05.01.2016 Tarihli Meclis Gündemi

5 Ocak 20160
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

 

           İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.01.2016 Salı  günü saat 15.00'da toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

Dr. Nevzat DOĞAN
İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E  M

1-        Yoklama

 

2-      01.12.2015 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2015 tarih ve 407. sayılı  yazısı.

 

4-      5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün  22.12.2015 tarih ve  408 sayılı yazısı.

 

5-      Topçular Mahallesi, Aytaç sokak 4142 PARK  parselde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.12.2015 tarh ve 1923 sayılı yazısı.

 

6-      Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  17.12.2015 tarih ve 1743 sayılı yazısı.

 

7-      III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.12.2015 tarih ve  1744 sayılı  yazısı.

 

8-      6360 Sayılı Kanun uyarınca Belediyeye devri gerçekleştirilen tarla vasfındaki alanların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ortak Hizmet Projeleri yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 21.12.2015 tarihli yazısı.

 

9-      Alikahya – Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 806 ada 1 nolu 2460,00m2 yüzölçümlü taşınmazda &frac1; oranında ( 1230,00m2) hissemiz bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından diğer hissedar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalesine katılım ve 806 ada 1 nolu parseldeki kalan &frac1; oranındaki hissenin satın alınması ile ilgili Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.12.2015 tarih ve 8305 sayılı yazısı.

 

10-  İzmit Emirhan Mahallesi 1707 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 255 nolu parselin ve Emirhan Mahallesi 1711 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 1950 nolu parselin, kamulaştırma bedellerine karşılık trampa edilmeleri konusunun 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 15/h maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.12.2015 tarih ve 8425 sayılı yazısı.

 

11-  İzmit-Alikahya, Atatürk Mahallesi, G24.a.4 ve G24a.21b nazım imar planı paftaları, G24a.21b.1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında kalan alanda TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü'nün teşekkülleri yatırım programı çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanan “Teknik Altyapı Alanı (Trafo)” , “Enerji Nakil Hattı” ve bağlantı yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2015 tarih ve 5855 sayılı  yazısı.

 

12-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (P) bendi uyarınca kardeş şehir olduğumuz Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesi sınırlarında Pralenk köyüne okul binası yapım maliyetinin Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü 2016 Yılı bütçesinden karşılanması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan okul binasının yaptırılabilmesi ile ilgili, TİKA T.C Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol yapmak üzere Belediye başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.12.2015 tarihli raporu.

 

13-  Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kapsamına giren konularda ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi ile alakalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye Başkanlığımız arasında veri erişimi; Paylaşım ve kullanımı esaslarına dair protokol yapmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.12.2015  tarihli raporu.

 

14-  MülkiyetiMaliye Hazinesine ait imar planında 'Resmi Kurum Alanı' olarak ayrılan Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele Belediyemiz tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılması, bina yapım maliyetine karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemizin ihtiyaçlarına uygun parsellerin alınması ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve  Bütçe Komisyonunun 16.12.2015 tarihli  raporu.

 

15-  İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi, 3076 ada park alanının düzenlenerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi  teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 22.12.2015 tarihli  raporu.

 

16-  Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon  raporu.

 

17-  Katı Atık Entegre Tesisinin  özel bir işletmeci / yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi hususunun araştırılarak İmtiyaz sözleşmesinin imzalanması hususunda yetki alınması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının 22.12.2015 tarihli  raporu.

 

18-  İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyalinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 24.12.2015 tarihli raporu.

 

19-  Müdür ve Üstü Unvanlı Personel hakkında  Bilgi sunumu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  17.12.2015 tarih ve  1744  yazısı.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz