05.04.2016 Tarihli Meclis Gündemi

5 Nisan 20160
Metni Sesli Dinle

 

 

 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

                    İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.04.2016 / Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                    Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                                                Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                               İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1-       Yoklama

2-      08.03.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin a bendine göre (İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden) encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazısı.

4-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi a bendi gereği, belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden;

a)      Plan ve Bütçe Komisyonu

b)      İmar Komisyonu

c)      Çevre ve Sağlık Komisyonu

d)     Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu

e)      Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

f)       Sosyal Hizmetler Komisyonu

g)      Türlü İşler Komisyonu

Yukarıda adı geçen komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

5-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinin a bendinde, (İki yıldan sonra seçilecek meclis başkan vekilleri, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden) meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazısı.

6-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinin a bendine göre, (İki yıldan sonra seçilecek katip üyeler, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden) meclis üyeleri arasından gizli oyla ikisi asil, ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazısı.

7-      2016 yılı içerisinde Sözleşmeli Personele ödenecek ücret tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

8-      II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 412 sayılı yazısı.

9-      Kandıra'da bulunan gençleri de spor yapmaya, bisiklet kullanmaya teşvik etmek ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bisiklet dağıtımı planlanmaktadır. Belediyeler Kanunu 75. maddesi kapsamında Kandıra Belediyesi ile ortak proje geliştirmek üzere Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN’a protokol düzenleme yetkisinin verilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Kültür Müdürlüğü’nün yazısı.

10-  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kemalpaşa 219 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde belediyemizce yapılacak Kültür Tepesi 2. Etap Peyzaj Düzenleme Projesi’nin uygulanabilmesi için söz konusu parsellerin tahsis edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 1729 sayılı yazısı.

11-  Gündoğdu Mahallesi 553 ada, 1 parselde bulunan yapıda 37,00 m2’lik odanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.03.2016 tarih ve 2047 sayılı yazısı.

12-  İzmit – Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2832 ada 1 ve 3 nolu parsellerin bir kısmında yer alan E:1.20 yapılanma koşuluna sahip “İbadet Yeri” kullanımının “İzmit – Hayırsevenler Camii ve Dini Binalar Yaptırma ve Onarma Koruma Yaşatma Derneği” mülkiyetindeki 1 nolu parselin tamamı ile “Merkezi Ticaret Alanı” kullanımına sahip “TT1” lejantlı “B-4” yapılanma koşuluna sahip 2832 ada 2 nolu parsel ve “T2” lejantlı “B-3” yapılanma koşuluna sahip 2832 ada 3 nolu parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.03.2016 tarihli yazısı.

13-  İzmit – Fatih Mahallesi, G23b.25c.1b-1c ve G24a.21d.1d uygulama imar planı paftaları, 765 ada 230 nolu parsel ile 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2397, 2398, 2403, 2404, 2405, 2400 ve 2401 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2016 tarihli yazısı.

14-  İzmit – Yeni Mahalle, G23b.23d.4b uygulama imar planı paftası, “Park Alanı” ve “İmar Yolu” kullanımına sahip 48 ada 45 nolu parselin içerisinden geçen 8 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanının bütüncül hale getirilmesi ile 3547 ve 3558 nolu imar adaları arasındaki 8 mt genişliğindeki imar yolunun devamında bahse konu park alanına hizmet etmek üzere “otopark alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2016 tarihli raporu.

15-  İzmit – Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d uygulama imar planı paftası, mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılaşma koşuluna sahip “konut alanı” kullanımında olan 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında kalan 12 mt ve 10 mt genişliğindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile yapılaşma koşullarının “E:0.90, H:6 kat” olacak şekilde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 24.03.2016 tarihli raporu.

16-  İzmit – Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.03.2016 tarihli raporu.

17-  Yassıbağ Mahallesi 108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 19.02.2016 tarih 280 sayılı yazılarıyla söz konusu parseli plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini talep etmiştir. Yassıbağ Mahallesi 108 ada 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kaldığından 5 (beş) yıl süre ile İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.03.2016 tarihli raporu.

18-  İzmit Belediye’mizin şu ana kadar kentimizin turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 30.03.2016 tarihli raporu.

19-  İzmit Belediyesinin Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu.

20-  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak yayınlanan kamu idarelerince hazırlanacak olan faaliyet raporları hakkındaki yönetmeliğin 10. maddesi gereğince İzmit Belediyesi’nin 01 OCAK- 31 ARALIK 2015 dönemini kapsayan 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 914 sayılı yazısı.

 

 

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz