06.09.2016 Tarihli Meclis Gündemi

6 Eylül 20160
Metni Sesli Dinle

 

                                 İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

                 İzmit Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.09.2016 Salı  günü saat 15.00’da  toplanacaktır.

 

              Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi  Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                         İzmit Belediye Başkanı

 

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

2-      02.08.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “o” fıkrasında “Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya ve ayrılmaya karar vermek” belediye meclisinin görev ve yetkileri dahilinde olduğundan Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olunması,  Belediye Başkanımıza ilaveten bir asil, bir yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 245 sayılı yazısı.

4-      Keban Belediyesinin, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması ile kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde belediyemiz ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 244 sayılı yazısı.

5-      5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2017 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 2873 sayılı yazısı.

6-      Topçular mahallesi, Gazanfer Bilge Bulvarı ile Melis sokak arası 4189 ada, 1 parsel alanında yapılması planlanan park alanına “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı” isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yazısı.

7-      Atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretleri ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yazısı.

8-      İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, Yahyakaptan Toplu Konut Alanı sınırları içerisinde 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan “Zabıta Karakolu Alanı” formunun düzgün bina yapımına uygun olmaması sebebiyle genişletilerek “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ve 1552 ada 1 nolu parselde yer alan “Kreş Alanı”nın formunun yeniden düzenlenmesi sonucu kaldırılan “Park Alanı” ile “Çocuk Bahçesi Alanı”nın söz konusu alanın kuzeyinde “Otopark Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarihli yazısı.

9-      İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası,  mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1,2,3,12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarihli yazısı.

10-  İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 17.08.2016 tarih ve 4127 sayılı yazısı doğrultusunda yerinde yapımı devam eden yol projelendirme işlemi doğrultusunda “Konut Alanı” kullanımındaki 1039 ada 22 no’lu parselin kuzeyinde bir miktar alanın imar yoluna ilave edilerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarihli yazısı.

11-  İzmit-Alikahya, Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan), G24a.21d.1b Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 124 ada 4 nolu parselin “Trafo Alanı” olarak planlanması ve İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası 4268 ada 13 nolu parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı”nın kaldırılarak “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımındaki 4268 ada 16 nolu parsel üzerinde düzenlenmesi ile 4268 ada 13 ve 15 nolu parsellerin tamamı ile 14 nolu parselin bir kısmında yer alan “Ağaçlandırılacak Alanı”nın plan onama sınırı dışında bırakılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 11.08.2016 tarihli raporu.

12-  İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 2102 sayılı kararı ile “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen, G23b.24c.1d, G23b.24d.2c Uygulama İmar Planı paftaları, 223 ada 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12.08.2016 tarihli raporu.

13-  İzmit, Yahyakaptan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 1560 ada 10 no’lu parselin mevcut imar planında E: 2.50, H:4 Kat olan yapılaşma koşulunun Emsal değeri değiştirilmeksizin H:8 Kat olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 11.08.2016 tarihli raporu.

14-  İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile tadilen onaylanan İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsellerin bir kısmı ile 140 ada 1 parsel, 142 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejantı ve Plan Notu” değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz talebi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12.08.2016 tarihli raporu.

15-  Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tepecik Mahallesi Fevziye camii tuvaletlerinin vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi adına esaslı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Belediyemizce uygun görülecek projenin tamir-tadilat bedelinin yapılacak kiralama ile beraber ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılabilmesi için Tepecik Mahallesi 240 ada 8 parsel batısında bulunan umumi tuvaletin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 8 (sekiz) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.08.2016 tarihli raporu.

16-  Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin zemin kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde iskan alındıktan sonra Ekolojik Pazar kurulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.08.2016 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz