07.03.2017 Tarihli Meclis Toplantısı Tutanak Özeti

7 Mart 20170
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 07.03.2017 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

07.02.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.02.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(G1-) Şirintepe Mahallesi, Bora Sokak 5013/1 parsel ve 1279/PARK parselde yapımı devam etmekte olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 06.03.2017 tarih ve 356 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(G2-) Gerede Belediye Başkanlığından tarafımıza gelen hibe araç talebi yazısı ekte sunulmuştur. Söz konusu yazıda, mali yetersizlik nedeni ile İlçenin yeşil alanlarının bakımı ve sulama işlerinde kullanılabilecek yeterli araçlarının olmadığı beyan edilmektedir. Araç envanterimizde bulunan, 41 LC 436 plakalı Mercedes marka su tankerinin, hibe edilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 06.03.2017 tarih ve 95 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 273 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesi (a) bendi hükümlerine göre Belediyemiz ve Dilovası belediyesi ile ortak proje olarak yapılması planlanan semt konağı için Dilovası Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunda belediye başkanımıza yetki verilmesi ve Belediyemiz bütçesinde ödenek aktarılması konularının görüşülmesi teklifi ile ilgili Etüd  Proje  Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 365 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(MADDE 5) 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye kanununun 73 maddesine eklenen fıkraya istinaden, İl ve İlçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “ Bakırcılar sokak Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 364 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit- Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, E:1.00, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1863 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerin kat yüksekliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 17.02.2017 tarihinde onaylanan “1/1000 ölçekli Revize İmar Planına esas  Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda “H:4 kat” olarak düzenlenmesi ile Körfez Mahallesi, G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, A-5 yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 3209 ada 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26,27 nolu parsellerin eski imar planındaki “Merkezi Ticaret Alanı (MİA-1)” kullanım kararının sehven “İkincil Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi sebebiyle yeniden “Merkezi Ticaret Alanı (T1)” olarak düzenlenmesi ve “T1” sembolünün imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.02.2017 tarih ve 925 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) İzmit-Tepeköy(tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, büyük bir kısmı “Konut Alanı” ve “Otopark Alanı”, diğer kısımları ise “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 783 nolu parselin kuzeyinde sehven “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanan kısmının mülkiyet sınırı ile örtüştürülerek konut alanı ve otopark alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 924 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 14- (Madde 😎 İzmit-Çayırköy Mahallesi G23b.20c.3d uygulama imar planı paftası “Park Alanı” kullanımındaki 158 ada 12 nolu parselin bir kısmı ve Kullar Mahallesi G23b.25d.3a uygulama imar planı paftası “Park Alanı ve İmar Yolu ”kullanımındaki 233 ada 3 nolu parselin bir kısmı ile birlikte halihazırda trafo olduğu tespit edilen Kabaoğlu Mahallesi G23b.19b.4d uygulama imar planı paftası 219 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanın bir kısmının “Trafo Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- (Madde 9-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası,  mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1,2,3,12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” değişikliğine ilişkin yasal askı süresinde yapılan itirazı içerir İmar Komisyonu’nun 21.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 16- (Madde 10-) Belediyemiz sınırları dahilinde yürürlükte olan mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında kalan alanların Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- (Madde 11-) İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3484 ada 12 nolu parselin (11 ve 12 nolu parseller tevhiden 16) yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” kısmının “Önlemli Alan (ÖA-2,1)” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- (Madde 12-) III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/02/2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- (Madde 13-)6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri,  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

(Madde 14-)  Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan halk eğitim merkezi binası ile hala Acısu vergi dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız mektebi sörler okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 22.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G1- (Madde 15-) Şirintepe Mahallesi, Bora Sokak 5013/1 parsel ve 1279/PARK parselde yapımı devam etmekte olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 06.03.2017 tarih ve 356 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 20- G2- (Madde 16-) Gerede Belediye Başkanlığından tarafımıza gelen hibe araç talebi yazısı ekte sunulmuştur. Söz konusu yazıda, mali yetersizlik nedeni ile İlçenin yeşil alanlarının bakımı ve sulama işlerinde kullanılabilecek yeterli araçlarının olmadığı beyan edilmektedir. Araç envanterimizde bulunan, 41 LC 436 plakalı Mercedes marka su tankerinin, hibe edilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 06.03.2017 tarih ve 95 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Gerede Belediyesi Başkanlığından tarafımıza gelen hibe araç talebinde mali yetersizlik nedeni ile İlçenin yeşil alanlarının bakımı ve sulama işlerinde kullanılabilecek yeterli araçlarının olmadığı beyan edilmekte olup, araç envanterimizde bulunan,  41 LC 436 plakalı Mercedes marka su tankerinin hibe edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan Cengiz KAVŞUT, Barbaros AKKUŞ, Erhan UYSAL, Erdoğan ÇAKIR’ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT, Barbaros AKKUŞ, Erhan UYSAL’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK, Uğur KOŞTUR tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Cengiz KAVŞUT, Barbaros AKKUŞ, Erhan UYSAL’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erdoğan ÇAKIR’ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN, Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Erdoğan ÇAKIR’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 07.03.2017 Salı günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.04.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                 Güzin TAŞTEKİN                        Ersin ALPASLAN             

İzmit Belediye Başkanı                                     Katip                                              Katip                

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz