04.04.2017 Tarihli Meclis Gündemi

4 Nisan 20170
Metni Sesli Dinle

           İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

                

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.04.2017  Salı  günü saat 15.00 ‘de toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                                    İbrahim BULUT 

                                                                                                                                     Belediye Başkan Vekili

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

 

2-      07.03.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin a bendine göre  (İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki  belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 78 sayılı yazısı.

 

 

4-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi a bendi gereği, “Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” dendiğinden;

 

a)      Plan ve Bütçe Komisyonu

b)      İmar Komisyonu

c)      Çevre ve Sağlık Komisyonu

d)     Eğitim, Gençlik ve Spor  Komisyonu

e)      Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu

f)       Sosyal Hizmetler Komisyonu

g)      Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu

Yukarıda adı geçen komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 79 sayılı  yazısı.

 

5-      İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen ‘’İmar Planı Tadilatının İptali’’ kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1373 sayılı  yazısı.

 

6-      İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.20d.3c ve G23b.20c.4d uygulama imar planı paftaları, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” kullanımındaki 179 ada 1 nolu parsel ile “Park alanı” kullanımındaki 180 ada 1 nolu parselin arasından geçen 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1375 sayılı yazısı.

 

 

7-      İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası, “İlköğretim Tesisi Alanı” ve “Park Alanı” kullanımındaki 2491 ada 1 nolu parselin tamamının “İlköğretim Tesisi Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan park alanının 2490 ada 9 nolu parselin doğusundaki çıkmaz yol ile trafo alanının bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1376 sayılı yazısı.

 

8-      İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3661 ada 47 ve 44 nolu parseller ile 19 nolu parsel arasında 7 mt genişliğinde imar yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1371 sayılı yazısı.

 

 

9-      İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 198 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında takriben 640m⊃’lik kısmının mahalle konağı yapılması amacıyla “E:1.20, H:3 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanına eşdeğer alanın Tepeköy (tapuda Deretepe)  Mahallesi, G23b.25a.2b uygulama imar planı paftası, konut alanı kullanımındaki 125 ada 26 nolu parselin tamamı ile 27 nolu parselin bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1372 sayılı yazısı.

 

 

10-  İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 166 ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parseller ile 167 ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla söz konusu imar adaları arasında yer alan 7mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak konut alanına dâhil edilmesi ve yapılaşma koşullarının “E:1.05, Hmax:9.50mt” olarak belirlenmesi ile kaldırılan imar yoluna eşdeğer büyüklükte alanın 166 ve 167 nolu imar adalarının kuzeyinde otopark alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1377 sayılı yazısı.

 

11-  İzmit-Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında E:0.70, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 217 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 1378 sayılı yazısı.

 

12-  İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, E:1.00, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1863 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerin kat yüksekliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 17.02.2017 tarihinde onaylanan “1/1000 ölçekli Revize İmar Planına esas  Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda “H:4 kat” olarak düzenlenmesi ile Körfez Mahallesi, G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, A-5 yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 3209 ada 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26,27 nolu parsellerin eski imar planındaki “Merkezi Ticaret Alanı (MİA-1)” kullanım kararının sehven “İkincil Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi sebebiyle yeniden “Merkezi Ticaret Alanı (T1)” olarak düzenlenmesi ve “T1” sembolünün imar planı üzerine aktarılması içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.03.2017 tarihli raporu.

 

13-  İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, büyük bir kısmı “Konut Alanı” ve “Otopark Alanı”, diğer kısımları ise “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 783 nolu parselin kuzeyinde sehven “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanan kısmının mülkiyet sınırı ile örtüştürülerek konut alanı ve otopark alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2017 tarihli raporu.

 

 

14-  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.03.2017 tarihli raporu. 

15-   5393 Sayılı Belediye kanununun 75. Maddesi (a) bendi hükümlerine göre Belediyemiz ve Dilovası Belediyesi ile ortak proje olarak yapılması planlanan semt konağı için  Dilovası Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunda belediye başkanımıza yetki verilmesi ve Belediyemiz bütçesinde ödenek aktarılması konularının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun17.03.2017 tarihli raporu. 

 

16-  6306 Sayılı  Kanunun 17. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73 maddesine eklenen fıkraya istinaden, İl ve İlçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden, “Bakırcılar Sokak Cephe İyileştirme Projesi”nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.03.2017 tarihli raporu.

 

 

 

 

17-  Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu vergi dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 24.03.2017  tarihli  raporu.

 

 

18-  Şirintepe mahallesi, Bora sokak 5013/1 parsel ve 1279/PARK parselde yapımı devam etmekte olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun17.03.2017 tarihli raporu

 

 

19-  İzmit Belediyesi Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu 2016 yılına ait rapor sunumu.

 

20-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununun 41. Maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince hazırlanacak olan faaliyet raporları hakkındaki yönetmelik’in 10. Maddesi gereğince İzmit Belediyesinin 01 Ocak- 31 Aralık 2016 dönemini kapsayan 2016  Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  20.03.2017 tarih ve 1128 sayılı yazısı.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz