04.07.2017 Tarihli Meclis Gündemi

4 Haziran 20170
Metni Sesli Dinle

                                                                          İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

               

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.07.2017 Salı  günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                           Dr. Nevzat DOĞAN 

                    İzmit Belediye Başkanı

                             

                                                                                          

           G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

2-      06.06.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin aynı zamanda kurumumuzu da temsilen yapmayı planladığı Rumeli Kültür Turu kapsamında, bu topraklardan ilimize göç etmiş 65 yaş üstü kentlilerimizden 45 kişi, dernek yönetiminden 4 kişi, 1 sağlık personeli ve belediyemizi temsilen 4 kişinin yer alacağı toplam 54 kişilik kafilenin  orada bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kültürel bağları daha da güçlendirecek bir köprü oluşturmak adına 10-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerine yapmayı düşündükleri seyahate katılım sağlayabilmeleri için kafilenin gidiş dönüş ulaşımı ile gezinin üç günlük  (10-11-12 Ağustos tarihlerindeki) konaklama ve yeme içme masraflarının kurumumuzca karşılanması   ve yurt dışına çıkış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.06.2017 tarih ve 1333 sayılı yazısı.

4-      Belediyemiz ve TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliğiyle Bosna Hersek Federasyonu kardeş şehrimiz Travnik Belediyesi’ne, İzmit Belediyesi olarak yaptırdığımız; “15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı” nın açılış töreni 05 Ağustos 2017 Cumartesi günü olarak planlanmaktadır. Açılışta yer almak üzere, 4-5-6 Ağustos tarihlerinde 60 kişilik belediye heyetinin Bosna HERSEK’e yapacağı ziyaretle ilgili onay alınması ve yurtdışı çıkış işlemlerinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.06.2017 tarihli  yazısı.

5-      KOGED ( Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği ) tarafından kurumlarda   Göçmenlerle çalışan personelin mesleki gelişimlerini arttırarak deneyimlerini başkaları ile paylaşmak amacıyla yürütülen “Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” AB proje çalışması kapsamında, İsveç’te 26 Eylül -04 Ekim 2017 tarihleri arasında 7 (yedi) günlük eğitim programı düzenlenmektedir. Kurumumuzdanda Göçmen Kadınlarla ilgili çalışmaları yürüten Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri birim sorumlusu Asuman SERT’in söz konusu eğitime katılmak üzere 26 Eylül – 04 EKİM 2017 tarihleri  arasında görevlendirilmesi ve hizmet pasaportunun  çıkartılabilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.06.2017 tarihli yazısı.

6-      Belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki üzerlerinde trafo bulunan 6 adet taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devir edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 3852 sayılı yazısı.

7-      İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı” kullanımındaki 1742 ada 84 nolu parsel ile Doğan Mahallesi (tapuda Hatipköy),  G23b.23c.1d Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Alanı” kullanımındaki 2105 ada 12 nolu parsellerin “İkincil Ticaret Alanı (T3)”, kaldırılan donatı alanlarının ise Gündoğdu Mahallesi “Park Alanı” kullanımındaki 807 ada 1 nolu parselin güneyinde “Belediye Hizmet Alanı” ve “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının Yenidoğan Mahallesi “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 997 ada 144 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili 23.06.2017 tarihli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  yazısı.

8-      İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı paftası, “B-5” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 354 ada 44 nolu parselin B-5(Bitişik nizam, 5 kat), T1 lejantına sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.06.2017 tarihli raporu.

9-     İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 191 ada 13 nolu parselin Atık Getirme Merkezi yapılabilmesi amacıyla E:0.50 ve H:2 Kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı(Atık Getirme Merkezi)” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alanın “Konut Alanı” kullanımındaki 190 ada 5 ve 10 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4, 6 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.06.2017 tarihli raporu.

10-  İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, G23b.24c.3b-3c, G23b.25d.4b-4d, G23c.05a.1a-1b-4d, G23c.04b.2d-3c-3d, G23c.05d.1a uygulama imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2017 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.06.2017 tarihli raporu.

11-  İzmit-Yeşilova (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ile 154 ada 9 parseller arasında yer alan 10mt genişliğindeki imar yolu ile her iki parseli bölen ve söz konusu yola bağlanan 7 ve 10mt genişliğindeki imar yollarının kaldırılarak alanda doğu-batı aksında yeni bir 10mt’lik imar yolu planlanması ile bahse konu parsellerde yer alan “Park alanı” ve “Çocuk Bahçesi” kullanımlarının fonksiyon sınırlarının yeni planlanan 10mt’lik imar yolundan cephe alacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.06.2017 tarihli raporu.

12-  İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen ‘’İmar Planı Tadilatının İptali’’ kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili ek süre istenmesine ilişkin İmar Komisyonu’nun 20.06.2017 tarihli raporu.

13-  İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.06.2017 tarihli raporu.

14-  Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonunun 22.06.2017 tarihli raporu.

15-  5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Türkiye Gençlik Vakfı ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.06.2017 tarihli raporu.

16-  Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 20.06.2017 tarihli raporu.

17-  Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonlarının 28.06.2017 tarihli raporu.

18-   Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 23.06.2017 tarihli raporu.

 

19-  Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları  ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 28.06.2017 tarihli raporu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz