Eylül 2016 Komisyon Raporları

1 Eylül 20160
Metni Sesli Dinle

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesinde Belediyelerin Meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre, atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınması düzenlenmiştir. Atıksu ve katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesi usulü, hizmet sözleşmelerinin yapılması, faturalandırma ve tahsil, çevre temizlik vergisi ve kanalizasyon harcamalarına katılım payının mahsubu ile diğer hususlar 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik de yer almıştır.

         Bununla birlikte; 30.12.2015 tarih ve 19578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin”  “Uyum Süreci” başlıklı geçici 1. Maddesinde; “26.10.2011 tarihi itibarıyla bu yönetmeliğe, tarife belirleme abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2016 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

         Bu kapsamda; anılan yönetmelik çerçevesinde tarafımızca yapılan atık toplama ve taşıma ücretlerine dair maliyetler ve tarife belirleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak yazımız ekinde sunularak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 4503 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin belirlenmesi teklifiile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.09.2016

 

Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve gündemin 5. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2017 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 2873 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş ilişik listedeki 2017 yılı tarife cetveli değiştirilerek,komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.09.2016

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

 

 İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Keban Belediyesinin, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması ile kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde belediyemiz ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 244 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Keban Belediyesinin, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması ile kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde belediyemiz ile kardeş şehir olunmasıkomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.09.2016

 

Hasan AYAZ                                     İbrahim ELGİN                                   Haluk AKGÜN

Kült. Turizm ve Sanat                         Başkan Vekili                                            Üye

Kom. Bşk

 

 

Birol SAĞLAM                             Özcan ÖZER     

        Üye                                               Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz