04.02.2014 Tarihli Meclis Gündemi

4 Şubat 20140
Metni Sesli Dinle

 İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.02.2014 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                     

                                                                                                                           Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                      İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E  M    

5-      Alikahya, Fatih mahallesi, 708 ada, Sancar sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  16.01.2014 tarih ve 75 sayılı yazısı.

 

7-      Kocaeli ili İzmit İlçesi Arızlı Yenimahalle Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun “Ek Madde 4” hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2/b çalışmasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda ismi belirtilen mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili 24.01.2014 tarih ve 558 sayılı  yazısı.

 

8-      İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması ile yapı yaklaşma mesafelerinin imar yollarından 5 mt, komşu parsel sınırlarından ise 3 mt olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.01.2014 tarihli raporu.

 

 

 

9-      Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 409 ada 11 numaralı parselde yapılaşma izni verilebilmesi için 6 no´lu parsel ile tevhid yapma zorunluluğunun kaldırılması istemiyle açılan dava sonucunda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 2012/1010 esas sayılı dosyası üzerinden verilen “İmar Planı Değişikliğinin İptali´´ kararı doğrultusunda söz konusu parsellerinde içinde yer aldığı 409 nolu imar adası üzerinde yer alan “Tevhide Zorunlu Alan (T.Z.A.)” hükmünün kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.01.2014 tarihli raporu.

 

10-  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  15.01.2014 tarihli raporu.

 

11-  İzmit Yenidoğan mahallesi, 4398 ada, 8 nolu parselin tamamının, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon  raporu.

 

12-  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İzmit PTT Merkez Müdürlüğünün, Gültepe Mahallesi, Miralay Mümtaz Caddesi, No:11 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasındaki 20 m2´lik odanın PTT şubesi açılması sureti ile bedelsiz olarak idareleri adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon  raporu.

 

13-  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

 

GELEN EVRAK

  •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz