Kasım 2015 Komisyon Raporları

1 Kasım 20150
Metni Sesli Dinle

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

 İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve gündemin 12. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.10.2015 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli değiştirilerek  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.11.2015

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

         İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve gündemin 5. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri  Müdürlüğünün  23.10.2015 tarih ve 43 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

KOCAELİ İLİ İZMİT BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

                                                                         

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

MADDE 1 – Kuruluş

 

İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince İzmit Belediye Meclisi’nin 07/04/2015 tarih ve 31 sayılı meclis kararına istinaden kurulmuştur.

 

MADDE 2 – Organizasyon Yapısı

 

1.        Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

2.        Müdürlüğün organizasyon şemasındaki hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

3.        Belediye Başkanı organizasyon yapısını gerekli gördüğünde değiştirebilir.

4.        Muhtarlık İşleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

MADDE 3 – Personel Yapısı

 

Müdürlükte İzmit Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

MADDE 4 – Müdürlüğün Görevleri

 

1.        İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

2.        İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ (MBS) aracılığıyla belediyemize iletilen öneri, istek ve şikayetlerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

3.        MBS haricinde muhtarlıklardan bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb yollarla gelen her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini ve takibini sağlamak.

4.        MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm öneri, istek ve şikayetlerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.

5.        Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle odaklı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak ve üst yönetime sunmak.

6.        Muhtarların eğitimi, bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışına yönelik faaliyetler organize etmek.

 

MADDE 5 – Müdürün Görevleri

 

1.        Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.

2.        Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.

3.        Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışmalarını yürütmek ve gerek duyulduğu takdirde yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak uygulamaya koymak.

4.        Müdürlüğün günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.

5.        Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.

6.        Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

7.        Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

8.        Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

9.        Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini, yatırım programını ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.

10.    Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla parafe etmek veya imzalamak.

11.    Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma ve teftişlerde Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, denetim raporlarının gereğinin yapmak.

12.    Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.

13.    Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına rapor vermek.

14.    Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatları yerine getirmek.

15.    Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğini yapmak.

16.    Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili birimlere bildirmek.

17.    Müdürlükte göreve başlayan personelin birim içi oryantasyonunu sağlamak.

18.    Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplin işlemlerini yürütmek.

19.    Müdürlük personelinin çalışma performansını değerlendirmek.

20.    Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü hususlarda düzenlemeler yapmak.

 

MADDE 6 – Müdürün Yetkileri

 

1.        Müdürlüğü;

a)      Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;

b)      Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.

2.        Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.

3.        Bütçe ödeneklerini kullanmak ve harcama talimatı vermek.

4.        Gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.

5.        İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamak.

6.        Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif sunmak.

7.        İdari ve teknik konularda talimatlar vermek, araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak.

8.        Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmak ve yaptırmak.

9.        İş ve işlemleri denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili gerektiğinde her türlü bilgi ve belgeyi istemek.

10.    Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve görevlendirmek.

11.    Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak.

12.    Toplantı düzenlemek ve toplantıyı yönetmek.

 

MADDE 7 – Müdürün Sorumlulukları

 

1.        Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

a)      Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b)      Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c)      Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d)     Kollektif çalışma gerektiren konularda, çalışmanın koordinatörü durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur.

2.        Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a)      Sayıştay’a,

b)      İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

c)      Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

d)     İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

3.        Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

 

MADDE 8 – Kalem Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

1.        İzmit sınırlarındaki muhtarların mahalleleriyle ilgili değişik yollarla gelen öneri, istek ve  şikayetleri almak, değerlendirmek, amirlerini bilgilendirmek ve talimatlar doğrultusunda gereğini yerine getirmek..

2.        Müdürlüğe gelen-giden evrakların kayıtlarını tutmak.

3.        Muhtarların mahallelerinde yapılacak olan belediye hizmetleri konusunda belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

4.        Müdürün talimatıyla satınalma taleplerini açmak ve satınalma sonuçlanana kadar süreci takip etmek.

5.        Belediye’de ilgili müdürlüklere iletilen taleplerin sonuçları hakkında mahalle muhtarlarını telefon veya elektronik posta yoluyla bilgilendirmek.

                                                     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 9 – İşbirliği ve Koordinasyon

 

1.        Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

a)    Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b)   Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c)    Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

2.        Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

a)    Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

3.        Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

a)    Müdürlüğün; Belediye dışı gerçek ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiyse Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

b)   Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından ilgili birime havale edilir.

c)    Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu olduğunda işlem yapılmaz. 

d)   İmza karşılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine havalesi yapılır. İlgilisi tarafından, teslim alınan evraka yasal süresi içinde gerekli işlem yapılır.

e)    Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak basılı metin halinde veya elektronik ortamda ilgili kişi ya da müdürlüklere gönderilir.

f)    Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir.

g)   Resmi yazışmalarda, Belediye Başkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Yazışma Kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

 

MADDE 10 Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a)        5393 sayılı Belediye Kanunu,

b)        5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

c)        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

d)       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e)        4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g)        4857 sayılı İş Kanunu,

h)        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i)          5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

j)          6245 sayılı Harcırah Kanunu,

k)        3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

l)          4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

m)      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

n)        İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

o)        Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

p)        Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

q)        Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

r)         Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

s)         İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Şeklinde hazırlanan, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ,Yetki ve sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.11.2015

             Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

            Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

          Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

                 Üye                                               Üye

  

 

    PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

           İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mehmetalipaşa (Yahya Kaptan) Mahallesi, Sarı Mimoza Caddesi , 3070 adadaki park alanının “büfe – çay bahçesi ” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2015 tarih ve 6810 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            Mehmetalipaşa (Yahya Kaptan) Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi, 3070 adadaki park alanının “büfe – çay bahçesi ” olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre belediyemiz tarafından onaylanacak proje üzerinden 10 yıl süre ile kiraya verilmesi, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 13.11.2015

 

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

               İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve gündemin 3. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Gündoğdu Mahallesi 639 ada, 1 nolu parseldeki 133/824 (133,00 m2 ) Maliye hazinesine ait hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.10.2015 tarih ve 6515 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

           Gündoğdu Mahallesi 639 ada, 1 nolu parseldeki 133/824 (133,00 m2 ) Maliye hazinesine ait hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 13.11.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE SAĞLIK İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

           İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve gündemin G.1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, G1– İzmit İlçe Belediyesi sınırları içerisinde günlük ortalama 350 ton çöp toplanmaktadır. Yapılan atık karakterizasyon çalışmalarında ilçemizde toplanan evsel katı atığın % 49’unun organik atık % 30’unun ise ambalaj atığı olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde ekonomik değeri olan organik atıklar ile ambalaj atıklarını (belediyemizde ki oran % 79) ekonomiye tekrar kazandırabilen “Katı Atık Entegre Tesisleri” mevcuttur. Ancak söz konusu tesis maliyetleri oldukça yüksek olup ilçe belediyelerin bahse konu tesisleri kurmaları pek mümkün görülmemekle birlikte bu yatırımı yapabilecek özel yatırımcılar mevcuttur.

5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesi (g) bendinde belirtilen

“Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır.

Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 15.10.2015 tarih 578 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır.

Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.11.2015.

 

 

 

 

Emine OKANALP                    Hayrettin ÜNLÜ                   Erhan UYSAL                   İbrahim ELGİN

Çevre sağ. Kom. Bşk               Plan ve Bütçe Kom. Bşk.      Çev. Sağ. Kom. Bşk. V.     Plan ve Büt. Kom. Bşk V.

 

 

 

 

 

 

Güzin TAŞTEKİN                Engin UZTÜRK                       Abdullah KOÇ                     Birol SAĞLAM

          Üye                                      Üye                                           Üye                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 Cemil KANPARA                    Ersin ALBAYRAK

          Üye                                            Üye

 

 

 

 

 

               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz