03.11.2015 Tarihli Meclis Gündemi

3 Kasım 20150
Metni Sesli Dinle

 İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.11. 2015  Salı  günü saat 15.00'da  toplanacaktır.

 

              Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi  Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                   

                                                                                                                                  

                                                                                                              Dr. Nevzat DOĞAN  

                                                     İzmit Belediye Başkanı

            G Ü N D E  M    

1-        Yoklama

 

2-      06.10.2015 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Gündoğdu Mahallesi 639 ada, 1 nolu parseldeki 133/824 (133,00m2 ) Maliye hazinesine ait hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.10.2015 tarih ve 6515 sayılı yazısı.

 

4-      Mehmetalipaşa (Yahya Kaptan) Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi , 3070 adadaki park alanının “büfe – çay bahçesi ” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2015 tarihli yazısı.

 

5-      Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri  Müdürlüğünün  23.10.2015 tarih ve 43 sayılı  yazısı.

 

6-      İzmit-Kabaoğlu ve Arızlı Mevkii, G23b.19c.1a-1b-1d-2c-4a, G23b.19d.3a-3b-3c-3d ve G23b.24a.2a uygulama imar planı paftaları, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite Yönetim Kurulunun 25.09.2013 tarih ve 2013/12 nolu toplantısında alınan 12 sayılı kararında belirlenen parsellerin “Üniversite Alanı”ndan çıkarılarak “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.10.2015 tarihli yazısı.

 

7-      İzmit-Cedit Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b.24c nazım, G23b24c.1b-1c-2d-2a uygulama imar planı paftaları, yatayda Y:494591.908, Y:494725.562 ve düşeyde X:4514871.909, X:4515165.048 koordinatları arasında kalan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 12,6 hektarlık alana ilişkin “Riskli Alan” sınırı ve tanımının imar planı üzerine aktarılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.10.2015 tarihli yazısı.

 

8-      İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, “Park Alanı” kullanımındaki 765 ada 207 no'lu parselin NATO Akaryakıt Boru Hattı ve kamulaştırma sınırı içerisinde kalan kısmının “Askeri Stratejik Alanlar ve Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 20.10.2015 tarihli raporu.

 

9-      İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 1 nolu parsel, “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 10 ve 11 nolu parseller ile “TT3” lejantlı 5/A-4/3, 0.40/1.60 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 22 nolu parsellerin daha fonksiyonel bir yapı yapılabilmesi için tevhid edilebilmesi amacıyla “T3” lejantlı E:1.35, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 22.10.2015 tarihli raporu.

 

10-  Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No 26 adresinde, tapuda Kozluk Mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının ” konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  14.10.2015 tarihli raporu.

 

11-  İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe  komisyonunun  23.10.2015 tarihli raporu.

 

12-  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun  19.10.2015 tarihli  raporu.

 

13-   2015-2019 Stratejik planından alınan 2016 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  23.10.2015 tarihli  raporu.

 

 

14-  2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2015 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz