Ekim 2017 Komisyon Raporları

1 Ekim 20170
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Kemalpaşa Mahallesi İnönü caddesi No.74 adresinde tapuda 219 ada, 1 nolu parselde bulunan kafeteryanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.10.2017 tarih ve 5934 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

         Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Kemalpaşa Mahallesi İnönü caddesi No.74 adresinde, tapuda 219 ada 1 nolu  parselde bulunan kafeteryanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 10 yıl süre ile kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.10.2017

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

         

  

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          

             İzmit Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2018 yılı Performans Programı teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde :

 

İlişik listedeki 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2018 yılı Performans Programı Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.17.10.2017

 

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

         

  

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

       

 

                     

 İzmit Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2018 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

     

 

     

 

                     
                     
                     

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

     

 

                     
                     
     

Encümen

Meclis

           

01-Vergi Gelirleri

91.400.000,00

91.400.000,00

           

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

19.100.000,00

19.100.000,00

           

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

   9.100.000,00

4.100.000,00

           

05-Diğer Gelirler

100.600.000,00

100.600.000,00

           

06-Sermaye Gelirleri

40.000.000,00

40.000.000,00

           
                     

TOPLAM

260.200.000,00

255.200.000,00

           
                     

09-Red ve İadeler ( – )

200.000,00

200.000,00

           
                     

TOPLAM

260.000.000,00

255.000.000,00

           
                     
                     
                     
                     

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

       
                     
                     

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

         
                     
                     
     

Encümen

Meclis

           

01-Personel Giderleri

33.243.000,00

33.243.000,00

           

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

5.934.000,00

5.934.000,00

           

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

100.220.000,00

99.720.000,00

           

05-Cari Transferler

15.859.000,00

15.359.000,00

           

06-Sermaye Giderleri

89.244.000,00

85.494.000,00

           

07-Sermaye Transflerleri

2.500.000,00

2.500.000,00

           

09-Yedek Ödenekler

13.000.000,00

12.750.000,00

           
                     

TOPLAM

260.000.000,00

255.000.000,00

           
                     
                     
                     

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

         
                     
     

Encümen

Meclis

           

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.750.000,00

1.750.000,00

           

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

29.000.000,00

29.000.000,00

           

                        10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

2.150.000,00

2.150.000,00

           

                        13

Destek Hiz. Müdürlüğü

870.000,00

870.000,00

           

                        20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

540.000,00

540.000,00

           

                        23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

21.650.000,00

21.400.000,00

           

                        24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

980.000,00

980.000,00

           

                        25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

4.000.000,00

4.000.000,00

           

                        30

Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü

1.080.000,00

1.080.000,00

           

                        31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

7.500.000,00

7.500.000,00

           

                        32

Etüd Proje  Müdürlüğü  

30.000.000,00

30.000.000,00

           

                        33

Fen İşleri  Müdürlüğü   

54.650.000,00

52.500.000,00

           

                        35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

3.050.000,00

3.050.000,00

           

                        36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

30.000,00

30.000,00

           

                        37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

16.500.000,00

15.500.000,00

           

                        38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

20.000.000,00

18.400.000,00

           

                        39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

950.000,00

950.000,00

           

                        40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

5.200.000,00

5.200.000,00

           

                        41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

37.700.000,00

37.700.000,00

           

                        42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

11.400.000,00

11.400.000,00

           

                        43

Yapı Kontrol Müdürlüğü         

1.000.000,00

1.000.000,00

           

                        44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.000.000,00

2.000.000,00

           

                        45

Zabıta Müdürlüğü                    

6.900.000,00

6.900.000,00

           

                        46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

600.000,00

600.000,00

           

                        47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

500.000,00

500.000,00

           
                     

TOPLAM

260.000.000,00

255.000.000,00

           
                     
                     
                     
                     

              13.09.2017 tarih ve 694 sayılı Encümen inceleme raporu ile 03/10/2017 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 260.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2018 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek  Gider Bütçesi 255.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi  255.000.000,00 TL ile denkleştirilmiştir.

 

            Bütçe Kararnamesi’nin toplam 13 maddesi ve 2018 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 255.000.000,00 TL , Gider Bütçesi 255.000.000,00 TL  ile denk  olan Bütçe, Plan ve Bütçe komisyon üyeleri, Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU’nun muhalif oyuna karşı, Plan ve Bütçe komisyon Başkanı  Hayrettin ÜNLÜ, üyeler Engin UZTÜRK, Yusuf  Sami ÇINAR’ın  kabul oyları ile komisyonumuzca  oyçokluğu ile kabulü uygun görülerek bir raporla Meclis’in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.23.10.2017

 

 

 
 
 
 
 
 

Hayrettin ÜNLÜ                         Engin UZTÜRK                                  Yusuf Sami ÇINAR

     

 

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                                 

               Başkan Vekili                       

 

                                    

  Üye

 

 

       

 

 

Birol SAĞLAM                                                                                  

       Üye                                      

  (karşı oy)         

 

              

 

                 Ercan UMUTLU

                         Üye

                     (karşı oy)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                             

MUHALEFET ŞERHİ:

 

     2017 yılı gelir bütçesinde ilk 9 aylık  veriler incelendiğinde kira gelirlerinin 7 milyon gerçekleşmesi bile mümkün görülmezken 2018 yılı için teklif bütçesinde % 43 arttırılarak 10 milyon TL ye çıkarılması bütçe disiplini açısından gerçekçi değildir. Belediye gelirlerinin tahsilatları noktasında uyarılarımıza rağmen gerçekleşme oranları düşük düzeyde seyretmektedir.

 

    Sermaye gelirleri 2017 yılı içinde 15 milyon TL öngörülmüş ilk 9 ayda 6.760.965,19.-TL civarında gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise teklif bütçesinde sermaye gelirleri kaleminde 40 milyonluk taşınmaz satış değeri öngörmüştür. Belediye sahip olduğu varlıklarını satma yoluna giderek bütçe yaratma peşine düşüyor.

 

    2017 yılı ilk 9. ay itibari ile vergi gelirlerinde yılı net tahsilatı 44.897.450,06.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemin tahsil oranı %51.3 ‘ e tekabül etmektedir. Bütçe planlaması yapılırken yıl içinde alacak tahsilatlarının bütçe gerçekleşmesinde yetersiz olduğu görülmektedir. Önceki yıllarda da belirtiğimiz üzere bütçe planlamasında öngörülen varlık satışlarından elde edilecek gelir yerine, alacak tahsilat kalemlerinin üzerinde durularak daha gerçekçi bir bütçe oluşması sağlanmalıdır.

   

    2018 yılı işçilik giderleri %15 gibi görünmesine karşın hizmet alımlarını da eklediğimizde işçilik giderleri %44 ‘ ler düzeyindedir. İşçiler tamamen taşeronlaştırılmıştır. Güvencesiz gelecek anlayışı Belediyenin işçiler üzerinde temel felsefesini oluşturmaktadır.

 

    2018 yılı teklif bütçesine bakıldığında yatırım giderleri olarak %33 gibi bir oran ayrıldığı görülmektedir. Ancak 2017 performanslarına bakıldığında sermaye yatırımlarına ayrılan yatırım harcamaları gerçekleşmelerinin düşük olduğu gözlenmektedir. Örneğin; mal ve hizmet alımlarında ilk 9 aylık gerçekleştirme %81,88, temsil ve tanıtma harcamaları %92 olarak görünmektedir.

 

    Ancak sermaye yatırımlarının en net göründüğü müdürlük olarak bilinen Fen İşleri Müdürlüğü harcamaları düşünüldüğünde sermaye harcamalarındaki gerçekleşme oranı yine ilk 9 ay sonunda %52 düzeyinde, yıl sonu itibari ile %65 gibi gerçekleşme olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2018 yılında da bu anlayışla devam edilmesi durumunda sermaye yatırımının %33 lük bütçe ödeneği ayrılmasının da bir anlamı kalmayacaktır.

    Bu veriler çerçevesinde 2018 yılı bütçesinin 255 milyon olarak belirlenmesi bütçe gerçekleşmesi açısından gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Belediyemizin Vadi – İzmit konut projesinden geleceğini öngördüğü 30 milyon gelir hayali bir beklentidir. Bu gelir kalemini düşünerek artan bir bütçe önermek dönem sonunda bütçe ciddiyeti açısından sıkıntı yaratacaktır.

 

    2018 Mali yılı bütçesine red oyu veriyor, muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

   

 

 

    Birol SAĞLAM                                                                            Ercan UMUTLU

           Üye                                                                                                Üye

        

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON  RAPORU

 

 

          İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 15.09.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Bugün şehirlerimizde yaşadığımız bir çok sıkıntının kaynağı bundan çok evvele dayanan yanlış politikalardır. İnsanımızı köyde tutamadığımızın gerekçesi ne olursa olsun insanımızı doğduğu büyüdüğü topraklarda tutabilseydik bu günkü şehirlerde sıkıntı yaşamazdık 50 li 60 yıllardan itibaren şehirlere kırsal kesimimizden yoğun göç olmuştur. 

 

Dünyadaki birçok gelişmiş ülkelerde özellikle Avrupa’da; sanayi, her türlü endüstri, inşaat ve teknoloji gelişmesine karşın bu ülkeler hiçbir zaman tarım ve hayvancılıktan vazgeçmemişlerdir çünkü bu sektörler bir ülke için olmazsa olmazlardandır. Bu ülkeler özellikle bir hayvandan kısa sürede kaliteli ve maximum et nasıl alınabilir; yağ oranı düşük iyi bir besi ırkı nasıl geliştirebiliriz diyerek yüzyıllarca araştırma yapmışlardır. Bu ıslah çalışmaları sonucunda dünyada kendini kanıtlamış birçok büyükbaş ve küçükbaş et ırkı hayvanlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu ırkları da ıslah ederken kendi bölgelerine uyumlu olmalarına özen göstermişlerdir. Büyükbaş için bu ırklardan önde gelen bazılarını sayacak olursak; en başta ana vatanı Fransa olan Limousin ve Charolais gelir. Bunun yanında en çok bilinen Belçika mavisi, Angus, Heroford vs. ırklar vardır. Özellikle Avrupa’da ve dünyada et üretimi için bu ırklar kullanılır. Ayrıca bu ırkların en büyük özelliği çayır ve mera besisine uygun olmalıdır. Bu özellikleriyle de üretim maliyeleri oldukça düşüktür işte bu yüzden Avrupa ve dünyada süt ırkı olan Holstein gibi ırklarla et için besicilik yapılmaz çünkü bu ırk hayvanlar kısa sürede ve randımanlı et tutmaz. Dolayısıyla et maliyeti çok yüksek olur maliyeti yüksek olduğu için üreticisine para kazandırmaz para kazanamayan üretici ise ya hayvanları kestirir ya da bu işi bırakıp bilmediği başka işler yapmaya kalkışır o da olmazsa en son çare şehire göç edip bir işe girer. İşte tüm bu anlatılanların ışığında ülkemize maalesef bu şekilde üretim maliyetini ve dolayısıyla et fiyatını düşürecek bir hayvan ırkımız bulunmamaktadır. Yurt dışından bu ırkların damızlık düve ithalatı orijinal ırkları köylümüzden başlayarak  yaygınlaştırmaktır. Daha önceden de bildiğimiz fakat Türkiye’de pek uygulanmayan, Fransa’da embriyo transferi ile bu ırkların kolaylıkla çoğaltıldığını araştırdık. Embriyolar isteğe göre dişi veya erkek buzağı olacak şekilde alınabiliyor. Bu yolla istenilen vasıflı ırklarda ve cinsiyetlerdeki hayvanlara; koca tırlarla veya gemilerle nakliyesiyle, aşısıyla, yemi ile, karantinasıyla uğraşmadan ve yüksek maliyeti olmadan sahip olunuyor. Yani soğuk azot tankları içinde yüzlerce hayvanı ilimize getirebiliriz  İşte bu embriyo transferi uygulamasını ilimizdeki köylerde verimsiz veya damızlık değeri olmayan annelerde gerçekleştirebilirsek, kısa zamanda köylerimizde dünyanın en iyi et ırklarını görebiliriz. Eğer bu proje Belediyemiz tarafından uygun bulunursa, iyi bir fizibilite sonrasında örnek bir köy veya pilot bir bölge seçilerek doğru uygulanırsa , kısa zamanda iyi sonuçlar alınacağı kanaatindeyiz. Hatta uygun görülürse eş zamanlı olarak  belediyeye ait bir arazide eğitim ve uygulama çiftliği de kurulabilir. Bu çiftlikte :

– Embriyo üretimi yapılıp köylüye ya satılarak ya da hibe yoluyla dişi hayvanlarına uygulamaları sağlanabilmesi.

 

 

-Embriyo transferi konusunda uzman bir veteriner kadrosu oluşması için veterinerlere burada uygulamalı eğitim verilmesine daha sonra bu yetişmiş veterinerlere köylerde uygulama yaptırılması.

– Embriyo transferi yapan ülkelere ziyarete gidilerek örnek projelerin incelenerek ülkemizde de bu model uygulamaların yapılması.

– Bu çiftlikte; basit ama işlevsel örnek bir yem hazırlama ünitesi kurularak, bu alanda uzman bir zooteknist kontrolünde besicimize kendi ürünlerini katıp kullanabileceği konsantre yem üretimi yapılabilir. Böylece fabrika yemlerine bağlılıktan kurtarılmış olurlar. Bu konuda da uygulamalı eğitim verilebilir. İlerleyen süreçte uygulamada başarı sağlanırsa, bu ünitelerden diğer köylere de kurulabilir.  Sonuç olarak; bu proje istenilirse daha da geliştirilebilir. Hatta diğer illerin ilgisini çekerek devlet desteğiyle tüm yurda yayılabilir. Araştırma geliştirme enstitüleri kurulabilir. Dünyada, bizim ilimizin havasına ve doğasına uyacak, kendini kanıtlamış bu et ırkı hayvanlarını getirip, köylerimizde çiftçilerimizin üretmesini sağlayarak yaygınlaştırmaktır. Bu hayvanlardan insanlarımız para kazandıkça üretim artacak ve vasıflı hayvan sayımız çoğalacaktır. Dolayısıyla, besicimiz et üretimi için hayvan aramaya başka memleketlere gitmek zorunda kalmayacaktır.  Bu ırkları çoğaltmak için devletimiz birçok güzel proje yapmıştır. (Genç çiftçi projesi gibi.)

Bu amaçla komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalarda Ziraat Odası, Muhtarlar, Emiray çiftliği, Essüt çiftliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile görüşülerek yapılan tespitler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 

-Köy yerleşik alanlarının tekrar düzenlenerek köyün doğal yapısını bozmadan şuulandırmasının yapılması, vatandaşımızdan ruhsat harcı ve Tip projelerinin ücretsiz yapılması .  (10 Köyde yapılan imar planlarının iptal edilerek yeniden düzenlenmesi)

 

– Köy yerleşik alanlarının genişletilmesi

 

– Köylerde bulunan ulaşım yapan Kooperatif araçlarının sayısı arttırılıp desteklenerek ulaşımın kolaylaştırılması

 

– Köylerde Bölgesel araştırma yapılarak hangi ürünlerin yetiştirilmesi ile ilgili uygulama yapılarak köylerdeki insanlarımızın maddi olarak kazanımlar elde edilebileceği örnek projelerin geliştirilmesi için belediyemiz öncülüğünde ( örnek bahçeler, sera, hayvancılık, solucan gübresi, gezen tavuk yumurtası vb)  köyde yaşayan insanlarımıza örnek teşkil edecek tesis yapılarak vatandaşlarımızı projeye teşvik edilmesinin sağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.10.2017

 

Ayhan ARSLANBOĞA                    Mehmet ÇETİN                       Aliye Hale MERİÇ                   

Kırsal Hiz. ve İsimlendirme               Başkan Vekili                                   Üye

Komisyon Başkanı          

 

 

 

 

 

Sabri YILDIZ                                     Ersin ALBAYRAK

     Üye                                                        Üye

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz