06.09.2016 Tarihli Meclis Kararları

6 Eylül 20160
Metni Sesli Dinle

KARAR

————————

KARAR 61-  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “o” fıkrasında “Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya ve ayrılmaya karar vermek” belediye meclisinin görev ve yetkileri dahilinde olduğundan Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olunması,  Belediye Başkanımıza ilaveten bir asil, bir yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 245 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “o” fıkrasında “Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya ve ayrılmaya karar vermek” belediye meclisinin görev ve yetkileri dahilinde olduğundan temsilen belediye başkanları birlik meclislerinin doğal üyeleri dendiğinden;  Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olunmasına,  birliğin doğal üyesi olan  İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat   DOĞAN'a ilaveten,   Aykut BOZKURT'un asil üye, Hamit İlker ULUSOY'un  yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                             Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 62–  Topçular mahallesi, Gazenfer Bilge Bulvarı ile Melis sokak arası,4189 ada, 1 parsel park alanında park yapılması planlanmaktadır. Yapılacak olan parkımıza 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı ismi verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 1274 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

 Topçular mahallesi, Gazenfer Bilge Bulvarı ile Melis sokak arası, 4189 ada, 1 parsel park alanında Yapılacak olan parkımıza 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                             Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 63–  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 289 sayılı kararı doğrultusunda İzmit-Alikahya, Atatürk Mahallesi(tapuda Durhasan), G24a.21d.1b Uygulama İmar Planı paftası,  mülkiyeti Belediyemize ait olan “Park Alanı” kullanımındaki 124 ada 4 nolu parselin “Trafo Alanı” olarak planlanması ve İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası 4268 ada 13 nolu parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı”nın kaldırılarak mülkiyeti Belediyemize ait olan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımındaki 4268 ada 16 nolu parsel üzerinde düzenlenmesi ile 4268 ada 13 ve 15 nolu parsellerin tamamı ile 14 nolu parselin bir kısmında yer alan “AğaçlandırılıcakAlanı”ın  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararına istinaden plan onama sınırı dışında bırakılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 11.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Alikahya, Durhasan Mahallesi, G24a.21d.1b  Uygulama İmar Planı paftası,  mülkiyeti Belediyemize ait olan “Park Alanı” kullanımındaki 124 ada 4 nolu parsel ile Turgut Mahallesi G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımındaki 4268 ada 16 nolu parsel üzerinde mevcutta Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne ait trafo bulunması sebebiyle Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.12.2015 tarih ve 8322 sayılı yazısı ile bahse konu parsellerin “Trafo Alanı” olarak planlanmasının talep edildiği belirlenmiştir. Bu bağlamda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 289 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan İzmit-Alikahya, Atatürk Mahallesi(tapuda Durhasan), G24a.21d.1b Uygulama İmar Planı paftası,  mülkiyeti Belediyemize ait olan “Park Alanı” kullanımındaki 124 ada 4 nolu parselin “Trafo Alanı” olarak planlanması ve İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası 4268 ada 13 nolu parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı”nın kaldırılarak mülkiyeti Belediyemize ait olan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımındaki 4268 ada 16 nolu parsel üzerinde düzenlenmesi ile 4268 ada 13 ve 15 nolu parsellerin tamamı ile 14 nolu parselin bir kısmında yer alan “AğaçlandırılıcakAlanı”ın  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararına istinaden plan onama sınırı dışında bırakılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                     Katip

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                            ————————       

KARAR 64–  İzmit-Tepecik Mahallesi,  G23b.24c.1d,  G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 12.08.2016  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tepecik Mahallesi, G23b.24c.1d,  G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada 5, 6, 15 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu alanın Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 2102 sayılı kararı ile “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edildiği ve bu doğrultuda sit alanı sınırının mevcut kullanım kararları korunmak suretiyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı üzerine işlenmesi şeklinde hazırlanan nazım imar planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi sınırları dâhilinde, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 2102 sayılı kararı ile “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen söz konusu alandaki parsellerin özel mülkiyete konu olması ve sit alanı kapsamına alınmak suretiyle kapatılmasının parsel maliklerini mağdur edeceği gerekçesiyle “III.derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının imar planı üzerine aktarılması konusu tarafımızca uygun mütalaa edilmemekle beraber, ilgili mevzuatın getirdiği zorunluluk gereği hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,104 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde kerhen uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                  Katip

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 65-  İzmit-M. Ali Paşa Mahallesi, Yahyakaptan Toplu Konut Alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, 1560 ada 10 nolu parsel üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 23.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), Yahyakaptan Toplu Konut Alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 1560 ada 10 nolu parselin mevcut imar planında “E: 2.50, H:4 Kat” ve tüm cephelerinden 5 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin, yapılaşma koşulunun Emsal değeri ve yapı yaklaşma değerleri değiştirilmeksizin H:8 Kat olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hazırlandığı, ancak süreç içerisinde söz konusu parsel maliki Yavuz Dekorasyon İnş.Tic.İhr. ve İth.Ltd.Şti imzalı 19.08.2016  tarihli dilekçesi ile “Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, 1560 ada 10 nolu parselimiz ile ilgili Aladağ İmar Planlama şirketine hazırlatılan kat artışına yönelik plan tadilatı teklifinin; taşınmaz ile ilgili farklı bir proje çalışması yapılacağından geri çekilmek istendiği” belirtilmektedir.


Bu nedenle parsel malikinin 19.08.2016 tarihli dilekçesi doğrultusunda; İzmit- Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 1560 ada 10 nolu parselin mevcut imar planında “E: 2.50, H:4 Kat” ve tüm cephelerinden 5 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin, yapılaşma koşulunun Emsal değeri ve yapı yaklaşma değerleri değiştirilmeksizin H:8 Kat olarak düzenlenmesi şeklindeki Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,103 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin “parsel üzerinde farklı bir proje çalışması yapılacağından talepten vazgeçilmesi sebebiyle” Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        KatipKatip

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                            ————————       

KARAR 66-  İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 6 nolu parselin bir kısmı ile 140 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3-4-5 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu İlavesi”ne ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “5/A-3/3, 0.30/0.90” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsellerin bir kısmı ile 140 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3-4-5 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında kalan 12mt ve 10mt genişliğindeki imar yollarının yeniden düzenlenerek, yapılaşma koşullarının “E:0.90 H:6 kat” olacak şekilde planlanması ve 140 ada 1 nolu parsel,  141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3 nolu parsellere sınır olan imar yolları ile komşu parseller arasında kalan alanların yeşil alan olarak düzenlenmesi şeklinde söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San. ve Tic.Ltd,Şti.’ne hazırlatılan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifinin İzmit Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine  “9.8. Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, E:0.90 yapılanma koşuluna sahip 141 ada 1 parsel ve 142 ada 6 parselin bir kısmı ile 140 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3-4-5 nolu parsellerin tevhit edilmesi sonrası oluşacak alan üzerinde konut alanı kullanımında kalan alanda yapılacak binalarda bodrum katlar dâhil kat adedi hiçbir koşulda 6 katı geçemez. 1. bodrumun altında otopark ve ortak alanlar yapılması durumunda tamamının gömülü olması şartı aranacaktır. Ayrıca, hiçbir koşulda çatı arası piyesi yapılamaz ve çatı eğimi %33’ü geçemez.” maddesinin eklenmesi ve imar planı üzerindeki H:6 kat ibaresinin kaldırılması şeklinde İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile tadilen onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; söz konusu imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33.maddesi gereğince 08.06.2016-11.07.2014 tarihleri arasında 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edildiği ve söz konusu plan değişikliği teklifine yönelik Engin TAŞDEMİR imzalı 16.06.2016 tarihli dilekçe ile; “İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsel ve 142 ada 3-4-5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin imar kanunu ve buna ilişkin yönetmeliklerde ön görülen bilimsel temel amaca, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniğine uygun olmadığı ile anayasanın eşitlik ilkesinin çiğnenmekte olduğu ve çevre yapılaşma koşullarının genelde 3 kat civarı olduğu”

Gerekçeleriyle iptal edilmesi talep edilmiştir.

Ancak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 1. bendinde belirtilen “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü çerçevesinde yapılan plan değişikliği ile söz konusu bölge içerisinde her bir parsel için tek tek altyapı ve üstyapı yatırımlarının getirilmesi sonucunda kamuya doğacak olan zararının önüne geçildiği ve aynı bölge içerisinde takriben 600 m⊃ ilave “Yeşil Alan” oluşturularak sosyal donatı alanı artışı sağlandığı belirlenmiştir.


Ayrıca, plan değişikliğine konu alanın çevresindeki mevcut yapılaşmalar incelendiğinde; söz konusu yapıların plan notları doğrultusunda “kot farkı nedeniyle oluşan katlar ve çatı arası piyesi ile uygulamada 5 kat olduğu”, dolayısıyla İzmit Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri içerisinde oluşturulan “9.8. Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d  Uygulama İmar Planı paftası, E:0.90 yapılanma koşuluna sahip 141 ada 1 parsel ve 142 ada 6 parselin bir kısmı ile 140 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3-4-5 nolu parsellerin tevhit edilmesi sonrası oluşacak alan üzerinde konut alanı kullanımında kalan alanda yapılacak binalarda bodrum katlar dahil kat adedi hiçbir koşulda 6 katı geçemez. 1. bodrumun altında otopark ve ortak alanlar yapılması durumunda tamamının gömülü olması şartı aranacaktır. Ayrıca, hiçbir koşulda çatı arası piyesi yapılamaz ve çatı eğimi %33’ü geçemez.”  maddesi ile emsal artışı yapılmaksızın mevcut uygulamanın dışında yalnızca 1 kat ilave verilerek zeminde kullanılacak yapı yoğunluğunun azaltılması ve açık alanların arttırılması sonucu nitelikli toplu yapılaşmanın hedeflendiği belirlenen söz konusu plan değişikliğinin imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olmadığı ve kamu yararı taşıdığı gerekçesiyle uygun görülmekle kabulüne (Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        KatipKatip

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 67-  Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tepecik Mahallesi Fevziye camii tuvaletlerinin vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi adına esaslı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Tamir-tadilat bedelinin yapılacak kiralama ile beraber ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılabilmesi için Tepecik Mahallesi 240 ada 8 parsel batısında bulunan umumi tuvaletin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


       Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tepecik Mahallesi Fevziye camii tuvaletlerinin vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi adına esaslı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Belediyemizce uygun görülecek projenin tamir-tadilat bedelinin yapılacak kiralama ile beraber ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılabilmesi için Tepecik Mahallesi 240 ada 8 parsel batısında bulunan umumi tuvaletin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 8 (sekiz) yıl süre ile kiraya verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                         Katip

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                            ————————       

KARAR 68–  Saraybahçe Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. tarafından ilgi (a) sayılı dilekçe ile Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7 479 Ada 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin Zemin Kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde Ekolojik Pazar kurulması  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


      07.06.2016 tarih ve 46 karar nolu İzmit Belediye Meclisi Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği İkincil düzenlemesinin Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi başlıklı 5 inci maddesinin 6 ıncı fıkrasında “Münhasıran organik malların veya gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı amacıyla da semt pazarı kurulabilir” hükmü ile 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda bu Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde İzmit Belediyesi veya yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu iştirakleri tarafından kurulur. Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz.” denilmektedir.


     Yine aynı yönetmeliğin 7 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen pazar yeri kuruluş komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili müdürlüklerinden görevlendirilecek iki temsilci ile il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, ilgili meslek kuruluşu ve ziraat odası ile o yerde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek birer temsilci olmak üzere on üyeden oluşur. denilmektedir. Bu hükümlere istinaden İzmit Belediyesi Başkanlık Makamının 01.12.2014 tarih ve 2968 sayılı kararı ile Pazar yeri Kuruluş Komisyonu oluşturulmuştur. 19.07.2016 günü saat 15:00'da Belsa Plaza 8 inci kat Zabıta Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan komisyon toplantısında Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin Zemin Kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde Ekolojik Pazar kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
     

 İlimiz ve İlçemizde organik ürünlerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve yetiştirilen bu ürünlerin tüketicilere en uygun ve sağlıklı koşullarda sunulması amacı ile Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No: 7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin Zemin Kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde iskan alındıktan sonra Ekolojik Pazar kurulması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                                Katip

 

 

 

                                                                  KARAR

                                                            ————————       

KARAR 69 –  Kurumumuza müracaat eden, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan ve bugüne kadar yurt dışına çıkmamış gazetecilerin, Balkan ülkelerindeki Türk gazeteciler ile buluşup ülkeler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla planladıkları, İzmit Belediyesini temsilen meclis üyesi ve bürokratlardan oluşan bir heyetin de yer alacağı toplam 110 kişilik kafileyle (gazeteciler cemiyeti aracılığıyla kafilede yer alan gazetecilerin yeme, içme, konaklama, ulaşım vb. masraflarını kendileri karşılamaları kaydıyla) 05-20 Ekim 2016 tarihleri Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan ülkelerini kapsayacak gezide, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direnişi ve kentimizde başta basın meslek gurupları olmak üzere sivil toplum örgütlerinin mücadelesinin anlatıldığı görseller de ziyaret noktalarında o ülkelerin gazetecileriyle paylaşılacaktır. Geziye katılacak kafilenin hizmet pasaportlarının kurumumuz adına çıkarılması  teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.09.2016 tarih ve 2050 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 
     Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan ve bugüne kadar yurt dışına çıkmamış gazetecilerin, Balkan ülkelerindeki Türk gazeteciler ile buluşup ülkeler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla planladıkları geziye, İzmit Belediyesini temsilen meclis üyeleri  ve bürokratlardan oluşan bir heyetin de yer alacağı (geziye katılacak  belediye meclis üyelerinin   tüm  masraflarının  Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti  tarafından karşılanması, ayrıca kafilede yer alan gazetecilerin yeme, içme, konaklama, ulaşım vb. masraflarının kendileri tarafından  karşılanması koşuluyla)  05-20 Ekim 2016 tarihleri arasında  Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan ülkelerini kapsayacak gezide, toplam 110  (Yüzon)  kişilik ekli listeden oluşan kafilenin hizmet pasaportlarının çıkarılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                    Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz