiz arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek işbirliği çalışmaları kapsamında Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 72-(Madde 11-) Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları  ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 21.09.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

(MADDE 12-) Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 15.09.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

BİLGİ SUNUMU

(MADDE 13-) Müdür Unvanlı Personel listesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.09.2017 tarih ve 1635 sayılı Bilgi Sunumu gerçekleşmiştir.

 

G1- Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:74 adresinde, tapuda 219 ada 1 nolu parselde bulunan kafeteryanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.10.2017 tarih ve 5934 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan İbrahim KILIÇ ve Cengiz KAVŞUT’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim KILIÇ’ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Erdoğan ÇAKIR tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İbrahim KILIÇ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmasını isteyen azalardan  Ersin ALBAYRAK ve Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Cengiz KAVŞUT’un  izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 03.10.2017 Salı günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.11.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                       Güzin TAŞTEKİN                      Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                                             Katip                                         Katip                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz