04.06.2013 Tarihli Meclis Gündemi

4 Haziran 20130
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 04.06.2013 Salı günüsaat 16.00 ´da toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerinaşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi BelsaBinası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

     

 

                                                                                                                                     Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                              İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E M    

 

3-     Belediyemiztarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park veBahçeler Müdürlüğünün 21.05.2013 tarih ve 834 sayılı yazısı.

 

5-     AlikahyaAtatürk Mahallesi , tapuda Durhasan Mahallesi 125 ada,1 parselde bulunan 2katlı binanın Polis Merkezi amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak İzmitKaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlakve İstimlak Müdürlüğünün 09.05.2013 tarih ve 3043 sayılı yazısı.

 

6-    İzmit BelediyeMeclisi´nin 08.01.2013 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilerek KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.03.2013 tarih ve 168 sayılı kararı ileonaylanan İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamı ile 2,4,84 (tevhiden 86) ve 121(tevhiden 122) nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84 nolu parselin birkısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişin 30günlük yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2013 tarihli yazısı.

 

 

 

 

7-     İzmit-ÖmerağaMahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, “Ticaret Alanı” kullanımınasahip 273 ada 115 ve 154 no´lu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı değişikliği ile ilgili İmarve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2013 tarihli yazısı.

 

8-     İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b 25d.1d uygulama imar planı paftası,3234 ada 9 nolu parselin mevcut imar planında”B-3″ yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının, “E=2.40, H=4 kat”yapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesiniiçeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 23.05.2013tarihli raporu.

 

9-     İzmit- Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.23cnazım imar planı paftası, 132 ada 1 nolu parselin “Pazarlama Alanı” olankullanımının “Konut Alanı”, 125 ada 5,6 ve 7 nolu parsellerin “Konut Alanı”olan kullanımının “Pazarlama Alanı”, 130 ada 2 nolu parselin “Konut Alanı” olankullanımının bir kısmının “Yönetim Merkezi” olarak değiştirilmesini içerenKocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.04.2013 tarih ve 211 sayılı kararıile onaylanan 1/5000 ölçeklinazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekliuygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 22.05.2013 tarihli raporu.

 

10- İzmit-Üçtepeler Mevkii, Kabaoğlu Köyü, Sarıcalar Köyüile Malta Mevkii´nde yer alan ve üst ölçekli planda İ6-İ7-İ8 olarak tanımlıyaklaşık 469 hektarlık alanda kent merkezi ve üniversiteyi bütünleştirecekşekilde kaliteli ve yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak amacıylahazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, lejant ve plan notu ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.05.2013 tarihli raporu.

 

11- 5747 sayılı yasa ile Saraybahçe Bekirpaşa, Alikahya,Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçeBelediyesinin; birleşmesi belediyelerin imar planlarının ve uygulamahükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması veifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plannotları ) ile gösterim sembollerinin (lejand) yeniden düzenlenmesi şeklinderevizyonunu içeren plan notu ve lejand paftaları ile ilgili İmar Komisyonunun24.05.2013 tarihli raporu.

 

12- İzmit- Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.3b, G23b.25a.4a-4bve G23b.25a.3a uygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 nolu parselin tamamıile 795 ada 1 nolu parselin bir kısmında yer alan “Sağlık Tesisleri Alanı”kullanımının “E=1, H:4 kat” yapılaşma koşulunun, E=2.00, H:Serbest olarakdüzenlenmesi ile plan notu ilavesi ile ilgiliİmar Komisyonunun 24.05.2013 tarihli raporu.

 

13- İzmit BelediyeMeclisi´nin 03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir BelediyeMeclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ile onaylanan “İ-1 (Çayırköy)Gelişme Konut Alanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanı ve İ-10 (Akpınar) GelişmeKonut Alanı Uygulama İmar Planı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresindeyapılan itirazları içeren talepler ileilgili İmar Komisyonunun 23.05.2013 tarihli raporu.

 

 

 

14- Kore´nin Dünyaca ünlü çelik şirketi olan POSCO´nunkurulduğu Gyeongsangbuk-do Bölgesi Pohang şehri belediyemiz ile kardeş şehiranlaşması imzalamak ve 27-28 Temmuz 2013 tarihlerinde şehirlerindegerçekleşecek olan Uluslararası Pohang Havai Fişek Festivali´ne davetlerinisunmak üzere tarafımıza gönderdikleri ekteki evraklarının karar alınmasıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.05.2013 tarihli raporu.

 

Güney Kore Ulsan Bak-gu Belediyesiile  İzmit Belediyesinin  kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Planve Bütçe Komisyonunun 24.05.2013 tarihli raporu.

 

6306 sayılı kanunun 17. Maddesiuyarınca “Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi” nin Belediyemiz tarafındanyaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.05.2013 tarihliraporu.

 

17-MülkiyetiHazineye ait ve Kocaeli İl Özel İdaresi adına kesin tahsisli olan ,793 ada, 2parsel nolu 76.419,18m2´lik taşınmaz, 25( yirmi beş ) yıllığına Belediyemizetahsis edilmiştir. Söz konusu parselde bulunan 245,00 m2´lik yapının restoreedilerek , imar planındaki fonksiyon amacına hizmet etmek üzere  10 ( on) yıl süre ile kiraya verilmesiteklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.05.2013 tarihli raporu.

 

18- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında  Kanunun 4.maddesi hükümlerinde belirtilenşartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi teklifiile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.05.2013 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz