04.02.2014 Şubat Ayı Tutanak Özeti

4 Şubat 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  04.02.2014 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Cengiz ÖZCAN,  İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL,  Mahmut ÖZTÜRK,   Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

Belediye meclis üyesi Fahri ÖRENGÜL  tarafından  verilen  soru önergesine istinaden; (MiA Projesinin uygulanması düşünülen alanda)  Son bir yıldır arazi hareketleri, verilen ruhsatlar, kaç kişiye ne kadar arazi düşmüş konularıyla ile ilgili bilgilerin ilgili müdürlükler tarafından yazılı cevap verilmesine karar verildi.

 

07.01. 2014 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.01.2014 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 12- (Madde 3-) Encümen üyeliğinden istifa eden Hüseyin ÜZÜLMEZ´in yerine  yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve 15  sayılı yazısı.

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Encümen üyeliği için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan  Muammer BİNER  32 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmiştir.   

 

(Madde 4-) Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.01.2014 tarih ve 107 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Alikahya, Fatih mahallesi, 708 ada, Sancar sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  16.01.2014 tarih ve 75 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet 12 metre ve 2 adet 7,5 metrelik aracın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 1522 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 7-) Kocaeli ili İzmit İlçesi Arızlı Yenimahalle Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun “Ek Madde 4” hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2/b çalışmasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda ismi belirtilen mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.01.2014 tarih ve 558 sayılı  yazısı   okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması ile yapı yaklaşma mesafelerinin imar yollarından 5 mt, komşu parsel sınırlarından ise 3 mt olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.01.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13- (Madde 9-) Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 409 ada 11 numaralı parselde yapılaşma izni verilebilmesi için 6 no´lu parsel ile tevhid yapma zorunluluğunun kaldırılması istemiyle açılan dava sonucunda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 2012/1010 esas sayılı dosyası üzerinden verilen “İmar Planı Değişikliğinin İptali´´ kararı doğrultusunda söz konusu parsellerinde içinde yer aldığı 409 nolu imar adası üzerinde yer alan “Tevhide Zorunlu Alan (T.Z.A.)” hükmünün kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.01.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 14- (Madde 10-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  15.01.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 15- (Madde 11-) İzmit Yenidoğan mahallesi, 4398 ada, 8 nolu parselin tamamının, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2014 tarihli   raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 16- (Madde 12-) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İzmit PTT Merkez Müdürlüğünün, Gültepe Mahallesi, Miralay Mümtaz Caddesi, No:11 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasındaki 20 m2´lik odanın PTT şubesi açılması sureti ile bedelsiz olarak idareleri adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2014 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-)5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.01.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Adnan UYSAL, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ ve DEMİRTAŞ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardanHüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ ve Adnan UYSAL´ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve İsmail GÜNDAŞ  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ ve Adnan UYSAL´ın izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet DEMİRTAŞ´ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülümser AYHAN ve  Elif BÜLBÜL  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mehmet DEMİRTAŞ´ın izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 04.02.2014 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına,  bir sonraki toplantının (Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın  sözlü önergesi ile)  04.03.2014 Salı günü saat 16.00´da   toplanılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Emine OKANALP                          Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip         

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz