04.06.2013 Tarihli Meclis Kararları

4 Haziran 20130
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                    =============

 

 

 

KARAR52-  İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b 25d.1d uygulama imar planı paftası,3234 ada 9 nolu parselin mevcut imar planında “B-3” yapılanma koşulunasahip “Konut Alanı” kullanımının, “E=2.40, H=4 kat” yapılanma koşuluna sahip”Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesini içerenUygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 23.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde;

 

Söz konusu parsel maliki tarafındanALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-M.Alipaşa Mahallesi,G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3234 ada 9 nolu parselin mevcut imarplanında “B-3(Bitişik nizam, 3 kat)” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı”olan kullanımının E:2.40, kat yüksekliğinin ise Kocaeli Büyükşehir BelediyeMeclisinin 15.09.2006 tarih ve 598/2234 sayılı meclis kararı ile onaylanan  Bekirpaşa bölgesi ticaret alanları katartışına yönelik plan değişikliğine istinaden hazırlatılan ve 24.12.2008tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından onaylananjeolojik-jeoteknik etüd raporları esas alınarak H:4 kat yapılanma koşulunasahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin tümcephelerden 3mt olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planıkararları doğrultusunda önerilen ve parsellerin konumu itibari ile ana ulaşımakslarına yakınlığından dolayı bölgede oluşabilecek yurt talebininkarşılanmasına yönelik sunulan teklif ile; mevcutta bitişik yapı nizamına sahipalanda 3mt yan bahçe çekme mesafesi verilerek oluşturulan ayrık yapı düzeninin,söz konusu parselin kuzeyinde ve güneyinde parsel sınırlarına bitişik yer alanmevcut binalar dikkate alındığında mevcut yapı düzenini bozucu nitelikteolduğu, bu nedenle de söz konusu kullanıma ait önerilen yapılanma koşulununemsal değeri verilmesi yerine imar planı üzerindeki yapı nizamı değiştirilmedenbitişik olarak düzenlenmesi ile arka bahçe mesafesinin her iki kullanımarasındaki farklılığın oluşturacağı gürültü, mahremiyet…vb. kriterler gözönünde bulundurulduğunda 3mt yerine 5mt olarak düzenlenmesinin uygun olacağıtespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bu bağlamda; İzmit-M.AlipaşaMahallesi, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3234 ada 9 nolu parselinmevcut imar planında “Konut Alanı” olan kullanımının “Özel Yurt Alanı” olarakplanlanması ve E:2.40, H:4 kat olarak önerilen yapılanma koşulunun “B-4(bitişik, 4 kat)” düzenlenmesi ile parselin tüm cephelerinden 3mt olarakönerilen yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılarak sadece arka bahçe mesafesinin5mt olarak imar planı üzerine işlenmesi şeklinde yoğunluk artışı ve donatıeksilmesine yol açmayan, aksine donatı artışı öngören 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı değişikliği teklifinin, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgiliyönetmelikleri çerçevesinde tadilen yapılmasının (Belediye meclis üyeleriFikretGÖKMEN, Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN,Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN,Belediye meclis üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY,  Ali YILMAZ, Olcay SANAL´ ın kabul oylarıyla) uygun görülmeklekabulüne oyçokluğu ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

KARAR 53-   İzmit- Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.23c nazımimar planı paftası, 132 ada 1 nolu parselin “Pazarlama Alanı” olan kullanımının”Konut Alanı”, 125 ada 5,6 ve 7 nolu parsellerin “Konut Alanı” olankullanımının “Pazarlama Alanı”, 130 ada 2 nolu parselin “Konut Alanı” olankullanımının bir kısmının “Yönetim Merkezi” olarak değiştirilmesini içerenKocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.04.2013 tarih ve 211 sayılı kararıile onaylanan 1/5000 ölçeklinazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekliuygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 22.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde;

 

      Söz konusu bölgeningüneydoğusunda oluşan yeni yerleşmeler sonrasında ortaya çıkan alışverişihtiyacına cevap vermek amacıyla Pazar alanının yapılaşmanın yoğun olduğu 125ada 5,6 ve 7 nolu parsellere kaydırılması ve Kapalı Pazar Alanın altındaarazideki kot farkından dolayı oluşacak bodrum katların yine bölgeye hizmetetmek üzere otopark olarak düzenlenmesinin düşünüldüğü belirlenmiştir.

       Bu doğrultuda; KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2013 tarih ve 211 sayılı kararı ileonaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit-Serdar Mahallesi (tapudaArızlı), G23b.23c.2a Uygulama İmar planı paftası, 132 ada 1 nolu parselde yeralan “Pazar Alanı” kullanımının G23b.23c.2b Uygulama İmar Planı paftası, 125ada 5,6 ve 7 nolu parseller üzerine kaydırılarak batısındaki 7mt genişliğindekiimar yolunun 10 mt olarak düzenlenmesi ve yapılanma koşullarının E:1.50, H:2kat, çekme mesafelerinin ise tüm cephe hatlarından 5mt olarak belirlenmesi, 132ada 1 nolu parselin ise “5/A-3/3, 0.30/0.90” yapılaşma koşuluna sahip “KonutAlanı” olarak planlanması veparselin kuzey vebatı sınırının imar yolunun arazideki fiili durumu dikkate alınarak yenidendüzenlenmesi ile kaldırılanPazar alanından arta kalan alanın yine bölgenin kamusal ihtiyaçlarıdoğrultusunda “Konut Alanı” kullanımlı 130 ada 2 nolu parselin takriben748m⊃´lik kısmında E:0.80, H:2 kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye HizmetAlanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşmamesafelerinin parselin cephe aldığı her iki imar yolundan 5mt, komşumülkiyetlerden ise 3mt düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıdeğişikliği yapılmasının,3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiğişekilde planlanmasının (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye meclis üyeleri,M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmailGÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK,Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ, Olcay SANAL´ın kabul oylarıyla) uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.  

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

K A R A R

                                                    =============

 

KARAR 54-   İzmit-Üçtepeler Mevkii, Kabaoğlu Köyü, Sarıcalar Köyü ileMalta Mevkii´nde yer alan ve üst ölçekli planda İ6-İ7-İ8 olarak tanımlıyaklaşık 469 hektarlık alanda kent merkezi ve üniversiteyi bütünleştirecekşekilde kaliteli ve yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak amacıylahazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, lejant ve plan notu ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde;

 

Belediyemiz sınırları içerisindeİstanbul-Ankara TEM Otoyolu kuzeyinde yer alan1/5000 ölçekli Nazım İmarPlanı´nda İ6-İ7-İ8 nolu “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanları” olaraktanımlanan İzmit-Üçtepeler Mevkii, Kabaoğlu Köyü, Sarıcalar Köyü ve Malta Mevkii´ninbir kısmını kapsayan planlama alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanlarına esas yapılan alansal analiz çalışmaları, yenilenen kurum görüşlerive güncellenen mülkiyet bilgisi doğrultusunda ana ulaşım kararları, fonksiyonalanı sınırları ve planlama alanlarında sağlıklı ve tercih edilen biryapılaşmanın oluşturabilmesi adına gelişme konut alanları nüfus ve yoğunlukkararlarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı,1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve İzmit Planlama Bölgesi “SosyalDonatı Alan Gereksinimi Tablosu” değişikliği teklifinin Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisinin 11.04.2013 tarih ve 212 sayılı kararı ile onaylandığıbelirlenmiştir.

 Bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisininnazım imar planı arazi kullanımı, yapı yoğunluğu, sosyal ve teknik altyapıalanları dağılımı ve yer seçimi kararlarına uygun düzenlemeler içerdiği tespitedilmiş, ancak önerilen uygulama imar planı teklifi üzerinde Komisyonumuzcayapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda;

 

ü     “İzmit-Sarıcalar İ-7 GelişmeKonut Alanı”, G23b.24b.1d Uygulama İmar Planı paftası, 2082 nolu parselüzerinde planlanan 10mt genişliğindeki imar yolunun arasından geçtiği konutadalarının birleştirilmesi ve güneyde yer alan “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanıve Yeşil alan” gibi farklı kullanımların konut alanlarından ayrılmasınısağlamak amacıyla güneye kaydırılarak planlanması,

ü     Yine “İzmit-Sarıcalar İ-7Gelişme Konut Alanı”, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı paftası, 1177 ve 1174nolu parseller üzerinde yapılması düşünülen özel okul talebine ilişkin yapılanincelemede, değişiklik sonrası sosyal donatı artışına neden olunacağıbelirlendiğinden, söz konusu parsellerin öneri planda “Konut ve imar yolu” olankullanımlarının E:1.00, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Eğitim TesisAlanı” olarak planlanması ve tüm cephelerinden 5mt tapı yaklaşma mesafesibelirlenmesi ile yapılan değişiklik sonrası söz konusu bölgeye hizmet üzereplanlanan merkezle okul arasındaki bütünselliğin sağlanması amacıyla ÖzelEğitim Tesis Alanı ile Belediye Hizmet Alanı arasında kalan 1178 nolu parselinbir kısmının E:0.60, H:2 kat yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarakplanlanması, ayrıca planlanan okul alanının batısında yer alan parçacıl konutalanının bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesi, bir kısmının isebatısındaki konut adasına dahil edilmesi,  

ü    “İzmit- Üçtepeler İ-8 GelişmeKonut Alanı” , G23b.24b.1a Uygulama İmar Planı paftası, 1524,1525,1526 ve 2025nolu parsellerin arasından geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun ise mevcutyapılaşma ve yolun fiili durumu dikkate alınarak batıya kaydırılarakplanlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

 

 

 

 

Bu bağlamda; “İzmit- Kabaoğlu İ-6 Gelişme KonutAlanı”, “İzmit- Sarıcalar İ-7 Gelişme Konut Alanı” ve “İzmit- Üçtepeler İ-8Gelişme Konut Alanı”, G23b.19d.2c, G23b.19c.1a-1b-1c-1d, G23b.19c.2a-2d,G23b.19d.3b-3c, G23b.19c.4a-4b-4c-4d, G23b.19c.3a-3c-3d, G23b.24a.2a-2b-2c-2d,G23b.24b.1a-1b-1c-1d, G23b.24b.2a-2b-2d-2c, G23b.24b.4a-4b, G23b.24b.3a-3bUygulama İmar Planı paftaları üzerinde yer alan İzmit Merkezinin kuzeyindekiGelişme Konut Alanlarının ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları ile yapıyoğunluğu ve sosyal teknik altyapı alanlarının büyüklük ve konumlarını belirleyen1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejand ve Plan notu ilavesi teklifinin,nazım imar planı ana kararları, planlama ilkeleri, kamu yararı ve imar mevzuatıçerçevesinde tadilen yapılmasının uygun görülmekle kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

KARAR55–    İzmit- Gündoğdu Mahallesi,G23b.24b.3b, G23b.25a.4a-4b ve G23b.25a.3a uygulama imar planı paftaları, 794ada 1 nolu parselin tamamı ile 795 ada 1 nolu parselin bir kısmında yer alan”Sağlık Tesisleri Alanı” kullanımının “E=1, H:4 kat” yapılaşma koşulunun,E=2.00, H:Serbest olarak düzenlenmesi ile plan notu ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun24.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programında yer alanİzmit-Gündoğdu Mahallesi, cephanelik mevkiinde Kamu- Özel Ortaklığı FinansModeliyle yapılması planlanan 1180 yataklı Entegre Sağlık Kampüsünün imarplanındaki mevcut yapılaşma koşulları çerçevesinde yapılmasının mümkünolmadığı, bu nedenle mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sağlık Bakanlığı´natahsisli 794 ada 1 nolu parselin tamamı ile 795 ada 1 nolu parselin birkısmında yer alan “Sağlık Tesisleri Alanı” kullanımının mevcut imar planında E:1.60,H:4 kat olan yapılaşma koşulunun E=2.00, H:Serbest olarak düzenlenmesi ile1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına yeni hükümler içeren ilavemaddeler eklenmesinin talep edildiği belirlenmiştir.

Bu doğrultudaSağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel Ortaklığı DaireBaşkanlığınca hazırlanan plan değişikliği teklifi üzerinde yapılandeğerlendirme sonucu; Cephanelik mevkiinde, kent içerisinde yapılaşmadan kalantek açık alan özelliği gösteren söz konusu bölge için talep edilen E:2.00,H:Serbest yapılanma koşulları ile bölgenin kendine özgü karakteristiközelliğini bozucu müdahalelerin daha da fazlalaştırılarak yapı yoğunluğuartışına sebep olunacağı ve yükseklik değerinin serbest bırakılmasının arazinintopoğrafik yapısı göz önünde bulundurulduğunda kent siluetine olumsuz etkiyaratacağı tespit edilmiştir.

Ayrıca,”Entegre Sağlık Kampüsü” yapılabilmesi için mevcut plan notlarına eklenmesiönerilen maddeler tek tek incelendiğinde;

ü  2 ve 3 nolu maddelerin dışındatanımlanan hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği içerisindeyer aldığından plan notlarına eklenmesine gerek olmadığı,

ü  3 nolu madde ile önerilenyapılanma koşulu değerlerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı olduğu,

ü  2 nolu madde ile tanımlanan”Entegre Sağlık Kampüsü” alanı kullanım kararının ise tüm sağlık alanlarınıkapsayacak şekilde tanımlanmasından ziyade 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıüzerinde ayrı bir sembol ile ifadelendirilerek, lejand paftası ile plannotlarında ayrı olarak tanımlanmasının daha uygun olduğu belirlenmiştir.

 

Bu bağlamda; İzmit- GündoğduMahallesi, G23b.24b.3b, G23b.25a.4a-4b-3a Uygulama İmar Planı paftaları, 794ada 1 nolu parselin tamamı ile 795 ada 1 nolu parselin bir kısmında yer alan”Sağlık Tesisleri Alanı” kullanımını için önerilen E:2.00 yapı yoğunluğudeğerinin E:1.60, H:Serbest olarak önerilen yükseklik değerinin ise bahse konualanı içerir 20.12.2006 tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğütarafından onaylanan jeolojik-jeoteknik etüd raporu doğrultusundakısıtlandırılarak H:9 kat olarak planlanması ve imar planı üzerine  “Entegre Sağlık Tesisi Alanı(EST)”) kullanımkararının eklenmesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı lejantına “EntegreSağlık Tesisi Alanı” tanımının eklenmesi ve imar planı notlarına; “Entegre Sağlık Tesis Alanı:  03.07. 2005 tarih ve 5396 sayılı SağlıkHizmetleri Temel Kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında Kanun ve bu kanunadayalı 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren Sağlık  Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması  İle  Tesislerdeki Tıbbi  Hizmet  Alanları 

 

 

 

Dışındaki Hizmet  ve Alanların  İşletilmesi  Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmeliğin  4. Maddesinde belirtilen  bu alanlarda;

     a) Entegre  sağlık  kampüsü, eğitim  araştırma hastanesi,  devlet hastanesi,  özel  dal hastanesi, gün hastanesi,  sağlık ocağı,  klinik  otel, rehabilitasyon  merkezi, kanser  araştırma merkezi,  aşı eğitim merkezi,  aşı  üretim merkezi,  aşı araştırma-geliştirme merkezi,  ana  çocuk sağlığı ve  aile planlaması merkezi,  toplum  sağlığı merkezi,  organ ve  doku bankası,  bölgesel  kan merkezi,  kan ürünleri üretim  tesisi, ağız  ve  diş sağlığı  merkezi,  tüm kara, hava  ve  deniz teçhizatları  dahil olmak üzere  112  acil servis komuta  kontrol  merkezi ile  destek  birimleri dahil  ilgili tesisin her türlü  bölümleri  ve bunlarla  sınırlı  olmamak kaydıyla,  bakanlığın yapmak  ve yaptırmakla yükümlü olduğu  ek  binalar dahil  sağlıkla  ilgili diğer  tüm  tesisler ile,

     b) Tıbbi hizmetler dışında ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunolarak otopark,  otel,  banka şubesi, restoran, kafeterya,  konferans vekültür merkezi, internet ve iletişim merkezi, yaşlı bakım evi, kreş,  personel servisi,  taksi hizmetleri ve benzeri ulaştırmahizmetleri, zayıflama ve diyet merkezi gibi ön proje ile tanımlanacakolan,  sağlık tesisi konsepti ile uyumlualanlar ile sağlık tesis alanının gereksinimi ve tamamlayıcısı niteliğindediğer ticari tesisler yapılabilir. Tıbbi hizmetler dışındaki bu tesisler hiçbirsurette sağlık tesis alanının genel niteliğini bozucu olamaz.” tanımının ilaveedilmesi şeklinde uygulama imar planı, plan notu ve lejandı değişikliğiteklifinin imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuatçerçevesinde tadilen yapılmasının (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE,İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, CengizÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. NevzatDOĞAN, Belediye meclis üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  FahriMEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, EmineOKANALP, Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ, OlcaySANAL´ ın kabul oylarıyla) uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile kararverildi. 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                     =============

 

KARAR56-  İzmitBelediye Meclisi´nin 03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ile onaylanan “İ-1(Çayırköy) Gelişme Konut Alanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanı ve İ-10(Akpınar) Gelişme Konut Alanı Uygulama İmar Planı”na ilişkin 30 günlük yasalaskı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmarKomisyonunun 23.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Çayırköyİ-1 Gelişme Konut Alanı; G24a.16d.1a, G24a.16d.1b, G24a.16d.1d, G24a.16d.1c,G24a.16d.4a, G24a.16d.4b, G24a.16d.4c, G24a.16d.4d, G23b.20c.3b, G23b.20c.3c, İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme KonutAlanı; G23b.23b.1c, G23b.23b.2d, G23b.23b.4a, G23b.23b.4b, G23b.23b.3a,G23b.23b.3b, G23b.23b.4d, G23b.23b.4c, G23b.23b.3d, G23b.23b.3c, G23b.23d.2b,G23b.23a.3c ve İzmit-Akpınar İ-10 Gelişme Konut Alanı; G23b.18c.4d,G23b.18.d.3c, G23b.18d.3d, G23b.23a.2a, G23b.23a.2b uygulama imar planıpaftaları üzerinde yer alan İzmit Merkezinin kuzey ve kuzeydoğusundaki GelişmeKonut Alanlarının ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları ile yapı yoğunluğuve sosyal teknik altyapı alanlarının büyüklük ve konumlarını belirleyen 1/1000ölçekli uygulama imar planı önerisinin İzmit Belediye Meclisi´nin 03.04.2012tarih 33 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir BelediyeMeclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ileonaylandığı belirlenmiştir. Söz konusu imar planının 3194 sayılı İmarKanununun “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği”nin 20.maddesi gereğince20.12.2012-21.01.2013 tarihleriarasında 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edildiği ve alanda yer alanparsel maliklerinin planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarını içerentaleplerin Belediyemize iletildiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda; yasalaskı süresinde yapılan itirazları içeren talepler imar planı üzerinde yeni düzenlemeler içerdiği düşünüldüğünden sözkonusu talepler planlama bölgeleri bazında tek tek ifadelendirilerek, imarplanı ana kararlarına yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

İ-1 (ÇAYIRKÖY) PLANLAMA BÖLGESİ:

1. İbrahim DEMİR imzalı 31.12.2012 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2491 nolu parselin planüzerinde tanımsız alanda kaldığı belirtilerek, planlamaya dahil edilmesi vekonut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2491 nolu parselin imarplanında ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı belirlenmiş olup, konut alanıolarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda; bitişiğindeki parkalanı ile orman alanı arasındaki alanın konut alanı olarak planlanması içinyeterli büyüklükte olmadığı belirlendiğinden söz konusu parselin park alanıolarak düzenlenmesinintadilen uygunolduğu,

2. İbrahim AK varisleriimzalı bila tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2502 nolu parselin ağaçlandırılacak alan olarak planlandığıbelirtilerek, parselin konut alanı olacak şekilde düzenlenmesi talepedilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2502 nolu parselin imarplanında “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmişolup, söz konusu

 

parselin “Konut Alanı”olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda; parselin eğimaçısından da uygun alanda yer alması sebebiyle büyük bir kısmının “KonutAlanı”, bir kısmının “Park Alanı”, bir kısmının “İmar Yolu” ve geri kalan küçükbir kısmının ise “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

3. Remziye YAVUZ imzalı 03.01.2013 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2499 ve 2512 nolu parsellerinağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinkonut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2499 nolu parselin imarplanı üzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlandığı,bir kısmının ise plan onama sınırı dışında kaldığı belirlenmiş olup, planlamasınırları içerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkinyapılan inceleme sonucunda parselin büyük bir bölümünün eğim açısından da uygunalanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da”Park Alanı ve İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy, 2512 noluparselin ise imar planı üzerinde bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının”Ağaçlandırılacak Alan” ve geri kalan kısmının ise “İmar Yolu” olarakplanlandığı belirlenmiş olup, parselin Ağaçlandırılacak Alan üzerinde kalankısmının Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlıkaçısından yaratacağı olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselintamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmayacağı ancak planlanankonut alanının kuzey yönünde genişletilmesi şeklinde yapılacak düzenlemenin tadilen uygun olduğu,

4. Şener İÇER imzalı 03.01.2013 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2499 ve 2512 nolu parsellerinağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinkonut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2499 nolu parselin imar planıüzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarakplanlandığı, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında kaldığı belirlenmişolup, planlama sınırları içerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin büyük bir bölümününeğim açısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “KonutAlanı”, bir kısmının da “Park Alanı ve İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy, 2512 noluparselin ise imar planı üzerinde bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının”Ağaçlandırılacak Alan” ve geri kalan kısmının ise “İmar Yolu” olarakplanlandığı belirlenmiş olup, parselin Ağaçlandırılacak Alan üzerinde kalankısmının Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlıkaçısından yaratacağı olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselintamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmayacağı ancak planlanankonut alanının kuzey yönünde genişletilmesi şeklinde yapılacak düzenlemenin tadilen uygun olduğu,

5. Caner İÇEN imzalı bila tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2499 ve 2512 nolu parsellerinağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinkonut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2499 nolu parselin imar planıüzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarakplanlandığı, bir kısmının ise plan

 

onama sınırı dışındakaldığı belirlenmiş olup, planlama sınırları içerisinde kalan kısmının “KonutAlanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin büyükbir bölümünün eğim açısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük birkısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da “Park Alanı ve İmar Yolu” olarakplanlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy, 2512 noluparselin ise imar planı üzerinde bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının”Ağaçlandırılacak Alan” ve geri kalan kısmının ise “İmar Yolu” olarakplanlandığı belirlenmiş olup, parselin Ağaçlandırılacak Alan üzerinde kalankısmının Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlıkaçısından yaratacağı olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselintamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmayacağı ancak planlanankonut alanının kuzey yönünde genişletilmesi şeklinde yapılacak düzenlemenin tadilen uygun olduğu,

6. Hayriye GÜRSUCU imzalı 04.01.2013 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2499 ve 2506 nolu parsellerinağaçlandırılacak alan üzerinde kaldığı belirtilerek parsellerin konut alanıolarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2499 nolu parselin imar planıüzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarakplanlandığı, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında kaldığı belirlenmişolup, planlama sınırları içerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin büyük bir bölümününeğim açısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “KonutAlanı”, bir kısmının da “Park Alanı ve İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy, 2506 noluparselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarakplanlandığı ancak parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusundayapılaşmaya uygun olmayan alanda yer alması, bir kısmının ise Enerji NakilHattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselin konut alanı olarakplanlanması şeklinde yapılan talebinuygun olmadığı,

7. Refik İÇEN imzalı 04.01.2013 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2499 ve 2506 nolu parsellerinağaçlandırılacak alan üzerinde kaldığı belirtilerek parsellerin konut alanıolarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2499 nolu parselin imarplanı üzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarakplanlandığı, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında kaldığı belirlenmişolup, planlama sınırları içerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin büyük bir bölümününeğim açısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “KonutAlanı”, bir kısmının da “Park Alanı ve İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy, 2506 noluparselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarakplanlandığı ancak parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusundayapılaşmaya uygun olmayan alanda yer alması, bir kısmının ise Enerji NakilHattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde

 

 

bulundurulduğundaparselin konut alanı olarak planlanması şeklinde yapılan talebin uygun olmadığı,

8. İsa ÇOBAN imzalı 08.01.2013 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2490 nolu parselin planüzerinde tanımsız alanda kaldığı belirtilerek, planlamaya dahil edilmesi vekonut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2490 nolu parselin imarplanında ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı belirlenmiş olup, konut alanıolarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda; bitişiğindeki parkalanı ile orman alanı arasındaki alanın konut alanı olarak planlanması içinyeterli büyüklükte olmadığı belirlendiğinden söz konusu parselin park alanıolarak düzenlenmesinintadilen uygunolduğu,

9. Recep DERVİŞOĞLU imzalı 10.01.2012 tarihli dilekçe ile; Yassıbağ Mevkii, 2189 nolu parselinimar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, imar yolunun kaydırılarak parselsınırı dışından geçirilmesi talep edilmektedir.

 DeğerlendirmeSonucu: Yassıbağ Mevkii,2189 nolu parselin büyük bir kısmının “Konut Alanı”, geri kalan kısmının ise”İmar Yolu” olarak planlandığı, ancak parselden geçen imar yolunun parselindışından geçecek şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin yapılan incelemesonucunda söz konusu imar yolunun parselde yer alan mevcut yapının dakorunacağı şekilde batı yönünde kaydırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

10. Ömriye ÇÖREGİLİ imzalı 10.01.2013 tarihli dilekçe ile;Çayırköy, 2499 ve 2506nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, sözkonusu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2499 nolu parselin imar planıüzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarakplanlandığı, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında kaldığı belirlenmişolup, planlama sınırları içerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin büyük bir bölümününeğim açısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “KonutAlanı”, bir kısmının da “Park Alanı ve İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy, 2506 noluparselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlandığıancak parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusunda yapılaşmaya uygunolmayan alanda yer alması, bir kısmının ise Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağıaltında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkiler göz önündebulundurulduğunda parselin konut alanı olarak planlanması şeklinde yapılan talebin uygun olmadığı,

11. Sadettin EFE imzalı 10.01.2013 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 3072, 3073, 3074, 3677, 3678nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, parsellerinağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanı olarak düzenlenmesi talepedilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 3072 nolu parselin imar planıüzerinde “Ağaçlandırılacak Alan”, “Park Alanı” ve bir kısmının tanımsız alandakaldığı, ağaçlandırılacak alanda kalan kısmının Enerji Nakil Hattı ve KorumaKuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkiler gözönünde bulundurulduğunda konut alanı olarak planlanmasının uygun olmadığı ile parselin kuzeyinde tanımsız kalan paçasının

 

mevcut imar planları ileentegrasyonun sağlanması amacıyla yeşil alan olarak düzenlenmesinintadilen uygun olduğu,

Çayırköy, 3073 noluparselin bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”, bir kısmının “Park Alanı” olarakplanlandığı belirlenmiş olup, parselin konut alanı olarak düzenlenmesineilişkin yapılan incelemede; parselin neredeyse tamamının Enerji Nakil Hattı veKoruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkilergöz önünde bulundurulduğunda yapılan talebinuygun olmadığı,

Çayırköy, 3074 noluparselin büyük bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”, geri kalan kısmının ise”İmar Yolu” olarak planlandığı, ancak parselin konut alanı olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan incelemede; parselin neredeyse tamamının EnerjiNakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda yapılan talebin uygun olmadığı,

Çayırköy, 3677 noluparselin imar planı üzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”, bir kısmının”İmar Yolu”, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında yer aldığı belirlenmişolup, parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusunda yapılaşmaya uygunolmayan alanda kalması ile bir kısmının ise Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağıaltında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkiler göz önündebulundurulduğunda parselin planlama sınırları içerisinde kalan bölümünün konutalanı olarak planlanması şeklinde yapılan talebinuygun olmadığı,

Çayırköy, 3678 noluparselin mülkiyetinin talep sahibine ait olmadığı ve pilon yeri olarakTEK(Türkiye Elektrik Kurumu)  tarafındanhükmen tescil edildiği belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığıgerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

           12. Niyazi EFE imzalı 08.01.2013 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 3072,3073, 3074, 3677, 3678 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan üzerinde yeraldığı belirtilerek, parsellerin

ağaçlandırılacakalandan çıkartılarak konut alanı olarak düzenlenmesi ya da yeşil alan(parkalanı) olarak düzenlenmesi ve başka yerden konut alanı olarak verilmesi talepedilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,3072 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan”, “Park Alanı” vebir kısmının tanımsız alanda kaldığı, ağaçlandırılacak alanda kalan kısmınınEnerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısındanyaratacağı olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda konut alanı olarak planlanmasınınuygun olmadığı ile parselinkuzeyinde tanımsız kalan paçasının mevcut imar planları ile entegrasyonunsağlanması amacıyla yeşil alan olarak düzenlenmesinin tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,3073 nolu parselin bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”, bir kısmının “ParkAlanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin konut alanı olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan incelemede; parselin neredeyse tamamının EnerjiNakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda yapılan talebin uygun olmadığı,

Çayırköy,3074 nolu parselin büyük bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”, geri kalankısmının ise “İmar Yolu” olarak planlandığı, ancak parselin konut alanı olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan incelemede; parselin neredeyse tamamının EnerjiNakil Hattı

 

veKoruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkilergöz önünde bulundurulduğunda yapılan talebinuygun olmadığı,

Çayırköy,3677 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”,bir kısmının “İmar Yolu”, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında yer aldığıbelirlenmiş olup, parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusundayapılaşmaya uygun olmayan alanda kalması ile bir kısmının ise Enerji NakilHattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselin planlama sınırlarıiçerisinde kalan bölümünün konut alanı olarak planlanması şeklinde yapılan talebin uygun olmadığı,

Çayırköy,3678 nolu parselin mülkiyetinin talep sahibine ait olmadığı ve pilon yeriolarak TEK(Türkiye Elektrik Kurumu) tarafından hükmen tescil edildiği belirlendiğinden, itirazı gerektirenbir durum olmadığı gerekçesiyle talebinuygun olmadığı,

13. Ali Osman EFE imzalı 10.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy, 3072, 3073, 3074, 3677, 3678 noluparsellerin ağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, parsellerinağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanı olarak düzenlenmesi talepedilmektedir.

Değerlendirme Sonucu; Çayırköy,3072 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan”, “Park Alanı” vebir kısmının tanımsız alanda kaldığı, ağaçlandırılacak alanda kalan kısmınınEnerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısındanyaratacağı olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda konut alanı olarakplanlanmasının uygun olmadığı ileparselin kuzeyinde tanımsız kalan paçasının mevcut imar planları ileentegrasyonun sağlanması amacıyla yeşil alan olarak düzenlenmesinin tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,3073 nolu parselin bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”, bir kısmının “ParkAlanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin konut alanı olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan incelemede; parselin neredeyse tamamının EnerjiNakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda yapılan talebin uygun olmadığı,

          Çayırköy, 3074 nolu parselin büyük bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”, geri kalankısmının ise “İmar Yolu” olarak planlandığı, ancak parselin konut alanı olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan incelemede; parselin neredeyse tamamının EnerjiNakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda yapılan talebin uygun olmadığı,

 

Çayırköy,3677 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”,bir kısmının “İmar Yolu”, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında yer aldığıbelirlenmiş olup, parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusundayapılaşmaya uygun olmayan alanda kalması ile bir kısmının ise Enerji NakilHattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselin planlama sınırlarıiçerisinde kalan bölümünün konut alanı olarak planlanması şeklinde yapılan talebin uygun olmadığı,

 

 

Çayırköy,3678 nolu parselin mülkiyetinin talep sahibine ait olmadığı ve pilon yeriolarak TEK(Türkiye Elektrik Kurumu) tarafından hükmen tescil edildiği belirlendiğinden, itirazı gerektirenbir durum olmadığı gerekçesiyle talebinuygun olmadığı,

14. Aşır AKBABA imzalı 10.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy, 2512, 2495(sehven 1495) ve 2370 noluparsellerin bir kısmının ağaçlandırılacak alanda kaldığı belirtilerek,parsellerinin tamamının konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2512 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının”Ağaçlandırılacak Alan” ve geri kalan kısmının ise “İmar Yolu” olarakplanlandığı belirlenmiş olup parselin Ağaçlandırılacak Alan üzerinde kalankısmın Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlıkaçısından olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak parselin tamamının konutalanı olarak düzenlenmesinin uygun olmayacağı ancak planlanan konut alanınınkuzey yönünde genişletilmesi şeklinde yapılacak düzenlemenin tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2495(sehven 1495) nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve”İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin “KonutAlanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin eğimaçısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut Alanı”,planlanan konut alanlarına hizmet etmek üzere bir kısmının “Park Alanı”, gerikalan kısmının “İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2370 nolu parselin imar planı üzerinde “Konut Alanı”, “Ağaçlandırılacak Alan”ve “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselinağaçlandırılacak alan olan kısmının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkinyapılan inceleme sonucunda parselin ağaçlandırılacak alanda kalan kısmınınaşırı eğimli olması nedeniyle konut alanının arazi eğiminin elverdiği ölçüdedoğuya doğru genişletilmesinin tadilenuygun olduğu,

15. Aşır AKBABA imzalı 10.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy, 2392 ve 2390 nolu parsellerin planlamaalanı içerisinde dahil edilmediği belirtilerek parsellerin konut alanı olarakdüzenlenmesi ve planlama alanı içerisine alınması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2390 ve 2392 nolu parselin bir kısmının konut alanı ve imar yolu olarakplanlandığı, geri kalan kısmının ise plan onama sınırları dışında KarayollarıGenel Müdürlüğünce sınırları belirlenen ve projelendirilen Kuzey MarmaraOtoyolu Yol Kenar Koruma Kuşağı altında kaldığı dolayısıyla parsellerin konutalanı olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan talebin üst ölçekli plankararlarına aykırı olduğu belirlendiğinden uygunolmadığı,

16. Sadiye KUŞKU imzalı 07.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy, 2512, 2495(sehven 1495) ve 2370 noluparsellerin ağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, söz konusuparsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

          Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2512 nolu parselin imar planı üzerindebir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve geri kalankısmının ise “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup parselinAğaçlandırılacak Alan üzerinde kalan kısmın Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağıaltında yer almasının sağlık açısından olumsuz etkileri göz önündebulundurularak parselin tamamının konut alanı olarak

 

 

 

düzenlenmesininuygun olmayacağı ancak planlanan konut alanının kuzey yönünde genişletilmesişeklinde yapılacak düzenlemenin tadilenuygun olduğu,

 

Çayırköy,2495(sehven 1495) nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve”İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin “KonutAlanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin eğimaçısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut Alanı”,planlanan konut alanlarına hizmet etmek üzere bir kısmının “Park Alanı”, gerikalan kısmının “İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2370 nolu parselin imar planı üzerinde “Konut Alanı”, “Ağaçlandırılacak Alan”ve “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselinağaçlandırılacak alan olan kısmının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkinyapılan inceleme sonucunda parselin ağaçlandırılacak alanda kalan kısmınınaşırı eğimli olması nedeniyle konut alanının arazi eğiminin elverdiği ölçüdedoğuya doğru genişletilmesinin tadilenuygun olduğu,

17. Melek AKBABA imzalı 09.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy,2512, 2495(sehven 1495) ve 2370 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan üzerindeyer aldığı belirtilerek, söz konusu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesitalep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2512 nolu parselin imar planıüzerinde bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” vegeri kalan kısmının ise “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olupparselin Ağaçlandırılacak Alan üzerinde kalan kısmın Enerji Nakil Hattı veKoruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından olumsuz etkileri gözönünde bulundurularak parselin tamamının konut alanı olarak düzenlenmesininuygun olmayacağı ancak planlanan konut alanının kuzey yönünde genişletilmesişeklinde yapılacak düzenlemenin tadilenuygun olduğu,

Çayırköy,2495(sehven 1495) nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve”İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin “KonutAlanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin eğimaçısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut Alanı”,planlanan konut alanlarına hizmet etmek üzere bir kısmının “Park Alanı”, gerikalan kısmının “İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2370 nolu parselin imar planı üzerinde “Konut Alanı”, “Ağaçlandırılacak Alan”ve “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselinağaçlandırılacak alan olan kısmının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkinyapılan inceleme sonucunda parselin ağaçlandırılacak alanda kalan kısmınınaşırı eğimli olması nedeniyle konut alanının arazi eğiminin elverdiği ölçüde doğuyadoğru genişletilmesinin tadilen uygunolduğu,

18. Rüveyde KARAOĞLAN imzalı 01.01.2013tarihli dilekçe ile; Çayırköy,2512, 2495(sehven 1495) ve 2370 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan üzerindeyer aldığı belirtilerek, söz konusu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesitalep edilmektedir.

            DeğerlendirmeSonucu: Çayırköy, 2512 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmının “KonutAlanı”, bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve geri kalan kısmının ise “İmarYolu”

 

 

olarakplanlandığı belirlenmiş olup parselin Ağaçlandırılacak Alan üzerinde kalankısmın Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlıkaçısından olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak parselin tamamının konutalanı olarak düzenlenmesinin uygun olmayacağı ancak planlanan konut alanınınkuzey yönünde genişletilmesi şeklinde yapılacak düzenlemenin tadilen uygun olduğu,

 

Çayırköy,2495(sehven 1495) nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve”İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin “KonutAlanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda, parselin eğimaçısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut Alanı”,planlanan konut alanlarına hizmet etmek üzere bir kısmının “Park Alanı”, gerikalan kısmının “İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2370 nolu parselin imar planı üzerinde “Konut Alanı”, “Ağaçlandırılacak Alan”ve “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin ağaçlandırılacakalan olan kısmının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan incelemesonucunda parselin ağaçlandırılacak alanda kalan kısmının aşırı eğimli olmasınedeniyle konut alanının arazi eğiminin elverdiği ölçüde doğuya doğrugenişletilmesinin tadilen uygun olduğu,

19. Kıymet TÜRKAN imzalı 10.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy,2512 ve 2495(sehven 1495) nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan üzerinde yeraldığı belirtilerek, söz konusu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesitalep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2512 nolu parselin imar planıüzerinde bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” vegeri kalan kısmının ise “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup,parselin Ağaçlandırılacak Alan üzerinde kalan kısmın Enerji Nakil Hattı veKoruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkilergöz önünde bulundurulduğunda parselin tamamının konut alanı olarakdüzenlenmesinin uygun olmayacağı ancak planlanan konut alanının kuzey yönündegenişletilmesi şeklinde yapılacak düzenlemenin tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2495(sehven 1495) nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve”İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin “KonutAlanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin eğimaçısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut Alanı”,planlanan konut alanlarına hizmet etmek üzere bir kısmının “Park Alanı”, gerikalan kısmının “İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

20. Mehmet Güneş imzalı 10.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy,3074 nolu parselin ağaçlandırılacak alanda, 3080 nolu parselin ise konutalanında kaldığı belirtilerek, 3074 nolu parselin tarım alanı olarak, 3080 noluparselin ise üzerinde sera alanları olduğundan tarım alanı olarak düzenlenmesitalep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 3074 nolu parselin büyük birkısmının “Ağaçlandırılacak Alan”, geri kalan kısmının ise “İmar Yolu” olarakplanlandığı belirlenmiş olup, parselin tamamının tarım alanı olarakdüzenlenmesinin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelik taşıdığıgerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

 

 

Çayırköy,3080 nolu parselin büyük bir kısmının konut Alanı, bir kısmının İmar yolu gerikalan küçük bir kısmının ise Ağaçlandırılacak Alan olarak planlandığıbelirlenmiş olup, parselin tamamının tarım alanı olarak düzenlenmesinin nazımimar planı ana kararlarını bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

21.Yaşar İÇEN imzalı bila tarihli dilekçeile; Çayırköy, 2499 ve 2506 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan üzerindeyer aldığı belirtilerek, söz konusu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesitalep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2499 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve”İmar Yolu” olarak planlandığı, bir kısmının ise plan onama sınırı dışındakaldığı belirlenmiş olup, planlama sınırları içerisinde kalan kısmının “KonutAlanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin büyükbir bölümünün eğim açısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük birkısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da “Park Alanı ve İmar Yolu” olarakplanlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2506 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu”olarak planlandığı ancak parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusundayapılaşmaya uygun olmayan alanda yer alması, bir kısmının ise Enerji NakilHattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselin konut alanı olarakplanlanması şeklinde yapılan talebinuygun olmadığı,

22. Niyazi EFE imzalı 14.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy,2558, 2568, 3677 ve 4268 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan olarakplanlandığı belirtilerek, söz konusu imar planının iptali talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2558 ve 2568 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmının “AğaçlandırılacakAlan” olarak planlandığı ve geri kalan kısmının ise plan onama sınırı dışındakaldığından parselin tamamının Konut Alanı olarak düzenlenmesinin mümkünolmadığı belirlenmiş olup, ancak parselin plan sınırları içerisinde kalankısmının eğim açısından yapılaşmaya uygun olması sebebiyle “Konut Alanı” ve”İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilenuygun olduğu,

Çayırköy,3677 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan”,bir kısmının “İmar Yolu”, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında yer aldığıbelirlenmiş olup, parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusundayapılaşmaya uygun olmayan alanda kalması ile bir kısmının ise Enerji NakilHattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselin planlama sınırlarıiçerisinde kalan bölümünün konut alanı olarak planlanması şeklinde yapılan talebin uygun olmadığı,

Çayırköy,4268 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve tanımsızalanda kaldığı, ağaçlandırılacak alanda kalan kısmının Enerji Nakil Hattı veKoruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkilergöz önünde bulundurulduğunda konut alanı olarak planlanmasının uygun olmadığı ile parselin kuzeyindetanımsız kalan paçasının mevcut imar planları ile entegrasyonun sağlanmasıamacıyla yeşil alan olarak düzenlenmesinin tadilenuygun olduğu,

 

 

23. Remziye AKBABA imzalı bila tarihlidilekçe ile; Çayırköy,2504, 2511 ve 2494 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığıbelirtilerek, söz konusu parsellerin ağaçlandırılacak alandan çıkartılarakyeniden planlanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2504 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve”İmar Yolu” olarak planlandığı, geri kalan kısmının ise plan onama sınırıdışında kaldığı belirlenmiş olup, planlama sınırları içerisinde kalan kısmındaparçacıl olarak konut alanı planlanmasının imar planı ana kararlarını bozucunitelikte olduğu belirlendiğinden talebinuygun olmadığı,

Çayırköy,2511 nolu parselin imar planı üzerinde konut alanı ağaçlandırılacak alan veimar yolu olarak planlandığı ancak parselin ağaçlandırılacak alan olan kısmınınzemin etütleri doğrultusunda yapılaşmaya uygun olmayan alanda kalması sebebiyletalebin uygun olmadığına,

          Çayırköy, 2494 nolu parselin bir kısmının daha önce yapılan imar planı üzerindeyer aldığı ve park alanı olarak planlandığı, geri kalan kısmının ise”Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup,parselin planlama sınırları içerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin eğim açısından dauygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut Alanı”, planlanankonut alanlarına hizmet etmek üzere bir kısmının “Park Alanı”, geri kalankısmının “İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilenuygun olduğu,

 

24. İbrahim KAYHAN imzalı 16.01.2013tarihli dilekçe ile; Çayırköy,2579 nolu parselin ağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek,parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2579 nolu parselin imar planıüzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlandığı, geri kalan kısmının iseplan onama sınırı dışında kaldığı belirlenmiş olup, planlama sınırlarıiçerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılaninceleme sonucunda parselin eğim açısından da uygun alanda kalması sebebiylebüyük bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da “İmar Yolu” olarakplanlanmasının tadilen uygun olduğu,

25. Yaşar ORHUN varisleri  imzalı 10.01.2013 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2498 ve 2510 nolu parsellerinağaçlandırılacak alandan çıkartılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2498 nolu parselin bir kısmınınağaçlandırılacak alan olarak planlandığı, geri kalan kısmının ise plan onamasınırı dışında kaldığı belirlenmiş olup, planlama sınırları içerisinde kalankısmının planlanan konut alanlarına hizmet etmek üzere “İmar Yolu” olarakplanlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2510 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu”olarak planlandığı, geri kalan kısmının ise tanımsız alanda kaldığı,ağaçlandırılacak alanda kalan kısmının Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağıaltında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkiler göz önündebulundurulduğunda konut alanı olarak planlanmasının uygun olmadığı ile parselin kuzeyinde tanımsız kalan paçasınınmevcut imar

 

planlarıile entegrasyonun sağlanması amacıyla konut alanı olarak düzenlenmesinin tadilen uygun olduğu,

26. Hüseyin YAMAN, Makbule KANBER, AliKANBER, Ümmüşerif YAŞAR, Müşerref TAVŞAN ve Ahmet KANBER imzalı 18.01.2013tarihli dilekçe ile; Çayırköy,2539 nolu parselin E=0.50, Hmax: 9.50 yapılanma koşuluna sahip konut alanıolarak planlandığı belirtilerek, konut alanı kullanımının ticaret alanı olarakdeğiştirilmesi ve E=0.50 olan emsal değerinin arttırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2539 nolu parselin bir kısmınındaha önce yapılan mevcut imar planı üzerinde park alanı olarak planlandığı,geri kalan kısmının ise bahse konu planlama çalışması kapsamında “Konut Alanı”ve “imar yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin tamamının ticaretalanı olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan talebin imar planı ana kararlarınıbozucu nitelikte olduğu, emsal değerinin arttırılmasına yönelik yapılan talebinise yoğunluk artışına neden olacağı ve üst ölçekli plan kararları ile İzmitPlanlama Bölgesi “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu” na aykırıdüzenlemeler içerdiği belirlendiğinden talebin uygun olmadığı, yoğunluk artışına neden olacağı belirlendiğindentalebin uygun olmadığı,

27. Hüseyin YAMAN, Makbule KANBER, AliKANBER, Ümmüşerif YAŞAR, Müşerref TAVŞAN ve Ahmet KANBER imzalı 18.01.2013tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2536 nolu parselin tamamı ve 2539 noluparselin bir kısmının daha önce yapılan imar planına esas şuyulandırmaesnasında uygulama bölgesi içerisinde alınmadığı belirtilerek, söz konusuparsellerin yeni yapılacak uygulama sırasında şuyulandırmaya dahil edilmesitalep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2536 ve 2539 nolu parsellere ilişkin yapılan talebin şuyulandırma aşamasınınkonusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

28. Hüseyin YAMAN, Makbule KANBER, AliKANBER, Ümmüşerif YAŞAR, Müşerref TAVŞAN ve Ahmet KANBER imzalı 18.01.2013tarihli dilekçe ile; Çayırköy,2517 nolu parselin ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı belirtilerek,parselin yeşil alan olarak düzenlenmesi ve şuyulandırma aşamasındadeğerlendirilmesi aksi halde planın iptali talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2517 nolu parselin büyük birkısmının ağaçlandırılacak alan olarak geri kalan küçük bir kısmının ise imaryolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin neredeyse tamamının EnerjiNakil Hattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda yapılan talebin uygun olmadığı,

29. Özcan İÇEN imzalı bila tarihli dilekçeile; Çayırköy,2499 ve 2506 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan olarak planlandığıbelirtilerek, parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2499 nolu parselin imar planıüzerinde bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu” olarakplanlandığı, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında kaldığı belirlenmişolup, planlama sınırları içerisinde kalan kısmının “Konut Alanı” olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin büyük bir bölümününeğim açısından da uygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut

 

Alanı”,bir kısmının da “Park Alanı ve İmar Yolu” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Çayırköy,2506 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu”olarak planlandığı ancak parselin bir kısmının zemin etütleri doğrultusundayapılaşmaya uygun olmayan alanda yer alması, bir kısmının ise Enerji NakilHattı ve Koruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağıolumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda parselin konut alanı olarakplanlanması şeklinde yapılan talebinuygun olmadığı,

30. Turhan AKIN imzalı 18.01.2013 tarihlidilekçe ile; YassıbağMevkii, 4 nolu parselinin bölünmeden yerinde kalması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yassıbağ Mevkii, 4 nolu parselin bir kısmı”Konut Alanı” bir kısmı ise “İmar Yolu” olarak planlandığı tespit edilmiş olup,İmar Kanunun 18.madde uygulaması sonrası oluşacak imar parselinin yeni şekli vekonumu ile ilgili tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundanitirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

31. Mustafa ARIGÜN imzalı 21.01.2013tarihli dilekçe ile; Yassıbağ Mevkii, 72 nolu parselin bir kısmının plankapsamında yer almadığı belirterek, söz konusu parselin imar planına dahiledilmesi ve “Kent Konut” planındaki emsal değerlerine yakın yapılanmakoşullarının verilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yassıbağ Mevkii, 72 nolu parselin birkısmının “Konut Alanı” ve “İmar Yolu” olarak planlandığı geri kalan kısmınınise plan sınırı dışında kaldığı tespit edilmiş olup, plan onama sınırı dışındakalan kısmının planlamaya dahil edilmesinin üst ölçekli plan kararlarına aykırınitelikte olduğu ile emsal değerinin arttırılmasına yönelik yapılan talebin iseemsal ve kat artışına istinaden yapılan talebin yoğunluk artışına neden olacağıve üst ölçekli plan kararları ile İzmit Planlama Bölgesi “Sosyal Donatı AlanGereksinimi Tablosu”na aykırı düzenlemeler içerdiği belirlendiğinden talebinuygun olmadığı,

32. Kasım CAN imzalı 23.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy, 2359 nolu parselin ilköğretim alanı, 2507ve 2509 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı belirtilerek,2359,2507 ve 2509 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi talepdilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2359 nolu parselin bir kısmının “İlköğretim Tesis Alanı”, bir kısmının “İmarYolu” geri kalan kısmının ise “Park Alanı” olarak planlandığı tespit edilmişolup, yapılan itiraz ile parselin tamamının donatı alanlarında kalmasındanötürü mağdur edildiği düşüncesinin oluştuğu belirlenmiştir. Ancak parselintamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin planlama alanına hizmet etmeküzere belirlenen merkezin bütünselliğini bozucu nitelikte olduğu ve imarplanının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.maddeuygulaması sonrası söz konusu parselin konut kullanımına sahip imar parseliolarak düzenleneceği göz önünde bulundurulduğundatalebin uygun olmadığı,

Çayırköy,2507 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu”olarak planlandığı ancak parselin büyük bir kısmının Enerji Nakil Hattı veKoruma Kuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkilergöz önünde

 

bulundurulduğundaparselin konut alanı olarak planlanması şeklinde yapılan talebin uygun olmadığı,

Çayırköy,2509 nolu parselin tamamının “Ağaçlandırılacak Alan olarak planlandığıbelirlenmiş olup, parselin büyük bir kısmının Enerji Nakil Hattı ve KorumaKuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkiler gözönünde bulundurulduğunda parselin konut alanı olarak planlanması şeklindeyapılan talebin uygun olmadığı,

33. Kasım CAN imzalı 23.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy,2417, 2429, 2431 nolu parsellerin E=0.50, Hmax:9.50 yapılanma koşuluna sahipkonut alanı olarak planlandığı belirtilerek, bölgedeki konut alanı emsal değerive Hmax yapılanma koşullarının arttırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2417, 2429 ve 2431 nolu parsellerin mevcut imar planında konut alanı içerisindekaldığı, emsal ve kat artışına istinaden yapılan talebin yoğunluk artışınaneden olacağı ve üst ölçekli plan kararları ile İzmit Planlama Bölgesi “SosyalDonatı Alan Gereksinimi Tablosu” na aykırı düzenlemeler içerdiğibelirlendiğinden talebin uygun olmadığı,

34. Şazimet ÇORAP imzalı 25.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy,2372 nolu parselin ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı belirtilerek,parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy,2372 nolu parselin bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının “İmar Yolu” gerikalan kısmının ise “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlandığı tespit edilmişolup, söz konusu parselin ağaçlandırılacak alan olan kısmının “Konut Alanı”olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselinağaçlandırılacak alanda kalan kısmının aşırı eğimli olması nedeniyle konutalanının arazi eğiminin elverdiği ölçüde doğuya doğru genişletilmesinintadilen uygun olduğu,

35. Mehmet KURT varisleri imzalı bilatarihli dilekçe ile;  Çayırköy,2497 nolu parselin ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı belirtilerek,parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Çayırköy,2497 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” ve “İmar Yolu”olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarakdüzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda parselin eğim açısından dauygun alanda kalması sebebiyle büyük bir kısmının “Konut Alanı”, geri kalankısmının planlanan konut alanlarına hizmet etmek üzere “İmar Yolu” olarakplanlanmasının tadilen uygun olduğu,

36. Müyesser YILDIZ, İlkay YILDIZ, NecatiTÜMER, Nurten TÜMER, Derya TÜMER, Hülya AYDOĞAN imzalı 24.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy,2509 nolu parselin ağaçlandırılacak alan, 2514 nolu parselin ise plan üzerindetanımsız alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, parsellerin konut alanı olarakdüzenlenmesi talep edilmektedir.

Çayırköy,2509 nolu parselin tamamının “Ağaçlandırılacak Alan olarak planlandığıbelirlenmiş olup, parselin büyük bir kısmının Enerji Nakil Hattı ve KorumaKuşağı altında yer almasının sağlık açısından yaratacağı olumsuz etkiler gözönünde bulundurulduğunda parselin konut alanı olarak planlanması şeklindeyapılan talebin uygun olmadığı,

 

 

Çayırköy,2514 nolu parselin imar planı üzerinde tanımsız alanda kaldığı, mevcut imarplanları ile entegrasyonun sağlanması amacıyla konut alanı olarakdüzenlenmesinin tadilen uygun olduğu,

37. Çayırköy Planlama Bölgesinde yer alanparsel malikleri adına Çayırköy Muhtarı Aşır AKBABA imzalı 10.01.2013 tarihlidilekçe ile; Çayırköy uygulama imar planı üzerinde “E=0.50,Hmax:9.50” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının planlandığıbelirtilerek, toplu yapılaşmayı teşvik edebilecek şekilde Kent Konut yapılanmakoşulları örnek alınarak E=1.20 Hmax: serbest olacak şekilde alana ilişkinyapılanma düzeninin oluşturulması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu:  İ1 Çayırköy Planlama bölgesi geneli içinyapılan kat ve yoğunluk artışına istinaden Muhtarlık aracılığı ile yapılantalebin incelenmesi sonucunda; talebin yoğunluk artışına neden olacağı ve üstölçekli plan kararları ile İzmit Planlama Bölgesi “Sosyal Donatı AlanGereksinimi Tablosu” na aykırı düzenlemeler içerdiği belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,

Ayrıca;İ1 Çayırköy Planlama Bölgesi genelinde yapılan değerlendirmeler sonucundayukarıda ifadelendirilen itirazlar ve gerekçeleri göz önünde bulundurulduğunda;

ü  Eğim açısından uygun olduğu belirlenen…..parsellerin bulunduğu alanın “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının”Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda; üstölçekli plan kararları ile belirlenen sosyal donatı tablosu ve nüfus hesabı gözönünde bulundurularak mevcut planda yerleşmesi hedeflenen nüfus hesaplarınagöre belirlenen E:0.50 ve E:0.90 yapı yoğunluk değerinin, değişiklik sonrasıaçılan konut alanlarına istinaden gelen ilave ek nüfusun  üst ölçekli plan kararları ile İzmit PlanlamaBölgesi “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”na aykırılık teşkil etmemeküzere planlama bölgesi dahilindeki tüm konut alanlarında E:0.45 olarakdüzenlenmesi,

ü  134 ada 1 parselde yer alan “Konut dışıKentsel Çalışma Alanı”nın  mevcut planlaarasındaki kalan tanımsız alanın söz konusu kullanıma dahil edilerekbütünleştirilmesi ve “Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı”nın  orman alanı ile olan sınırının güncelmülkiyet verilerine göre yeniden düzenlenmesi,

ü  Planlama alanının batısında yer alanİzmit-Kandıra Yolu ile mevcut imar planı bulunan alan arasındaki 3068, 3069,3070 ve 4267 nolu parseller üzerinde tanımsız kaldığı belirlenen alanın mevutimar planı ile bütünleştirilerek park alanına dahil edilmesi ile 142 ada 13nolu parselin de mevcut imar planındaki konut alanı kullanımı ile bahse konuplanlama alanı ile arasında kalan tanımsız alanın konut alanına dahil edilerekplanlanması,

ü  2458, 2459, 2460 ve 2461 nolu parseller üzerinde planlanan “GünübirlikTesis Alanı” kullanımının yapılanma koşulunun E:0.30, H:6.50mt olarakbelirlenmesi,

İ-9 (ARIZLI) PLANLAMA BÖLGESİ:

1. Rafet BEKLER imzalı 14.01.2013 tarihlidilekçe ile; Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1759 nolu parselin tamamınınimara açılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1759 nolu parselinplanlama sınırı içerisinde kalan kısmının Konut Alanı olarak düzenlendiği, plansınırı dışında kalan kısmının ise imar planına dahil edilmesi ile ilgilitalebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,

 

 

2. Bekir BARIŞ, Kadir BARIŞ ve ŞazimetSAĞLAM imzalı 14.01.2013 tarihli dilekçe ile;Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1751 nolu parsele ilişkin yapılan DOP kesintisi oranınınfazla olduğu belirtilerek, kesinti oranının %40 olacak şekilde düzenlenerekparselin konut alanı olarak planlanması ile 2215 ve 2217 nolu parsellerüzerinde üzüm bağı ve meyve ağaçları bulunması sebebiyle söz konusu alanlarınyeşil alandan çıkartılarak konut alanı olarak düzenlenmesi ve şuyulandırmaaşamasında üzüm bağı ve meyve ağaçlarının dikkate alınması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-AğaköyMevkii, 1751 nolu parselin bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da yapıyasaklı alanda kalması sebebiyle “Park Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” olarakplanlandığı, geri kalan kısmının ise plan sınırı dışında kaldığı tespit edilmişolup, parselin tamamının konut alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılandeğerlendirmede; plan sınırı dışında kalan kısmının ise imar planına dahiledilmesi ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu ve DOPkesinti oranına ilişkin yapılan talebin ise şuyulandırma aşamasının konusuolduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Arızlı-AğaköyMevkii, 2215 ve 2217 nolu parselin planlama sınırı içerisinde kalan kısımlarınailişkin yapılan değerlendirmede; söz konusu parseller içerisinde yer alan üzümbağlarının ileride kamulaştırmaya haiz bir durum oluşunca bedelinin tespitininsöz konusu olabileceği ile parsellerin imar planının kesin onayı akabindealanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası konut kullanımınasahip imar parseli olarak düzenleneceği göz önünde bulundurulduğunda talebin uygun olmadığı,

3. Gülcan KARDEŞLER ve Ayşe BİŞKİCİ imzalıbila tarihli dilekçe ile; Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1753 ve 2398 noluparsellerin ağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek söz konusuparsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1753 ve 2398 noluparsellerin “Konut Alanı”, “Ağaçlandırılacak Alan”, “Park Alanı” ve imar yoluolarak planlandığı tespit edilmiş olup, söz konusu parsellerin ağaçlandırılacakalanda kalan kısmının zemin etütlerine göre yapı yasaklı alanda kalmasısebebiyle parselin konut alanı olarak planlanması şeklinde yapılan talebin uygun olmadığı,

4. Alaettin KABADAYI imzalı 21.01.2013tarihli dilekçe ile; Arızlı-KulfallıMevkii, 960 nolu parselin tamamının kamuya ayrıldığı belirtilerek,mağduriyetinin giderilmesi için parselin imar planındaki durumunun yenidendeğerlendirilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-KulfallıMevkii, 960 nolu parselin bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının”Ağaçlandırılacak Alan”, bir kısmının “Resmi Kurum Alanı”, bir kısmının ise”İmar Yolu” olarak planlandığı tespit edilmiş olup, söz konusu parselin imarplanının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.maddeuygulaması sonrası konut kullanımına sahip imar parseli olarak düzenleneceğigöz önünde bulundurulduğunda talebinuygun olmadığı,

5.Mustafa TOKLUCU imzalı 21.01.2013 tarihlidilekçe ile; Arızlı Bölgesi, 1661 nolu parselin ağaçlandırılacakalan üzerinde yer aldığı belirtilerek, parselin imara açılması talepedilmektedir.

 

 

           DeğerlendirmeSonucu: Arızlı Bölgesi, 1661 nolu parselin bir kısmının “Konut Alanı”, birkısmının “Park Alanı” ve ” bir kısmının ise “Ağaçlandırılacak Alan” olarakplanlandığı tespit edilmiş olup, söz konusu parselde tanımlanan park alanı veağaçlandırılacak alanda kalan kısımların büyük bir bölümünün zemine etütlerinegöre yapı yasaklı alanda kaldığı ve konut alanı olarak düzenlenmesinin mümkünolmadığı ile ağaçlandırılacak alan olarak planlanan ve yapı yasaklı alandakalmayan kısımlarının ise parçacıl olarak konut alanı kullanımına açılmasının uygun olmadığı,

 

6. Mehmet KÜÇÜKBİNGÜL imzalı 21.01.2013tarihli dilekçe ile; ArızlıBölgesi, 1644, 2246 ve Arızlı-Ağaköy Mevkii 1760 nolu parsellerinağaçlandırılacak alan üzerinde yer aldığı belirtilerek, parsellerin tamamınınkonut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: ArızlıBölgesi, 1644 nolu parselin “Konut Alanı”, bir kısmının “Park Alanı, birkısmının “İmar Yolu”, geri kalan kısmının ise “Ağaçlandırılacak Alan” olarakplanlandığı tespit edilmiş olup, parselin ağaçlandırılacak alanda kalankısımlarının zemin etütlerine göre yapı yasaklı alan kalması nedeniyletamamının imara açılmasının mümkün olmadığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,

ArızlıBölgesi, 2246 nolu parselin “Konut Alanı” ve “Park Alanı, bir kısmının “İmarYolu”, geri kalan kısmının ise “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlandığıtespit edilmiş olup, imar planı üzerinde ağaçlandırılacak alan olan kısmınınuygun büyüklükte olamaması nedeniyle konut olarak düzenlenmesi ile ilgili talebin uygun olmadığı,

Arızlı-AğaköyMevkii, 1760 nolu parselin planlama sınırı içerisinde kalan kısmının KonutAlanı olarak düzenlendiği, plan sınırı dışında kalan kısmının ise imar planınadahil edilmesi ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğubelirlendiğinden talebin uygun olmadığı,

7. Alaeddin ÜNLÜ imzalı bila tarihlidilekçe ile; Arızlı-Kulfallı Bölgesi, 978 nolu parselin birkısmının ağaçlandırılacak alanda kaldığı ve parselin geri kalan kısmının %40´ının terk edileceği belirtilerek, söz konusu parselde yapılan %40´ın üzerindekesintinin yeniden değerlendirilmesi ve konut alanı yapılanma koşulunun E=0.80olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu:Arızlı-Kulfallı Bölgesi, 978 nolu parselin mevcut imar planı üzerinde”Ağaçlandırılacak Alan” olan kısmının büyük bir bölümünün zemine etütlerinegöre yapı yasaklı alanda kaldığı ve konut alanı olarak düzenlenmesinin mümkünolmadığı ile ağaçlandırılacak alan olarak planlanan ve yapı yasaklı alandakalmayan kısımlarının ise parçacıl olarak konut alanı kullanımına açılmasının uygun olmadığı ve DOP kesinti oranınailişkin yapılan talebin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazıgerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle uygunolmadığı, ayrıca emsal değerinin arttırılmasına yönelik yapılan talebin iseyoğunluk artışına neden olacağı ve üst ölçekli plan kararları ile İzmitPlanlama Bölgesi “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu” na aykırıdüzenlemeler içerdiği belirlendiğinden talebinuygun olmadığı,

 

 

 

8. Fikri AKGÜL imzalı 25.01.2013 tarihlidilekçe ile; Arızlı-Kulfallı Bölgesi, 961 nolu parselinağaçlandırılacak alanda kaldığı belirtilerek söz konusu parselin imara açılmasıtalep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-KulfallıBölgesi, 961 nolu parselin bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının”Ağaçlandırılacak Alan” bir kısmının “İlköğretim Tesisi Alanı” geri kalankısmının ise “İmar Yolu” olarak planlandığı tespit edilmiş olup,ağaçlandırılacak alan ve imar yolu üzerinde kalan kısmın tamamının zemineetütlerine göre yapı yasaklı alanda kaldığı ve konut alanı olarakdüzenlenmesinin mümkün olmadığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığına,

          9.Hacer BAŞYİĞİT ve Ayşe ÇETİNKAYA imzalı 22.01.2013 tarihli dilekçe ile;ArızlıBölgesi, 1605 nolu parselin bir kısmının planlama sınırı içerisinde kaldığı vedahil olan kısmının ağaçlandırılacak alan olarak düzenlendiği, 1643 noluparselin ise bir kısmının ağaçlandırılacak alan, bir kısmının kreş alanı birkısmının park alanı ve geri kalan kısmının ise ilköğretim alanı olarakdüzenlendiği belirtilerek, söz konusu parsellerin ağaçlandırılacak alanda kalankısımlarının konut alanı olacak şekilde imara açılması talep edilmektedir.

 

Değerlendirme Sonucu: ArızlıBölgesi, 1605 nolu parselin ağaçlandırılacak alan olarak planlanan kısımlarınınparçacıl olarak konut alanı kullanımına açılmasının imar planı ana kararlarıçerçevesinde uygun olmadığı,

ArızlıBölgesi, 1643 nolu parselin ağaçlandırılacak alan olarak planlanan kısımlarınınparçacıl olarak konut alanı kullanımına açılmasının imar planı ana kararlarıçerçevesinde uygun olmadığı,ancakparselin ağaçlandırılacak alan olan kısımlarının parselde yer alan kreşalanının formunun yeniden düzenlenerek park alanı olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

Ayrıca;İ9 Arızlı Planlama Bölgesi genelinde yapılan değerlendirmeler sonucundayukarıda ifadelendirilen itirazlar ve gerekçeleri göz önünde bulundurulduğunda;

ü  Planlama bölgesinin güneyindeki mevcutplanla entegrasyonun sağlanması amacıyla orman alanı ve ağaçlandırılacak alansınırlarının güncel mülkiyet verilerine göre yeniden düzenlenmesi,

ü  Planlama alanının batısındaki 17mtgenişliğindeki imar yolunun nazım imar planı kararlarına uygun olarakdüzenlenmesi,

ü  Planlama alanının batısında Kocaeli KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2011 tarih ve 78 sayılı kararı ilebelirlenen III.derece arkeolojik sit alanının doğusundan geçen 15mt genişliğindekiimar yolu güzergahının üst ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda sitsınırı dışından geçecek kaydırılması ile “İlköğretim Tesis Alanı”, “Dini TesisAlanı” ve “Park Alanı” kullanımlarının yeniden düzenlenmesi,

ü  2248 nolu parsel üzerinde yer aldığı tespitedilen dere yatağı göz önünde bulundurularak konut alanının bir kısmının yeşilalan olarak düzenlenmesi,

ü  180 ve 181 nolu parsellerin Kuruçeşme Bölgesi mevcut imar planındaağaçlandırılacak alan olan kullanımlarının planlama alanı dahilindeparçalanmadan bütün olarak düzenlenebilmesi amacıyla otopark alanı olarakplanlanması,

 

 

 

İ-10 (AKPINAR) PLANLAMA BÖLGESİ:

1. Muammer ERİM imzalı 04.01.2013 tarihlidilekçe ile; Arızlı-Akpınar Bölgesi, 81 nolu parselin ortasındangeçen imar yolunun parselini böldüğünü bir kısmının yeşil alana diğer kısmınınkonut alanı olarak düzenlendiği belirtilerek, imar yolunun parselin dışındangeçirilerek düzenlenmesi ile 89 nolu parselin ağaçlandırılacak alankullanımının konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-Akpınar Bölgesi, 81 nolu parselinimar planı üzerinde bir kısmının “5/A-2/3, 0.25/ 0.50″ yapılanma koşuluna sahip”Konut Alanı”, bir kısmının imar yolu, bir kısmının “Park Alanı” olarakplanlandığı, ancak söz konusu imar yolunun güzergâhının değiştirilmesi anaulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığından talebin uygun olmadığı,  

Arızlı-AkpınarBölgesi, 89 nolu parselin imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” olarakplanlandığı ancak söz konusu parselin eğim ve jeolojik açıdan uygun olması vekomşu parsellerinin “Orman Alanı” olarak plan üzerinde tanımlı olması gözönünde bulundurularak bahse konu parselin “Günübirlik Tesis Alanı” olarakdüzenlenmesi ve yapılanma koşulunun E:0.30, H:6.50mt olarak düzenlenmesinin tadilen uygun olduğu,

2. Bülent SAYAN imzalı 08.01.2013 tarihlidilekçe ile; Arızlı-Akpınar Bölgesi, 137 nolu parselin TeknikAltyapı alanında kaldığı belirtilerek parselde ağaçlandırma çalışması yapıldığıve parselin Konut Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-AkpınarBölgesi, 137 nolu parselin imar planı üzerinde “Teknik Altyapı Alanı” olarakplanlandığı tespit edilmiş olup, bahse konu parselde yer alan ağaçlarınınileride kamulaştırmaya haiz bir durum oluşunca bedelinin tespitinin söz konusuolabileceği ile parselin konut alanı olarak düzenlenmesinin plan kararlarınıbozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle talebinuygun olmadığı,  

3. Enver TUNÇEL ve Mahmut AKYOL imzalı16.01.2013 tarihli dilekçe ile; Arızlı-Akpınar Bölgesi, 2755 nolu parselintamamının, 2756 nolu parselin ise bir kısmının Park Alanında kaldığıbelirtilerek Kocaeli Valiliği Mülga Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün23.11.2001 tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli onaylı imar planlarında söz konusuparsellerin Konut Alanı olarak planlandığı ve plan üzerinde tanımlanan donatıalanlarına ilişkin %40 ´ın üzerinde terkin yapıldığını bu sebeple bahse konumevzii imar planı göz önünde bulundurularak plan kararlarının değerlendirilmesitalep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-AkpınarBölgesi, 2755 ve 2756 nolu parsellerin Kocaeli Valiliği Mülga Bayındırlık veİskan İl Müdürlüğünün 23.11.2001 tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli onaylı imarplanlarında “5/Aİ-2/3, 0.25/0.50” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarakplanlandığı ancak 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacakarazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliği ile nazımimar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacıolan sosyal ve teknik altyapı alanlarının imar kanununun 18.maddesi uyarıncayapılacak düzenleme sonrası alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarakoluşacağı, dolayısıyla DOP kesintisinin her parsel için farklı farklı olmasınınsöz konusu olmadığı belirlendiğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığıgerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

 

 

 

4. İbrahim ERİM ve Nihat ERİM imzalı23.01.2013 tarihli dilekçe ile; Arızlı- Akpınar Bölgesi, 78 ve 119 noluparsellerin şuyulandırma sonrasında yerinde kalması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-Akpınar Bölgesi, 78 ve 119 nolu parsellerin bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmıise “İmar Yolu” olarak planlandığı tespit edilmiş olup, İmar Kanunun 18.maddeuygulaması sonrası oluşacak imar parselinin yeni şekli ve konumu ile ilgili tümtaleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren birdurum olmadığı gerekçesiyletalebin uygun olmadığı  belirlenmişolup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin üst ölçekliplan kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesindeuygun olacağına karar verildiğinden;

Yukarıdabelirlenen ve karar verilen imar planı itiraz konuları ile Uygulama İmar Planıdeğişikliği teklifinin imar planı ana kararları ve kamu yararları doğrultusundaincelenerek elde edilen değerlendirme sonuçlarının uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

 

KARAR57- Güney Kore´nin Dünyaca ünlü çelik şirketi olan POSCO´nunkurulduğu Gyeongsangbuk-do Bölgesi Pohang şehri belediyemiz ile kardeş şehiranlaşması imzalamak ve 27-28 Temmuz 2013tarihlerinde şehirlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Pohang Havai FişekFestivali´ne katılınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun24.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      Güney Kore´nin  Dünyaca ünlü çelik şirketi olan POSCO´nunkurulduğu Gyeongsangbuk-do Bölgesi Pohang şehri ile  belediyemizin kardeş şehir  olunmasına ve  27-28 Temmuz 2013 tarihlerinde şehirlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası PohangHavai Fişek Festivali´ne  katılınması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

 

KARAR 58-  Güney Kore Ulsan´ıoluşturan 5 bölgeden bir tanesi Buk-gu olan 157 km2´lik alanda 184,000 nüfusa sahip, Ulusal komplekslerin dahilolduğu Hyundai Motor fabrikası (Dünyadaki tek büyük fabrika ) gibi 977 fabrikanın bulunduğu 7Endüstriyel komplekx´e ev sahipliği yapmakta buna ek olarak çalışan endüstriyel faaliyetlerin dışında,  Buk-gu gelişen tarım ve balıkçılıkfaaliyetleri olan, güzel doğa ile çevrilmiş Buk-gu Endüstriyel, Tarımsal veBalıkçılık faaliyetleri ile çok canlı bir şehirdir. Ufak bir şehir olmasınarağmen Uluslararası şehirlerle Uluslararası değişimlerin küresel gelişimi içinönemli bir strateji olduğuna inanmakta doğal olarak ekonomi , kültür ve kamusal çalışma alanları olan farklışehirlerle değişim için arama yapmakta olan Ulsan Uluslararası değişimlerekatılım sağlayabilmek adına, Güney Kore Ulsan Buk-gu  Belediyesi, İzmitBelediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 24.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde: 

 

      Güney Kore Ulsan´ı oluşturan 5 bölgeden bir tanesi Buk-gu  olan 157 km2´lik alanda 184,000 nüfusa sahip,Ulusal komplekslerin dahil olduğu Hyundai Motor fabrikası  (Dünyadaki tek büyük fabrika ) gibi 977fabrikanın bulunduğu 7 Endüstriyel komplekx´e ev sahipliği yapmakta  buna ek olarak çalışan endüstriyelfaaliyetlerin dışında,  Buk-gu gelişentarım ve balıkçılık faaliyetleri olan, güzel doğa ile çevrilmiş Buk-guEndüstriyel, Tarımsal ve Balıkçılık faaliyetleri ile çok canlı bir şehirdir.Ufak bir şehir olmasına rağmen Uluslararası şehirlerle Uluslararasıdeğişimlerin küresel gelişimi için önemli bir strateji olduğuna inanmakta  doğal olarak ekonomi , kültür ve kamusalçalışma alanları olan farklı şehirlerle değişim için arama yapmakta olan UlsanUluslararası değişimlere katılım sağlayabilmek adına, Güney Kore Ulsan  Buk-gu Belediyesi, İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olunması uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

 

KARAR 59-  6306  sayılı kanunun 17. Maddesiuyarınca “Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi” nin Belediyemiz tarafındanyaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.05.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirmeProjesi´ nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili, ilerikitarihlerde Bölge esnafı ile toplantılar yapılması ve projenin Bölge esnafı ilegörüşmeleri neticesinde netleşmesi için konunun ilgili Müdürlüğüne iadesi uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

 

KARAR60-   Mülkiyeti Hazineye ait ve Kocaeli İl Özelİdaresi adına kesin tahsisli olan ,793 ada, 2 parsel nolu 76.419,18 m2´liktaşınmaz, 25 (yirmibeş) yıllığına Belediyemize tahsis edilmiştir. Söz konusuparselde bulunan 245,00 m2´lik yapının restore edilerek, imar planındakifonksiyon amacına hizmet etmek üzere  10(on) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun28.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Gündoğdu Mahallesi, Cephanelik mevkii,793 ada, 2 parsel nolu 76.419,18 m2´lik taşınmazda bulunan 245 m2´lik  yapının restore edilerek,  imar planındaki fonksiyon amacına hizmetetmek üzere 10 (on)  yıl süre ile kiraya verilmesi uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

 

 KARAR 61-  4081 sayılı Çiftçi Mallarınınkorunması hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haizmeclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesi Çiftçi Malları KorumaMeclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgiliTürlü İşler Komisyonunun 28.05.2013 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        4081 sayılı ÇiftçiMallarının korunması hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilenşartlara haiz meclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesi ÇiftçiMalları Koruma Meclisi yönetimini oluşturacak üyelerin isimleri  İzmit Ziraat Odasından  Yusuf KARAASLAN Asil Üye, İbrahim YILMAZYedek Üye,  Kocaeli TicaretOdasından  Hasan ACAR  Asil Üye,  Metin ORTAÇ  Yedek Üye, Sanayi Odasından  Egemen MERT Asil Üye,  Elif BİLGİSU Yedek Üye,  İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Ali YILMAZ,Cengiz ÇAKAR Asil Üye, İsmail GÜN ve Cengiz ÖZCAN Yedek Üye olarak isimlerininbelirlenmesi   uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

 

 

KARAR 62- Çek Cumhuriyeti´nin Prağ kentinde11-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Prağ Sanat Festivali´nekatılım sağlanması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.05.2013tarih ve 892 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

     Çek Cumhuriyeti´ninPrağ kentinde 11-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Prağ SanatFestivali´nde Belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulubü´nün yer alması veekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarınıkendileri karşılamak kaydıyla) katılım sağlamalarının uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz