Haziran 2017 Komisyon Raporları

1 Haziran 20170
Metni Sesli Dinle

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

        İzmit Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2017 tarih ve 3217 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.06.2017

 

    Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

           İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarih ve 2278 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.06.2017

    Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

  

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

               İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Türkiye Gençlik Vakfı, 31/05/2017 tarihli dilekçeleriyle, Vakfın kuruluş gayesine uygun olarak, Belediyemiz sınırları içinde yaşayan, eğitim ve öğretim hayatını sürdüren gençlerimizin eğitim, öğretim, barınma, mesleki kurs edindirme vb. faaliyetlerini belediyemizle ortak proje geliştirerek yapmak istediklerini bildirmişlerdir.

        5393 sayılı kanunun 75 nci maddesinin “c” bendinde “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir” denilmektedir.

       5393 Sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Türkiye Gençlik Vakfı ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi Teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.06.2017 tarih ve 1260 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        5393 Sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Türkiye Gençlik Vakfı ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi (Belediye meclis üyeler Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU’nun muhalif oyuna karşı Belediye meclis üyeleri Hayrettin ÜNLÜ, Engin UZTÜRK, Yusuf Sami ÇINAR’ın kabul oyları ile komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.  22. 06. 2017

MUHALEFET ŞERHİ:

Kamu kurumlarının kendi yetkilerini vakıf, dernek ve özel teşebbüslerle paylaşmasını çekince ile karşılamaktayız. Anakonu üzerinde uzmanlaşmamış geçmişi olmayan vakıflara tanınacak öncelikler imtiyazların ötesinde bir algı yaratmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde İZMEK kursları ile verilen hizmetin kurumların talepleri dahilinde ilgili madddede yer alan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin belediyemiz tarafından yürütülmesini ihtiyaçlar doğrultusunda proje odaklı hizmet desteğinin verilmesini daha uygun bulmaktayız.

Konu ile ilgili Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesine red oyu verip muhalefet şerhi koyuyoruz

  Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

 

   KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

        İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.05.2017 tarih ve 127 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.06.2017

İbrahim ELGİN                                Birol SAĞLAM                    Haluk AKGÜN                   

Kültür Turizm  ve Sanat                   Başkan  Vekili                              Üye

Kom.Bşk.

Hasan AYAZ                                       Özcan ÖZER

    Üye                                                          Üye

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON  RAPORU

 

 

          İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve gündemin G-4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Ayhan ARSLANBOĞA ve Mehmet ÇETİN tarafından verilen 06.06.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için komisyon eli ile bir çalışma yapılması konusuyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.06.2017

 

Ayhan ARSLANBOĞA                    Mehmet ÇETİN                       Aliye Hale MERİÇ                   

Kırsal Hiz. ve İsimlendirme               Başkan Vekili                                   Üye

Komisyon Başkanı                  

Sabri YILDIZ                                     Ersin ALBAYRAK

     Üye                                                        Üye

 

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON  TUTANAĞI

          İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve gündemin G-3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemizin mahallerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Haluk AKGÜN ve İsmail KAMIŞ tarafından verilen 06.06.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        Belediyemizin mahallerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması  ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.06.2017

          Haluk AKGÜN                                İsmail KAMIŞ                       Sabri YILDIZ

    Sosyal Hizmetler Kom. Bşk                   Başkan  Vekili                             Üye

 

   Emrah EFE                                        İbrahim KILIÇ

       Üye                                                      Üye

         ÇEVRE VE SAĞLIK ile EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

            İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonlarının  29.05.2017 tarihli rapor okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:           

OBEZİTE İLE MÜCADELE KONUSUNDA GÖRÜŞ VE BİLGİ ALINAN KURUMLAR

Dr. Yılmaz OKTAY (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ)

Dr. Erhan UYSAL  AKADEMİ HASTAHANESİ BAŞHEKİMİ

Muzaffer ÇİNTİMAR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde:

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OBEZİTE İLE MÜCADELE KONUSUNDA HALEN DEVAM EDEN PROJELERİ  

 

– Koşabiliyorsan koş projesi

 

– Ailemle Spor yapıyorum Projesi

 

– Çocuklar okula anneler spora 

 

    Komisyonumuz yapmış olduğu çalışmalarda öncelikle; “amaç; hedef, strateji, planlama” yol haritasının belirlenmesi doğrultusunda özellikle;

    Bu konuda daha önce yapılan araştırmalarda gençlerin bu çalışmalara katılma oranlarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir.

    Hedef  30 yaş üstü olarak belirlenmeli;

    Bu konuda yapılan çalışmalar da STK ve Belediyelerin etkinliklerinde hedef kitlenin  genellikle bayanlara hitab ettiği gözlemlenmiştir. Bu yüzden, hedef belirlerken özellikle erkeklerin projeye katılmalarının sağlanması önem arz etmektedir.

      KOMİSYONUMUZUN ÇALIŞMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÖNERİLER;

     Belediyemizce yapılan Mahalle Konakları ve Gençlik Merkezlerinde Spor Merkezlerinin kurulması

      STK larca yapılacak eğitim ve duyurularda obezite ile ilgili mücadele hakkında bilgilendirme seminerlerinin yapılmasının belediyemizce teşvik edilmesi

Mahallelerde bağımsız binaların kiralanarak ( asgari 100 m2)  mahalle tipi küçük spor salonlarının diyetisyen ve antrenör eşliğinde oluşturulması.

      İnternet ve Sosyal medya da duyuruların yapılması ( Obezite ile mücadele, dengeli beslenme ile ilgili afiş ve seminerler hakkında )

 

      Hedeflenen yaş kitlesinin çalışmalara katılmasının teşvik edilmesi sağlanmalı

 

      Uygulama da katılımcıların sağlık raporu almaları sağlanmalı

 

      Bu projede yapılacak çalışmaların yaşam tarzı haline dönüştürülmesi stratejik hedef olmalıdır.

 

      Obezite ile ilgili mücadele merkezlerinin kurulması (uygulamalar hekim  ve eğitimli spor antrenörleri nezaretinde olmalıdır.) tavsiye kararı olarak komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.06.2017

 

 

 

 

 

 

Emine OKANALP                    Cemil KANPARA                          Aliye Hale MERİÇ                     Yaşar KESKİN                 

Çevre ve Sağlık Kom. Bşk    Eğit. Genç ve Spor Kom.Bşk         Çevre Sağ.Kom.Bşk V.          Eğit.Genç ve Spor Kom.Bşk V.  

 

 

 

 

 

 

 

                Nevzat TEKİNSAV        Abdullah KOÇ                Hüseyin  POLATTİMUR             Ercan UMUTLU

       Üye                                Üye                                            Üye                                          Üye                                                  

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz