03.11.2015 Tarihli Meclis Kararları

3 Kasım 20150
Metni Sesli Dinle

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

 KARAR 110-  İzmit- M Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 765 ada 207 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili İmar komisyonunun 20.10.2015 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları,  mevcut imar planında “Park Alanı” kullanımdaki 765 ada 207 nolu parselin bir kısmından “NATO Akaryakıt Boru Hattı” geçmesi nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı, İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 03.06.2015 tarih ve 553 sayı ile 13.08.2015 tarih ve 802 sayılı yazıları doğrultusunda hattın geçtiği kısmın kamulaştırmasına esas “Askeri Stratejik Alanlar ve Koruma Kuşağı” olarak planlandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit- M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 765 ada 207 nolu parselin “Park Alanı” kullanımının NATO Akaryakıt Boru Hattı ve kamulaştırma sınırı içerisinde kalan kısmının ilgili kurum görüşü doğrultusunda kamulaştırılmasına esas “Askeri Stratejik Alanlar ve Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesi şeklinde alan kaybı ve yoğunluk artışına yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,64 PİN (Plan İşlem Numarası) almış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

                                                           

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                                                              

 

                                                                KARAR

                                                                           —————-

KARAR 111-  Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, 2519 ada 1, 10, 11 ve 22 no’lu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.10.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip 2519 ada 1 nolu parsel, “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip 2519 ada 10 ve 11 nolu parseller ve “TT3” lejantlı 5/A-4/3, 0.40/1.60 yapılanma koşuluna sahip 2519 ada 22 nolu parselin mevcut imar planında “Ticaret Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parsellerin daha fonksiyonel bir yapı yapılabilmesi amacıyla E:1.35, H:3 Kat yapılanma koşuluna sahip “T3” lejantlı “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile yapı yaklaşma mesafelerinin parsellerin cephe aldığı imar yollarından 5 mt, komşu mülkiyetlerden 3mt olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının teklif edildiği tespit edilmiştir.

Ancak, mevcut uygulama imar planı yapılanma oranlarında artış içermediği belirlenen değişiklik teklifi üzerinde yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda; İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları’nın 3.Yapılanma Düzeni Uygulama Hükümleri-Ayrık Düzen bölümünde tanımlı “3.1.2.a. Yapılanma düzeni, yapılanma oranı ve bahçe mesafeleri imar planı üzerinde ifadelendirilmiş alanlarda yapılacak binaların max. bina cephesi 40m.’dir. Cephesi 14m.’nin altında olan parsellerde mimari kullanıma cevap verecek yeterli ölçüyü sağlamak ve fonksiyonel çözümler üretmek amacıyla max. blok boyu 40m.yi aşmamak şartıyla ikili veya çoklu blok düzenlenebilir.” hükmü çerçevesinde 10 ve 22 nolu parsellerin bitişiğinde yer alan 5 ve 9 nolu parsellerin cephesi 14mt’nin altında olduğundan herhangi bir hak kaybına neden olmamak ve söz konusu imar adası için öngörülen yapılanma düzeninin bozulmaması adına değişikliğe konu 10 ve 22 nolu parsellerde 3mt olarak belirlenen yapı yaklaşma mesafesinin 5 ve 9 nolu parsellere bitişik olarak düzenlenmesi ile söz konusu imar adasının kuzeyinde yer alan 12mt genişliğindeki imar yolundan 5mt olarak belirlenen yapı yaklaşma mesafesinin ise alanda oluşacak yapının kitlesel büyüklüğünün kontrol altına alınması ve 12mt’lik yolun dönüş noktasında açık alan hissinin arttırılması amacıyla 8mt olarak düzenlenmesinin uygun olacağı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit- Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip 2519 ada 1 nolu parsel, “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip 2519 ada 10 ve 11 nolu parseller ve “TT3” lejantlı 5/A-4/3, 0.40/1.60 yapılanma koşuluna sahip 2519 ada 22 nolu parselin mevcut imar planında “Ticaret Alanı” olan kullanımının yapılanma koşulunun söz konusu alanda işlevsel bir ticari yapı yapabilmesi amacıyla E:1.35, H:3 Kat yapılanma koşuluna sahip “T3” lejantlı “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile yapı yaklaşma mesafelerinin alanın kuzeyinde yer alan 12mt’lik imar yolundan 8mt, batıda ve doğuda yer alan 10mt’lik imar yollarından 5mt, güneyde yer alan 5 ve 9 nolu parsellere ise bitişik düzenlenmek suretiyle yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,63 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.    

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                       Katip                                                 Katip

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

KARAR 112-  Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No: 26 adresinde, tapuda Kozluk mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının “ konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.10.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    

            Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No: 26 adresinde, tapuda Kozluk mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının “ konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 10 yıl süre ile kiraya verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

    

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                  Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                   KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

KARAR 113- Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12.6 hektarlık alan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiştir.Söz konusu alanda gerçekleştirilecek Proje ve çalışmalarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İzmit Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendinde: Bakanlık; “Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya arsa paylarını belirlemeye yetkilidir.”

Ayrıca 5. Fıkranın son cümlesinde yer alan;

(ç) bendinde belirtilen uygulamalar 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir.” hükümleri ile söz konusu kanunun 8. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Bakanlık, TOKİ ve idare; danışmanlık, yazılım, araştırma her tür ve ölçekte, harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmalarını her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını, 4734 sayılı kanun kapsamındaki idareler ile aktedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 sayılı kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilirler.” hükümleri bulunmaktadır.

İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                      KARAR

                                                                   —————-

                                                                      

KARAR 114-   2015-2019 Stratejik planından alınan 2016 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  23.10.2015 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

İlişik listedeki 2015-2019 Stratejik planından alınan 2016 yılı performans programının kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

KARAR 115- 2016 Mali Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2015 tarihli raporu Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

2016 Yılı Bütçe Kararnamesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Madde 1- Belediye birimleri için ''(A) Ödenek Cetvelinde'' gösterildiği gibi toplam 180.000.000,00 TL olarak gider tahmin edilmiş olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 2- Belediye  Bütçesinin gelirleri ''(B) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması'' cetvelinde gösterildiği gibi toplam 165.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 3- 2016 yılı bütçesinde (180.000.000,00.-TL) yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ( 165.000.000,00 TL ) ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu 15.000.000,00 TL) kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecek olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecek olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Madde 7- Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur.

   7.1 – Bütçe Kararnamesi (Örnek-21)

   7.2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-20)

   7.3 – Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek-11)

   7.4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-12)

   7.5 – Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-13)

   7.6 – Çok Yılı Gider Bütçesini Gösterir (Örnek-27)

   7.7 – Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-18)

   7.8 – Çok Yılı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-28)

   7.9 – Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-31)

   7.10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahütler (G) Cetveli (Örnek-22)

   7.11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)

   7.12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24)

   7.13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-25)

   7.14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-   26)

   7.15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

   7.16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-30)

   7.17-Finansman Programı (Örnek-31)

   7.18-Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-29)

 Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye   Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda İlan ve Reklam Vergisi ise Nisan ve Ekim  aylarında tahsil edilir. Harcamalara katılım   payları ilanen tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda dört eşit taksitle tahsil edilir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin son bendi '' Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez'' denilmekte olup, belirtilen yasalar  çerçevesinde Belediyenin taşınır, taşınmaz  malları ve bunların gelirleri Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 10- Gider Bütçesinin-46.41.15.23 Kurumsal Kodlamasında 01.6.0 Genel nitelikli  transferlere ilişkin hizmetler Fonksiyon kodundan, 05 Finansman ve 05.3.1.01 Ekonomik kodunda üyesi bulunduğumuz Birliklere Katılım Paylarına ilişkin ödenek konulmuş olup, yıl içinde kullanılmayan ödenekler emanet hesaplara alınır. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 11- Belediye Tahsilatının gerektiğinde Devlet Bankaları kanalıyla yapılmasına Belediye Başkanı yetkilidir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 12- Bu kararname hükümleri 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

01-Vergi Gelirleri

         

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

         

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

   

Encümen

Meclis

 

05-Diğer Gelirler

 

68.900.000,00

67.900.000,00

 

06-Sermaye Gelirleri

 

10.100.000,00

10.100.000,00

 
   

6.200.000,00

4.200.000,00

 

TOPLAM

 

82.000.000,00

80.500.000,00

 
   

3.000.000,00

2.500.000,00

 

09-Red ve İadeler ( – )

         
   

170.200.000,00

165.200.000,00

 

TOPLAM

         
   

200.000,00

200.000,00

 
           
   

170.000.000,00

165.000.000,00

 
           

 

B-AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN  İNCELENMESİNDE;

           
     

Encümen

Meclis

 

01-İç Borçlanma

 

0,00

0,00

 

02-Dış Borçlanma

 

0,00

0,00

 

03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

 

15.000.000,00

15.000.000,00

 

04-Net Borçlanma

 

0,00

0,00

 

05-Net Finansman

 

0,00

0,00

 
           

TOPLAM

 

15.000.000,00

15.000.000,00

 

 

C-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

           
           

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

 
           
           
     

Encümen

Meclis

 

01-Personel Giderleri

 

28.155.500,00

28.155.500,00

 

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

 

5.247.000,00

5.247.000,00

 

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

 

85.281.500,00

83.181.500,00

 

04-Faiz Giderleri

 

175.000,00

75.000,00

 

05-Cari Transferler

 

9.695.000,00

9.545.000,00

 

06-Sermaye Giderleri

 

47.146.000,00

44.746.000,00

 

07-Sermaye Transferleri

 

50.000,00

50.000,00

 

09-Yedek Ödenekler

 

9.250.000,00

9.000.000,00

 
           

TOPLAM

 

185.000.000,00

180.000.000,00

 
             
           
           
   
             

 

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

           
     

Encümen

Meclis

 

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.700.000,00

1.700.000,00

 

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

19.900.000,00

19.900.000,00

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.300.000,00

1.400.000,00

 

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

700.000,00

700.000,00

 

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

350.000,00

350.000,00

 

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

17.150.000,00

16.350.000,00

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

750.000,00

750.000,00

 

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

2.000.000,00

2.000.000,00

 

30

Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü

1.100.000,00

1.100.000,00

 

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

8.500.000,00

7.000.000,00

 

32

Etüd Proje  Müdürlüğü

30.000.000,00

30.000.000,00

 

33

Fen İşleri  Müdürlüğü

22.000.000,00

22.000.000,00

 

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.600.000,00

2.600.000,00

 

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

200.000,00

200.000,00

 

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

12.500.000,00

12.500.000,00

 

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

6.300.000,00

5.200.000,00

 

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

950.000,00

950.000,00

 

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3.100.000,00

3.100.000,00

 

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

34.000.000,00

32.300.000,00

 

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

9.700.000,00

9.700.000,00

 

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü  

1.300.000,00

1.300.000,00

 

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.200.000,00

2.200.000,00

 

45

Zabıta Müdürlüğü             

5.550.000,00

5.550.000,00

 

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

850.000,00

850.000,00

 

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

300.000,00

300.000,00

 
           

TOPLAM

185.000.000,00

180.000.000,00

 

 

                 14.09.2015 tarih ve 836 sayılı Encümen inceleme raporu ile 06/10/2015 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 185.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL  ,Gelir Bütçesi  165.000.000,00 TL ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000 ,00 TL ile denkleştirilmiştir.

 
 
 
 
 
                 

                  Bütçe Kararnamesi’nin toplam 13 maddesi ve 2016 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 165.000.000,00 TL  , Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL  ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk  olan Bütçe  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

        2016 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Ödenek Cetveli A-Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 180.000.000,00.-TL. olarak Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;   ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

         2016 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmalarının B Cetveli birinci düzeyi toplamları 165.000.000,00.-TL. olarak Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

         2016 Mali Yılı Belediye (Açık-Fazla) Gelirleri Bütçe cetveli 15.000.000,00.-TL. olarak Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

          2016 Mali Yılı Finansman Programı düzeyinde Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

           2016 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı düzeyinde Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

 ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 
 
 
 
 
 
                 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                        Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                 Katip

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz