Ocak 2016 Komisyon Raporları

1 Ocak 20160
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 1744 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Yukarıda tabloda belirtilenIII Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 11.01.2016

 

        Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                         Başkan Vekili                                             Üye

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2015tarih ve 408 sayılı yazısı   okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      5393 sayılı kanunun 25. maddesinin 3.fıkrasındaki gösterge tutarlarına uygulanacak memur maaş katsayısı çarpımıyla bulunacak tutar kadar ücret  ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 11.01.2016

 

      Hayrettin ÜNLÜ                               İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

  Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

             İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Belediyemize devri gerçekleştirilen tarla vasfındaki alanların, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7) “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” hükmü ile5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi (Değişik: 12/11/2012-6360/19) “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükümleri doğrultusunda;

Tarıma elverişli ve uygun alanlarda, ‘’Tarım ve Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla’’ kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri yapmak ve devamında oluşturulacak protokol için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN’a yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal ve Hizmetler Müdürlüğünün 21.12.2015 tarih ve 87 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

6360 Sayılı Kanun uyarınca Tarıma elverişli ve uygun alanlarda, ‘’Tarım ve Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla’’ kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri yapmak ve devamında oluşturulacak protokol için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi (Belediye meclis üyeleri Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM ‘ın muhalif oyuna karşı Belediye meclis üyeleri Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK’ün kabul oyları ile komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi. 13.01.2016

MUHALEFET ŞERHİ:

6360 Sayılı kanun uyarınca, Belediye’ye devri gerçekleştirilen tarla vasfında olanların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak hizmet projeleri yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifine yetkinin proje bazında olması ve değerlendirilmesinden yanayız. Genel olarak yetki verilmesine muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

         Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                             Üye

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Alikahya – Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 806 ada 1 nolu 2460,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda &frac1; oranında ( 1230,00m2) hissemiz bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından diğer hissedar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalesine katılım ve 806 ada 1 nolu parseldeki kalan &frac1; oranındaki hissenin satın alınması ile ilgili Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.12.2015 tarih ve 8305 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Alikahya – Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 806 ada 1 nolu 2460,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda &frac1; oranında ( 1230,00m2) hissemiz bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından diğer hissedar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalesine katılım ve 806 ada 1 nolu parseldeki kalan &frac1; oranındaki hissenin satın alınması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 13.01.2016

 

        Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                         Başkan Vekili                                             Üye

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit – Emirhan Mahallesi 1707 ve 1711 nolu parsellerin, 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre Biyogaz Tesisi yapmak üzere kamulaştırılması için kamu yararı kararı alınması 26.08.2015 tarih 805 sayılı encümen kararı ile uygun görülmüş olup karar İzmit Kaymakamlığının 04.09.2015 tarihli oluru ile de onaylanmıştır. Emirhan Mahallesi 1707 ve 1711 nolu parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince kamulaştırılmasına 14.09.2015 tarih 840 sayılı encümen kararı ile karar verilmiştir.

Uzlaşma görüşmelerinde parsel malikleri kamulaştırılacak parsellerine karşılık yer verilmesini kamulaştırma kanununun 8.maddesine göre talep etmişlerdir.

İzmit Emirhan Mahallesi 1707 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 255 nolu parselin ve Emirhan Mahallesi 1711 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 1950 noluparselin , kamulaştırma bedellerine karşılık trampa edilmeleri konusunun 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 15/h maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve  İstimlak Müdürlüğünün 18.12.2016 tarih ve 8425 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Emirhan Mahallesi 1707 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 255 nolu parselin ve Emirhan Mahallesi 1711 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 1950 noluparselin , kamulaştırma bedellerine karşılık 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 15/h maddesine göre trampa edilmesi (Belediye meclis üyeleri Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM ‘ın muhalif oyuna karşı Belediye meclis üyeleri Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK’ün kabul oyları ilekomisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi. 20.01.2016

MUHALEFET ŞERHİ:

İzmit-Emirhan Mahallesi 1707 ve 1711 nolu parsellerin 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre Biyogaz Tesisi yapmak üzere kamulaştırılması için kamu yararı kararı alınması 26.05.2015 tarih 805 sayılı Encümen kararı ile uygun görülmüş olup, karar İzmit Kaymakamlığının 04.09.2015 tarihli oluru ile onaylanmıştır. Yapılacak tesisin oradaki halka yeterince anlatılmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenden ötürü muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

        Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                         Başkan Vekili                                             Üye

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

ÇEVRE SAĞLIK İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

           İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 17. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,İzmit İlçe Belediyesi sınırları içerisinde günlük ortalama 350 ton çöp toplanmaktadır. Yapılan atık karakterizasyön çalışmalarında ilçemizde toplanan evsel katı atığın % 49’ununorganik atık % 30’unun ise ambalaj atığı olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde ekonomik değeri olan organik atıklar ile ambalaj atıklarını (belediyemizde ki oran % 79) ekonomiye tekrar kazandırabilen “Katı Atık Entegre Tesisleri” mevcuttur. Ancak söz konusu tesis maliyetleri oldukça yüksek olup ilçe belediyelerin bahse konu tesisleri kurmaları pek mümkün görülmemekle birlikte bu yatırımı yapabilecek özel yatırımcılar mevcuttur.

5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesi (g) bendinde belirtilen

“Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır.

Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık ile  Plan ve  Bütçe komisyonunun 22.12.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır.Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi,komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. ….01.2016

 

     Emine OKANALP                          Hayrettin ÜNLÜ                     Erhan UYSAL                    İbrahim ELGİN

Çevre Sağ. Kom. Bşk              Plan ve Bütçe Kom. Bşk.      Çev. Sağ. Kom. Bşk. V.     Plan ve Büt. Kom. Bşk V.

 

 

Güzin TAŞTEKİN                Engin UZTÜRK                       Abdullah KOÇ                     Birol SAĞLAM

          Üye                                      Üye                                            Üye                                        Üye

 

 Cemil KANPARA                    Ersin ALBAYRAK

          Üye                                            Üye

 

 

TÜRLÜ İŞLER  KOMİSYON RAPORU

 İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Topçular Mahallesi, Aytaç sokak 4142 PARK  parselde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.12.2015 tarh ve 1923 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Topçular Mahallesi, Aytaç sokak 4142 PARK  parselde yeni yapılmakta olan parka BİRLİK PARKI isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.01.2016

 

Ayhan ARSLANBOĞA                  Mehmet ÇETİN                    Hüseyin POLATTİMUR                                                                                                 Türlü İşler Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                  Üye

 

Cengiz KAVŞUT                        İbrahim GÜÇLÜ

        Üye                                               Üye

 

 

ÇEVRE SAĞLIK  KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin G-2. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kent içi alanlarda gelişi güzel konulmuş estetikten yoksun tabela, kablo, klima ünitesi gibi eklerin ve boya, badana, kaplama eksikliklerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak modern şehirciliğe yakışır çözümleri binalarda uygulamak amacıyla Çevre Güzelleştirme-Görsel Cephe İyileştirme konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Emine OKANALP ve Güzin TAŞTEKİN tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kent içi alanlarda gelişi güzel konulmuş estetikten yoksun tabela, kablo, klima ünitesi gibi eklerin ve boya, badana, kaplama eksikliklerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak modern şehirciliğe yakışır çözümleri binalarda uygulamak amacıyla Çevre Güzelleştirme-Görsel Cephe İyileştirme konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre  istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.01.2016

 

       Emine OKANALP                                 Erhan UYSAL                                Güzin TAŞTEKİN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                            Başkan Vekili                                            Üye

 

Cemil KANPARA                      Abdullah KOÇ

        Üye                                               Üye

 

 

EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR  KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin G-2. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit belediyesi sosyal sorumluluklarını çeşitli projeleri bizzat yürüterek katkıda bulunarak ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını destekleyerek ilçemizin ve ülkemizin toplumsal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu sosyal projeleri destekleyen İzmit Belediye Meclisi sosyal belediyecilik gereği olarak Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki Genç Çalışan diye tanımladığımız genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerimizde yapacağımız faaliyetler konusunun incelenmesi ve bu çalışma neticesinde Genç çalışanlarımızın sorunlarıyla etkin başedebilen özgüveni yüksek çevresiyle uyumlu üreten ve yaşamdan doyum alan sağlıklı bireyler olmasına katkıda bulunabiliriz. Bu çalışmaların neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Yusuf Sami ÇINAR ve Cemil KANPARA tarafından verilen takrir okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit belediyesi sosyal sorumluluklarını çeşitli projeleri bizzat yürüterek katkıda bulunarak ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını destekleyerek ilçemizin ve ülkemizin toplumsal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu sosyal projeleri destekleyen İzmit Belediye Meclisi sosyal belediyecilik gereği olarak Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki Genç Çalışan diye tanımladığımız genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerimizde yapacağımız faaliyetler konusunun incelenmesi ve bu çalışma neticesinde Genç çalışanlarımızın sorunlarıyla etkin başedebilen özgüveni yüksek çevresiyle uyumlu, üreten ve yaşamdan doyum alan sağlıklı bireyler olmasına katkıda bulunulması. Bu çalışmaların neler olabileceği konusunda çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.01.2016

 

      Yusuf Sami ÇINAR                           Cemil KANPARA                          Yaşar KESKİN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                         Başkan Vekili                                        Üye

 

Uğur KOŞTUR                      Abdullah KOÇ     

        Üye                                       Üye

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

 

 İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyemi şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Cemil KANPARA tarafından verilen 01.12.2015 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyemi şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması konusu devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre  istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.01.2016

 

Cemil KANPARA                                 Birol SAĞLAM                                   Hasan AYAZ

Kült. Turizm ve Sanat                         Başkan Vekili                                            Üye

Kom. Bşk

 

İbrahim KILIÇ                              Özcan ÖZER

        Üye                                               Üye

 

 

 

   PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

           İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve gündemin 6. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; “ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararıyla belirlenir .” denildiğinden ekli listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2016 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 1743 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Yukarıda tabloda belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2016 tarihinden itibaren ödenmek üzere mevcut sözleşmeli personel maaşlarının üzerine % 6.90 olarak zam ilave edilerek komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 13.01.2016

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz